บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-08-09 (เรียบเรียง)
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวคิดที่ทั่วโลกกําลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะภาครัฐในฐานะผู้ที่ให้การบริการประชาชน ที่ต้องทํางานให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
"e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ทําให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นด้วย" สําหรับการให้บริการแบบ e-Government นั้น จะนําหลักการ e-Service มาใช้
ซึ่งประกอบด้วย
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
2. การให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและทําให้องค์กรสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันได้
3. การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในแต่ละหน่วยงาน
4. การพัฒนาระบบการบริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กร
5. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service)
http://www.dla.go.th/work/kpinow/7ebook/pdf/2554/Being%20ECitizen%20by%20EGovernment.pdf #
10 กรณีศึกษา e-Government จากบริการที่เป็นจริง เรียบเรียงโดย สมชัย อักษรารักษ์ และอศินา พรวศิน ในหนังสือ Being e-Citizen by e-Government โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย
กรณีศึกษาที่ 1 แกะรอยคนร้ายด้วยไฮเทค
กรณีศึกษาที่ 2 จดมาตรน้ำและออกใบแจ้งหนี้แบบไฮเทค
กรณีศึกษาที่ 3 ยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต
+ http://www.rd.go.th
กรณีศึกษาที่ 4 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบออนไลน์
กรณีศึกษาที่ 5 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e-Procurement
กรณีศึกษาที่ 6 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต
+ http://www.khonthai.com
กรณีศึกษาที่ 7 บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
+ http://www.thairegistration.com
กรณีศึกษาที่ 8 บริการต่อทะเบียนรถ และชำระภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาที่ 9 บริการไฟฟ้ายุคใหม่ผ่าน Call Center ผสานเน็ต
กรณีศึกษาที่ 10 หนังสือเดินทางยุคอิเล็กทรอนิกส์
(c) Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product-search/9745347906.aspx?keyword=9745347906&search=isbn
เอกสารอ้างอิง #

[1] สมชัย อักษรารักษ์ และอศินา พรวศิน, "Being e-Citizen by e-Government โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2547.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC