ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๕๕๕/๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ต.ค.๖๐ เผยแพร่ประกาศฯ เลิกกิจการ วิทยาลัยศรีโสภณ และมหาวิทยาลัยเอเชียน

วิทยาลัยศรีโสภณ
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

พบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ ให้เลิกกิจการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง รัฐมนตรีลงนามเมื่อ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.moe.go.th/websm/2017/oct/555.html

ฉบับแรก
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๕/๒๕๖๐
เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยศรีโสภณ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ
ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉบับที่ 2
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๓/๒๕๖๐
เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.เอเชียน http://www.thaiall.com/blog/burin/9115/

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/36.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/35.PDF

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยศรีโสภณ (ssc.ac.th)
https://web.archive.org/web/20100504201413/http://www.ssc.ac.th/

เว็บไซต์เดิมของ ssc.ac.th
เว็บไซต์เดิมของ ssc.ac.th

วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อตั้งโดยนายเกษม โสภณ และนางสุจารี โสภณ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551
มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยื่นฟ้องวิทยาลัยศรีโสภณ จากกรณีที่คุณวุฒิปริญญาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนทำให้อธิการบดีต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยศรีโสภณ ได้ถวายที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยศรีโสภณ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93

 

การจัดการศึกษา
ระดับปริญาตรี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพอาคาร
http://gallery.mcu.ac.th/slideshow.php?set_albumName=album171
http://gallery.mcu.ac.th/albums/album171/IMG_3608_resize.sized.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics