CAT ไม่ใช่แมว แต่เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ที่ทำงานของผมใช้บริการในฐานะลูกค้าของ CAT
มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องหลายปี
ทุกปีเจ้าหน้าที่จะมาเยี่ยมลูกค้า ผมมักได้ปฏิทิน ได้ถ่ายภาพร่วมกัน
ปีนี้ ก็พึ่งมา ได้ปฏิทินของปี 2561 มาด้วย สวยมาก

ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ
ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ

ชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ
คือ ภายในตัวปฏิทินบรรจุโปสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ
ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สามารถตัดเก็บออกมาใส่กรอบได้

เนื้อหาปฏิทิน 12 เดือนลำดับพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์
พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านต่าง ๆ
พระราชกรณียกิจที่ทรงเสียสละอุทิศเพื่อบ้านเมือง
ยังประโยชน์แก่ประชาราษฎร์สืบเนื่องมาช้านาน

หมายเหตุ ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นลิขสิทธิ์ของศิลปินผู้วาด
นายทองดี ภานุมาศ” และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด
https://www.facebook.com/prcattelecom/posts/938543392962029

 

หลายปีก่อน เคยพานักศึกษาไปดูงานที่ กสท.ลำปาง
http://www.thaiall.com/blog/tag/cat-tag/

บมจ.กสท เป็นรัฐวิสาหกิจ
ชื่อเดิม คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ได้แปลงสภาพเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กิจการโทรคมนาคมทั้งหมด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน
http://www.cattelecom.com/cat/ourcompany

มีพันธกิจ 4 ด้าน
1. ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มีคุณภาพ และสามารถ ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ
2. ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ใช้บริการ
3. ดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ
4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม

ความเป็นมา
เดิม ก.ส.ท. ดูแลโดย กรมไปรษณีย์โทรเลข
ย้ายไปเป็น การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.)
ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519
แล้วแปลงสภาพเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
โดยยกเลิก พรบ.ฯ ฉบับเดิมไป เพื่อเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนแทน

สายงานในกสท. ประกอบด้วย
1. สายงานอำนวยการและกฎหมาย
2. สายงานสื่อสารไร้สาย
3. สายงานกลยุทธ์องค์กร
4. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สายงานธุรกิจและบริการ
6. สายงานการเงิน
7. สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN
8. สายงานทรัพยากรบุคคล
9. สายงานภูมิภาค

กสท. ออกเยี่ยมลูกค้าทุกปี
กสท. ออกเยี่ยมลูกค้าทุกปี

ข่าว 22 พฤศจิกายน 2014
เรื่อง สนช. เสนอยุบกสทช. ให้ CAT และ TOT มาทำงานแทน
ซึ่ง กสทช. คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส่วน สนช. คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
https://www.blognone.com/node/63068

ข่าวเมื่อ 13 มิถุนายน 2560
ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ “TOT-CAT”
ตั้งบริษัทลูกแยกธุรกิจที่ซ้ำซ้อน หลังหมดรายได้จากสัมปทานคลื่นความถี่
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/759281

ข่าวเมื่อ 24 สิงหาคม 2560
จี้นายกฯ รวมบอร์ด TOT-CAT
http://www.thaipost.net/?q=node/34409

องค์การโทรศัพท์ หรือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ที่มา
เพราะผมเองมีคนรู้จักอยู่ TOT ลำปาง หลายท่านเลย
ลูกศิษย์ก็พึ่งไปฝึกงานมาหมาด ๆ
เห็นแชร์ในเฟสด้วย ว่ามีความสุขที่ฝึกงานที่นี่
ทำให้สนใจ TOT เป็นพิเศษ
ดังนั้นได้ค้นข้อมูลมาแบ่งปันไว้ ดังนี้

ภาพโทรศัพท์ phone
ภาพโทรศัพท์ phone

https://www.facebook.com/english.jokes/

TOT เป็นรัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2497 เป็น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และแปลงสภาพเป็น บมจ.ทีโอที เมื่อ 31 กรกฎาคม 2545
ทำหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
http://www.tot.co.th/Corporate/

ประวัติของ TOT
– 2424 โทรศัพท์เข้าประเทศไทย สมัย ร.5 ดูแลโดยกรมกลาโหม ใช้แจ้งข่าวเรือเข้า-ออก
– 2429 โอนกิจการจาก กรมกลาโหม ไป กรมไปรษณีย์โทรเลข เปิดบริการมีผู้เช่าประมาณ 60 คน
– 2450 ตั้งชุมสายกึ่งอัตโนมัติ ที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ มีพนักงานต่อสายระหว่างผู้เช่า
– 2465 เพิ่มชุมสายโทรศัพท์แห่งที่สอง คือ โทรศัพท์กลางบางรัก รองรับ 900 เลขหมาย
– 2470 วางเคเบิลเชื่อมต่อวัดเลียบ-บางรัก เพิ่มเป็น 1422 เครื่อง
– 2471 ให้บริการโทรศัพท์ทางไกล เชื่อม กทม. ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม
– 2478 เริ่มใช้ชุมสายระบบ Step by step อุปกรณ์จากอังกฤษ ทำให้หมุนหน้าปัดถึงกันโดยตรง
ได้ติดตั้งที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ 2300 เลขหมาย และโทรศัพท์กลางบางรัก 1200 เลขหมาย
เปิดบริการ 24 กันยายน 2480 และเพิ่มชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน
– 2480 ติดตั้งชุมสายอัตโนมัติครั้งแรก เปลี่ยนเป็นแบบหน้าปัดแบบหมุน ใช้เลข 5 ตัว หมุนถึงกันเองได้
– 2497 สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแยกจากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข มีพนักกงาน 732 คน
– 2502 สั่งซื้อชุมสายอัตโนมัติระบบ Cross bar จากสวีเดน ที่ชุมสายชลบุรี 1000 เลขหมาย
– 2503 รับโอนโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาคจากกรมโปรษณีย์โทรเลข
ครั้งแรก 10 ชุมสาย จำนวน 1600 เลขหมาย
ครั้งที่สอง 37 ชุมสาย จำนวน 8100 เลขหมาย
– 2507 ติดตั้งชุมสาย Cross bar ในกรุงเทพ
และรับโอนจากทุกภาคมาในความรับผิดชอบครอบคลุมบริการโทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศ
– 2517 เปลี่ยนเลขหมายเป็น 6 หลัก
– 2518 ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้พนักงานต่อระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ
เมื่อ 9.05 วันที่ 1 กันยายน 2518
– 2519 เมื่อ 24 เมษายน เปลี่ยนใช้เลขหมายโทรศัพท์ จาก 5 และ 6 ตัว เป็น 7 ตัวในนครหลวง
และในภูมิภาคเปลี่ยนเป็น 6 ตัวทั้งหมด
– 2520 เริ่มใช้เครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม ในเขตนครหลวง
– 2521 ให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย (Multi access radio telephone)
บริการในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบสถานีฐานนั้น
– 2522 เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะ แบบไม่มีผู้ดูแล
– 2523 เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติทั่วประเทศ
– 2525 ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลอัตโนมัติ ในเขตโทรศัพท์นครหลวง เป็นครั้งแรก
– 2526 เปิดใช้ระบบ SPC (Stored program control) ที่ชุมสายภูเก็ต และบริการทางไกลไทย-มาเลเซีย
– 2527 ให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้เช่าในเขตกรุงเทพฯ
– 2529 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic mobile telephone) 470 MHz
– 2530 เปิดให้ผู้เช่าสามารถซื้อเครื่องโทรศัพท์ได้เอง
– 2531 เปิดบริการพิเศษ SPC อาทิ ประชุมทางโทรศัพท์ บริการเลขหมายย่อ บริการรับสายซ้อน
และเปิดวงจรเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อไทย-มาเลเซีย
– 2532 เชื่อมเครือข่ายด้วยเคเบิลใยแก้ว และไมโครเวฟ
– 2533 เปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบความถี่ 900 MHz และอีกหลายรูปแบบ
– 2534 เปิดสัมปทานโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร (Cardphone) ในเขตนครหลวง
– 2535 เปิดบริการวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Trunk mobile radio)
– 2536 เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลต่างประเทศชนิดหยอดเหรียญ
– 2537 ทดลองเปิดบริการ วิดีสาร (Videotex)
– 2538 ให้บริการชำระค่าบริการ โดยหักบัญชีเงินฝากทั่วประเทศ
– 2539 เมื่อ 22 เมษายน เปิดให้บริการโทรศัพท์รหัสส่วนตัว Pin phone 108 ในเขตนครหลวง
– 2540 เปลี่ยนจากระบบ Cross bar ที่เหลือเป็นแบบ SPC (แบบกดปุ่ม) ทั้งหมด
– 2541 เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้ TOT Card
มีรายละเอียการพัฒนาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ไปหาอ่านกันได้ครับ
http://www.tot.co.th/Corporate/HISTORY.ASPX

