ซอฟท์แวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ (Software)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-02-28 (ปรับ iso)
6. ซอฟท์แวร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจประเภทของซอฟท์แวร์
- เพื่อให้เข้าใจความหมายของระบบปฏิบัติการ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- ความปลอดภัย
- ความหมายจริยธรรม
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
ความหมาย ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งซอฟต์แวร์ประกอบด้วยคำสั่งที่สั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดลำดับก่อนหลังชัดเจน โดยการนำคำสั่งเหล่านั้นมาเรียงต่อกันถูกเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. ประเภทซอฟท์แวร์ (Software Types) ซอฟท์แวร์ระบบ (System Software)
ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
2. ซอฟท์แวร์ระบบ (System Software) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ตัวแปลภาษา (Compiler)
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility)
3. ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป (Package Software) มักใช้ได้ทั่วไป
ซอฟท์แวร์สำหรับงานเฉพาะ (Specification Software) ใช้กับบางหน่วยงาน
4. คำจำกัดความ (Definition) โปรแกรม คือ การกำหนดคำสั่งที่ต้องมีการดำเนินงานตามลำดับ
- โปรแกรมถูกแปลทีละบรรทัดด้วย interpreter เช่น GWBasic
- โปรแกรมถูกแปลทั้งโปรแกรมด้วย compiler เช่น COBOL
- โปรแกรมถูกแปลทั้งโปรแกรมเป็นไบท์โค้ด เช่น Java
โดย byte code หรือ p-code หรือ portable code ต้องมีโปรแกรมที่รอรับโปรแกรมเหล่านี้ เช่น JRE
ภาษาสคริปต์ (Script Language) คือ ภาษาที่เขียนแล้วไม่ต้องนำไปผ่านการแปล ก่อนนำไปใช้โดยผู้ใช้
- ภาษาที่ทำงานบนเครื่องบริการ เช่น PHP
- ภาษาที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้ เช่น Java Script
ซอฟท์แวร์ คือ ผลจากการพัฒนาโปรแกรม แล้วนำไปแปล จนได้ผลที่นำไปใช้ได้
5. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)
ควบคุมดูแลอุปกรณ์ (Control Devices)
จัดสรรทรัพยากร (Resources Management)
6. ชนิดของระบบปฏิบัติการ การป้อนงานแบบกลุ่มด้วยมือ (Manual Batch System)
การป้อนงานแบบกลุ่มโดยอัตโนมัติ (Automatic Batch System)
- การทำงานแบบบัฟเฟอร์ (Buffering) พยายามทำให้ I/O ทำงานพร้อมหน่วยประมวลผลมากสุด เช่น printer
- การทำงานแบบออฟไลน์ (Off-line) เช่น บัตรเจาะ หรือเทปกระดาษ
- การทำงานแบบสพูลลิ่ง (Spooling) เป็นหลักการใช้จานแม่เหล็กแทนอุปกรณ์รับข้อมูล และแสดงผล
ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming System) คือ หลายโปรแกรมทำงานพร้อมกัน
ระบบแบ่งเวลา (Time Sharing System)
- การทำงานแบบโต้ตอบ (Interactive)
- ระบบโต้ตอบแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming Interactive)
ระบบตอบสนองฉับพลัน (Real-Time System)
7. ผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ DOS (Disk Operating System)
Windows by microsoft
Macintosh OS by apple
Linux or Unix
Android by google
Symbian by nokia
8. คุณลักษณะซอฟท์แวร์คุณภาพ ISO/IEC9126 [3]
มาตรฐานสากลสำหรับการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์
ISO/IEC 9126 (International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 9126)
1. หน้าที่การทำงาน (Functionality) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย 
  - ความเหมาะสม (Suitability)
  - ความถูกต้อง (Accuracy)
  - การทำงานร่วมกัน (Interoperability)
  - ความปลอดภัย (Security)
  - ทำหน้าที่ตามที่ตั้งไว้ (Functionality Compliance)
2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) มีปัจจัยย่อย 4 ปัจจัย
  - ความสมบูรณ์ (Maturity)
  - ทนต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance)
  - กู้คืนได้ (Recoverability)
  - น่าเชื่อถือตามที่ตั้งไว้ (Reliability Compliance)
3. ความสามารถในการใช้งาน (Usability) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย
  - เข้าใจได้ (Understandability)
  - เรียนรู้ได้ (Learnability)
  - ปฏิบัติงานได้ (Operability)
  - ความน่าสนใจ (Attractiveness)
  - ใช้งานตามที่ตั้งไว้ (Usability Compliance)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีปัจจัยย่อย 3 ปัจจัย
  - ทำงานได้ตรงเวลา (Time Behaviour)
  - ใช้ประโยชน์ทรัพยากร (Resource Utilization)
  - ประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ (Efficiency Compliance)
5. การบำรุงรักษา (Maintainability) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย
  - วิเคราะห์ได้ (Analyzability)
  - เปลี่ยนแปลงได้ (Changeability)
  - ความมั่นคง (Stability)
  - สามารถทดสอบได้ (Testability)
  - บำรุงรักษาตามที่ตั้งไว้ (Maintainability Compliance)
6. ความสามารถในการใช้กับระบบอื่น (Portability) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย
  - ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability)
  - ติดตั้งได้ (Installability)
  - อยู่ร่วมระบบอื่นได้ (Co-Existence)
  - ถูกแทนที่ได้ (Replaceability)
  - ปรับย้ายระบบตามที่ตั้งไว้ (Portability Compliance)
+ https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
+ http://www.sqa.net/iso9126.html
9. ปฏิบัติการด้านการประมวลผลในซอฟท์แวร์ การเลือก (Selecting)
การคำนวณ (Manipulating)
การค้นคืนข้อมูล (Retrieving)
การปรับปรุงข้อมูล (Updating)
การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting)
การสรุปรวม (Summarizing)
10. องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ (Operating System Components) การจัดการโปรเซส (Process Management)
การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)
การจัดการไฟล์ (File Management)
การจัดการอินพุต / เอาต์พุต (I/O System Management)
การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage Managment)
เน็ตเวิร์ค (Networking)
ระบบป้องกัน (Protection System)
ระบบตัวแปลคำสั่ง (Command Interpreter System)
11. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ภาษาพีเอชพี (PHP)
ภาษาเอเอสพี (ASP)
ภาษาจาวา (JAVA)
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
ภาษาเอสคิวแอล (SQL)
ภาษาเบสิก (BASIC)
ภาษาปาสคาล (PASCAL)
ภาษาซี (C)
ภาษาแอสเซมบลี (ASSEMBLY)
12. ประเด็นที่นำมาเลือกพิจารณาซื้อซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนา (Development)
การอ้างอิง (Reference)
การสนับสนุน (Support)
ความสมเหตุสมผล (Reasonable)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
13. แนะนำซอฟท์แวร์ # มัลติมีเดีย
Irfan view หรือ iview สามารถแสดงภาพ และจัดการภาพอย่างง่าย
Total Video Converter สามารถแปลงสกุล และตัดคลิ๊ปวีดีโอ
Format Factory สามารถแปลงสกุล และตัดคลิ๊ปวีดีโอ
PDFCreator สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ขึ้นมา แล้วให้ผลลัพธ์ออกเป็น PDF File
Image Printer สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ขึ้นมา แล้วให้ผลลัพธ์ออกเป็น Image File
Windows Movie Maker สามารถตัดต่อคลิ๊ปวีดีโอ ใส่ title, effect, transition และ credit
Proshow สามารถตัดต่อคลิ๊ปวีดีโอ ใส่ title, effect, transition และ credit
Gom Player สามารถเปิดคลิ๊ปวีดีโอได้เกือบทุกนามสกุล
VLC Player สามารถเปิดคลิ๊ปวีดีโอได้เกือบทุกนามสกุล
CDEX สามารถบันทึกเสียง หรือแปลง Audio CD มาเป็น MP3
Youtube Downloader สามารถคัดลอกคลิ๊ปจาก youtube มาไว้ในเครื่องเป็น flv หรือ mp4
Cam Studio สามารถจับการเคลื่อนไหวบนจอภาพมาเป็นคลิ๊ปวีดีโอ
Firework สามารถวาดภาพ Vector หรือทำ Gif Animation
Free Mind สามารถวาดแผนที่ความคิด (Mind Map)
โปรแกรมประจำเครื่อง
Avira Antivirus สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดการไวรัสได้ ... ฟรี
Recuva สามารถกู้ข้อมูลที่มีหน้าที่แบบ undelete หรือ unerase
Free Wipe Wizard สามารถลบแฟ้มแบบกู้คืนไม่ได้
Deep Freeze สามารถแช่แข็งระบบไว้ ต้องกดปุ่ม ctrl-alt-shift-f6 แล้วใช้ guipassword ยกเลิก
Font13 รวม 13 ฟอนท์ราชการไทย ตัวเด่นคือ TH SarabunPSK
เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ
Folder Size สามารถแสดงผลรวมขนาดแฟ้มในแต่ละห้อง (Size of Folder)
Autorun สามารถแสดงรายการโปรแกรมที่จะถูกเรียกมาประมวลผลเมื่อ start เครื่องคอมพิวเตอร์
Process explorer สามารถแสดงรายการโปรแกรมที่กำลังประมวลผล ณ ปัจจุบัน
FileZilla สามารถรับส่งแฟ้มกับเครื่องบริการ FTP อย่างมืออาชีพ
Ws Ftp สามารถรับส่งแฟ้มกับเครื่องบริการ FTP สำหรับนักเรียน
Editplus สามารถจัดการแฟ้มข้อความ (Text Editor)
Putty สามารถเข้าควบคุมเครื่องบริการที่เปิดให้เชื่อมต่อผ่าน Secure Shell
14. จัดกลุ่มซอฟต์แวร์โดย thaiware.com ข้อมูลจาก http://software.thaiware.com
1. โปรแกรมอินเทอร์เน็ต
แหล่งรวม ซอฟต์แวร์ช่วยโหลด ซอฟต์แวร์แชท ซอฟต์แวร์โหลดคลิป เว็บเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์ Bittorrent ฯลฯ : Web Browser + Chat + Connectivity + FTP + Newsreaders + Plug-in + Communication + E-Mail Client Software + Intranet + Server + Tools & Utilities + Instant Messaging + ADS & Spyware & Trojan Remover + File Sharing
2. โปรแกรมส่วนบุคคล
ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้การส่วนตัว ซอฟต์แวร์บัญชีครัวเรือน ซอฟต์แวร์ปฏิทิน ซอฟต์แวร์ To-do-Lists ฯลฯ : Health & Nutrition & Food & Beverage + Calendars & Planners & Genealogy + Music & Movie + E-Books + Hobbies + Home Inventory + Religion & Spirituality + Kids & Parenting + Sports
3. โปรแกรมมัลติมีเดีย
ซอฟต์แวร์แต่งรูป ซอฟต์แวร์ดูหนังฟังเพลง ซอฟต์แวร์ตัดต่อวีดีโอ ซอฟต์แวร์ออกแบบ ฯลฯ : Animation + Authoring Tools + Illustrations & CAD + Media Management + Audio + Desktop Publishing + Image & Video Editor + CD DVD Player Burner + Flash Design Tools
4. เกมส์ PC คอมพิวเตอร์
แหล่งดาวน์โหลด เกมส์คอมพิวเตอร์ หรือ เกมส์ PC ทุกชนิด ทั้ง ใครที่ชอบเล่นเกมส์บนเครื่องพีซี สะดวก จอใหญ่ บังคับง่าย ขอเชิญเลือกโหลดได้ที่นี่เลย : Action + Arcade + Puzzles + Sports + Kids + Adventure & RPG + Casino + Simulation + Strategy & War + Tools & Editors + Patches & Updates + Board & Chess
5. โปรแกรมบริหารธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ด้านการ บริหารธุรกิจ ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์หอพัก ซอฟต์แวร์โรงแรม ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน ซอฟต์แวร์พิมพ์ใบเสร็จ ฯลฯ : Personal Finance + Internet Cafe Managemant + Point Of Sale (POS) + Accounting System + Management System + Miscellaneous + Rental Management + Document Management
6. โปรแกรมการศึกษา
ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ซอฟต์แวร์แปลภาษา ซอฟต์แวร์คำนวณ ซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ ซอฟต์แวร์แผนที่ ฯลฯ : Kids + Literature + Miscellaneous + Teaching Tools + Language + Mathematics + Science + Dictionary & Translator + Library Management
7. โปรแกรมเมอร์
ซอฟต์แวร์จำพวกที่ เป็นเครื่องมือ สำหรับ เหล่าบรรดา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เขียนเว็บ ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บ ซอฟต์แวร์ Text-Editor ฯลฯ : Active X + Database & Network + IDEs & Coding Utilities + JavaScript + Reference & Tutorials + Specialized Tools + Components & Libraries + Editors + Management & Distribution + Web Authoring + Source Code + Report Tools
8. โปรแกรมมือถือ
ซอฟต์แวร์มือถือ หรือ App มือถือ มีให้เลือกโหลดไปใช้บน สมาร์ทโฟน Smartphone แท็บเล็ต Tablet มากมาย เลือกโหลด App กันได้เลย ส่วนใหญ่จะฟรี : Books & Reference + Business + Education + Entertainment + Finance and Banking + Games + Health & Fitness + Lifestyle + Music & Audio + Photo & Video + News & Magazines + Productivity + Social Networking + Sport + Tool & Utilities + Travel + Weather & Disaster + Widgets & Live Wallpaper
9. โปรแกรมยูทิลิตี้
ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility) ซอฟต์แวร์สแกนไวรัส ซอฟต์แวร์ลบไฟล์ ซอฟต์แวร์ล้างเครื่อง ซอฟต์แวร์ดูแลเครื่อง ฯลฯ : Antivirus and Internet Security Software + Desktop & OS Enhancements + File Compression + Icon Tools + Network + Printers + Security & Encryption + Uninstallers + Backup + File & Disk Management + Font Tools + Launchers + Optimizers & Diagnostics + Screensavers + System Utilities
10. ไดร์เวอร์ (Driver)
ไดร์เวอร์ (Drivers) แหล่ง โหลดไดร์เวอร์ ซอฟต์แวร์คุมการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ไดร์เวอร์การ์ดจอ : Printers + Graphic & Sound Card + Firmware
15. The Top 15 Free Software Download Websites On The Web
+ http://www.technorms.com/505/top-15-of-the-best-free-software-download-websites
+ Mega Upload ดอทคอม ถูกปิดโดย FBI แล้ว
+ Big Buck Bunny : Giant rabbit with a heart bigger than himself
1. Download.com
2. FileHippo.com
3. ZDNet Download
4. Softpedia.com
5. Tucows.com
6. FreewareFiles.com
7. MajorGeeks.com
8. SnapFiles.com
9. FileCluster.com
10. Geardownload.com
11. Soft32.com
12. Softonic.com
13. Freewarehome.com
14. Freedownloadcenter.com
15. Opensourcemac.org
16. ซอฟท์แวร์

Toy Story

iTunes

iPad Apps

iCloud

เปรียบราคา iCloud
17. ติดตามคลิ๊ปสอน Social Media ทั้ง 29 ตอน รวมคลิ๊ปที่ http://www.thaiall.com/blog/admin/3884/
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC