ปิดกิจการมหาวิทยาลัยอาเชียน (Asian University)

http://www.asianu.ac.th/
flipped classrooms
flipped classrooms

พบว่า ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดกิจการ มหาวิทยาลัยอาเชียน
(ชื่อเดิม  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Asian University of Science and Technology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_University

มีการแชร์ข้อมูลอย่างแพร่หลายในกลุ่มที่สนใจ
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พบข้อมูลดังนี้
– ข่าวออกเมื่อ 24 ตุลาคม 2560
– ประกาศคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1433/2560
เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
ระบุว่า ด้วย ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน
ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2540
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน
ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ลงนามโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ชลบุรี
– เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
– การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
– โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
– จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
– มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
– ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2536
โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างเซอร์ โรนัลด์ ออกซเบิร์ก
อธิการบดีแห่งอิมพีเรียลคอลเลจ
แห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์
และพณฯ อานันท์ ปัณยารชุน นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก
และดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน
และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

กีฬาใน มหาวิทยาลัยอาเชียน
กีฬาใน มหาวิทยาลัยอาเชียน

The undergraduate programme that will start in August 2015 is as follows:
1. Bachelor of Arts in Digital Content (B.A., Digital Content). This programme has three concentration areas:
Digital communication
Digital content and animation
Digital content, game design

2. Bachelor of Business Administration in Business Services (B.B.A., Business Services). Its five concentration areas:
Culinary arts and restaurant management
Finance
Hospitality and hotel management
International business
Marketing

3. Bachelor of Science in Technology and Engineering Management (B.Sc., Technology and Engineering Management). Four concentration areas:
Facilities management
Project management
Technology management
Telecommunications and network management

ข่าวในประชาชาติ
https://www.prachachat.net/education/news-59314

ข่าวในมติชนออนไลน์
https://www.matichon.co.th/news/706299

asian university is private university in thailand
asian university is private university in thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

39 private university in thailand

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics