แผนแม่บทไอซีที
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-27 (แยกเว็บเพจข่าวจริยธรรม)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบาย แผนหลักและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ #
+ http://www.thaiall.com/ethics/egovernment.htm
+ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545-2549
+ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552-2556
+ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557-2561
+ แผนฯ ของกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2557-2561
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545-2549
ชื่อยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นำในภูมิภาค
2. การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสังคมไทย
3. การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT
4. การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต
5. การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ
6. การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT
7. การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ
 + http://www.thaiall.com/ethics/egovernment.htm
คำสำคัญ
1. อุตสาหกรรม
2. คุณภาพชีวิต
3. การวิจัย
4. พื้นฐานสังคม
5. ผู้ประกอบการตลาดต่างประเทศ
6. ผู้ประกอบการกลางและย่อม
7. บริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552-2556
ชื่อยุทธศาสตร์
1. การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรุ้เท่าทัน
2. การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
5. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ
6. การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
1. กำลังคน ICT
2. จัดการระบบ ICT
3. โครงสร้างพื้นฐาน
4. บริการของภาครัฐ
5. อุตสาหกรรม
6. เพิ่มการแข่งขัน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552-2556
ชื่อยุทธศาสตร์
1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT (Participatory People)
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart Government)
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน ในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (Vibrant Business)
คำสำคัญ
1. ทุนมนุษย์
2. โครงสร้างพื้นฐาน
3. บริการของภาครัฐ
4. เพิ่มการแข่งขัน
ข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
+ รวมเอกสารรายงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
+ รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2551 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 - แผนภูมิ 14 หน้า 26 ปี 2550 ประชากรในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล ใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกันมากในทุกภาค
 - ข้อมูลทั่วราชอาณาจักร พบว่า ในเขตเทศบาลใช้ 36.9 แต่นอกเขตใช้เพียง 22.2
 - แผนภูมิ 15 หน้า 27 ปี 2550 ประชากรในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล ใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันมากในทุกภาค
 - ข้อมูลทั่วราชอาณาจักร พบว่า ในเขตเทศบาลใช้ 24.8 แต่นอกเขตใช้เพียง 11.4
 - แผนภูมิ 18 หน้า 29 ปี 2550 ครัวเรือนในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล มีคอมพิวเตอร์แตกต่างกันมากในทุกภาค
 - ข้อมูลทั่วราชอาณาจักร พบว่า ในเขตเทศบาลใช้ 30.1 แต่นอกเขตใช้เพียง 11.6
+ รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2552 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 - ตาราง 5 หน้า 53 การมีเว็บไซต์ของตนเอง ข้อมูล 2551 ขั้นพื้นฐานมี 34.2% อาชีวศึกษา 85.5% อุดมศึกษา 99.3 กศน. 47% รวม 36%
 - แผนภูมิ 60 หน้า 44 จำแนกร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามกลุ่มอาชีพ/ตำแหน่ง ปี 2550
   - ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 0.7%
   - ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5%
   - นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4.7%
   - โปรแกรมเมอร์ 5.5%
   - ผู้ทำงานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 48.5%
   - อื่น ๆ 39.1%
+ รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2553 	
+ รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554
+ รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554 	
ภาพบรรยากาศจัดทำแผนแม่บท ICT กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาววรรณสิริ โมรากุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมี นายจิรพล ทับทิมหิน ที่ปรึกษาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณางานงวดที่ ๒ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
+ http://secretary.mots.go.th/ict/ewt_w3c../ewt_news.php?nid=1751
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC