ไอทีระดับมัธยม
โรงเรียน กับเขตพื้นที่การศึกษา
เคยเข้าไปดู บทเรียนออนไลน์ ระดับประถม และมัธยม จากเว็บไซต์ krui3.com แล้วเห็นภาพว่า ประเทศไทย สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อใดบ้าง ให้เด็กระดับประถม และมัธยม ซึ่งกว่า 30000 โรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา คงมีความพร้อมในการสอนไอทีแบบนี้ไม่เหมือนกัน อาจมากกว่านี้ หรือน้อยกว่านี้ได้ ตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
ที่มา : ข้อมูลหัวข้อระดับมัธยม ได้มาจากเว็บไซต์ของ ครูไอซ์ จีระพงษ์ krui3.com
มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ประวัติคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

รู้จักคอมพิวเตอร์
ความหมายของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
บทบาทของคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/techno1/
มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
บทที่ 2 อุปกรณ์และพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
บทที่ 3 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
บทที่ 6 การใช้งาน Gmail
บทที่ 7 การใช้งาน Google Site
บทที่ 8 การค้นหาข้อมูล
บทที่ 9 รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ค
บทที่ 10 การสนทนาบนเครือข่าย
บทที่ 11 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยที่ 1 การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
บทที่ 1 การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

หน่วยที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี
บทที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นของซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 7 การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ระบบ
บทที่ 8 รู้จักโปรแกรมประมวลผลคำ 

หน่วยที่ 4 ไมโครซอฟต์เวิร์ด
บทที่ 9 พื้นฐานการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
บทที่ 10 การจัดรูปแบบเอกสาร
บทที่ 11 เมนูการแทรก
บทที่ 12 ลงมือสร้างชิ้นงาน

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/techno3/
ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/techno4/
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน
บทที่ 1 ลักษณะของโครงงาน
บทที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงาน
บทที่ 3 ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 การนำเสนองาน
บทที่ 4 นิยามของการนำเสนอข้อมูล
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 3 โปรแกรมนำเสนอ
บทที่ 6 เริ่มต้นรู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint
บทที่ 7 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
บทที่ 8 ข้อความและรูปร่าง
บทที่ 9 กำหนดแบบเคลื่อนไหว
บทที่ 10 การสร้างแผนภูมิ

หน่วยที่ 4 กระประยุกต์ใช้งาน
บทที่ 11 ลงมือสร้างงานนำเสนอ

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

หน่วยที่ 2 ระบบเครือข่าย
บทที่ 4 เทคโนโลยีเครือข่าย
บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 3 ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเลขฐาน
บทที่ 6 การจัดการข้อมูล
บทที่ 7 ระบบสารสนเทศและบุคลากรในระบบสารสนเทศ
บทที่ 8 ระบบจำนวนและรหัสที่ใช้แทนข้อมูล

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
บทที่ 9 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language)
บทที่ 10 การเขียนผังงาน และซูโดโค้ด (Flowchart)
บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก (Sharp Develop)

ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/techno5/
ที่มา : https://www.krui3.com/lesson/techno6/

http://goo.gl/72BPC