คำสั่งภายใน และภายนอกของดอส
ดอส (Disk Operating System = DOS)
คือ ระบบปฏิบัติการที่เริ่มทำงานโดยใช้แผ่นดิสก์ (Disk) เพื่อจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมรับการติดต่อจากผู้ใช้ ซึ่งมีแฟ้มสำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ อาทิ io.sys, msdos.sys และ command.com เป็นต้น
คำสั่งภายใน (Internal Command)
คือ คำสั่งที่ไม่มีแฟ้มคำสั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละคำสั่ง แต่ทั้งหมดอยู่ในแฟ้ม cmd.com หรือ command.com เมื่อเรียกใช้งานก็จะค้นหาในหน่วยความจำ ซึ่งเคยถูกโหลดเข้าไปจากแฟ้ม cmd.com แล้ว เพื่อพร้อมประมวลผล เช่น dir, copy, ren cd, md และ rd เป็นต้น จะไม่พบแฟ้มโปรแกรมเหล่านี้ในระบบ directory
คำสั่งภายนอก (External Command)
คือ คำสั่งที่ต้องมีแฟ้มคำสั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเรียกใช้งานก็จะค้นหาในเครื่อง แล้วนำเข้าหน่วยความจำ เพื่อประมวลผล เช่น chkdsk, format, diskcopy, xcopy, tasklist และ taskkill เป็นต้น แฟ้มคำสั่งเหล่านี้พบได้ในห้อง c:\windows\system32

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
start, run, cmd
DOS> cd \
DOS> set
DOS> ipconfig
DOS> netstat -a
DOS> ping www.bit.ly -t
DOS> explorer x.htm
DOS> start x.bat
DOS> exit

cmd.exe CMD.EXE คือ คำสั่งรองรับการแปลความหมายบนระบบปฏิบัติการ Windows NT หรือใหม่กว่า เรียกว่า Command interpreter เหมือน Unix Shell เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (Operating System) คอยรับคำสั่งจากผู้ใช้ เมื่อสั่งผ่านแป้นพิมพ์ ทำงานบน Windows NT, Windows CE, OS/2, Windows 7, Windows 8, Windows 10
+ https://en.wikipedia.org/wiki/CMD.EXE
command.com COMMAND.COM คือ คำสั่งรองรับการแปลความหมายบนระบบปฏิบัติการ MS-DOS เรียกว่า Command interpreter เหมือน Unix Shell เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (Operating System) คอยรับคำสั่งจากผู้ใช้ เมื่อสั่งผ่านแป้นพิมพ์ จำกัดจำนวนตัวอักษรคำสั่งที่ 126 ตัว ทำงานบน DOS, Windows 95, Windows 98 และ Windows ME
+ https://en.wikipedia.org/wiki/COMMAND.COM
Powershell Windows Powershell คือ Command interpreter หรือ Command Shell แบบใหม่จาก Microsoft เหมือน Unix Shell ที่รองรับ Scripting Language และ .NET Framework แล้วยังสามารถเข้าถึง COM และ WMI บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้โดยตรง ดังนั้นผู้ดูแลระบบสามารถสั่งงานได้มากกว่า DOS Command แบบเดิม ซึ่งมีรูปแบบคำสั่งสำเร็จรูปที่เรียกว่า cmdlets (Command-Let) เริ่มพัฒนาและเปิดใช้ Version 1.0 เมื่อพฤศจิกายน 2006
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
DOS> powershell ใช้สั่งเปิด Powershell ใน DOS Command
Shell> $PSversiontable ใช้แสดงรุ่นของ Powershell
Shell> get-command ใช้ดูว่าทำอะไรได้บ้าง
Shell> get-service ใช้ดูว่ามีบริการอะไร running หรือ stopped
Shell> get-service | Where-Object {$_.Status –eq "Running"} ใช้แสดงบริการที่เปิดอยู่
Shell> get-help get ใช้ดูว่ามี get อะไรให้ใช้บ้าง
Shell> get-help get-help ใช้ดูว่า get-help ใช้อย่างไร
และ script บน Powershell ก็จะมี extension เป็น .ps1 เช่น x.ps1 ต่างกับ DOS Command แบบเดิมที่มีเพียง batch file เช่น x.bat บางคำสั่งที่ใช้ใน DOS Command อาจใช้ไม่ได้ใน Powershell เช่น copy con เป็นต้น
+ https://en.wikipedia.org/wiki/PowerShell
+ https://stackify.com/what-are-powershell-commands/
กลุ่ม 1. เกี่ยวกับ Disk และ File
1. dir
แสดงรายชื่อแฟ้ม รายชื่อไดเรกทรอรี่ (File Listing in Directory)
C:\> dir /?
C:\> dir format.com /s
2. rename
เปลี่ยนชื่อแฟ้ม
C:\> ren a.com b.com
3. copy
คัดลอกแฟ้ม
C:\> copy a.com b.com
C:\> copy con a.bat
C:\> echo a>a
C:\> echo b>b
C:\> copy a + b c
4. xcopy
คัดลอกไดเรกทรอรี่ (Directory Copy)
C:\> xcopy c:\windows c:\win
5. diskcopy
คัดลอกดิสก์จากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่ง
C:\> diskcopy a: b:
6. chkdsk
เช็คดิสก์ และซ่อมส่วนที่เสียหาย (Fix error)
C:\> chkdsk c:
C:\> chkdsk c: /f
7. attrib
จัดการเกี่ยวกับ Attibute ของแฟ้ม
C:\> attrib
C:\> attrib +h +r +s startdrv.exe
8. label
เปลี่ยนลาเบล (Label) ของฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
C:\> label
กลุ่ม 2. เกี่ยวกับ Directory Structure
1. cd
เปลี่ยนไดเรกทรอรี่ (Directory Changing)
C:\> cd c:\windows
C:\> cd \
2. md
สร้างไดเรกทรอรี่ (Directory Makeing)
C:\> mk c:\win
3. rd
ลบไดเรกทรอรี่ (Directory Removing)
C:\> rd c:\win
C:\>
4. tree
แสดงโครงสร้างไดเรกทรอรี่ (Tree of Directory)
C:\> tree
C:\> tree c:\windows
5. path
กำหนดเส้นทาง
C:\> path
C:\> path = %path%;c:\windows
กลุ่ม 3. เกี่ยวกับ Batch Processing
1. call
เรียกใช้ batch file จากใน batch file
C:\> call x.bat
C:\>
2. echo
แสดงข้อความ
C:\> echo a
C:\> echo a>b
3. if
เลือกทำตามเงื่อนไข
C:\> echo if .%1 == .one echo 1 > z.bat
C:\> echo if .%1 == .two echo 2 >> z.bat
C:\> z one
C:\> z two
4. goto
ไปยังลาเบล (Label)
C:\> :a
C:\> goto a
5. rem
หมายเหตุ
C:\> rem create june 12,2008
C:\>
6. pause
หยุดรอ
C:\> pause
C:\>
7. for
ทำซ้ำ
C:\> echo for %%x in (aa bb cc) do echo %%x > burin.bat
C:\> burin.bat
8. shift
เลื่อนสำหรับ %0 ถึง %9
C:\> x.bat a b c
@echo off
echo %0
shift
echo %0
9. start
สั่งเปิดโปรแกรมในหน้าต่างใหม่
C:\> dir
C:\> start dir
กลุ่ม 4. ทั่วไป (General)
1. date
ตั้งวันที่ หรือแสดงวันที่ปัจจุบัน
C:\> date 12-31-2008
2. time
ตั้งเวลา หรือแสดงเวลาปัจจุบัน
C:\> time 12:12:12
3. prompt
ตั้งเครื่องหมาย prompt ใหม่
C:\> prompt
C:\> prompt $p$t$g
4. cls
ลบจอภาพ
C:\> cls
5. type
แสดงข้อมูลในแฟ้มข้อความ (Text File)
C:\> type x.bat
6. set
กำหนดตัวแปร
C:\> set a=c:\x.bat
C:\> echo %x%
7. ver
แสดงเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ
C:\> ver
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
รายการแฟ้ม *.com ใน c:\windows\system32
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3057-4709
Directory of C:\WINDOWS\system32
04/15/2008 02:00 AM  7,680 chcp.com
04/15/2008 02:00 AM 50,620 command.com
04/15/2008 02:00 AM  9,216 diskcomp.com
04/15/2008 02:00 AM  7,168 diskcopy.com
04/15/2008 02:00 AM 69,886 edit.com
04/15/2008 02:00 AM 29,696 format.com
04/15/2008 02:00 AM 26,112 graftabl.com
04/15/2008 02:00 AM 19,694 graphics.com
04/15/2008 02:00 AM 14,710 kb16.com
04/15/2008 02:00 AM  1,131 loadfix.com
04/15/2008 02:00 AM 19,456 mode.com
04/15/2008 02:00 AM 16,896 more.com
04/15/2008 02:00 AM 12,800 tree.com
04/15/2008 02:00 AM 18,432 win.com
     14 File(s)    303,497 bytes
     0 Dir(s) 23,412,621,312 bytes free
รายการแฟ้ม *.exe ใน c:\windows\system32
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3057-4709
Directory of C:\WINDOWS\system32
04/15/2008 02:00 AM  184,320 accwiz.exe
07/06/2005 03:43 PM  155,648 ACEngSvr.exe
01/03/2017 07:16 AM   45,056 acovcnt.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,096 actmovie.exe
08/23/2007 07:23 PM   13,312 agrsmsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM   98,304 ahui.exe
04/15/2008 02:00 AM   44,544 alg.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,498 append.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,456 arp.exe
04/15/2008 02:00 AM   30,208 asr_fmt.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,256 asr_ldm.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,768 asr_pfu.exe
04/15/2008 02:00 AM   25,088 at.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,264 atmadm.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,288 attrib.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,336 auditusr.exe
04/15/2008 02:00 AM  588,800 autochk.exe
04/15/2008 02:00 AM  602,624 autoconv.exe
04/15/2008 02:00 AM  580,608 autofmt.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,264 autolfn.exe
04/15/2008 02:00 AM   71,680 blastcln.exe
04/15/2008 02:00 AM  142,848 bootcfg.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,608 bootok.exe
04/15/2008 02:00 AM   5,120 bootvrfy.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,968 cacls.exe
04/15/2008 02:00 AM  114,688 calc.exe
04/15/2008 02:00 AM   80,384 charmap.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,776 chkdsk.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,264 chkntfs.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,192 cidaemon.exe
04/15/2008 02:00 AM   56,832 cipher.exe
04/15/2008 02:00 AM   5,632 cisvc.exe
04/15/2008 02:00 AM   7,680 ckcnv.exe
04/15/2008 02:00 AM   64,000 cleanmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM   20,480 cliconfg.exe
04/15/2008 02:00 AM  102,912 clipbrd.exe
04/15/2008 02:00 AM   33,280 clipsrv.exe
04/15/2008 02:00 AM  389,120 cmd.exe
04/15/2008 02:00 AM   25,600 cmdl32.exe
04/15/2008 02:00 AM   39,936 cmmon32.exe
04/15/2008 02:00 AM   63,488 cmstp.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,872 comp.exe
04/15/2008 02:00 AM   17,408 compact.exe
04/15/2008 02:00 AM   27,648 conime.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,192 control.exe
04/15/2008 02:00 AM   13,824 convert.exe
08/24/2001 03:00 AM   56,320 convlog.exe
11/06/2009 03:53 AM  135,168 cscript.exe
04/15/2008 02:00 AM   6,144 csrss.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,360 ctfmon.exe
04/15/2008 02:00 AM   6,144 dcomcnfg.exe
04/15/2008 02:00 AM   30,208 ddeshare.exe
04/15/2008 02:00 AM   20,634 debug.exe
04/15/2008 02:00 AM   25,088 defrag.exe
04/15/2008 02:00 AM   82,944 dfrgfat.exe
04/15/2008 02:00 AM  105,472 dfrgntfs.exe
04/15/2008 02:00 AM   87,040 diantz.exe
04/15/2008 02:00 AM  163,840 diskpart.exe
04/15/2008 02:00 AM   17,920 diskperf.exe
04/15/2008 02:00 AM   5,120 dllhost.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,608 dllhst3g.exe
04/15/2008 02:00 AM  224,768 dmadmin.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,872 dmremote.exe
