คำสั่งดอส ในแบทช์ไฟล์ DOS Command in Batch File
แบทช์ไฟล์ คืออะไร
Batch Processing ?
การประมวลผลแบบแบทช์ คือ วิธีการประมวลผลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลที่ประมวลผลจำนวนหนึ่ง จึงทำการประมวลผลพร้อมกัน เช่น เวลาเข้าออกของพนักงานอาจจะพิมพ์เก็บไว้ทุกสัปดาห์ แต่นำมาประมวลผลเดือนละครั้งเท่านั้น
BAT file หรือ BATCH file คือ แฟ้มแบบหนึ่งใน DOS หรือ OS/2 ที่สามารถประมวลผลได้ โดยการระบุคำสั่งที่ต้องการให้ดำเนินการเข้าไป และชื่อสกุลของแฟ้มนี้คือ .bat สามารถสร้างขึ้นด้วย Text Editor ซึ่งไมโครซอฟท์วินโดว์ให้การสนับสนุนแบทซ์ไฟล์
+ computerhope.com/batch.htm
+ uva.ulb.ac.be/cit_courseware

ตัวอย่าง download
ตัวอย่างการตรวจสอบ File exists
@echo off
rem  check to see if a file exists
if exist %1 goto fileexists
goto nofile
:fileexists
echo the file %1 exists
rem other commands here .....
goto end
:nofile
echo the file %1 does not exist
goto end
:end

ตัวอย่างการใช้ caret symbol
DOS> echo ^<a href=a.htm^>a^</a^> > a.htm
DOS> explorer a.htm
ฝึกเขียนคำสั่งที่จะใช้ใน Batch File
1 clsล้างจอภาพ (Clear Screen)
2 @echo offไม่แสดงการทำงานของคำสั่งใน Batch File
3 dir /?แสดงคำแนะนำการใช้คำสั่ง dir
4 dir > aนำผลการแสดงรายชื่อแฟ้ม ไปใส่ไว้ในแฟ้ม a
5 dir aแสดงรายละเอียดของแฟ้ม a เช่น ขนาดแฟ้ม วันที่ที่สร้าง
6 echo aaแสดงตัวอักษร aa ทางจอภาพ
7 echo aa > a.batสร้างแฟ้ม a.bat ที่มีตัวอักษา 2 ตัว แต่แฟ้มจะมีขนาด 4 bytes
8 echo aa >> a.batเพิ่มตัวอักษรอีก 2 ตัวต่อท้ายแฟ้ม a.bat
9 type a.batแสดงข้อมูลในแฟ้ม a.bat
10 copy con a.batสร้างและเขียนข้อมูลลงแฟ้ม a.bat ผ่าน console ปิดแฟ้มด้วย ctrl-z
11 pauseหยุดรอรับการกดปุ่มใดใด
12 del a.batลบแฟ้ม a.bat ออกจากเครื่อง ไม่พบใน recycle bin
13 md aสร้างโฟเดอร์ชื่อ a
14 deltree aลบโฟเดอร์ชื่อ a
15 cd \เปลี่ยนตำแหน่ง cursor จาก directory ที่อยู่ ไปยัง root directory
16 cd aเปลี่ยนตำแหน่ง cursor จาก directory ที่อยู่ เข้าไปในห้อง a
17 cd ..เปลี่ยนตำแหน่ง cursor จาก directory ที่อยู่ ออกมา 1 ระดับ
18 cd ..\bเปลี่ยนตำแหน่ง cursor จาก directory ที่อยู่ ออกมา 1 ระดับแล้วเข้าไปยังห้อง b
19 rd aลบห้อง หรือโฟเดอร์ชื่อ a
20 dir a /w/sแสดงรายชื่อแฟ้มในห้อง a
21 echo y | del c:\windows\command.comลบแฟ้ม แต่ถ้าถามยืนยันให้ตอบ yes
22 if exist %1 goto fileexistsตรวจการมีอยู่ของแฟ้ม
23 shutdown -r -f -t 0สั่ง restart force ปิดเครื่องไม่เตือน ทันที
24 ipconfig /releaseยกเลิก IP Address ที่มีอยู่
25 ipconfig /renewขอ IP Address ใหม่จากเครื่องบริการ DHCP
26 :x
net send * workgroup enabled
goto x
ทำการรบกวนระบบเครือข่าย
27 break offทำให้ไม่สามารถยกเลิกการทำงานของ Batch File
28 echo @echo off > c:\x.bat
echo break off >> c:\x.bat
echo ipconfig /release_all >> c:\x.bat
ใช้ batch file สร้าง batch file
29 Title แก้ไขให้เรียก x.bat ผ่าน register
reg add hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run /v mybat /t reg_sz /d c:\x.bat /f
reg add hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\run /v mybat /t reg_sz /d c:\x.bat /f
30 reg query hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\run /v CONTROLexit /f
31 reg delete hklm\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v DisableTaskMgr /f
32 for %%f in (*.asm) do tasm %%f
for %%f in (*.obj) do tlink /t %%f
.
