สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Media and Information Technology
1. Communication technology meaning and principles
2. Introduction of information technology
3. Technology applications for communication
4. Education application
5. Commercial application
6. Types of Information System
7. Data Retrieval
8. Introduction to Database Systems
9. Office Automation System
10. Security and ethics of information technology using
รวมสไลด์ประกอบหนังสือ โดย วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง
บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2558.
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" [13]

1. Communication technology meaning and principles
+ เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้จัดการสารสนเทศต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น [13]p.218
+ Technology is the collection of techniques, methods or processes used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific investigation. Technology can be the knowledge of techniques, processes, etc. or it can be embedded in machines, computers, devices and factories, which can be operated by individuals without detailed knowledge of the workings of such things.
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology + Communication is the purposeful activity of information exchange between two or more participants in order to convey or receive the intended meanings through a shared system of signs and semiotic rules. Communication takes place inside and between three main subject categories: human beings, living organisms in general and communication-enabled devices (for example sensor networks and control systems). Communication in living organisms (studied in the field of biosemiotics) often occurs through visual, auditory, or biochemical means. Human communication is unique for its extensive use of language.
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
องค์ประกอบของระบบการสื่อสาร (Component of Communication System) [1]p.103 [2]p.94
1. Message or Data
2. Sender
3. Receiver
4. Medium
5. Protocol

ประเภทของสัญญาณ (Signal Types) [1]p.104 [2]p.98
1. Analog Signal
2. Digital Signal

สื่อรับส่งข้อมูล (Transmission Media) [1]p.104 [2]p.102 [11]p.27
1. Unshielded Twisted-Pair : UTP
2. Coaxial Cable
3. Fiber Optic Cable
4. Satellite
5. Infrared
6. Radio Wave
7. Microwave #

วิธีการส่งข้อมูล (Transmission Method) [1]p.108 [img]
1. Parallel Transmission .
2. Serial Transmission .
/mit


ทิศทางการส่งข้อมูล (Transmission Direction) [1]p.109 [2]p.100
1. Simplex .
2. Half-Duplex .
3. Full-Duplex .

เครื่องมือในการสื่อสาร (Communication Tools) จำแนกตามทิศทางการส่งข้อมูล
1. Simplex
- Projector (เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ)
- Visualization (เครื่องฉายภาพสามมิติ)
- Microphone (ไมโครโฟน)
- Mouse (เมาส์) หรือ Keyboard (แป้นพิมพ์) หรือ Monitor (จอภาพ)
2. Half-Duplex
- Blog หรือ Weblog (บล็อก) เช่น blogger.com l3nr.org, thumbsup.in.th
- Webboard (กระดานเสวนา) เช่น pantip.com
- Chat (แชท) เช่น messenger
- Walkie-Talkie (วิทยุสื่อสาร)
- Social Media (สื่อสังคม เช่น facebook.com หรือ youtube.com)
3. Full-Duplex
- Phone (โทรศัพท์พื้นฐาน)
- Smartphone (สมาร์ทโฟน) หรือ TabletPC (แท็บเล็ต)
- Computer : Notebook, Desktop (เครื่องคอมพิวเตอร์)
- Google Glasses (แว่นตากูเกิ้ล) + joke
- Cicret Bracelet (สายลัดข้อมือไฮเทค)
- Microsoft Hololens (แว่นตาของไมโครซอฟต์)
- Virtuix Omni (โลกเสมือนจริง)

Standard Criteria of Network [1]p.111
1. ประสิทธิภาพ (Performance : Concurrency)
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability : Recover time)
3. ความปลอดภัย (Security : Privacy)

โครงสร้างของเครือข่าย (Network Topology) [1]p.111 [2]p.109 [ppt]
1. Star Topology
2. Bus Topology
3. Ring Topology
4. Mesh Topology
5. Hybrid Topology

ประเภทของเครือข่าย (Network Type) [1]p.118 [2]p.114 [11]p.25
1. P2P : Peer to Peer
2. PAN : Personal Area Network
3. LAN : Local Area Network
4. MAN : Metropolitan Area Network
5. WAN : Wide Area Network
Policy : Single Gateway (Case study of Thailand F5 @Sep 30,2015)

Protocol #
- HTTP : HyperText Transfer Protocol
- FTP : File Transfer Protocol
- SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
- POP : Post Office Protocol
- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
- TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol

คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย (Computer in Network) [2]p.112
1. Server (send response)
2. Workstation (general computer)
3. Client (send request)
4. Terminal (no CPU)

การแบ่งสื่อตามลักษณะของสื่อ (Media Types)
1. สื่อธรรมชาติ (Nature Media) ได้แก่ บรรยากาศที่อยู่รอบตัวมนุษย์อันมีอยู่ตามธรรมชาติ
2. สื่อมนุษย์ (Human Media) ได้แก่ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อนำสารไปสู่ผู้รับ เช่น คนนำสาร นักเล่านิทาน โฆษก ล่าม
3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Media) ได้แก่ สื่อทุกชนิดที่อาศัยเทคนิคการพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์งฅนเมืองเหนือ
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ สื่อที่พัฒนาโดยใช้ระบบเครื่องกลไกไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
5. สื่อระคน/สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) ได้แก่ สื่อที่ทำหน้าที่นำสาร แต่ไม่อาจจัดไว้ใน 4 ประเภทข้างต้น เช่น วัตถุจารึก สื่อพื้นบ้าน
สื่อมวลชน (Mass media)
1. วิทยุกระจายเสียง (Radio)
2. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
3. โทรทัศน์ (Television)
4. ภาพยนตร์ (Movie)
5. วารสาร (Journal)
6. นิตยสาร (Magazine)
7. โปสเตอร์ (Poster)
8. เหตุการณ์พิเศษ (Special Event)
9. เว็บไซต์ (Website)
(FB = Mass media)

เขียนเพื่อการสื่อสาร .. "ขึ้นต้นอย่างไร เนื้อหาเป็นอย่างไร ลงท้ายอย่างไร"
หลักสำคัญของการติดต่อสื่อสาร (Key of Communication)#
Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Effective public relations 5th ed.
1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
- มีอะไรก็ตามที่ทำให้ความน่าเชื่อถือในการสื่อสารลดลง ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเป้าหมายของการสื่อสาร
2. ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (Context)
- สภาพแวดล้อมต้องเอื้ออำนวย สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร
3. เนื้อหาสาระ (Content)
- ประเด็นเป็นที่ต้องการตรงกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. ความชัดเจน (Clarity)
- เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจน และเพียงพอที่จะเข้าใจ
5. ความต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ (Continuity and Consistency)
- ความคงเส้นคงว่าของการให้ข้อมูลข่าวสาร จะทำให้การติดต่อสื่อสารมีความยั่งยืน
6. ช่องทางในการสื่อสาร (Channels)
- ตัวที่เชื่อมระหว่างผู้รับและผู้ส่งสาร ซึ่งมีได้หลายทางที่สนับสนุนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
7. ขีดความสามารถของผู้รับ (Capability of audience)
- ต้องทำให้สารนั้นเป็นที่เข้าใจได้ง่าย จนผู้รับสารใช้ความพยายามน้อย แต่ก็ยังเข้าใจได้

รูปแบบของการสื่อสารด้วยวาจาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Oral-Communication Types)
1. การพูดชี้แจงอย่างเป็นทางการ (Formal Speeches) - หน้าเสาธง
2. การประชุมโต๊ะกลม (Round-Table Conference) - ประชุมกรรมการหมู่บ้าน
3. การอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussions) - ประชุมผู้ถือหุ้น
4. การอภิปรายถามตอบปัญหา (Question-Answer Discussion) - ดารา
5. การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Communion)
6. การแสดงสาธิต (Demonstration) - Amway
7. การประชุมชี้แจง (Staff Meeting) - พนักงานขาย
8. การประชุมบรรยายสรุป (Briefing Session) - ทหาร
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) - เพาะเห็ด
10. การพูดในที่ชุมนุมชน (Public Speaking) - หาเสียง

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษา (Benefit of internet in Education) #
1. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผู้เรียน
1.1 การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1.2 เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพที่เป็นจริง เข้าถึงข้อมูลจริง เช่น ภูมิปัญญา
1.3 การเพิ่มทักษะการคิดอย่างมีระบบ
1.4 สร้างแรงจูงใจให้มีทักษะในการเขียน มีกิจกรรมห้องเรียนกลับหัว
2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผู้สอน
2.1 การสอนแบบร่วมมือ (collaborative)
2.2 กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
2.3 พัฒนาหลักสูตร
3. ประโยชน์ที่มีต่อผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อ
3.1 แหล่งข้อมูลความรู้ เหมือนย่อโลกไว้ในจอคอมฯ
3.2 ข้อมูลที่ทันสมัย ติดต่อ ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
3.3 การพบปะกับสมาชิก
4. ประโยชน์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่
4.1 การจัดการเอกสาร ประหยัดงบประมาณ
4.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร
5. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการสื่อสาร
5.1 การสื่อสารกับโรงเรียน กับผู้ปกครอง และครู
5.2 กิจกรรมการสื่อสารของผู้เรียน กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้สูงอายุ

กรณีศึกษาของเทคโนโลยีการสื่อสาร [ต.ย.นศ.นำเสนอ mouse]
+ Facetime คือ videotelephony for ios ที่ช่วยให้ลูกกับแม่ที่อยู่ห่างไกลกัน เหมือนอยู่ใกล้กัน
+ GPS คือ ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก ช่วยติดตามรถหายได้
+ Walkie-Talkie คือ อุปกรณ์ที่กดแล้วพูด (Push-to-Talk) และกระจายสัญญาณวิทยุตามคลื่นความถี่ที่ต้องการ
คำถาม : การรู้ถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ หรือการใช้ชีวิตของนักศึกษาได้อย่างไร
Breaking News English รวมข่าวภาษาอังกฤษ สรุปมาแบบสั้น ๆ เพียง 2 ย่อหน้า อ่านง่ายพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อใช้สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ESL แต่ละเรื่องนำมาเขียนข่าวให้ยากง่ายหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 6 มีกว่า 2233 บทเรียน (27ก.ค.59) เริ่มมาตั้งแต่ปี พฤศจิกายน 2004 (2557) ซึ่งผมสนใจข่าวด้านไอที เพื่อนำไปเล่าให้นักศึกษาในวิชาเทคโนโลยีเบื้องต้น จึงเลือกข่าว และแปลเป็นไทยไปเล่าให้นักศึกษาฟัง เป็นเรื่องน่าสนใจทั้งนั้น สามารถอ่านข่าวสั้นทั้งหมดได้ที่ breakingnewsenglish.com
Breaking News English
1. Woman Fired for Using Capital Letters
2. Online Gaming
3. Angry Birds Downloads Hit Half a Billion
4. Women More Cautious On Social Media
5. Toyota shows video of driverless car
6. Pass-thoughts to replace passwords
7. Typewriters to stop Russian computer leaks
8. Samsung unveils new smartwatch
9. Police arrest a coconut
10. Amazon.com testing drone delivery service
11. Artificial Intelligence
12. Texting while walking is dangerous
13. EU votes for universal phone charger
14. Google to launch wearable health monitor file
15. People use technology more, sleep less
16. Remote Control Inventor Dies Aged 96
+ blog
คลิ๊ปวีดีโอ : Communication

Media in NMG

VOA: education

IoT

Net. Topology

CH1: Network

Mass Media
2. Introduction of Information Technology
+ IT (Information Technology) is the area of managing technology and spans a wide variety of areas that include computer software, information systems, computer hardware, programming languages but are not limited to things such as processes, and data constructs. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Components of Information Technology) [11]p.13
1. ระบบประมวลผล (Processing System) คือ การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System) คือ การสนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างเครื่องที่ห่างไกล
3. การจัดการข้อมูล (Data Management) คือ การจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
(ระบบประมวลผล + ระบบสื่อสารโทรคมนาคม) + การจัดการข้อมูล = เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามการใช้งาน (IT Using)#
1. เก็บข้อมูล เช่น Digital Camera
2. บันทึกข้อมูล เช่น Tape, RFID, CD, Diskette
3. ประมวลผลข้อมูล เช่น CPU
4. แสดงผลข้อมูล เช่น Monitor, Printer
5. สำเนาเอกสาร เช่น Microfilm, Copy Machine, Scanner
6. สื่อสารข้อมูล ได้แก่ Telephone, Television, Radio, Internet

สารสนเทศที่ดี (Good Information) [9]p.12 [2]p.25 (Shelly, et al.,2002; Stair & Raynolds, 1999) [11]p.41
1. ถูกต้อง (Accuracy)
2. ตรวจสอบได้ (Verifiable)
3. ความสมบูรณ์ (Completeness)
4. ความกระทัดรัด (Conciseness)
5. สอดคล้องกับงาน (Relevance)
6. ทันเวลา (Timeliness)
7. เชื่อถือได้ (Reliable)
8. ยืดหยุ่น (Flexible)
9. นำไปใช้ได้ง่าย (Simple)
# garbage in, garbage out

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ #
1. เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ (Effectiveness & Efficiently)
2. เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย (Distribution)
3. ใช้ประมวลผลในหน่วยงาน (Data Processing)
4. เชื่อมโยงพฤติกรรมของคนทุกระดับ (Human behavior)

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ (Advantage of information technology on Business) [11]p.62
1. ลดความผิดพลาด (Reduce Mistake)
2. ลดการใช้แรงงาน (Reduce Labor)
3. ลดการสูญหายของข้อมูล (Reduce Data Loss)
4. ตอบสนองเร็วขึ้น (Increase Response)
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ (Types of Information Materials or Resource) #
1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials)
1.1 หนังสือ (Books) : หนังสือสารคดี (Non-Fiction) และ หนังสือบันเทิงคดี (Fiction)
1.2 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) : สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องตามรอบ เช่น วารสาร(Journal) นิตยสาร(Magazine) หนังสือพิมพ์(Newspaper)
1.3 จุลสาร (Pamphlet) : สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก มีความหนาไม่มาก มักไม่ถึง 50 หน้า
1.4 กฤตภาค (Clipping) : บทความ ข่าว หรือภาพ ที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ หรือเอกสารอื่นที่คัดทิ้ง แล้วผนึกลงบนกระดาษ
2. สื่อโสตทัศน์ (Audio-Visual Materials)
2.1 วัสดุกราฟิก (Graphic materials)
2.2 ภาพนิ่ง (Still Pictures)
2.3 วัสดุย่อส่วน (Microforms) # # # หรือ ไมโครฟิช (Microfiche)
2.4 ภาพยนตร์ (Motion Pictures) #
2.5 วีดีทัศน์ (Video Tape)
2.6 วัสดุบันทึกเสียง (Tape Cassette)
2.7 โมเดลหรือหุ่นจำลอง(Model)
3. สื่อดิจิตอล (Digital Materials)
3.1 ซีดี (CD = Compact Disc) : Video & Sound
3.2 สื่อผสม (Multimedia) : e-Book
3.3 ฐานข้อมูล (Database) : Search
3.4 สื่อหลายมิติ (Hypermedia) : WWW

ข้อมูล และสารสนเทศ (Data & Information) # #
1. ข้อมูล (Data) เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
2. สารสนเทศ (Information) เป็นการนำข้อมูลมาผ่านการประมวลผล
3. ความรู้ (Knowledge) เป็นการนำสารสนเทศมาผ่านกระบวนการจัดการ
4. ปัญญา (Wisdom) เป็นการใช้ความรู้จนชำนาญ และจดจำ เรียกใช้ได้ตลอดเวลา
การประมวลผล (Processing)
1. สรุปภาพรวม (Summarizing) เช่น การรายงานผลประกอบการ
2. การจัดเรียง (Ordering) เช่น ประกวดนางสาวไทย
3. การจัดกลุ่ม (Grouping) เช่น การแยกห้องนักเรียน
4. การเลือก (Selecting) เช่น การเลือกตั้ง
5. การควบคุม (Controlling) เช่น การปล่อยน้ำผ่านกรุงเทพฯ
6. การคำนวณ (Calculating) เช่น ดอกเบี้ยธนาคาร
7. วิเคราะห์แยกแยะ (Analyzing) เช่น การพิจารณาหลักฐานในคดี

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอที (Career) [12]p.17
1. เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) ทำหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์
2. ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ (Computer Support Specialist) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกหน่วยจัดก
3. นักเขียนเทคนิค (Technical Writer) ทำหน้าที่เขียนคู่มือ
4. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการซอฟท์แวร์ขององค์กร
5. ผู้จัดการเครือข่าย (Network Administrator) ทำหน้าที่บริหารเครือข่าย
6. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ทำหน้าที่วางโครงสร้างการพัฒนาระบบ
8. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เช่น ฟรีแลนซ์ (Freelance) ทำหน้าที่เขียนโปรแกรม

ตัวอย่าง ความผิดพลาดจากการสื่อสาร (Miss Communication)
+ ชื่ออนันต์ มีปัญหาเมื่อต้อง Go Inter - คำถามคือ Go Inter หมายถึงอะไร
+ เมื่อแอร์ถูกขอเลียหม้อที - คำถามคือ ทำไมแอร์รู้สึกว่าหยาบคาย
+ We learn from the wolf - คำถามคือ ทำไมหมาป่าที่แข็งแรง ไม่ฆ่าหมาป่าแก่หรือป่วย แล้วก็กิน จะได้ไม่มีตัวถ่วง
+ หนัง เรือถูกปลาวาฬโจมตี - คำถามคือ ติดอยู่กลางทะเล เห็นเพื่อนตายจะทำอย่างไร

กรณีศึกษา
+ ซัมซุง โคราช ทยอยเลิกจ้างคนงาน 1,400 คน
+ RIM (Research in Motion) ผู้ผลิต BlackBerry เลิกจ้างคนงาน 2,000 คน
+ Pepsi Max ใช้เครื่องร่อน Drone แจกใบเหลือง ในสนามฟุตบอลไฮเทค
+ รวมกรณีศึกษา 17 กรณี (17 กรณี หรือ 4 กรณี หรือ 8 กรณี)
+ Movie Ex Machina : AVA is the great AI
+ Movie EVA : AI Development is in the future
คำถาม : การรู้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ หรือการใช้ชีวิตของนักศึกษาได้อย่างไร
คลิ๊ปวีดีโอ : Information Technology


IT Careers

Hardware

Build a PC

software + services

Computer software

info. to wisdom

Data processing
3. Technology Applications for Communication
+ Application of Technology in the present is many tools to support for the communication such as website, mobile device, machine and equipment which developed all the time. อินเทอร์เน็ต (Internet)
คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก
คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย
คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
คือ เครือข่ายของเครือข่าย
คือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน จึงเป็นแหล่งรวมข้อมูลมหาศาล ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม และแฟ้มอื่น ๆ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว [13]p.154
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) [13]p.154
1. ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ (Comercial ISP) เช่น cat, tot, 3bb, ais
2. ผู้ให้บริการไม่เชิงพาณิชย์ (Non-commercial ISP) เช่น ICT, uninet เพื่อการศึกษา การวิจัย และภาครัฐ

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Connection Technology) [13]p.156
1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL/FTTx)
2. อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (3G/4G)
3. อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
(Application of Technology for Communication)
[2]p.95
1. E-Mail (Electronic Mail)

2. Fax or Facimile : Paper Printing

3. Voice Mail

4. Video Conferencing

5. GPS (Global Positioning Systems)

6. Groupware (Google Docs)

7. Electronic Fund Transfer : ATM, MPay

8. Electronic Data Interchange : Order Statement, Invoice

9. RFID (Radio Frequency Identification)

หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช แต่งโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี มีบทหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก คือ บทที่ 6 "การสอนแบบใหม่หลากหลายรูปแบบ" แนะนำการสอนไว้ 3 แบบ คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) การสอนแบบ STEM และ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มีหลักว่า "เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน" นำมาซึ่งคำตอบมากมายของคำถามด้านการศึกษาในปัจจุบัน แล้วนึกถึงคลิ๊ปจ้าวปัญหาของ Prince EA เรื่อง I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM ! ที่มีคนชมไปกว่า 7 ล้านใน 24 ชั่วโมง

ผลกระทบของสื่อสังคม (Impact of Social Media)
+ มีเพื่อนเพิ่มขึ้น (Friends)
+ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange)
+ รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น (News)
+ ใช้เป็นช่องทางส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Publication)
+ พัฒนาทักษะการเขียน (Writing development)

- มีเวลาให้กับโลกแห่งความเป็นจริงลดลง (Reduce time in real life) #
- ได้รับข้อมูลข่าวสารมากเกินไป (Over data)
- อาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนจากความเป็นจริงโดยง่าย (Fake data)
- ใช้มากเกินไปจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ (Effect health)
- เข้าไปอยู่ในความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ (Copyright infringement)
นวัตกรรมของอุปกรณ์ (Innovation Devices)
1. Smartphone, TabletPC, Notebook : Apple and Samsung
2. Apple Watch , Samsung Gear S
3. Google Glasses in office
4. Cicrit Bracelet
5. Robot : Asimo , Restaurant
6. Microsoft Hololens
7. Sex Robot : Roxxxy (ร็อกซี่)

ร้าน Hajime ที่เชียงใหม่
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence = AI) [9]p.141
1. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) #
2. ภาษาธรรมชาติ (Natural Languages) #
3. จำลองประสาทสัมผัสของมนุษย์ (Human Sensory Capabilities) # # #
4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)

สื่อสังคมที่น่าสนใจ (Interested Social Media)
หรือ สังคมออนไลน์ (Social Network)
[13]p.167
1. Facebook.com *talk with friends # #
2. Twitter.com *tweet 140 char #
3. Instagram.com *share photo and video # #
4. Line.me *group chat, post and call #
5. Skype *video call or voice over IP on pc and smartphone #
6. Youtube.compublication clip # # #
7. Foursquare.compointing the location
8. Scribd.compdf (appropiate) #
9. Slideshare.netpowerpoint (appropiate) #
10. Ustream.tvpublication clip in real-time #
11. Soundcloud.comsound 2 hrs # #
12. Yammer.commembers in organization #
13. 4Shared.comstore files and media #
14. Dropbox.comstore and share #
15. Google.comGoogle Docs, Sites, Calendar # # #
16. issuu.comonline e-book (PDF or PPT or DOC) #
17. Flipsnack.comonline e-book (PDF or JPG) #
Super Friends หรือ Favorites
ทุกคนมีเพื่อน แต่คงมีเพื่อนที่เรียกว่า Super Friends เพียงส่วนหนึ่ง คำถาม คือ ท่านมีเพื่อน หรือแฟนเพจที่ทำ See First ทั้งหมดกี่คนกี่เพจ ถ้าทุกคนสำคัญเท่ากันหมด ก็แสดงว่าไม่มีใครพิเศษมากพอที่จะเป็นคนพิเศษ หากมี Super Fan Page หรือ Super Friends ก็ต้องยกระดับความสำคัญ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากคนสำคัญ หรือจะเลือกนำ Group, List, Apps หรือ Fan Page เข้า Add to Favorites ก็เป็นอีกทางที่น่าสนใจ
news_in_social_media.pptx

ศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจ (Interested Terms) [13] :
ADSL คือ เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Cloud คือ กลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ให้บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
FTTx คือ การเชื่อมต่อด้วยสาย Fiber optic (FTTH : Fiber to The Home, FTTO : Fiber to The Office)
ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) เช่น CAT, 3BB, AIS, TOT
TCP/IP คือ ระเบียบวิธีการหรือกติกาในการควบคุมการรับส่งข้อมูล (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Interested terms : Automatic Convert , Bandwidth limited , Bit.ly , Goo.gl , Category , Channel , Comment , Description , Embeded , Engagement , Favorite , Flip , Follow , Friend , GPS , Group , Hash Tag , High Def , Image , Latitude , Like , Longitude , Map , Member , Message , News feed , Note , Page , Photos , Playlist , Plug-in , Questions , Reply , Retweet , Short Link , Share , Tag , Timeline , Tweet , Twitter , Upload file , VDO Chat , Viral

กรณีศึกษา
+ Movie แอรัน ทัวริง (Alan Turing) ในฐานะอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ผู้ถอดรหัสเครื่อง Enigma จนชนะสงคราม
+ Movie Terminator : Genisys
+ Spring news ปรับลดพนักงานบางส่วนลง 40 อัตรา
คลิ๊ปวีดีโอ : Applications for Communication

SM evolution

Effects on comm.

Google Chrome

Future tech.

Powerline network
4. Education Application
+ Education : The act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. อีเลินนิ่ง หรือ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning = Electronic Learning) ถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วนที่เหมือนกัน คือ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอดเวลา
#1 อีเลิร์นนิ่ง คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#2 อีเลิร์นนิ่ง คือ การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับอีเลิร์นนิ่ง เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรือ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (WBI = Web-based Instruction) หรือ การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Learning)
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านอีเลินนิ่ง (Department in e-Learning)
1. ฝ่ายผลิตเนื้อหา (Content)
2. ฝ่ายผลิตกราฟฟิค (Graphic)
3. ฝ่ายออกแบบบทเรียน (Lesson)
4. ฝ่ายตัดต่อและบันทึกเสียง (Sound)
5. ฝ่ายติดต่อประสานงาน การตลาดและการขาย (Marketing)
6. ฝ่ายฝึกอบรม (Training)
7. ผู้จัดการโครงการ (Manager)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1. อีเลินนิ่ง (e-Learning) หรือ WBI (Web-Based Training)#
2. อีบุ๊ค (e-Book) #
3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Aided Instruction)
4. สื่อการสอน (Media) เช่น CD ROM หรือ Video on Demand
5. การสื่อสาร (Communication) เช่น อีเมล (e-mail) หรือ เว็บบอร์ด (webboard) หรือ การสอนทางไกล (Distance Learning via Satellite)
6. การมอบหมายงาน หรือการบ้าน (Assignment หรือ Homework)
7. แบบทดสอบ (Quiz) #
8. บล็อก (Blog) เช่น oknation.net หรือ learners.in.th
9. ฝึกปฏิบัติ (Laboratory) เช่น wix.com
10. แหล่งสืบค้น (Search engine) เช่น translate

เทคนิคการสอนในปัจจุบัน เรียบเรียงจาก วิธีการสอน/พัฒนา ใน Course Specification ของ CU-CAS
1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
3. การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
4. การสอนโดยใช้การนิรนัย/อนุมาน (Deductive) คือ อ้างความรู้เดิมให้ได้ความรู้ใหม่หรือข้อสรุป
5. การสอนโดยใช้การอุปนัย/อุปมาน (Inductive) คือ การสรุปจากความจริงย่อยหลายข้อมาเป็นข้อสรุป
6. การใช้กรณีศึกษา (Case)
7. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
8. ภาคสนาม (Field Work)
9. การไปทัศนศึกษา (Site Tour)
10. การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)
11. การแสดงละคร (Dramatization)
12. การสาธิต (Demonstration)
13. การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)
14. การใช้เกม (Game)
15. การทดลอง (Experiment)
16. การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน /การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบออนไลน์
17. การฝึกปฏิบัติ (Practice)
18. การฝึกงาน/การฝึกสอน (Training)
19. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Instruction)
20. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Instruction)
21. การสะท้อนความคิด (Reflective Thinking)
22. การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry-based instruction)
23. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study)
24. การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed Learning)
25. การสอนโดยใช้โครงงาน (Project-based Instruction)
26. การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ (Professional Model)
27. การเรียนการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)
28. การนิเทศการปฏิบัติการวิชาชีพ (Supervision)
29. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
30. การให้คำปรึกษารายบุคคล (Individual Advisor)
31. กลุ่มติวเตอร์ (Tutorial Group)
32. การระดมสมอง (Brain Storming)
33. การสรุปประเด็นสำคัญ / การนำเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย (Conclusion Presentation)
34. กิจกรรม (Activities)
35. การสอนข้างเตียง/เรียนจากผู้ป่วย (Problem Learning)
36. การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavior Presentation)
37. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study)

การจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ (Factor) [bangkokeducation.in.th]
ปัจจัยพื้นฐาน คือ การสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสรรถนะและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จะเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สิ่งที่ควรเป็นปัจจัยเพิ่มเติม มีดังนี้
1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Opportunity from Teacher)
2. ครู และผู้เรียน จัดทำระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Create Learning Object)
3. สถานศึกษาจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Data Center)
4. การบริการของหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Service Department)

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
1. พุทธิพิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงค์ที่เน้นความสามารถทางสมอง (Head) ความรู้ในเนื้อหา และ ทฤษฎี
2. ทักษะพิสัย (Skill) คือ จุดประสงค์ที่เน้นความสามารถทางปฏิบัติ (Hand)
3. จิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงค์ที่เน้นคุณธรรม และจิตใจ (Heart)

ทักษะการคิดที่สำคัญ (Skill of Thinking) (#ภัทรามาน้อย)
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
2. การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis thinking)
3. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)
4. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
* ก่อนจะคิดต้องมีความอยากเรียนรู้ (Learning) เพราะถ้าปฏิเสธการเรียนรู้ (Learning denied) การคิดก็จะไม่เกิด

P21: Learning and Innovation skills - 4Cs (pdf)
1. การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical thinking)
2. การสื่อสาร (Communication)
3. การทำงานร่วมกัน (Collaboration)
4. การสร้างสรรค์ (Creativity)


เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Partnership for 21st Century Skills) [16]p.40
1. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ซึ่ง Steve Jobs บอกว่า "จงอยู่อย่างหิวโหย และรู้สึกโง่อยู่เสมอ Stay Hungry. Stay Foolish."
2. ทักษะการคิด (Thinking Skills) มี 2 แบบที่จำเป็นมาก คือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
3. ทักษะการทำงาน (Working Skills) ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการใช้เทคโนโลยี
4. ทักษะชีวิต (Life Skills) - มีแรงบันดาลใจ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกับสังคม
MOOC services
+ https://www.udacity.com
+ https://www.coursera.org
+ https://www.edx.org
+ https://www.mooc-list.com
+ https://www.thaimooc.org
+ https://www.thaiall.com/futureclassroom
คนที่เรียนได้ ก็จะได้ ทักษะการเรียนรู้ จากระบบนี้
และ
MOOC ทำให้อำนาจที่เคยอยู่ในมือครู ตกไปอยู่ในมือนักเรียน
แต่ The customer is always right.

Information - Complete course in 2013
53% CIO: "offer an effective academic model
for the effective delivery of online education
"

ตัวอย่างคำถามให้นักศึกษาฝึกสืบค้น
- เมื่อค้นข้อมูลของนักศึกษาใน google.com จะพบทั้งหมดกี่รายการ
- เล่าประวัติของผู้ที่ท่านถือเป็นบุคคลต้นแบบ (Super Friend)
- นักศึกษาจะเก็บเอกสารการสอน หรือ e-book ไว้ที่ใด ที่เปิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
- แทนที่จะใช้เวลาเรียนรู้ เด็ก ๆ จะใช้เวลาทำอะไร
นักศึกษาแห่เก็บแฟ้มเป็น portfolio
ในอดีต .. นักเรียนคงนึกภาพเก็บข้อมูลเข้า cloud ไม่ออก
เพราะการเรียนหนังสือในอดีตนั้น โลกยังไม่กว้างเท่าปัจจุบัน
ยังไม่มีการเรียนแบบ anytime anywhere any device
ปัจจุบันเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยี แหล่งค้นคว้าพัฒนาขึ้น
สื่อที่เข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสอนมีมากขึ้น
มีแนวคิดการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมอุบัติขึ้นมา
(Knowledge Management with Social Media)
เริ่มปลุกกระแสนักเรียน นักศึกษา ให้แห่กันเก็บแฟ้มเป็น portfolio
ที่ได้จัดทำส่งอาจารย์ ค้นคว้าระหว่างเรียน หรือทำกิจกรรมเป็นระบบ
เก็บไว้ตาม cloud storage หรือ online storage หรือ social media
อาทิ 4shared, google drive, dropbox, onedrive
หรือเก็บไว้ในเครื่องคอมฯ แฮนดี้ไดร์ฟ เว็บไซต์ หรือ external harddisk
นอกจากจัดเก็บเพื่อ backup แล้ว 
ยังแชร์ให้เพื่อนอ่าน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange)
บางท่านยังแชร์เรื่องราวที่ได้เรียนรู้ เก็บไว้ในสื่ออินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคม
อาทิ ปรีชา พชระกุล เขียนใน https://www.l3nr.org
ที่เรียกได้ว่าเป็น "เกมส์กลับหัว เพื่อห้องเรียนกลับทาง"
หรือ blog ของ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย ที่ oknation.net
เพราะการอ่านคนเดียว รู้คนเดียว ไม่มีประสิทธิภาพเท่า
เขียนคนเดียว อ่านทั้งโลก เอาไปเล่าให้เพื่อนฟัง ร่วมกันคิด ชวนกันแลกเปลี่ยน

แนะนำ Cloud storage ระดับบุคคล คือ google drive, one drive, dropbox.com, 4shared.com และ box.com
รวมแหล่ง download

คำถาม ถ้าท่านเป็นนักเรียนนักศึกษา
ท่านมี folder คล้าย ๆ ตัวอย่างนี้ รึยัง
One Drive
พบว่า dropbox.com และ google drive ไม่บริการ embed และใช้ iframe ไม่ได้ แต่ 4shared.com และ box.com และ one drive ให้ embed ผ่าน iframe บริการ
คลิ๊ปวีดีโอ : Education Technology

Trends for HE

MOOC Meaning

MOOC TEDx

TH MOOC
5. Commercial application
+ Commerce : Exchange of goods or services for money or in kind, usually on a scale large enough to require transportation from place to place or across city, state, or national boundaries.

Slides : Aj.Ketsarin Inpao
+ e-Market in e-Commerce
+ Social Media for Public Relation
Home and Individual Application [5]p.434
1. Personal budgeting
2. Income tax preparation [rd.go.th]
3. Programmed learning [wix.com]
4. Games and entertainment
5. Letter writing [word]
6. Storing address [Contact list]
7. Word processing [word]
8. Learning and memory aid [blog]
9. Personal inventory record [Microsoft Access]
10. Personal scheduling and calendar [google calendar]
แบบของการดำเนินธุรกิจแบบ e-Commerce [9]p.77
1. B-to-B เช่น ซื้อวัตถุดิบผลิต iphone หรือจ้างผลิตฮาร์ดดิสก์ (ปริมาณขายต่อครั้งจะมาก)
2. B-to-C เช่น apple.com, microsoft.com (ค้าส่งขนาดย่อม ประมาณพอประมาณ)
3. C-to-C เช่น tarad.com, thaisecondhand.com (ค้าปลีก ปกติปริมาณขายจะน้อย)
4. G-to-B เช่น รับเหมาสร้างทางรถไฟ (ปริมาณการค้ามาก)
5. G-to-C เช่น การค้าระหว่างภาครัฐ กับผู้บริโภค (การให้บริการประชาชน)

ขั้นตอนการเข้าสู่ธุรกิจ e-Commerce โดย วัชระพงศ์ ยะไวทย์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด หน้า 28
1. สำรวจโอกาสทางการตลาดด้วยระบบค้นหาข้อมูล (Market Search)
2. วางแผนการตลาด และพัฒนาเว็บเพจ (Planning and Development)
3. นำเว็บเพจเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และจัดตั้งเว็บไซต์ (Install)
4. โฆษณา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Promotion)
5. ติดตามผล ปรับปรุง และบำรุงรักษา (Evaluation and Maintainance)
ลักษณะ e-Commerce : ไม่มีพรมแดน, ตัวต่อตัว, ตัดสินใจจากข้อมูล, กิจกรรมผสม, ไปถึงคนทั่วโลก, โต้ตอบทันควัน, ทำได้ 24 ชั่วโมง
ลักษณะของอีคอมเมิร์ส
(Characteristic of E-Commerce)
[9]p.78
1. ไม่ต้องการอาคารใหญ่โต
2. ไม่ต้องใช้พนักงานขาย
3. เปิดได้ 24 ชั่วโมง
4. ประหยัดค่าโฆษณา
5. ค้าขายกับต่างประเทศได้ง่าย
ธนาคารทหารไทย เปิดสาขาที่ไม่ต้องกดบัตรคิว ไม่กรอกแบบฟอร์ม ไม่มีเคาท์เตอร์ทั่วไป
แทบไม่ต้องใช้พนักงาน บริการจนเปิดบัญชีด้วยตนเองได้

4P ตามหลักการตลาด
1. สินค้า (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
4. โฆษณาประชาสัมพันธ์ (Promotion)

กระบวนการพื้นฐาน (Basic Process)
1. ลูกค้า เลือกรายการสินค้า ของผู้จำหน่าย (Catalog)
2. ลูกค้า ส่งคำสั่งซื้อ ให้ผู้จำหน่าย (Order)
3. ลูกค้า ชำระเงิน ให้ผู้จำหน่าย (Payment)
4. ลูกค้า รอรับสินค้า จากผู้จำหน่าย (Shipping)

การวางแผนธุรกิจ (Business Plan)
1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ (Profile)
นำเสนอภาพรวมของโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ เป้าหมาย และข้อสรุป เป็นต้น
2. แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แสดงการเชื่อมโยงเว็บเพจทั้งหมดอย่างเป็นหมวดหมู่
3. แผนการทำงาน (Working Plan)
อธิบายแผนการทำงาน เกี่ยวกับบุคลากร ระบบงานที่สัมพันธ์ กับแผนกต่าง ๆ และแบ่งเป็นช่วงเวลาอย่างชัดเจน
4. แผนการลงทุน (Investment Plan)
สรุปแผนที่จะใช้จ่ายเงินในด้านต่าง ๆ ตามช่วงเวลา และรายละเอียดการใช้จ่าย
5. แผนการเงิน (Financial Plan)
วางแผนบริหารการเงิน ประกอบด้วยการคำนวณจุดคุ้มทุน งบกำไรขาดทุน งบดุล และกระแสเงินสด
6. แผนการตลาด (Marketing Plan)
แผนการตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น 4P เป็นต้น

Google Adsense มือใหม่ก็รวยได้ : ใช้ youtube.com [14]p.255
1. เริ่มต้นรู้จัก Google Adsense
2. สร้างเว็บไซต์ง่ายกว่าที่คิด
3. หาคีย์เวิร์ดดี ๆ มาทำเงินกับ Google Adsense
4. สมัครใช้งาน Google Adsense
5. สร้างโค้ดโฆษณา Google Adsense
6. ติดโฆษณาลงในเว็บ
7. กฎและเทคนิคการวางโฆษณา
8. วิธีรับเงินจาก Google Adsense
9. ดูรายงานประสิทธิภาพโฆษณา Google Adsense
10. บล็อกโฆษณา Google Adsense
11. การตั้งค่าและตรวจสอบสถานะแอ็คเคาต์
12. เทคนิคเสริมเพิ่มความรวยด้วย Google Adsense
13. ทำเงิน Google Adsense กับคลิป Youtube

กรณีศึกษา
+ ปัญญาประดิษฐ์อาจยังไม่แย่งงานมนุษย์ (itinlife 576)
+ Hajime Robot Restaurant ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ปิ้งย่าง ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะเสิร์ฟแทนคนแห่งแรกในไทย # #
+ Sex Robot : Roxxxy (ร็อกซี่) 210000 - 270000 บาท
+ รวมกรณีศึกษาของ Hitachi [solution]
คลิ๊ปวีดีโอ :

Paperless

NFC

iBeacon

Hotknot

e-commerce
6. Types of Information System
+ IS Meaning # : An information system is any combination of information technology and people's activities that support operations, management and decision making. องค์ประกอบของระบบ (Component of System) [2]p.22 [9]p.8
1. การรับเข้า (Input) ได้จาก แหล่งข้อมูล, การสอบถาม (inquiry), การตอบสนอง(Y,N), คำสั่ง, คะแนน, ผลสอบ
2. การประมวลผล (Process) ได้แก่ sorting, retrieving, updating, summarizing, selecting, manipulating
3. การส่งออก (Output) ได้ทาง เครื่องพิมพ์ จอภาพ และการควบคุม มาในรูปของรายงานต่าง ๆ
Closed-loop system and Open-loop system
1. Input - Materials, components, labour, research and development
2. Process - Production lines, assemble lines, management and skills
3. Output - End product, customer satisfaction and employee satisfaction
4. Feedback - Information, new ideas, expertise, and customer feedback
+ News: The University of Wisconsin successfully claimed that Apple used its microchip technology without permission in some iPhones and iPads.

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (Component of Information System) [12]p.4
1. บุคลากร (People) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
2. ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure)
3. ซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ กับซอฟต์แวร์ระบบ
4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
5. ข้อมูล (Data)

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Component of Computer Information System) [2]p.26
1. People
2. Procedure
3. Software
4. Hardware
5. Data
6. Telecommunication

ปัจจัยที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศ (Factor that cause Information System)
1. มีการพัฒนาความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ เกิด องค์ความรู้ (Knowledge)
2. มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกิด เครื่องมือ (Tool)
3. มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร เกิด เครือข่าย (Network)
4. มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ เกิด การเผยแพร่ (Publication)
5. มีความต้องการสารสนเทศ เกิด การใช้ประโยชน์ (Utilization)

ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแบ่งได้ 3 ระดับ [1]p.218 [13]p.219
ระดับสูง (Top Level Management)
ระดับกลาง (Middle Level Management)
ระดับต่ำ (Operational Level Management)
สารสนเทศในแต่ละระดับแบ่งเป็น สารสนเทศภายใน (Internal Information) และสารสนเทศภายนอก (External Information)
เช่น ข้อมูลดอกเบี้ย นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ดินฟ้าอากาศ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์

ระดับของการจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กร [1]p.96 หรือ ประเภทของระบบสารสนเทศ [13]p.219
1. ระบบประมวลผลธุรกิจ (Transaction Processing Sysem : TPS)
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)
3. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information System :EIS)
4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
5. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)

Types of Information System #
1. TPS (Transaction Processing Systems)
As the name implies, Transaction Processing Systems ("TPS") are designed to process routine transactions efficiently and accurately.
2. DSS (Decision-Support Systems)
Decision-support systems ("DSS") are specifically designed to help management make decisions in situations where there is uncertainty about the possible outcomes of those decisions.
3. ESS (Executive Support Systems)
An Executive Support System ("ESS") is designed to help senior management make strategic decisions. It gathers, analyses and summarizes the key internal and external information used in the business.
4. KMS (Knowledge Management Systems)
Knowledge Management Systems ("KMS") exist to help businesses create and share information. These are typically used in a business where employees create new knowledge and expertise - which can then be shared by other people in the organization to create further commercial opportunities. Good examples include firms of lawyers, accountants and management consultants.
5. OAS (Office Automation Systems)
Office Automation Systems are systems that try to improve the productivity of employees who need to process data and information. Perhaps the best example is the wide range of software systems that exist to improve the productivity of employees working in an office or systems that allow employees to work from home or whilst on the move.
6. MIS (Management Information Systems)
A management information system ("MIS") is mainly concerned with internal sources of information. MIS usually take data from the transaction processing systems and summarize it into a series of management reports.

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development of Information Technology) [13]p.221
1. การรวมตัวกันของเทคโนโลยี (Convergence) : social media
2. ต้นทุนที่ถูกลง (Cost Reduction) : smart phone
3. การพัฒนาอุปกรณ์ที่เล็กลง (Miniaturization) : smart watch
4. การพกพาและการเคลื่อนที่ (Portability/Mobility) : wareable
5. การประมวลผลที่ดีขึ้น (Processing Power) : Gigabit
6. การใช้งานที่ง่าย (User Friendliness) : GUI
7. การเปลี่ยนจากอะตอมเป็นบิต (Atoms & Bits) : Paper to E-Doc
8. สื่อผสม (Multimedia) : Video
9. เวลาและระยะทาง (Time & Distance) : Video Conference

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาประเทศ [13]p.222
1. ด้านเศรษฐกิจ : set.or.th
2. ด้านสังคม : เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ และลดช่องว่างทางสังคม
3. ด้านการศึกษา : ลดอุปสรรคด้านสถานที่ ตรวจข้อสอบ รายงานผล สื่อหลากหลาย
4. ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม : single gateway
5. ด้านสาธารณสุข : telemedicine
6. ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ : GIS

นโยบาย แผนหลักและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ
+ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
+ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545-2549
+ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552-2556
+ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557-2561
+ แผนฯ ของกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2557-2561


10 กรณีศึกษา e-Government จากบริการที่เป็นจริง [15]
กรณีศึกษาที่ 1 แกะรอยคนร้ายด้วยไฮเทค
กรณีศึกษาที่ 2 จดมาตรน้ำและออกใบแจ้งหนี้แบบไฮเทค
กรณีศึกษาที่ 3 ยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาที่ 4 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบออนไลน์
กรณีศึกษาที่ 5 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e-Procurement
กรณีศึกษาที่ 6 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาที่ 7 บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาที่ 8 บริการต่อทะเบียนรถ และชำระภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาที่ 9 บริการไฟฟ้ายุคใหม่ผ่าน Call Center ผสานเน็ต
กรณีศึกษาที่ 10 หนังสือเดินทางยุคอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Properties of MIS) [11]p.42
1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล (Data security)
3. ความยืดหยุ่น (Flexibility)
4. ความพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction)

System Development Life Cycle : SDLC [2]p.308
1. System Identification and Selection
2. System Initiation and Planning
3. System Analysis
4. System Design
5. System Implementation
6. System Maintenance

Information System Development Method [2]p.321
1. Traditional SDLC Methodology
2. Prototyping
3. End-user Development
4. Outsourcing
5. Application Software Package

Objective of MIS #
1. เพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness : Doing the right thing)
2. เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency : Doing the thing right)
3. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า (Increase Quality)
4. ครองใจลูกค้า และปกป้องจากคู่แข่ง (Customer Satisfaction)
5. ขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ (Product Channel)
6. ขยายโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity)
7. สร้างทางเลือกในการแข่งขัน (Alternative Competition)

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ตามแนว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร (Objectives)
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ (Search)
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งาน (Adaptive)
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน (Application)
5. การนำประสบการณ์จากการใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้ (Exchange)
6. การจดบันทึก ขุมความรู้ แก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งาน (Store)

กระบวนการตัดสินใจ (Decision Process) [11]p.130
1. การรับรู้ถึงโอกาสหรือปัญหา
2. การตั้งเป้าหมายในการตัดสินใจ
3. การสำรวจขอบเขตและข้อจำกัดในการตัดสินใจ
4. การกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ
5. การวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ
6. การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
7. การนำทางเลือกไปปฏิบัติ
8. การติดตามผลการปฏิบัติ
เช่น การเลือกซื้อรถ การเลือกซื้อบ้าน การเลือกหัวข้อทำวิจัย การเลือกหัวข้อทำภาพยนตร์

ทูน่าโมเดล หรือโมเดลปลาทู (Tuna Model) #
เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วนสัมพันธ์กัน
ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV)
ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS)
ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA)

ประเภทของรายงาน (Types of Report) [11]p.70
1. รายงานที่ออกตามตาราง (Schedule Report)
2. รายงานที่ออกในกรณีพิเศษ (Exception Report)
3. รายงานที่ออกตามความต้องการ (Demand Report)
4. รายงานที่ออกเพื่อพยากรณ์ (Predictive Report)
คลิ๊ปวีดีโอ : Information System

IS lecture

MIS 2555

5 Components
7. Data Retrieval
+ Data retrieval means obtaining data from a database management system.
Google Search Engine #
+ http://www.google.com/history ผลการค้นหาที่ผ่านมา ตามบัญชีของเรา
+ ค้นเฉพาะในเว็บไซต์ เช่น อั้ม site:sanook.com พบห้าแสนกว่ารายการ
+ ค้นตามประเภทไฟล์ เช่น information technology filetype:pptx พบสี่หมื่นกว่าไฟล์
+ ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น related:thaiall.com/article/law.htm พบสี่สิบแปดรายการ
+ ค้นหาภาพ หรือด้วยภาพ ที่ https://images.google.com/
+ ค้นหาแผนที่ ที่ http://www.google.co.th/maps/
+ ค้นหาวิดีโอ ที่ https://www.google.co.th/?tbm=vid เช่น กสิกร
+ ค้นหาข่าว ที่ https://www.google.co.th/?tbm=nws เช่น นายก
+ ค้นหาหนังสือ ที่ https://www.google.co.th/?tbm=bks เช่น สวดมนต์
+ ค้นด้วยวลี โดยใช้ double quote เช่น "แฮนด์บิล แนะนำภาพยนตร์" พบ 5 รายการ
+ ช่วยตรวจตัวสะกด เช่น "แมวว" หรือ "น่าราก"
+ พิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ก็ไม่ต่างกัน ไม่ต้องห่วง เช่น "Thailand" พบ 761 ล้านทั้งคู่
+ เครื่องหมาย @#%^*()=+[]\ ไม่สำคัญ เช่น @บุรินทร์ , #(รุจจนพันธุ์) หรือ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
+ เครื่องหมาย " ปิดหัวท้าย จะทำให้ค้นหาในเครื่องหมาย " เช่น "บุรินทร์ รุจจนพันธุ์"

Public Database
+ Google.com มีบริการ upload ภาพเข้าไปค้นหาภาพในระบบฐานข้อมูล
+ Bing.com มีบริการ Image Match เพื่อใช้ค้นหาภาพใน internet เช่นเดียวกับ Google
+ Facebook.com ค้นเพื่อน หรือโพสต์ในเครือข่ายสังคม
+ Youtube.com ค้นคลิ๊ปวีดีโอ

Online Anonymous Proxy
หรือ kproxy.com หรือ hide.me หรือ ultrasurf.us หรือ openvpn.net
+ แฟนเพจของ “2014 incheon asian games” ถูกระงับ จากไทย
+ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยกระทรวง ICT (3 ธ.ค.2549)
- ฟ้าเดียวกันออนไลน์ (sameskybooks . org)
- นอปอชอยูเอสเอ (norporchorusa . com)
- ไม่ประสงค์ออกนาม (anonymouse . ws)
- พล็อกซิไฟล์ (proxify . com)

PPTX / PDF search
+ ใช้ Google ค้นหาแฟ้ม PPTX โดยใช้คำค้นว่า Information Technology
+ ใช้ Google ค้นหาแฟ้ม PDF โดยใช้คำค้นว่า Digital Logic พบ Chapter 1 น่าสนใจ
ภาพแบบ vector graphic
คือ ภาพที่สร้างแต่ละส่วนเป็นอิสระจากกัน แบบ Resolution independent โดยแยกเป็นเส้นตรง รูปทรง ส่วนโค้ง ที่อ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณมาใช้สร้างภาพ ด้วยวัตถุวงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์มาผสมกันเพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกันไป สามารถย่อขยายขนาดได้โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยังเหมือนเดิม เหมาะกับงานวางแบบ หรืองานวาดเส้น (Line Art)
+ http://www.thaiall.com/sketchup
ภาพแบบ bitmap graphic
คือ ภาพที่ประกอบด้วยจุดสี แบบ Resolution dependent ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มีความละเอียด (Resolution) ของแต่ละภาพ เหมาะกับภาพที่ต้องการให้แสงเงาที่ละเอียด เมื่ออ่านภาพไปแสดงผลบนจอภาพ จะแสดงผลบนจอภาพทันที ภาพลักษณะนี้มักเป็นภาพวาดระบายสี หรือภาพจากกล้องดิจิทัลโดยทั่วไป
+ http://www.thaiall.com/paint

ตัวอย่างคำถาม เพื่อฝึกค้นข้อมูล
- คุณครู จบการศึกษาจากที่ไหน
- อัตลักษณ์ กับเอกลักษณ์ของสถาบัน คืออะไร
- อาจารย์มีหน้าตาเหมือนใครบ้าง
- ที่เราอยู่ตอนนี้ คือ ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) ที่เท่าไร
- สถาบันเป็นข่าวในสื่อบ้างรึเปล่า มีข่าวอะไรบ้าง
+ เสนายัน (SENAYAN) @Nation University
+ การค้นหางานวิจัย
คลิ๊ปวีดีโอ : Data Retrieval

PR & Search engine
8. Introduction to Database Systems
+ A database is an organized collection of data. It is the collection of schemes, tables, queries, reports, views and other objects. The data is typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information, such as modelling the availability of rooms in hotels in a way that supports finding a hotel with vacancies. https://en.wikipedia.org data คือ ข้อเท็จจริง ที่เก็บรวบรวมมา แต่ยังไม่ได้ประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศตามเป้าหมาย
information คือ การนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศตามเป้าหมาย
หน้าที่ของฐานข้อมูล (Function of Databases) [5]p.397
in 3 levels : Operational, Tactical, Strategic
1. Accounting
2. Finance
3. Information services
4. Marketing
5. Personnal
6. Research and development
7. Legal services
8. Operation/production management

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี (Good data) [13]p.181
1. มีความถูกต้อง (Accuracy) แล้วอย่าลืมว่า Garbage in, Garbage out
2. มีความเป็นปัจจุบัน (Update) ต้องกำหนดว่าใคร เมื่อไร อย่างไร
3. ตรงกับความต้องการ (Relevance) ตรวจสอบกับวัตถุประสงค์
4. มีความสมบูรณ์ (Complete) อาจมากกว่า 1 ครั้ง : ปฐมภูมิ (Primary Data) หรือทุติยภูมิ (Secondary Data)
5. ตรวจสอบได้ (Verifiable) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกิดจากอะไร

ส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล (Components of Data File) [9]p.29
1. ตัวอักขระ (Character)
2. เขตข้อมูล (Field)
3. ระเบียน (Record)
4. แฟ้ม (File)

ประเภทของแฟ้ม (Types of File) [9]p.30 หรือประเภทของแฟ้ม (File type) [13]p.189
1. แฟ้มหลัก (Master file)
2. แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction file)
3. แฟ้มสำรอง (Backup file)

ประโยชน์ของฐานข้อมูล (Advantage of Database) [9]p.31
1. ลดความซ้ำซ้อน (Redundancy)
2. เป็นศูนย์กลางเพื่อใช้ร่วมกัน
3. ถูกต้องตรงกัน
4. ปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย
5. ควบคุมความปลอดภัยได้ง่าย

แนวคิดของการใช้ระบบฐานข้อมูล (Concept of the database using) [13]p.192
1. ลดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล (Reduced data redundancy)
2. ลดความขัดแย้งของข้อมูล (Reduced data inconsistency)
3. การรักษาความคงสภาพของข้อมูล (Improved data integrity)
4. ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (Shared data)
5. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล (Easier access)
6. ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน (Reduced development time)

แบบของฐานข้อมูล (Types of Database) [9]p.34
1. Hierarchical Database เช่น สภาฯ -> อธิการ -> คณบดี -> หัวหน้าสาขา -> อาจารย์
2. Network Database เช่น ผู้ผลิต -> สินค้า -> คลังสินค้า
3. Relational Database เช่น สั่งซื้อ -> สั่งซื้อละเอียด -> สินค้า

การแบ่งลำดับชั้นของการจัดการข้อมูล (Hierarchy of data)[13]p.183
1. bit (Binary Digit)
2. byte (นึกถึง ASCII Code)
3. field (นึกถึงชื่อ สกุล ที่อยู่)
4. record (นึกถึงนักศึกษา 1000 คน)
5. file (นึกถึงตารางประวัตินักศึกษา)
6. database (นึกถึงระบบทะเบียนนักศึกษา)


การอ้างถึงชื่อต่าง ๆ ที่จัดเก็บ [9]p.37
1. ตารางโดยทั่วไป (General Table) = แฟ้มข้อมูล (Data File) = ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
2. ตาราง (Table) = แฟ้มข้อมูล (File) = รีเลชั่น (Relation)
3. แถว (Row) = ระเบียน (Record) = ทัพเพิล (Tuple)
4. หลัก (Column) = เขตข้อมูล (Field) = แอตตริบิ้ว (Attribute)

การจัดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล (File organization) [13]p.185
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential file structure)
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม (Direct/random file structure)
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบลำดับเชิงดรรชนี (Index sequential file structure)

ความสามารถทั่วไปของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) [13]p.196
1. สร้างฐานข้อมูล (Create database)
2. เพิ่ม เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล (Insert, update, delete)
3. จัดเรียง และค้นข้อมูล (Sort and retrive data)
4. สร้างรูปแบบและรายงาน (Create forms and reports)

แฮกเกอร์ (Hacker) [9]p.76
หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลในระบบโดยมิชอบ
กรณีศึกษา
+ โศกนาฏกรรมองค์กรหลงทิศ (Tragedy of Lost)
คลิ๊ปวีดีโอ : Database

Relational Database

Database & SQL
9. Office Automation System
+ Office Automation refers to the varied computer machinery and software used to digitally create, collect, store, manipulate, and relay office information needed for accomplishing basic tasks. Advantages are: Office automation can get many tasks accomplished faster. It eliminates the need for a large staff. Less storage is required to store data. Multiple people can update data simultaneously in the event of changes in schedule https://en.wikipedia.org
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office)
1. Microsoft Access * (เก็บตาราง ฟอร์ม โมดูล รายงาน)
2. Microsoft Excel * (กระดานคำนวณ)
3. Microsoft InfoPath (ออกแบบฟอร์ม)
4. Microsoft OneNote * (บันทึก)
5. Microsoft Outlook * (รับ-ส่งเอกสาร)
6. Microsoft Powerpoint * (นำเสนอ)
7. Microsoft Project Professional (วางแผนโครงการ)
8. Microsoft Project Standard (วางแผนโครงการ)
9. Microsoft Publisher * (จัดทำเอกสาร)
10. Microsoft SharePoint Workspace (แบ่งปันเอกสารร่วมกัน)
11. Microsoft Visio (เขียนแผนภูมิ)
12. Microsoft Word * (จัดทำรายงาน เขียนจดหมาย)
13. Microsoft Office Standard (รวมโปรแกรม*)
2010 : word + powerpoint + excel + access
แบบของระบบสารสนเทศสำนักงาน
(Types of Office Automation System)
[11]p.75
1. ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System)
2. ระบบควบคุมและส่งผ่านข่าวสาร (Message-handling System)
3. ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing)
4. ระบบสนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงาน (Office Support System)

การใช้ MS Office ไม่เป็น พี่เค้าก็อาจไม่ให้ผ่านโปร .. ก็ได้
ชวนฟังเพลง ".. จริงจังแค่ไหน แค่ไหนเรียกจริงจัง ผิดเพียง 8 ครั้ง ถึง 9 ซะที่ไหน .."
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) แบ่งตามลักษณะการผลิต [13]p.109
1. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Proprietary Software)
- พัฒนากันเองในองค์กร (In-house developed) เช่น it.nation.ac.th
- มืออาชีพภายนอก (Contract หรือ Outsource) เช่น goto69.com
2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Packaged Software หรือ Off the Shelf Software)
- โปรแกรมเฉพาะ (Customized Package) ขอผู้ผลิตเพิ่มเติมคุณสมบัติ
- โปรแกรมมาตรฐาน (Standard Package)

การแบ่งกลุ่มซอฟต์แวร์ตามการใช้งาน (Software group) [13]p.111
1. กลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านธุรกิจ (Business)
- ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word processing)
- ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ (Spreadsheet)
- ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database)
- ซอฟต์แวร์นำเสนองาน (Presentation)
- ซอฟต์แวร์แบบกลุ่ม (Software Suite)
- ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการโครงการ (Project management)
- ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี (Accounting)
2. กลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia)
- ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ (CAD: Computer Aided Design)
- ซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งพิมพ์ (Desktop publishing)
- ซอฟต์แวร์สำหรับตกแต่งภาพ (Paint/Image Editing)
- ซอฟต์แวร์สำหรับการตัดต่อวิดีโอและเสียง (Video and Audio Editing)
- ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Authoring)
- ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บเพจ (Webpage Authoring)
3. กลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับงานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร (Web and Communications)
- ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการอีเมล (Electronic mail software)
- ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ (Web browser)
- ซอฟต์แวร์สำหรับจัดประชุมทางไกล (Video conference)
- ซอฟต์แวร์สำหรับส่งข้อความด่วน (Instant messaging)
- ซอฟต์แวร์สำหรับถ่ายโอนไฟล์ (File Transfer)


งานเกี่ยวกับเอกสารในสำนักงานอัตโนมัติ (Function of Document) [9]p.108
1. ร่างเอกสาร (Draft)
2. พิมพ์เอกสาร (Print)
3. แก้ไขเอกสาร (Edit)
4. เก็บเอกสาร (Store)
5. ส่งเอกสาร (Send)
6. ค้นเอกสาร (Retrieve)
แบบฝึกหัด .. การใช้ Microsoft Word
# Word2010 : write webpage
# ต.ย. แฟ้ม Brochure แบบ A4 พับ 3

ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS) [9]p.110
1. ระบบการจัดการเอกสาร (Document management systems) เช่น word
2. ระบบจัดการข่าวสาร (Message-handling systems) เช่น mail
3. ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing systems) เช่น vconf
4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support system) เช่น wifi
Free e-Book : Bookboon.com ตั้งขึ้นที่เดนมาร์คในปี 1988 หรือ 2531 ในชื่อ Ventus โดยมุ่งพิมพ์สื่อด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่วางมาตรฐานใหม่ในโลกของสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ในปี 2548 บริษัทปรับกลยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์แห่งแรกของโลก ที่จะจัดทำคู่มือฟรีสำหรับนักเรียน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์หรืออีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และโคเพ็นเฮเก็น ประเทศเดนมาร์ค นอกจากนี้ยังมีสำนักงานที่สต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมิวนิค ประเทศเยอรมัน เป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์ระดับโลก มีมากกว่า 1000 หนังสือออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และ 600 หนังสือออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจใน 9 ภาษา
ความสำเร็จในปี 2558
- หนังสือของบริษัทถูกดาวน์โหลดมากกว่า 50 ล้านครั้ง
- หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือตำราฟรีสำหรับนักเรียน
- ห้องสมุดออนไลน์ของเรา และสมาชิกพรีเมียมมีความประทับใจและเติบโตอย่างมาก มีลูกค้าใหม่มากมายที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ และช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของพนักงานสำหรับองค์กรรอบโลก
ในขณะที่แนวโน้มสิ่งพิมพ์ของโลกกำลังเปลี่ยน bookboon มีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ
e-Book of Microsoft Office Programs
+ http://bookboon.com/blog/en/bookboon-com/about-the-company/
+ http://bookboon.com/en/office-programs-ebooks-zip
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/7637/
คลิ๊ปวีดีโอ : Office Automation

IT Consultant

E-office

Smart office

Benefit Office365

For Education
10. Security and ethics of information technology using
+ Security is the degree of resistance to, or protection from, harm. It applies to any vulnerable and valuable asset, such as a person, dwelling, community, nation, or organization.
https://en.wikipedia.org
+ Ethics is the branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct.
https://en.wikipedia.org
http://www.thaiall.com/ethics
คุณธรรม (Moral) คือ ความดีงามในจิตใจ
จริยธรรม (Ethics) คือ พฤติกรรมที่แสดงออก และรับรู้ได้เป็นรูปธรรม
จรรยาบรรณ (Ethics) คือ พฤติกรรมที่ถูกเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
จริยธรรมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics of information technology using) = PAPA [2]p.358 (Richard Mason อ้างอิงใน O'Brien 1996:599) # หรือ จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ [13]p.255
1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) - มีสิทธิในข้อมูลของตนที่จะเปิดเผย หรือแบ่งปัน เช่น ใครจะเห็นโพสต์ของเราบ้าง
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) - รักษาให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ ดังนั้นก่อนแชร์จึงต้องตรวจสอบก่อน
3. ความเป็นเจ้าของ (Intellecture Property) - สิทธิในการถือครองทรัพย์สินไม่ให้ถูกละเมิด หรือมีสิทธิกำหนดการเผยแพร่ : copy right, shareware, freeware
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) - สิทธิการเข้าถึงมีหลายแบบ อาทิ เพิ่ม ลบ แก้ไข และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น user & password
+ ระวังกล้องแอบถ่าย : พนักงานโรงแรมชาย เตะลูกค้าผู้หญิง เรื่องใบขับขี่

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลาง ตาม มคอ.
1. คุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics)
2. ความรู้ (Knowledge development)
3. ทักษะทางปัญญา (Intellectual development)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal relationship and responsibility)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematical analytical thinking, communication skills, and information technology skills)

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) [13]p.261
1. การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized access and use)
2. การขโมยและทำลายอุปกรณ์ (Hardware theft and vandalism)
3. การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software theft)
4. การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย - เน้นทำร้าย (Malicious software)
5. การก่อกวนระบบด้วยสปายแวร์ - เน้นลักลอบข้อมูลในเครื่อง (Spyware)
6. การก่อกวนระบบด้วยสแปมเมล์ - เน้นส่งอีเมล (Spam mail)
7. การหลอกลวงเหยื่อเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว - ตกทอง (Phishing/pharming)

OWASP : Open Web Application Security Project
TOP 10 VULNERABILITIES # #
1. Injection
2. Broken Authentication and Session Management
3. Cross Site Scripting
4. Insecure Direct Object References
5. Security Misconfiguration
6. Sensitive Data Exposure
7. Missing Function Level Access Control
8. Cross Site Request Forgery (CSRF)
9. Using Components with Known Vulnerabilities
10. Unvalidated Redirects and Forwards
หัวข้อด้านคุณธรรมจริยธรรม #
1. ความมีเหตุผล (Rationality)
2. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
3. ความอุตสาหะ หรือการมีความตั้งใจแน่วแน่ (Resolution)
4. ความเมตตากรุณา (Compassion)
5. ความเสียสละ (Devotion)
6. ความสามัคคี (Cooperation)
7. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
8. ความกตัญญูกตเวที (Gratitude)
9. ความประหยัด (Moderation)
10. ความรู้จักพอ (Satisfaction)
11. ความมีสติสัมปชัญญะ (Awareness)
12. ความมีระเบียบวินัย (Discipline)
13. ความยุติธรรม (Fairness)
14. ความอดทนอดกลั้น (Endurance)
15. ความเคารพนับถือผู้อื่น (Consideration)
16. ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness)
17. ความถ่อมตัว (Modesty)
18. ความกล้าทางคุณธรรม (Courage)
19. ความเคารพตนเอง (Self-respect)
ความดีพื้นฐานสากล (Global Merit 5)
1. สะอาด (Clean)
2. ระเบียบ (Regulations)
3. สุภาพนุ่มนวล (Gracious)
4. ตรงต่อเวลา (Punctuality)
5. สมาธิ (Concentrate)
ศีล 5 (Sila 5)
1. เว้นจากการเบียดเบียนชีวิต
2. เว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
3. เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ
4. เว้นจากการกล่าวเท็จ
5. เว้นจากการบริโภคสุรายาเมา
การแสดงออกที่งาม
1. กายงาม
2. วาจางาม
3. ใจงาม

App: i-view
on i-mobile IQ BIG 2
แนะนำ แอพแต่งหน้า ใน blog
กฎหมาย (Law) [2]p.364 #
1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญกรรมคอมพิวเตอร์
4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. กฎหมายลำดับของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
7. กฎหมายลิขสิทธิ์
8. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 [13]p.277

พรบ.คอมฯ.2550 มีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้
1. แอบเข้าระบบที่เค้าไม่อนุญาต
2. รู้วิธีเข้าระบบคนอื่น แล้วเอาไปเผยแพร่
3. แอบไปล้วงข้อมูลผู้อื่น เช่น รหัสบัตรเครดิต หรือภาพ
4. แอบดักจับข้อมูลของเขา
5. แอบแก้ไขข้อมูล หรือทำให้ระบบคนอื่นเสียหาย
6. แอบแพร่ไวรัสให้ระบบเค้าเสียหาย
7. หากผิดข้อ 5 - 6 แล้วเสียหายใหญ่โต จะมีความผิดเพิ่ม
8. ส่งอีเมลสแปมไปให้เขาซ้ำ ๆ
* ทำโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ให้เขาไปทำให้เกิดปัญหาข้างต้น
* เผยแพร่รูป หรือข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจาร
* โกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลเท็จ ท้าทายอำนาจรัฐ
* นำรูปหรือข้อมูลผู้อื่นให้อับอาย เสียหาย
* เจ้าของเว็บไซต์ถ้ายินยอมให้เกิดปัญหาก็โดนด้วย
กฎหมาย ICT หรือ พรบ.คอมฯ.2550

กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต [13]p.262
1. แฮกเกอร์ (Hacker) - มีความรู้ แอบเข้า และออกโดยไม่ให้ใครรู้ ถ้าคนดีเรียก white hat เช่น Kevin Mitnick
2. แครกเกอร์ (Cracker) - มีความรู้ แอบเข้าไปทำความเสียหายแก่ระบบ เป็น Black hat
3. สคริปต์คิดดี้ (Script Kiddy) - เป็นมือใหม่ ใช้เครื่องมือช่วยลักลอบเข้าระบบ

ไวรัสหลอกลวง (Hoax) #
1. ไวรัสหลอกลวง "Virtual Card for You" หรือ "Economic Slow Down in US"
2. ข่าวเท็จ ชาวอินเดียแตกตื่น ขุดบ่อน้ำแต่เจอ...ศพเด็กพิการ
3. เจตนาหลอก อาหารเสริม ทำให้ขาวขึ้น
4. เรื่องนี้เข้าใจผิดไปเอง - แท็กซี่ เกือบตกงาน ถูกกล่าวหามอมยา

กลุ่มโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Software) [13]p.266
1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
2. เวิร์ม หรือหนอนอินเทอร์เน็ต (Worm)
3. ม้าโทรจัน (Trojan horses)

การคิดผ่านหมวก 6 ใบ #
1. White Hat: ใช้ข้อมูลข่าวสาร
2. Red Hat: ใช้อารมณ์ความรู้สึก
3. Black Hat: ใช้การตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยมุมลบ
4. Yellow Hat: ใช้การมองในแง่ดี และมีความหวัง
5. Green Hat: ใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์
6. Blue Hat: ใช้การควบคุมความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิด
ศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจ (Interested Terms) [13]p.270
Antivirus คือ โปรแกรมป้องกันไวรัส
Backup คือ การสำรองข้อมูล คู่กับ Restore คือ การเรียกคืนข้อมูล
Botnet (Robot network) ของเครื่องซอมบี้ คือ เครือข่ายของซอมบี้ที่มักถูกใช้แพร่กระจายอีเมลสแปม และทำให้เกิดปัญหาปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องที่เป็นซอมบี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักว่าเครื่องของตนถูกใช้แบบนี้ เพราะเจ้าของมีแนวโน้มว่าไม่รู้ตัว จึงเทียบเคียงได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นซอมบี้ การร่วมกันโจมตีจากหลายบอตเน็ตก็เหมือนกันร่วมมือกันของฝูงชนในการจู่โจมเป้าหมาย # #
BSA (Business Software Alliance) คือ กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ร่วมกันออกกฎควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ มีเครือข่ายกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เพื่อควบคุมและดูแลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
Encryption คือ การเข้ารหัสข้อมูล จาก Plain text เป็น Ciphertext (เกมเลียนแบบ)
Firewall System คือ โปรแกรมรักษาความปลอดภัย ดักจับ และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์
Keyboard Logger คือ โปรแกรมดักจับการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์ อาทิ รหัสผ่าน หรือเลขที่บัตรเครดิต
Pharming คือ การโจมตีเว็บไซต์เหยื่อ แล้วเปลี่ยน url ให้เรียกไปยังลิงค์ปลอม
Phishing คือ โปรแกรมหลอกลวง ให้ได้ข้อมูลลับ หรือเงินจากผู้ใช้
Skimmer คือ อุปกรณ์ลักลอบคัดลอกข้อมูลจากบัตรเครดิต
Spyware คือ โปรแกรมลักลองเข้าไปแฝงตัวในเครื่อง แล้วแอบทำงานไม่ให้ผู้ใช้รู้
Zombie คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วถูกครอบงำโดยแฮกเกอร์ ซึ่งจะติดไวรัสหรือม้าโทรจันที่สามารถทำงานคุกคามที่เป็นอันตราย ต่อคอมพิวเตอร์อื่นภายใต้การควบคุมระยะไกลได้
DoS คือ การโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์จนทำให้ปฏิเสธการทำงาน (Denial of Service) ด้วยการส่งข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อให้เครื่องเป้าหมาย ไม่สามารถบริการได้อีก #
ตัวอย่างละครไทย
เรื่อง ทางผ่านกามเทพ - เริ่ม 30 ตุลาคม 2558 #4 (30SEC)
"ผมจะซื้อคุณมาเป็นเมีย 2 ปี หลังจากนั้นถือว่าเราหมดหนี้"
ละครไทย พระเอกเขาจะซื้อนางเอกมาเป็นเมียกันด้วย .. นึกว่ามีแต่ผู้ร้าย
เป็นตัวอย่างพระเอกที่ไม่ดี
พระเอกที่ดีต้องแบบ .. "สองหัวใจนี้เพื่อเธอ" ใช้หนี้ให้นางเอก โดยไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อน.ศ.มีหนี้สิน ก็ควรรับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้อาจารย์ใช้หนี้ให้ ผิดจริยธรรม

กรณีศึกษา
+ Chadwin Reynolds 37, teacher, post "This is sexy"
+ ตร.จับแอดมิน 'ด่านเชียงใหม่'
+ OMG I HATE MY JOB
+ ตำรวจแม่สาย จับ พ.ต.ท.นายตำรวจมือปราบยาเสพติด สภ.ไชยปราการ
+ นักศึกษา คือผู้แสวงหาความรู้ ต้องอ่านหนังสือไปสอบ ไม่ต้องสวมหมวกกันลอกข้อสอบ
+ ตำรวจจับผู้ร้าย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
+ ครูคือผู้สอนให้เด็กมีความรู้ แต่เด็กว่าโรงเรียนกวดวิชา ครูรับจ้างทำการบ้าน มานานแล้ว
+ หมอรักษา แต่ที่เนเธอร์แลนด์กับเบลเยี่ยมมีสิทธิที่จะฆ่าคนไข้ ถ้าเป็นเจตจำนงของคนไข้
+ Movie Big Game : CIO คือผู้เจาะระบบเครื่องบินซะเอง
คลิ๊ปวีดีโอ :

IT security

U&P in wi-fi

am programmer

ล้วง ลับ ออกทีวี

กฎหมายไอซีที
Activity
Activity # introduce yourself
เพื่อให้นักศึกษาฝึกเตรียมตัวก่อนนำเสนอ
เพื่อให้นักศึกษาฝึกนำเสนอตนเองหน้าชั้น
---
Topics
Part 1 : Myself & family
Part 2 : Career & hobby
Part 3 : Interested
Part 4 : Friends
Part 5 : Wish
http://www.thaiall.com/blog/admin/4221/

Activity # individual clip

Activity # l3nr.org
Activity # is in e-learning
Activity # curve in powerpoint
Activity # webpage
Activity # brochure
Activity # 6 hats
Activity # group clip : teaser
Activity # group clip : final
Activities with Information Technology
facebook.com
+ http://www.facebook.com/thaiall
line
+ http://line.me/th/
yammer.com
+ https://www.yammer.com/std.nation.ac.th/
+ https://www.yammer.com/std.nation.ac.th/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6168521
+ https://www.yammer.com/std.nation.ac.th/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6168530
+ https://www.yammer.com/std.nation.ac.th/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6168539
+ https://www.yammer.com/std.nation.ac.th/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6168546
learners.in.th
+ https://www.l3nr.org/u/thaiall
+ https://www.l3nr.org/c/tech101572
gotoknow.org
+ https://www.gotoknow.org/user/thaiall
+ https://www.gotoknow.org/blog/thaiall
scribd.com
+ https://www.scribd.com/thaiall
youtube.com
+ My account : thaiallvdo + thaiabcvdo + gthaiall
+ นักเลงคีย์บอร์ด .. เจ็บแล้วไม่จำ
+ disconnect to connect (english)
+ disconnect to connect (thai)
+ อาจารย์ใหญ่ .. วันครู 7-11
+ Sorry (copy) .. เต้ย จรินพร
+ I hate thailand .. ฝรั่งติดเกาะ
+ Introduction to Nation Multimedia Group
google docs
+ https://docs.google.com/spreadsheets/
e-mail : burin_ruj@nation.ac.th
เสนายัน (SENAYAN)
+ http://www.nation.ac.th/library/
English : Listening
Social Networking in Plain English @commoncraft
+ https://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc
+ http://www.thaiall.com/blogacla/burin/4567/
+ https://www.commoncraft.com/video/social-networking
+ https://archive.org/download/TOEIC_test/TOEIC1_photographs.mp3
+ https://archive.org/details/TOEIC_test
+ http://www.examenglish.com/TOEIC/TOEIC_listening_part1.htm
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ #
โดย วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง 9786162045325 ราคา 185 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2557
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 ระบบปฎิบัติการและหลักการทํางาน
บทที่ 6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์
บทที่ 8 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
บทที่ 9 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
บทที่ 10 การเขียนผังงาน
บทที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย
หัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบปลายภาค
1.การใช้งานอินเทอร์เน็ต (บทที่ 9 pss เครือข่าย)
2.การสืบค้นข้อมูล (ฝึกปฏิบัติ)
3.ระบบสารสนเทศ (บทที่ 11 pdf pss)
4.ระบบฐานข้อมูล (บทที่ 6 pss)
5.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (บทที่ 3 pss)
6.ความปลอดภัย และจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (บทที่ 13 pss)
แนะนำเนื้อหาโดย อ.จิรศักดิ์ ประทุมรัตน์
+ http://watch-the-duck.com/wp-content/uploads/2015/02/
+ http://www.chantra.sru.ac.th/ppt_it
+ http://datacentermsci.chandra.ac.th/lrk/bcom1101/
+ เอกสารสไลด์ 13 บท ปี 2015 (นักศึกษาในชั้นเรียน + dropbox.com)
+ เอกสาร และเฉลยแบบฝึกหัด (สำหรับทีมสอน)
Course descriptions of TECH 100 "Media and Information Technology" A study of communication technology meaning and principles, introduction of information technology, technology applications for communication, education and commercial application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office automation system, security and ethics of information technology using.
เอกสารอ้างอิง
[1] ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์, "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์", บริษัท โปรวิชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2545.
[2] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[3] ยาใจ โรจนวงศ์ชัย และคณะ, "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่", แปลโดย Timothy J. O ' Leary. พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ : มปท, 2549.
[4] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2551.
[5] Ralph m. Stair, Jr., "Computers in today's world", Richard D. Irwin Inc.,1986.
[6] Laudon, Kenneth C., "Management Information System"
[7] Luftman, Jerry N., "Managing the Information Technology Resource"
[8] Long, Larry, "Management Information System"
[9] จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ", หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2544.
[10] ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"
[11] ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกียรติโกมล, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2545.
[12] ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ, "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2556.
[13] วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2558.
[14] ธัญธัช นันท์ชนก, "Google Adsense มือใหม่ก็รวยได้", บริษัท วิตตี้กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ, 2557.
[15] สมชัย อักษรารักษ์ และอศินา พรวศิน, "Being e-Citizen by e-Government โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2547.
[16] วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, "ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559.


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC