ไอทีระดับประถม
โรงเรียน กับเขตพื้นที่การศึกษา
เคยเข้าไปดู บทเรียนออนไลน์ ระดับประถม และมัธยม จากเว็บไซต์ krui3.com แล้วเห็นภาพว่า ประเทศไทย สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อใดบ้าง ให้เด็กระดับประถม และมัธยม ซึ่งกว่า 30000 โรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา คงมีความพร้อมในการสอนไอทีแบบนี้ไม่เหมือนกัน อาจมากกว่านี้ หรือน้อยกว่านี้ได้ ตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
ที่มา : ข้อมูลหัวข้อระดับประถม ได้มาจากเว็บไซต์ของ ครูไอซ์ จีระพงษ์ krui3.com แผนการจัดการเรียนรู้
ประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 ข้อมูล
ความหมายของข้อมูล  
อวัยวะที่ใช้รับรู้ข้อมูล  
การรับรู้ข้อมูล  
ประเภทของข้อมูล  
แหล่งของข้อมูล  
ประโยชน์ของข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

หน่วยที่ 2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์  
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หน่วยที่ 3 รู้จักคอมพิวเตอร์ 
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ  
รู้จัก CPU (เครื่องของคอมพิวเตอร์)  
รู้จักจอแสดงผลคอมพิวเตอร์  
รู้จักแผงแป้นอักขระและเมาส์  
 
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยที่ 4 อุปกรณ์รับเข้า และส่งออก 
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร  
หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์  
หน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์  
หลักการใช้เมาส์  
อันตรายจากไฟฟ้า  
วิธีการเปิดและปิดเครื่อง  

หน่วยที่ 5 การใช้เมาส์  
ฝึกการควบคุมเมาส์ด้วยโปรแกรม Paint  
การใช้เครื่องมือในการขีดเส้น  
การใช้เครื่องมือในการระบายสี  
การบันทึกงาน  
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการทำงาน  

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/comp1/
ประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 ข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
การรักษาแหล่งข้อมูล 
การเก็บรักษาข้อมูล 

หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
การทำงานของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยรับเข้าข้อมูล 
หน่วยประมวลผลข้อมูล 
หน่วยแสดงผลข้อมูล 

หน่วยที่ 3 ฮาร์ดแวร์
ความหมายของฮาร์ดแวร์ 
หน้าที่ของฮาร์ดแวร์ 

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยที่ 4 โปรแกรม WordPad
เรียนรู้การพิมพ์งานเอกสาร 
รู้จักโปรแกรม WordPad 
การเซฟงาน และการค้นหางานที่เซฟ 

หน่วยที่ 5 นำเสนองาน
ลงมือพิมพ์งานเอกสาร 
ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ 
แก้ไขงานพิมพ์ 

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/comp2/
ประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 ข้อมูล  
ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  
วิธีการนำเสนอข้อมูล  

หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์  
การดูแลรักษาโทรทัศน์  
การดูแลรักษากล้องดิจิตอล  
การดูแลรักษาโทรศัพท์  

หน่วยที่ 3 ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หน่วยที่ 4 รู้จักคอมพิวเตอร์  
การทำงานของคอมพิวเตอร์  
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  
การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี  

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยที่ 5 โฟลเดอร์ และไฟล์
ทำความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม My Computer  
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และการจัดการ  

หน่วยที่ 6 โปรแกรมจัดการเอกสาร
รู้จักโปรแกรมจัดการเอกสาร  
เครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรมจัดการเอกสาร  
การพิมพ์ คัดลอก วาง และลบข้อความในเอกสาร  

หน่วยที่ 7 การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
รู้จัก Search engine  
Google คืออะไร  
รู้จัก Key Word   
ลงมือค้นหาข้อมูลและการคัดลอกข้อมูล   

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/comp3/
ประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Paint
การเรียกใช้งานโปรแกรม Paint 
การใช้เครื่องมือในการขีดเส้นในโปรแกรม Paint 
การใช้เครื่องมือในการระบายสีในโปรแกรม Paint 
การบันทึกงานในโปรแกรม Paint 

หน่วยที่ 2 เรื่อง รู้จักเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)
รู้จักอินเทอร์เน็ตและเว็บเบราเซอร์ 
รู้จักเว็บเบราเซอร์ที่น่าสนใจ 
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer : IE 
 
หน่วยที่ 3 เรื่อง รู้จักเสิร์ชเอนจิน (Search engine)
รู้จัก Search engine 
Google คืออะไร 
รู้จัก Key Word 
 
หน่วยที่ 4 เรื่อง รู้จักโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 
ข้อดี ข้อเสีย ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 
การสมัครเข้าใช้งาน Facebook 

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยที่ 5 เรื่อง รู้จักเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
รู้จักเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word)
เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ 
การพิมพ์ข้อความและการตกแต่งข้อความ 
การบันทึกเอกสารและการเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่น 
การเปิดแฟ้มงานใหม่และเปิดแฟ้มงานใน disk 
การเลือกช่วงข้อมูลในเอกสาร 
การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข 
การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ 
การแทรกรูปภาพและการจัดการกับรูปภาพ 
การสร้างตาราง (Table) 

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/comp4/
ประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ 
การพิมพ์ข้อความและการตกแต่งข้อความ 
การบันทึกเอกสารและการเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่น 
การปิดแฟ้มงานเอกสาร 
การเปิดแฟ้มงานใหม่และเปิดแฟ้มงานใน disk 

หน่วยที่ 2 เรื่อง การจัดรูปแบบ
การเลือกช่วงข้อมูลในเอกสาร (Selection)
การเลื่อนตำแหน่งในเอกสาร (Move)
การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph) 
การใช้งานแท็ป (Tab)

ภาคเรียนที่ 2
การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข (Symbol and Auto Number)
การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column)

หน่วยที่ 3 เรื่อง การแทรก (Insert)
การแทรกรูปภาพและการจัดการกับรูปภาพ (Image and Edit)
การสร้างแผนภูมิ (Chart) 
การสร้างตาราง (Table) 
การสร้างสูตรหรือสมการ (Function and Equation)
การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge)

หน่วยที่ 4 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ
การประยุกต์ใช้งาน (Application)

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/comp5/
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 รู้จักโปรแกรมนำเสนองาน
เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม 
การสร้างงานนำเสนอใหม่จากแม่แบบและงานนำเสนอเปล่า 
การบันทึก ปิดแฟ้ม และการออกจากโปรแกรม 
การสร้างและการตกแต่งข้อความ 
การสร้าง รูปร่าง 

หน่วยที่ 2 มัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ
การถ่ายภาพ 
การค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ต 
การแทรกรูปภาพ (Picture/ClipArt) 
การถ่ายวิดีโอ 
การแทรกวิดีโอ 

หน่วยที่ 3 การกำหนดคุณลักษณะ
การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์ 
กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์ 
ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ 
การกำหนด Animation ให้กับข้อความ และวัตถุ 

หน่วยที่ 4 เพิ่มลูกเล่น
การสร้างแผนภูมิและการตกแต่ง 
จุดเชื่อมโยง (Hyperlink) 

หน่วยที่ 5 ประยุกต์เพื่อใช้งาน
การประยุกต์เพื่อการใช้งาน 

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/comp6/

http://goo.gl/72BPC