04/15/2008 02:00 AM   10,752 doskey.exe
04/15/2008 02:00 AM   53,840 dosx.exe
04/15/2008 02:00 AM   29,696 dplaysvr.exe
04/15/2008 02:00 AM   17,920 dpnsvr.exe
04/15/2008 02:00 AM   83,456 dpvsetup.exe
04/15/2008 02:00 AM 62,976 driverquery.exe
11/06/2009 04:34 AM  249,856 drmupgds.exe
11/03/2011 11:41 AM   69,904 drvins64.exe
04/15/2008 02:00 AM   28,112 drwatson.exe
04/15/2008 02:00 AM   45,568 drwtsn32.exe
04/15/2008 02:00 AM   10,752 dumprep.exe
12/27/2009 10:15 PM   55,296 dvdplay.exe
04/15/2008 02:00 AM   17,920 dvdupgrd.exe
04/15/2008 02:00 AM  180,224 dwwin.exe
04/15/2008 02:00 AM 1,298,432 dxdiag.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,642 edlin.exe
04/15/2008 02:00 AM   39,424 esentutl.exe
04/15/2008 02:00 AM  193,024 eudcedit.exe
04/15/2008 02:00 AM 50,688 eventcreate.exe
04/15/2008 02:00 AM 82,944 eventtriggers.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,704 eventvwr.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,424 exe2bin.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,872 expand.exe
04/15/2008 02:00 AM   24,064 extrac32.exe
04/15/2008 02:00 AM    882 fastopen.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,848 fc.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,216 find.exe
04/15/2008 02:00 AM   27,136 findstr.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,216 finger.exe
04/15/2008 02:00 AM   3,072 fixmapi.exe
07/21/2012 11:35 PM 426,184 FlashPlayerApp.
04/15/2008 02:00 AM   23,040 fltMc.exe
04/15/2008 02:00 AM   20,992 fontview.exe
04/15/2008 02:00 AM   7,680 forcedos.exe
04/15/2008 02:00 AM   55,296 freecell.exe
04/15/2008 02:00 AM  193,024 fsquirt.exe
04/15/2008 02:00 AM   56,320 fsutil.exe
04/15/2008 02:00 AM   42,496 ftp.exe
04/15/2008 02:00 AM   24,576 gdi.exe
04/15/2008 02:00 AM   59,904 getmac.exe
04/15/2008 02:00 AM  120,832 gpresult.exe
04/15/2008 02:00 AM   57,344 gpupdate.exe
04/15/2008 02:00 AM   39,424 grpconv.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,872 help.exe
10/02/2009 01:52 AM  173,592 hkcmd.exe
04/15/2008 02:00 AM   7,680 hostname.exe
12/09/2009 08:05 AM  173,056 ie4uinit.exe
11/06/2009 03:54 AM   36,864 ieudinit.exe
04/15/2008 02:00 AM  114,688 iexpress.exe
10/02/2009 01:52 AM  651,800 igfxcfg.exe
10/02/2009 01:52 AM  172,568 igfxext.exe
10/02/2009 01:52 AM  142,872 igfxpers.exe
10/02/2009 01:52 AM  250,904 igfxsrvc.exe
10/02/2009 01:52 AM  141,336 igfxtray.exe
10/02/2009 01:52 AM 1,002,008 igxpun.exe
08/24/2001 03:00 AM   14,336 iisreset.exe
04/15/2008 02:00 AM  150,528 imapi.exe
04/15/2008 02:00 AM   55,808 ipconfig.exe
04/15/2008 02:00 AM   44,032 ipsec6.exe
04/15/2008 02:00 AM   53,248 ipv6.exe
04/15/2008 02:00 AM   23,552 ipxroute.exe
04/15/2008 02:00 AM   92,224 krnl386.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,728 label.exe
04/15/2008 02:00 AM   29,696 lights.exe
04/15/2008 02:00 AM   25,088 lnkstub.exe
04/15/2008 02:00 AM   75,264 locator.exe
04/15/2008 02:00 AM   5,120 lodctr.exe
11/06/2009 04:35 AM  100,864 logagent.exe
04/15/2008 02:00 AM   59,392 logman.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,360 logoff.exe
04/15/2008 02:00 AM  514,560 logonui.exe
04/15/2008 02:00 AM   6,144 lpq.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,192 lpr.exe
04/15/2008 02:00 AM   13,312 lsass.exe
04/15/2008 02:00 AM   72,704 magnify.exe
04/15/2008 02:00 AM   57,344 makecab.exe
04/15/2008 02:00 AM   39,274 mem.exe
04/15/2008 02:00 AM   51,712 migpwd.exe
04/15/2008 02:00 AM 1,414,656 mmc.exe
04/15/2008 02:00 AM   33,792 mmcperf.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,768 mnmsrvc.exe
04/15/2008 02:00 AM  143,360 mobsync.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,192 mountvol.exe
04/15/2008 02:00 AM  123,392 mplay32.exe
04/15/2008 02:00 AM   22,016 mpnotify.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,968 mqbkup.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,608 mqsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM  117,248 mqtgsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,800 mrinfo.exe
12/01/2009 12:06 PM 25,966,024 MRT.exe
04/15/2008 02:00 AM    817 mscdexnt.exe
04/15/2008 02:00 AM   6,144 msdtc.exe
11/06/2009 03:54 AM 13,312 msfeedssync.exe
04/15/2008 02:00 AM   20,992 msg.exe
04/15/2008 02:00 AM  126,976 mshearts.exe
11/06/2009 03:53 AM   45,568 mshta.exe
04/15/2008 02:00 AM   78,848 msiexec.exe
04/15/2008 02:00 AM  343,040 mspaint.exe
04/15/2008 02:00 AM   6,656 msswchx.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,288 mstinit.exe
04/15/2008 02:00 AM  677,888 mstsc.exe
04/15/2008 02:00 AM  176,640 napstat.exe
04/15/2008 02:00 AM   53,760 narrator.exe
04/15/2008 02:00 AM   20,480 nbtstat.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,096 nddeapir.exe
07/09/2001 10:50 AM  155,648 NeroCheck.exe
04/15/2008 02:00 AM   42,496 net.exe
04/15/2008 02:00 AM  124,928 net1.exe
04/15/2008 02:00 AM  111,104 netdde.exe
04/15/2008 02:00 AM  329,728 netsetup.exe
04/15/2008 02:00 AM   86,016 netsh.exe
04/15/2008 02:00 AM   36,864 netstat.exe
04/15/2008 02:00 AM   7,052 nlsfunc.exe
04/15/2008 02:00 AM   69,120 notepad.exe
04/15/2008 02:00 AM   76,800 nslookup.exe
04/15/2008 02:00 AM 1,200,640 ntbackup.exe
12/27/2009 10:16 PM 2,023,936 ntkrnlpa.exe
11/06/2009 03:53 AM 2,145,280 ntoskrnl.exe
04/15/2008 02:00 AM   31,744 ntsd.exe
04/15/2008 02:00 AM  420,864 ntvdm.exe
04/15/2008 02:00 AM   3,252 nw16.exe
04/15/2008 02:00 AM  126,464 nwscript.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,768 odbcad32.exe
04/15/2008 02:00 AM   69,632 odbcconf.exe
04/15/2008 02:00 AM   67,584 openfiles.exe
04/15/2008 02:00 AM  215,552 osk.exe
04/15/2008 02:00 AM   40,448 osuninst.exe
04/15/2008 02:00 AM   58,368 packager.exe
04/15/2008 02:00 AM   21,504 pathping.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,360 pentnt.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,872 perfmon.exe
04/15/2008 02:00 AM   17,920 ping.exe
04/15/2008 02:00 AM   33,280 ping6.exe
04/15/2008 02:00 AM   49,152 powercfg.exe
03/18/2010 10:09 AM 295,264 PresentationHost.
04/15/2008 02:00 AM   9,216 print.exe
04/15/2008 02:00 AM  109,568 progman.exe
04/15/2008 02:00 AM   50,176 proquota.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,216 proxycfg.exe
11/03/2011 11:42 AM   69,904 pxcpya64.exe
11/03/2011 11:41 AM  125,712 pxcpyi64.exe
11/03/2011 11:41 AM   70,416 pxinsa64.exe
11/03/2011 11:41 AM  128,784 pxinsi64.exe
04/15/2008 02:00 AM   16,896 qappsrv.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,968 qprocess.exe
04/15/2008 02:00 AM   22,016 qwinsta.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,776 rasautou.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,264 rasdial.exe
04/15/2008 02:00 AM   56,832 rasphone.exe
04/15/2008 02:00 AM   35,840 rcimlby.exe
04/15/2008 02:00 AM   21,504 rcp.exe
04/15/2008 02:00 AM   62,976 rdpclip.exe
04/15/2008 02:00 AM   13,824 rdsaddin.exe
04/15/2008 02:00 AM   67,072 rdshost.exe
04/15/2008 02:00 AM   7,168 recover.exe
04/15/2008 02:00 AM   3,338 redir.exe
04/15/2008 02:00 AM   50,176 reg.exe
04/15/2008 02:00 AM   3,584 regedt32.exe
04/15/2008 02:00 AM   33,792 regini.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,776 regsvr32.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,608 regwiz.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,768 relog.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,800 replace.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,728 reset.exe
04/15/2008 02:00 AM   13,824 rexec.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,968 route.exe
04/15/2008 02:00 AM   25,600 routemon.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,848 rsh.exe
04/15/2008 02:00 AM   49,152 rsm.exe
04/15/2008 02:00 AM   24,576 rsmsink.exe
04/15/2008 02:00 AM   49,152 rsmui.exe
04/15/2008 02:00 AM  107,520 rsnotify.exe
04/15/2008 02:00 AM   62,976 rsopprov.exe
04/15/2008 02:00 AM  132,608 rsvp.exe
04/15/2008 02:00 AM   77,312 rtcshare.exe
04/15/2008 02:00 AM   16,384 runas.exe
04/15/2008 02:00 AM   33,280 rundll32.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,336 runonce.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,872 rwinsta.exe
04/15/2008 02:00 AM   13,312 savedump.exe
11/06/2009 03:53 AM   35,328 sc.exe
04/15/2008 02:00 AM   95,744 scardsvr.exe
04/15/2008 02:00 AM  121,856 schtasks.exe
04/15/2008 02:00 AM   77,312 sdbinst.exe
04/15/2008 02:00 AM   18,944 secedit.exe
11/06/2009 03:53 AM  110,592 services.exe
04/15/2008 02:00 AM  141,312 sessmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM   31,232 sethc.exe
04/14/2008 04:42 AM   23,040 setup.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,768 setupn.exe
02/20/2010 09:55 PM   28,672 setupold.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,753 setver.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,728 sfc.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,848 shadow.exe
04/15/2008 02:00 AM    882 share.exe
04/15/2008 02:00 AM   45,056 shmgrate.exe
04/15/2008 02:00 AM   77,824 shrpubw.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,456 shutdown.exe
04/15/2008 02:00 AM   70,144 sigverif.exe
04/15/2008 02:00 AM   26,112 skeys.exe
04/15/2008 02:00 AM   8,192 smbinst.exe
04/15/2008 02:00 AM   89,600 smlogsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM   50,688 smss.exe
04/15/2008 02:00 AM  131,584 sndrec32.exe
04/15/2008 02:00 AM  138,752 sndvol32.exe
04/15/2008 02:00 AM   56,832 sol.exe
04/15/2008 02:00 AM   24,576 sort.exe
04/15/2008 02:00 AM  538,624 spider.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,800 spiisupd.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,264 spnpinst.exe
04/15/2008 02:00 AM   57,856 spoolsv.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,728 sprestrt.exe
03/21/2008 01:57 PM   23,856 spupdsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,848 stimon.exe
04/15/2008 02:00 AM   9,216 subst.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,336 svchost.exe
04/15/2008 02:00 AM   51,200 syncapp.exe
04/15/2008 02:00 AM   18,896 sysedit.exe
04/15/2008 02:00 AM   36,864 syskey.exe
04/15/2008 02:00 AM  106,496 sysocmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM 71,680 systeminfo.exe
04/15/2008 02:00 AM   3,072 systray.exe
04/15/2008 02:00 AM   76,288 taskkill.exe
04/15/2008 02:00 AM   77,824 tasklist.exe
04/15/2008 02:00 AM   15,360 taskman.exe
04/15/2008 02:00 AM  135,680 taskmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,288 tcmsetup.exe
04/15/2008 02:00 AM   19,456 tcpsvcs.exe
06/13/2009 02:31 AM   76,288 telnet.exe
04/15/2008 02:00 AM   16,896 tftp.exe
04/15/2008 02:00 AM   61,440 tlntadmn.exe
11/06/2009 03:53 AM   80,896 tlntsess.exe
04/15/2008 02:00 AM   73,216 tlntsvr.exe
04/15/2008 02:00 AM  347,136 tourstart.exe
04/15/2008 02:00 AM  259,584 tracerpt.exe
04/15/2008 02:00 AM   12,288 tracert.exe
04/15/2008 02:00 AM   31,744 tracert6.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,848 tscon.exe
04/15/2008 02:00 AM   14,848 tsdiscon.exe
04/15/2008 02:00 AM   16,384 tskill.exe
04/15/2008 02:00 AM   16,896 tsshutdn.exe
04/15/2008 02:00 AM   36,352 typeperf.exe
10/29/2009 05:07 AM   46,080 tzchange.exe
04/15/2008 02:00 AM   4,096 unlodctr.exe
04/15/2008 02:00 AM   16,896 upnpcont.exe
04/15/2008 02:00 AM   18,432 ups.exe
04/15/2008 02:00 AM   47,872 user.exe
04/15/2008 02:00 AM   26,112 userinit.exe
12/27/2009 10:15 PM   77,891 usrmlnka.exe
12/27/2009 10:15 PM   61,508 usrprbda.exe
12/27/2009 10:15 PM   69,700 usrshuta.exe
04/15/2008 02:00 AM   50,176 utilman.exe
11/06/2009 04:34 AM   8,704 uWDF.exe
04/15/2008 02:00 AM   28,672 verclsid.exe
04/15/2008 02:00 AM   98,304 verifier.exe
09/23/2005 07:01 AM 153,800 vsjitdebugger.
04/15/2008 02:00 AM   33,792 vssadmin.exe
04/15/2008 02:00 AM  289,792 vssvc.exe
04/15/2008 02:00 AM   1,129 vwipxspx.exe
04/15/2008 02:00 AM   49,664 w32tm.exe
11/06/2009 04:34 AM   8,704 wdfmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM   65,024 wextract.exe
03/11/2009 10:18 AM  323,072 wgatray.exe
04/15/2008 02:00 AM  433,664 wiaacmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM   35,328 winchat.exe
11/06/2009 03:54 AM 208,384 winfxdocobj.
04/15/2008 02:00 AM   8,192 winhlp32.exe
04/15/2008 02:00 AM  507,904 winlogon.exe
04/15/2008 02:00 AM  119,808 winmine.exe
04/15/2008 02:00 AM   11,776 winmsd.exe
04/15/2008 02:00 AM   2,112 winspool.exe
04/15/2008 02:00 AM   5,632 winver.exe
08/04/2004 07:56 AM  293,376 WISPTIS.EXE
04/15/2008 02:00 AM   2,736 wowdeb.exe
04/15/2008 02:00 AM   10,368 wowexec.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,256 wpabaln.exe
11/06/2009 04:34 AM 17,408 wpdshextautoplay.
04/15/2008 02:00 AM   11,264 wpnpinst.exe
04/15/2008 02:00 AM   5,632 write.exe
04/15/2008 02:00 AM   13,824 wscntfy.exe
11/06/2009 03:53 AM  155,648 wscript.exe
11/10/2008 11:20 AM   51,224 wuauclt.exe
04/15/2008 02:00 AM  165,888 wuauclt1.exe
11/06/2009 04:34 AM  146,432 wudfhost.exe
04/15/2008 02:00 AM   32,256 wupdmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM   30,720 xcopy.exe
12/10/2007 08:00 AM  430,080 ZSHP1020.EXE
    350 File(s)   60,371,508 bytes
     0 Dir(s) 23,412,523,008 bytes free
- http://www.easydos.com
Command line เป็น emulator บน web browser

jamesfriend.com.au

bellard.org

dosbox.com
มีบริการให้ใช้งาน shell ของ DOS และ Linux ผ่าน browser โดยใช้ javascript เป็นตัวพัฒนา เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และทดสอบคำสั่งพื้นฐาน 1) ถ้าต้องการใช้ DOS shell หรือ command line ผ่าน online emulator เข้าใช้ที่ jamesfriend.com.au 2) ถ้าต้องการใช้ Linux shell ผ่าน online emulator เข้าใช้ที่ bellard.org มีตัวอย่างคำสั่ง linux ที่ /isinthai 3) ถ้าจะ DOS Shell บน windows ก็จะมี DOSBOX เป็น x86 emulator Downoad : dosbox.com แล้วก็ติดตั้ง ผมเคยเขียนตัวอย่างการใช้งาน DOSBOX ที่ thaiall.com
กิจกรรม : จัดการ task 1. DOS> tasklist | more
พบรายชื่องาน และ PID และ หน่วยความจำของแต่ละงาน
และ Session Name ว่าเป็น console หรือเป็น Services
2. DOS> tasklist /? แล้ว tasklist /M
พบรายชื่อ module และ image name
เช่น cmd.exe คือ image name มี PID คือ 1234
และ Modules ประกอบด้วย
ntdll.dll, kernel32.dll, kernelbase.dll, msvert.dll และ winbrand.dll
3. DOS> tasklist /M /FI "imagename eq cmd.exe"
เลือกแสดงข้อมูลตาม imagename
4. DOS> notepad
สั่งเปิด task ชื่อ notepad
dos> tasklist /M /FI "imagename eq notepad.exe"
หากเปิดหลายครั้งก็จะมี pid หลายตัวเลข เช่น 6860
5. DOS>taskkill /PID 6860
พบ SUCCESS: Sent termination signal to the process with PID 6860.
หรือพบ ERROR: The process "6860" not found.
+ https://ss64.com/nt/taskkill.html
+ http://www.thaiall.com/assembly/internalcmd.htm
+ http://www.thaiall.com/os/os03.htm

http://goo.gl/72BPC