33 attrib > burin | find "H" burinแสดงรายชื่อแฟ้มที่ซ่อนอยู่ แทน grep ใน Linux
ต.ย. การสร้าง folder และ file สร้าง folder และแฟ้มด้วย boy1.bat
@echo off
cd \
md abc
cd abc
md aa
md bb
cd aa
echo a > a1
echo b > a2
dir > a3
dir > a4
copy * ..\bb
cd \
dir abc /s/w
ตัวอย่างการใช้งาน
C:\>z
a1
a2
a3
a4
    4 file(s) copied.
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C876-B72B
Directory of C:\abc
[.] [..] [aa] [bb]
        0 File(s)    0 bytes

Directory of C:\abc\aa
[.] [..] a1  a2  a3  a4
        4 File(s)   875 bytes

Directory of C:\abc\bb
[.] [..] a1  a2  a3  a4
        4 File(s)   875 bytes

   Total Files Listed:
        8 File(s)  1,750 bytes
        8 Dir(s)  786,496 bytes free
C:\>
ต.ย. สร้าง และแปล สร้าง boy2.bat สร้างแปล และประมวลผล java
คำถามคือ ท่านจะแก้ปัญหา เมื่อทดสอบได้หรือไม่ และ output ที่ได้คืออะไร
@echo off
echo help to write Java program and compile and execute
echo wait for result
echo ==================================================
cd c:\j2sdk1.4.2_03\bin\
echo class boy2 { > boy2.java
echo public static void main(String args[]) { >> boy2.java
echo System.out.println("oho batch file"); } } >> boy2.java
javac boy2.java
java boy2
ต.ย. รับค่าผ่าน command line สร้าง boy3.bat รับค่าผ่าน command line
คำถามคือ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ในแต่ละตัวอย่าง
เช่น
c:\>boy3 a b c
c:\>boy3 burin
c:\>boy3 burin b c
c:\>boy3 a loop c
c:\>boy3 a b loop
@echo off
set aaa=wow wow
echo %aaa%
echo %TEMP%
echo =======================
echo %0
echo %1
echo %2
echo =======================
set
pause
cls
if .%1 == .burin goto burin
if .%2 == .loop goto loop1
if .%3 == .loop goto loop2
goto end
:burin
echo burin rujjanapan
dir /w
goto end
:loop1
for %%x in (aa bb cc) do echo %%x
goto end
:loop2
for %%x in (%1 %2 %3) do echo %%x
goto end
:end
echo bye
ต.ย. สั่ง download แฟ้ม สั่งให้ download แฟ้มจากอินเทอร์เน็ตผ่าน ftp server
+ ftp://ftp.ipswitch.com
+ ftp://ftp.kitty.in.th
+ ftp://ftp.nectec.or.th
+ ftp://www.mirror.in.th
+ ftp://ftp.chatnfiles.com
@echo off
echo anonymous> my1.cmd
echo anonymous>> my1.cmd
echo cd pub/books>> my1.cmd
echo hash>> my1.cmd
echo bin>> my1.cmd
echo get oo.o2_manual.pdf>> my1.cmd
echo quit>> my1.cmd
echo ftp -s:my1.cmd ftp.kitty.in.th > myftp.bat
echo pause>> myftp.bat
echo exit>> myftp.bat
myftp.bat
ตัวอย่างการใช้งาน
@echo off
echo anonymous > my2.cmd
echo anonymous >> my2.cmd
echo cd simtelnet/winxp/desknote >> my2.cmd
echo lcd e:\ >> my2.cmd
echo hash >> my2.cmd
echo bin >> my2.cmd
echo get freestickynotes.exe >> my2.cmd
echo quit >> my2.cmd
echo ftp -s:my2.cmd ftp.chatnfiles.com > my.bat
echo e:\freestickynotes.exe >> my.bat
my.bat
rem tftp -i 122.122.122.122 get tftpd32.ini
rem http://tftpd32.jounin.net/download/Tftpd32-3.35-setup.exe
ต.ย. ไวรัสอาจเพิ่ม register ทำให้การใช้งานมีปัญหา
ไวรัสอาจเพิ่ม register ทำให้การใช้งานมีปัญหา
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v disablecmd /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v disableregistrytools /f
reg delete hkcu\software\policies\microsoft\internet explorer\control panel /v homepage /f
reg add hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\advanced /v hidden /t reg_dword /d 2 /f
reg add hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\advanced\folder\hidden\showall /v checkedvalue /t reg_dword /d 1 /f
reg add hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\advanced /v hidefileext /t reg_dword /d 0
reg add hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\advanced /v hidden /t reg_dword /d 2
reg add hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\advanced /v hidefileext /t reg_dword /d 0
reg add hklm\system\currentcontrolset\services\sharedaccess /v start /t reg_dword /d 4
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v disabletaskmgr /f
reg delete hklm\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v disableregistrytools /f
reg delete hklm\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v disablecmd /f
reg delete hklm\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system /v disabletaskmgr /f
reg add hklm\system\currentcontrolset\services\sharedaccess /v start /t reg_dword /d 2 /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nofolderoptions /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nostartmenumoreprograms /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nofind /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nostartmenumfuprogramslist /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nostartmenusubfolders /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nochangestartmenu /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nosavesettings /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nobandcustomize /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nomovingbands /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v noclosedragdropbands /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nosettaskbar /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v notoolbarsontaskbar /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v noactivedesktop /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v classicshell /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v noclose /f
reg delete hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer /v nologoff /f
reg delete hkcu\software\microsoft\internet explorer\main /v window title /f
ต.ย. ตรวจ host ในเครือข่ายว่า response หรือไม่ ตรวจ host ในเครือข่ายว่า response หรือไม่
rem ถ้าขณะ ping มี ip ใดช้าก็ส่งสัยไว้ก่อนได้เลย
ping 192.168.10.5 -n 1 >c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.6 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.35 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.36 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
rem บ้านดร. ping 192.168.10.37 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.38 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.39 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.40 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.41 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
ping 192.168.10.42 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
rem ชั้น 3 บริหาร ping 192.168.10.43 -n 1 >>c:\pingwireless.txt
sort c:\pingwireless.txt
notepad c:\pingwireless.txt
pause
ต.ย. การเขียนเว็บเพจ 3 หน้าด้วย DOS Command มีขั้นตอนดังนี้ 1) เว็บเพจแรกชื่อ a.htm มีคำว่า ant และเชื่อมโยงไปยัง b.htm 2) เว็บเพจที่สองชื่อ b.htm มีคำว่า boy และเชื่อมโยงไปยัง c.htm 3) เว็บเพจที่สามชื่อ c.htm มีคำว่า cat และเชื่อมโยงกลับมายัง a.htm 4) เปิดเว็บเพจ a.htm ด้วย explorer ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้สามารถมอบเป็นภาระของ batch file ได้
del a.htm 
del b.htm 
del c.htm
echo ^<body^> > a.htm
echo ant >> a.htm
echo ^<a href=b.htm^>go b^</a^> >> a.htm
echo ^<body bgcolor=yellow^> > b.htm
echo boy >> b.htm
echo ^<a href=c.htm^>go c^</a^> >> b.htm
echo ^<body bgcolor=green^> > c.htm
echo cat >> c.htm
echo ^<a href=a.htm^>go c^</a^> >> c.htm
explorer a.htm 
ต.ย. การหาค่า MacAddress ในเครือข่าย โดยใช้ ping เข้าติดต่อแต่ละเครื่อง แล้วใช้ Address Resolution Protocol (ARP) แสดงหมายเลข MacAddress
@echo off
FOR /L %%n IN (1,1,10) DO ping 192.168.2.%%n -w 1000 -n 1
arp -a
ต.ย. สั่งคัดลอกภาพใน spotlight บน win10
ชอบภาพใน Spotlight บน Windows 10
พักนี้ .. นั่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเห็นภาพสวย จากบริการ Spotlight ใน Windows 10 ก็อยากเก็บไว้เป็นที่เป็นทาง เปิดดูใน beartai.com กับอีกหลายคำแนะนำในหลายเว็บไซต์ ก็อยากทำบ้าง แต่อยากให้ง่าย แบบ one click แล้ว ผ่าน batch file แล้วได้เห็นภาพเลย
ขั้นตอนการใช้ batchfile
1. Right click บน link (myspotlight.bat แล้ว Save link as ไปไว้ที่ Desktop
2. เปิด Windows Explorer เลือก Desktop แล้ว Double click เพื่อ run myspotlight.bat ถ้า Windows protected your PC ขึ้นมาเตือน ให้เลือก More info แล้วคลิ๊ก Run anyway
3. ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย โปรแกรม Windows explorer จะเปิดภาพแรกขึ้นมา และเปิด Folder ที่เก็บภาพทั้งหมดให้
สรุปว่า .. ผมเขียน Batch file ชื่อ myspotlight.bat ทำหน้าที่คัดลอกแฟ้มภาพ ที่เก็บไว้อยู่แล้ว ไปวางไว้ในห้อง myspotlight บน desktop แล้วเปลี่ยนชื่อ และเลือกมา เฉพาะแฟ้มภาพใหญ่ที่ขนาดเกิน 100KB ซึ่งบริการภาพชุด Spotlight นี้เป็นของ Windows 10 ตรวจสอบบริการ โดยกด Right click บน Desktop เลือก Personalize, Lock screen, Background Preview = "Windows spotlight" แล้ววันหนึ่งได้ถามลูกศิษย์ ว่าเห็น Spotligh หรือไม่ เค้าบอกว่า ปิดบริการนี้กันหมด เพราะไม่ชอบการเปลี่ยนภาพ
Windows Spotlight is a feature included by default in Windows 10 that downloads pictures and advertisements automatically from Bing and displays them when the lock screen is being shown on a computer running Windows 10. Users are occasionally given an opportunity to mark whether they wish to see more or fewer images of a similar type, and sometimes the images are overlaid with links to advertisements. In 2017, Microsoft began adding location information for many of the photographs.
+ wiki/Windows_Spotlight
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
+ คำสั่ง rename ที่ technet.microsoft.com
+ คำสั่ง for ที่ stackoverflow.com/../37515901
+ คำสั่ง goto ที่ stackoverflow.com/../37515901
rem myspotlight.bat
rem Test on Windows 10
rem This batch file can be saved in temporary folder.
rem === 1 : Copy section ===
mkdir %userprofile%\desktop\myspotlight
cd %localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets
copy *.* %userprofile%\desktop\myspotlight
cd %userprofile%\desktop\myspotlight
rem === 2 : Delete small size section ===
FOR %%F IN (*.*) DO ( IF %%~zF LSS 100000 del %%F )
rem === 3 : Rename section ===
ren *.* *.jpg
SET COUNT=1
SET PREFIX=me
FOR /f "tokens=*" %%G IN ('dir /b *.jpg') DO (call :renum "%%G")
GOTO :end
:renum
 ren %1 %PREFIX%_%count%.jpg
 set /a count+=1
 GOTO :EOF
:end
rem === 4 : Open first photo section ===
call explorer %userprofile%\desktop\myspotlight
call explorer me_1.jpg
ต.ย. สั่งลบแฟ้มในห้อง temp
dir %temp% | more
echo Ctrl-C to break
pause
del %temp% /s /f
rem dir %userprofile%\downloads
rem dir %userprofile%"\AppData\Local\Google\Chrome\User Data"
rem dir %appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles
rem dir C:\Users\ACER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
rem caution : do not remove "xxx.default" in Firefox Profiles
แนะนำเว็บไซต์ (Website guide) + http://www.fpschultze.de/bsh.htm (สุดยอด)
+ http://www.computerhope.com/batch.htm
+ http://gearbox.maem.umr.edu/batch/exmp1.htm
+ http://www.ericphelps.com/batch/index.htm
+ http://www.ericphelps.com/batch/tricks/index.htm

http://goo.gl/72BPC