ศูนย์สอบ online เพื่อเสริม e-learning และ e-education
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2558-01-29 (เพิ่ม tense)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department of local administration)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 6.00น. ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556
Call Center Tel. 0-2244-5660-3 ที่ http://www.dlaapplicant.com/
ตรวจสอบวุฒิที่ ก.ท.รับรอง ที่ http://qual55p.otepc.go.th/
+ ความสามารถทางด้านตัวเลข - อนุกรมธรรมดา
สารบัญ
1. ข้อสอบแบบปรนัย ชุด 10 (S|R|D)
1.1 คอมพิวเตอร์
  1. อินเทอร์เน็ต 1 (10)
  2. อินเทอร์เน็ต 2 (10)
  3. ความรู้เบื้องต้น 1 (10)
  4. ความรู้เบื้องต้น 2 (10)
  5. ความรู้เบื้องต้น 3 (10)
  6. ความรู้เบื้องต้น 4 (10)
  7. ความรู้เบื้องต้น 5 (10)
  8. ความรู้เบื้องต้น 6 (10)
  9. ความรู้เบื้องต้น 7 (10)
  10. ระบบปฏิบัติการ 1 (10)
  11. ระบบลีนุกซ์ 1 (10)
  12. ภาษาจาวา คำสงวน (10)
  13. ภาษาจาวา ทำซ้ำ 1 (10)
  14. Pre-test Java 1 (10)
  15. Pre-test Java 2 (10)
  16. VB.NET 1 (10)
1.2 Certified or Exit Exam
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (10)
1.3 ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)
  1. หาความหมายจากประโยค
  2. เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์
  3. หาความหมายจากประโยค
1.4 คณิตศาสตร์ (สำหรับเด็ก)
  1. บวกเลข อนุบาล (ง่าย 12)
  2. บวกเลข ประถม 1(1) (12)
  3. บวกเลข ประถม 1(2) (12)
  4. บวกเลข ประถม 1(3) (12)
1.5 คณิตศาสตร์ (สำหรับเตรียม ก.พ.)
  1. อนุกรมธรรมดา
1.6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (comfun)
  1. คอมสนุก 1
  2. คอมสนุก 2
1.7 โปรแกรมสำนักงาน (keyapp)
  1. คีย์แอพ 1
  2. คีย์แอพ 2
  3. คีย์แอพ 3
  4. คีย์แอพ 4
  5. คีย์แอพ 5
  6. คีย์แอพ 6
2. ข้อสอบแบบเติมคำ ชุด 10 (S|R|D)
  2.1 ทั่วไป
  2.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. ข้อสอบแบบ 1)ตรวจหลังเสร็จ 2)เมื่อคลิ๊ก
  3.1 ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
  3.2 ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
  3.3 สังคมมัธยมถึงปริญญา
  3.4 วิทยุสมัครเล่น
  3.5 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
  3.6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ระบบปฎิบัติการ
  3.7 ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
  3.8 ทั่วไป.จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  3.9 Visual Basic
  3.10 จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)
  3.11 ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์
ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ ข้อสอบแบบปรนัย เป็นข้อสอบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นข้อสอบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับข้อสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
ข้อสอบแบบชุด 10 (เริ่มพัฒนา : 2549-01-25)
มีจุดเด่น 2 ข้อคือ สุ่มคำถาม และเก็บผลการทำข้อสอบ ส่วนเป้าหมายการพัฒนา คือ ให้คนไทยได้ฝึกฝนก่อนลงสนาม และหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกคนเข้าทำงาน สามารถใช้บริการคัดเลือกบุคลากร ถ้าหน่วยงานใดมีข้อสอบของตน ก็ส่งมาให้ผมเพิ่มเข้าไปได้ เมื่อถึงเวลาก็ให้ผู้สมัครเข้าไปทำ จำนวนข้อสอบเปลี่ยนได้ แต่ชุดที่ผู้เขียนทำไว้มี 10 ข้อ เพราะหลาย ๆ คนมีสมาธิไม่เกิน 10 ข้อ .. (ถ้าใช้ประโยชน์ แล้วต้องการบริจาคเงินให้ผม .. ผมก็รับ)
คะแนนล่าสุด 100 คน ปรนัย | เติมคำ


Exit Exam: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
คำนี้น่าจะหมายถึงการสอบไล่ ว่าควรจบออกไปหรือไม่ แต่มีการนำคำนี้ไปใช้แทนการสอบรับใบรับรอง (Certification Examination) ว่ามีความรู้เพียงพอที่จะได้ใบรับรองหรือไม่ เพื่อนำไปสมัครงาน .. ผมว่าคล้าย ๆ กัน แต่ต่างกันที่คนตีความครับ และถ้าผมเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การสอบผ่าน ผู้สอบต้องได้ไม่ต่ำกว่า 8 ใน 10 จึงจะสอบผ่าน เนื่องจากข้อสอบมีหลายชุดให้ฝึกทำก่อนสอบจริง
Tense Quiz
1. Present Tense 1
2. Present Continuous Tense 1
3. Present Perfect Tense 1
4. Present Perfect Continuous Tense 1
5. Past Tense 1
4. ข้อสอบ ความถนัด แบบของ ก.พ. (พัฒนา : 2548-12-13)
5. ข้อสอบชุด ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) :: ใช้เทคนิคของการสุ่มฐานข้อมูลศัพท์ ไม่ได้จัดเก็บข้อสอบเป็นข้อเก็บไว้
6. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 1 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
7. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
8. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2001 ชิง 1,000,000,000 ล้านด้วยคำถาม 31 ข้อ (ใหม่ และเขียนด้วย PHP)
9. ข้อสอบ Reading comprehension :: ยังรวบรวมได้ไม่กี่บทความ ต้องใช้เวลาอีกมาก แต่โปรแกรมก็ ok แล้ว
10. แบบเรียน ศูนย์สอบ Online (Javascript+exe+dbf) แต่ไม่เป็น Dynamic (Clipper Code)
11. แบบเรียน เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (Javascript+exe+dbf) (ต.ย. - Offline) (Clipper Code)
12. แบบเรียน ข้อสอบ Online ที่ใช้ในโรงเรียน :: พร้อม Source Code ASP สำหรับโรงเรียน Hi-tech [Demo]
13. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่ม ด้วย Perl :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (Perl Code)
14. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่มไม่ซ้ำ ด้วย PHP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (PHP code)
15. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online ด้วย ASP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (ASP code)
16. ระบบ e-Learning :: เพื่อให้บริการ ประกอบการสอนที่ใช้ภาษา ASP บริการสมาชิก และข้อสอบ online
17. ข้อสอบ วิชาจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต :: สุ่มแยกชุดข้อ 10 ข้อจาก 10 ชุดไม่ซ้ำ แบบสุ่ม พร้อมตัวเลือก java แบบ offline
18. ข้อสอบ ข้อสอบ แบบ Multimedia ด้วย Swish ซึ่งบริหารด้วย php (วิธีสร้าง index.php และ วิธีสร้าง .swf)
19. ข้อสอบ แบบ Offline ด้วย VB (มี vbquiz.zip และ exe เป็น ต.ย.วิชาคอมพิวเตอร์)
20. ข้อสอบจับคู่คำศัพท์กับความหมาย Toefl, Toeic and Admission Vocabruary Matching
แนะนำ moodle เป็น e-Learning ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และดาวน์โหลดได้ฟรี (แนะนำโปรแกรม)

รวมศูนย์ฝึกสอบร่วมแนวคิด
+ EnglishTest.net
+ ITPE Nectec
+ dekgeng สุดยอด
+ bcoms.net สุดยอด
+ exsim.net มืออาชีพ
+ สนง.ทดสอบ สุดยอด
+ PKorat (ราชการ)
+ khonlung.com (ราชการ)
+ Quiz Online (Network)
+ syvum.com (engl)
+ 4tests.com (engl)
+ ประกันชีวิต
+ ข้อสอบ entrance(จริง)
+ IT for Life (คอม)
+ ฝึกฟัง (Pronunciation)
+ แปลศัพท์ (engl ยอด)
+ LanguageGuide.org
+ ข้อสอบภาษาจากข่าว
+ MOS Olympic ***
+ กริยา 3 ช่อง (ฝึกท่อง)
+ tense พระอาทิตย์ (ฝึกทำ)
+ คำที่มักสะกดผิด
+ รวมโดย Uni.net.th
+ ฝึกฟัง ป.1
+ รวมเว็บ ออกเสียง
+ Dict. เสียง (encarta)

ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

1. แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
ข้อสอบชุดนี้ ท่านจะไม่เบื่อ เพราะสุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก จากศัพท์ 9,000 คำ
จากฐานข้อมูล 9,000 คำ
ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับผู้รีบเร่ง อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับผู้ต้องการเรียนรู้อะไรแปลกใหม่ อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ของตน อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
เปิดชุดข้อสอบเดิม(ถ้าท่านเคยจดเลขชุดข้อสอบไว้) โดยระบุ แบบข้อสอบ และ เลขชุดข้อสอบ

3. ข้อสอบแบบ 1)ตรวจหลังเสร็จ 2)เมื่อคลิ๊ก
3.1 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
จากฐานข้อมูล 133 ข้อ
คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานที่ในประเทศไทย กึ่งนำเที่ยว
และวัดว่าท่านรู้จักประเทศไทยลึกซึ้งเพียงใด
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.2 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก จากฐานข้อมูล 150 ข้อ
คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องรอบโลก
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.3 แบบทดสอบสังคมมัธยม ถึงปริญญา จากฐานข้อมูล 1502 ข้อ
สังคมของคนไทย ระดับม.ปลาย ถึงระดับปริญญา
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.4 แบบทดสอบวิทยุสมัครเล่น จากฐานข้อมูล 500 ข้อ
คำถามชุดนี้มาจากคู่มือสอบนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อให้ท่านเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูสุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.5 แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น จากฐานข้อมูล 900 ข้อ
เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น
ออกแบบข้อสอบโดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.6 แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จากฐานข้อมูล 508 ข้อ
คำถามชุดนี้รวมเรื่องของ Windows, Unix, และ DOS จำนวนข้อยังไม่มากนัก
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.7 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก จากฐานข้อมูล 1194 ข้อ
คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วไป กว้าง ๆ ในประเทศไทย
รวบรวมโดย นางสาว ศิริรุ่ง พานทอง(ศิษย์เก่าโยนก)
ขณะนี้ทำงานอยู่ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.8 แบบทดสอบจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ จากฐานข้อมูล 836 ข้อ
คำถามชุดนี้มาจากฐานข้อมูลจังหวัดที่พิมพ์โดยสำนักทะเบียน โยนก
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.9 แบบทดสอบ Visual Basic จากฐานข้อมูล 49 ข้อ
คำถามชุดนี้ เรียบเรียง และปรับปรุงจาก http://juicystudio.com/tutorial/test.asp?subject=1
มีแผนคิดเพิ่มเติมอีกหลายข้อ แต่ต้องใช้เวลา
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.10 แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) จากฐานข้อมูล 126 ข้อ
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจากเอกสารเตรียมสอบ CERT JAVA
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

3.11 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) จากฐานข้อมูล 66 ข้อ
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจากคู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ก.พ.
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ

(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)
แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223