ที่บ้านก็ใช้ ADSL ของ TOT
เคยเขียน blog ไว้หลายเรื่องเลย อาทิ
– router:ZTE ที่ TOT ให้ตอนติด FTTx
– เล่าปัญหาลืมรหัสผ่าน adsl router ของ tot
– ทดสอบหลังใช้ @platinumcyber
– ทดสอบ bestcyber ก่อนใช้ platinumcyber
– TOT Wi-Ti ที่ Central Plaza Lampang
http://www.thaiall.com/blog/tag/tot/

undefined ใน console ของ browser มาได้อย่างไร

เพื่อตอบคำถามว่า undefined
เมื่อสั่ง console.log(5); นั้น มาได้อย่างไร

undefined console in google chrome
undefined console in google chrome

http://www.thaiall.com/java/js01.htm

ก็คงต้องชวนอ่านเรื่อง และดูจากตัวอย่าง ต่อไปนี้

มีหลายวิธี
ในการเขียนโค้ด (code) และประมวลผล (run) การทำงานของโค้ดด้วยภาษา javascript อาทิ เขียนโค้ดแล้วบันทึกในแฟ้ม x.htm แล้วประมวลผลใน browser หรือ เขียนบน เว็บไซต์ที่บริการแบบ online หรือ เขียนโค้ดแล้วใช้ node.js เป็นตัวแปล (interpreter) หรือ เขียนใน console บน browser ซึ่งการเขียน code พื้นฐานและทดสอบใน console บน browser นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด เสมือนเขียน javascript บน IDE (Integrated Development Environment)

การเขียนใน console บน browser
หากเลือกใช้ chrome browser ก็เข้าสู่ console ด้วยการกด F12 หรือ Ctrl-Shift-I หรือเลือก Developer Tools จาก Menu bar จะพบหน้าต่างที่มีบริการหลายอย่าง อาทิ การเป็น inspector เพื่อดู sources, elements หรือดูค่าที่ปรากฎใน console หรือ รับคำสั่งประมวลผลใน console ซึ่งหน้าต่าง console มักรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่ง console.log(…); เพื่อติดตามตรวจสอบ ตัวแปรที่ต้องการติดตาม เนื่องจากเว็บเพจมี javascript ในการประมวลผล หากต้องการทราบว่าข้อมูล ณ ตำแหน่งใด มีค่าใดแล้ว การใช้ console.log(…) จะเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะผลของคำสั่งนี้จะไม่แสดงผลใน webpage แต่จะแสดงผลใน console window ทำให้ทราบข้อมูลที่ต้องการ

ในกรณีรับคำสั่งประมวลผลใน console
หากส่งค่าให้คำนวณ เช่น 1 + 2 + 3 ก็จะ return 6 มาตามปกติ
แต่ถ้าใช้คำสั่ง console.log(1 + 2 + 3); มักพบคำว่า undefined ปรากฎขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเสมอ เนื่องจาก console window มีหน้าที่หลัก เป็นพื้นที่ในการรองรับการประมวลผล และ return value
หากพิมพ์คำสั่งใด ก็ต้องมีการ return value เสมอ หากไม่ return value ก็จะทำการ return undefined ต่อท้ายทุกครั้ง และคำสั่ง console.log(..); ไม่มีการ return ค่าโดยตรง แต่เป็นการส่งค่ามาแสดงผลใน console window โดยตรง ซึ่งไม่ใช่การ return value

ตัวอย่างการทำงานใน console window กับการ return ค่า
ตามภาพการใช้คำสั่ง พบว่า ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 6 จะ return ค่าให้ console ได้ปกติ ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ คำสั่งที่ 8 แม้จะพิมพ์เพียง ; คือ เสมือนไม่สั่งอะไรเลย ใน console window ก็ยังแสดงคำว่า undefined เพราะไม่มีการคืนค่าใด ตัวอย่างที่ 2 เป็นการประกาศ และกำหนดค่า จะมีการคืนค่าออกมา จึงแสดงเลข 5 เป็นผลลัพธ์ แต่ ตัวอย่างที่ 3 เป็นการประกาศค่า ที่ไม่คืนค่าหลังประกาศ เนื่องจากใช้ var จึงแสดง undefined ตัวอย่างที่ 4 และ 5 แม้ใช้ console.log() แต่การพิมพ์คำสั่งนี้โดยตรงใน console จะไม่คืนค่าให้ console window แต่แสดงผลทันที หากใช้คำสั่งนี้ใน javascript ก็จะส่งค่าให้กับ console window เพื่อแสดงผลได้ปกติ ซึ่งเป็นคนละสถานการณ์ ตัวอย่างที่ 6 สามารถรับคำสั่งได้หลายคำสั่ง แล้วทำทีละคำสั่ง แต่คำสั่งสุดท้ายต้องเป็นการคืนค่าโดยตรง จะสลับให้ console.log() อยู่บรรทัดสุดท้าย ก็จะพบคำว่า undefined เช่นเดิม

calculator on google
calculator on google

สรุปสั้น ๆ โพนี่ หม่า บุรุษผู้ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย ที่อ่านจาก ceoblog.co

Ma Huateng หรือที่รู้กันในชื่อ Pony Ma
กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียในเดือนสิงหาคม 2560
จากข้อมูลที่เขียนโดย Russell Flanney (Forbes staff)

Ma Huateng หรือที่รู้กันในชื่อ Pony Ma
Ma Huateng หรือที่รู้กันในชื่อ Pony Ma

ขึ้นมาแทน
แจ็ก หม่า (Alibaba)
ลี กาซิง (Cheung Kong Holdings)
หวัง เจี้ยนหลิน (ต้าเหลียนแวนด้า-บริษัทอสังหาริมทรัพย์)
หรือ ซู เจียหยิน (Evergrande Group-บริษัทอสังหาริมทรัพย์)

https://www.ceoblog.co/ma-huateng-story/
https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2017/08/07/tencent-chairman-ma-huateng-overtakes-alibabas-jack-ma-as-chinas-richest-man/

– โพนี่ หม่า เป็นเจ้าของอาณาจักรออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่สุดของจีน นาม Tencent
– เคยเป็นโปรแกรมเมอร์ เงินเดือน 1,100 หยวน ($176 )
– เคยทำงานที่ บริษัท China Motion Telecom Development และ บริษัท Shenzhen Runxun Communications
– โพนี่ หม่า ร่วมกับเพื่อน 3 คน ก่อตั้งบริษัท Tencent ขึ้นมาในปี 1998
– รับบริการวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับองค์กร
– เปิดบริการ OICQ (หรือ Open ICQ) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1999
– เพิ่มทุนโดย Naspers จากแอฟริกาใต้ เข้ามาร่วมลงทุนกับ Tencent มีหุ้นถึง 46% แลกกับการพยุงธุรกิจ
– Naspers คือเจ้าของ Mweb และเข้าซื้อ Sanook.com และมี Sanook QQ
– ต่อมา MWeb ขาย sanook.com ให้กับ Tencent 341 ล้านบาท (เค้าว่าถูกมากในตอนนั้น)
– AOL (America Online) ซื้อ ICQ 1998 ฟ้อง Tencent ปี 1999 ที่จดโดเมน QICQ.com และ QICQ.net
– ทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น QQ ให้เสียงพ้องกับ Cute และจด QQ.com ทำเป็น Portal website
– Tencent เริ่มมีกำไร 51 ล้านบาท จากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
– QQ ทำรายได้จากการขายการแต่ง Avatar ให้กับผู้ใช้ และมีรายได้ จึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์
– 2004 Tencent เข้าตลาดเกมออนไลน์ โดยซื้อลิขสิทธิ์เกมทั้งญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ไปให้บริการในจีน และเริ่มพัฒนาเกมของตนเอง
– 2005 เปิดตัวอีคอมเมิร์ซแบบ C2C : paipai.com ตั้งใจเป็นคู่แข่งกกับ taobao.com ของ alibaba
– 2006 ลงทุนสร้างสถาบันวิจัยด้านอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของจีน และเปิด search engine อันดับ 3 คือ soso.com ที่รองจาก baidu และ google
– จีนมีกฎหมาย ตรวจทุกโพสต์ก่อนขึ้นออนไลน์ ทำให้ google, youtube และ facebook ยังเข้าจีนได้ไม่ 100%
– 2011 เปิดตัว wechat/weixin ที่มีผู้ใช้กว่า 800 บ้านคน หรือ 48% ของคนทั่วโลก เป็นตัวแรก
– และซื้อ Whatsapp ที่มีฐานผู้ใช้กว่า 800 ล้านเป็นตัวที่ 2
– ขยายตลาดทำ Fintech เป็นรองก็แต่ Alipay ของ Alibaba
– เริ่มลงทุนใน video, music, ebook, software ทั้ง pc และ mobile, antivirus, browser และ app store
– Tencent ยังเข้าซื้อบริษัทจำนวนมากอีกด้วย ทำให้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นอันดับ 1 จากมูลค่าในหลักทรัพย์

เนื้อหา อ้างอิง จากบทความของ คชาราช วารีสุนทร ใน ceoblog.co
https://www.ceoblog.co/author/admin6/

แล้วผมแชร์ต่อที่ http://www.thaiall.com/digitalcommunity/

ชอบภาพใน Spotlight บน Windows 10

เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทีไรก็เห็นภาพสวย
ตรวจสอบ พบว่า
เป็นบริการ Spotlight ใน Windows 10
ก็อยากเก็บไว้เป็นที่เป็นทาง
เปิดดูวิธีการใน https://www.beartai.com/beartai-tips/74769
กับอีกหลายคำแนะนำในหลายเว็บไซต์ ก็อยากทำบ้าง
แต่อยากให้ง่ายกว่าที่อ่านมาหน่อย
แบบ one click แล้ว ผ่าน batch file แล้วได้เห็นภาพเลย

ขั้นตอนการใช้ batchfile
1. Right click บน link
http://www.thaiall.com/assembly/myspotlight.bat
หรือ
https://raw.githubusercontent.com/thaiall/programming-page/master/batch/myspotlight.bat
แล้ว Save link as ไปไว้ที่ Desktop

2. เปิด Windows Explorer เลือก Desktop
แล้ว Double click เพื่อ run myspotlight.bat
ถ้า Windows protected your PC ขึ้นมาเตือน
ให้เลือก More info
แล้วคลิ๊ก Run anyway

3. ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย
โปรแกรม Windows explorer จะเปิดภาพแรกขึ้นมา
และเปิด Folder ที่เก็บภาพทั้งหมดให้

 

สรุปว่า
ผมเขียน Batch file ชื่อ myspotlight.bat
ทำหน้าที่คัดลอกแฟ้มภาพ ที่เก็บไว้อยู่แล้ว
ไปวางไว้ในห้อง myspotlight บน desktop
แล้วเปลี่ยนชื่อ และเลือกมา เฉพาะแฟ้มภาพใหญ่ที่ขนาดเกิน 100KB

บริการนี้เป็นของ Windows 10
ตรวจสอบบริการ โดยกด Right click บน Desktop
เลือก Personalize, Lock screen,
Background Preview = “Windows spotlight

Windows Spotlight is a feature included by default in Windows 10 that downloads pictures and advertisements automatically from Bing and displays them when the lock screen is being shown on a computer running Windows 10. Users are occasionally given an opportunity to mark whether they wish to see more or fewer images of a similar type, and sometimes the images are overlaid with links to advertisements. In 2017, Microsoft began adding location information for many of the photographs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Spotlight

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง rename
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490987.aspx
ตัวอย่างการเขียน for
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/for.mspx?mfr=true
ตัวอย่างการเขียน goto
https://stackoverflow.com/questions/37515901/where-does-goto-eof-return-to

13 หัวข้อ เก็บและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติ ด้วยรักในหลวง รัชกาลที่ 9

13 หัวข้อ เก็บและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติ ด้วยรักในหลวง รัชกาลที่ 9

kingdom grieves
kingdom grieves

ตลอด 1 ปีแห่งความโศรกเศร้า จากการสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9
พบว่า ในสื่อต่าง ๆ ที่จัดทำสื่อเทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 รวมเวลากว่า 360 วันที่ผ่านมา พบเห็น ได้ยิน ได้ฟังมีทุกช่วงเวลา ทุกช่องสื่อแล้วในวันที่สุดแสนเศร้าสลดอีกวันหนึ่ง คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378544562/

และมติ ครม. ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เอกชนบางแห่งก็ประกาศเป็นวันหยุดเช่นกันอาทิ เทสโก้ โลตัส ปิดบริการชั่วคราว ทั่วประเทศในวันที่ 26 ต.ค.2560 ให้พนักงานร่วมถวายความอาลัย

http://www.krobkruakao.com/index.php/local/53841

มีสื่อมากมายที่พบเห็น มีการแชร์กันอย่างแพร่หลาย คนไทยรักในหลวงได้จัดทำ จัดเก็บ และเผยแพร่แฟ้มเหล่านั้น เพื่อเทิดพระเกียรติซึ่งกระผมก็เป็นผู้หนึ่งที่จัดเก็บ และเผยแพร่สื่อที่ได้มา

1. เผยแพร่ใน Facebook Page

เป็น ปฏิทินตั้งโต๊ะของ ธนาคารธนชาต ปี 2560
ที่ https://www.facebook.com/pg/thaiall/photos/?tab=album&album_id=10154977481492272

2. เผยแพร่ใน Facebook Profile

โดยเพื่อน ๆ ในองค์กรที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
ร่วมทำกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่ https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10154682169098895.1073741921.814248894

3. เผยแพร่ผ่าน Homepage ปฏิทิน 2560

ได้จัด scan ภาพจากปฏิทิน ชุด “๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา”
ที่ http://www.thaiall.com/calendar/caltdesk60.htm

4. เผยแพร่ผ่าน Homepage รักในหลวง

ที่รวมสื่อแบบ Multimedia, e-book, Album และปฏิทิน
และเป็นเว็บเพจที่ share สื่อ 8 แฟ้ม
ที่ http://www.thaiall.com/thai/kingsong.htm

ดังนี้

[1] นิทานเทิดพระเกียรติ 9 เรื่อง [28.8 MB]

หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ
จัดทำเนื่องในพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 1 – ในหลวงของฉัน 30 หน้า

2 – กล้องของใคร 30 หน้า

3 – เพลงแผ่นดิน 30 หน้า

4 – วาดภาพตามพ่อ 30 หน้า

5 – เมฆน้อยของพระราชา 30 หน้า

6 – เรือใบใจกล้า 30 หน้า

7 – การเดินทางของความสุข 30 หน้า

8 – ต้นไม้ของพระราชา 30 หน้า

9 – ตามยายไปวัด

[2] คมชัดลึก ฉบับ 14 ต.ค.59 [78.8 MB]

เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์มีพระราชประวัติตลอดเล่ม 9 หน้า

[3] 48 เพลงพระราชนิพนธ์ [151 MB]

รวมเพลง MP3 และแฟ้มรายชื่อเพลงใน .zip

รวมเพลงพระราชนิพนธ์

[4] ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 [9.71 MB]

รวม 220 หน้า ในรูปแบบ PDF file

[5] The Nation ฉบับ 14 ต.ค.59 [12.4 MB]

ภาพปกเป็น พระเสโท
Kingdom grieves (ร่ำไห้)
12 Pages, Volume 41, No.54920 / Bt30
Hist Majesty King Bhumibol Adulyadej 1927-2016
Truly the King of hearts
Kingdom plunges into sorrow after King’s passing

[6] The Nation ฉบับ 15 ต.ค.59 [23.6 MB]

King begins his final journey
Last page : What Mourners say ..12 Pages

[7] เดลินิวส์ ฉบับ 15 ต.ค.59 [21.5 MB]

ในหลวง สวรรคตลดธงครึ่งเสา-ขรก.ไว้ทุกข์ 1 ปี
กษัตริย์จิกมี-ผู้นำทั่วโลกอาลัย
ในหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องราวของในหลวงทั้งหมด 27 หน้า
Scanned by CamScanner

[8] หนังสือโดยรัฐบาล [3.4 MB]

หน้า 5 “ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทย
หนังสือภาพ จัดพิมพ์โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ISBN 978-616-543-421-8 มี 52 หน้า

5. เผยแพร่ 8 สื่อ ผ่าน Cloud storage ที่ Google Drive

ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B57tftxwECsiM1h6bkh1VXR3Qmc

6. เผยแพร่ 8 สื่อ ผ่าน Cloud storage ที่ Dropbox

ที่ https://www.dropbox.com/sh/4p8i5x9k0rhrlia/AAB5JE9gpAPiozE06w7BvFufa?dl=0

7. เผยแพร่ 8 สื่อ ผ่าน Cloud storage ที่ 4shared.com

ที่ https://www.4shared.com/folder/4YgEC7_s/royal_files.html

8. เผยแพร่ 8 สื่อ ผ่าน Cloud storage ที่ one drive

ที่ https://onedrive.live.com/?cid=ad5d4db8b448d28d&id=AD5D4DB8B448D28D%21641&authkey=!AKaPBjs8mvkPp2I

9. เผยแพร่ 8 สื่อ ผ่าน Cloud storage ที่ box.com

ที่ https://app.box.com/embed/s/jp0ujjehyb5qlzqg366je3ux7nyf6zt2/folder/11801920926

10. แล้วสื่อทั้ง 8 ยังเผยแพร่เป็น embeded ใน homepage

วิชาสื่อและเทคโนโลยี (TECH 100)
ที่ http://www.thaiall.com/mit/

11. เขียนบทความไอทีในชีวิตประจำวัน ITinLife 575

เมื่อ ตุลาคม 2559 เผยแพร่การเก็บสื่อเทิดพระเกียรติ
ที่ http://www.thaiall.com/blog/burin/8078/

12. รวบรวมคลิ๊ปใน Playlist ผ่าน youtube.com

ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzX0V0tJl33d81QO6nouASp

13. ทั้ง 8 แฟ้มรวมเป็น royal_files.zip ขนาด 361 MB

เผยแพร่ผ่าน google drive (public sharing)
ที่ https://drive.google.com/file/d/0B57tftxwECsic01uRl92eEUzNzQ/view?usp=sharing

14. แชร์เรื่องราวใน blog ของ oknation.net

ที่ http://oknation.nationtv.tv/blog/thaiabc/2017/10/07/entry-1

all files

การบันทึก และเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติ ยังดำเนินต่อไปตราบนานเท่านาน ด้วยรักในหลวง รัชกาลที่ 9

ใช้ bootstrap ทำเมนูไว้ใช้งาน

Bootstrap อาจแปลว่า สิ่งที่ช่วยทำให้ง่ายขึ้น หรือ สิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเอง

Bootstrap คือ Front-end Framework ที่ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น
ซึ่ง Bootstrap มีเครื่องมือหลักให้ 4 อย่าง คือ
1) Scaffolding หรือ Grid system ช่วยจัด column และ row บน screen เพื่อจัด Layouts
2) Base CSS ช่วยจัด form, table, icons หรือ buttons
3) Components ช่วยจัด Navbar หรือ Pagination หรือ Progress bars หรือ Media object
4) JavaScript ช่วยจัด Dropdown, Tab, Popover, Collapse, Carousel

มีตัวอย่างการเรียกใช้ที่ http://www.thaiall.com/web2

เมนูคอมพิวเตอร์ ก็คล้ายกับเมนูอาหาร มีตัวเลือกมากมายให้เลือกสั่ง ต้ม ผัด แกง ทอด ไอศครีม เมนูคอมพิวเตอร์ที่คุ้นตาก็จะมี file, edit, view, help เป็นต้น นักพัฒนา (Developer) จะเลือกเครื่องมือจัดเมนูให้ผู้ใช้ (User) เข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น ต่อไปเป็นตัวอย่างการทดสอบ menu  ทั้ง 6 แบบ ที่ใช้ bootstrap กับ Java script ข้างนอก และเขียนเอง
ซึ่งแชร์ source code 6 แบบ

ขั้นตอนการทดสอบ ให้เห็นภาพเมนู มีดังนี้
1. download clone (repository)
จาก ใน https://github.com/thaiall/programming-page
ได้แฟ้ม programming-page-master.zip
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีขนาด 4,713,347 bytes

2. start โปรแกรม apache ใน xampp

3. unzip แฟ้มในข้อแรก
ได้ห้อง programming-page-master
แล้วย้าย folder นี้ไปไว้ใน c:\xampp\htdocs

4. เปิด menu แบบที่ 1
ด้วย http://localhost/programming-page-master/php/menu01.php
จนถึง menu06.php
ซึ่งทั้ง 6 แบบทำงานแบบ client-sided script

 

5. พบว่า menu01.php – menu03.php ใช้ bootstrap

6. พบว่า menu04.php ใช้ javascript ของ DHTML Menu version 3.3.19

7. พบว่า menu05.php ใช้ jqueryui.com

8. พบว่า menu06.php เขียน javascript และ css ใช้เอง

มีหน้าตาของ Menu ทั้ง 6 แบบ ดังนี้

menu01.php
menu01.php
menu02.php
menu02.php
menu03.php
menu03.php
menu04.php
menu04.php
menu05.php
menu05.php
menu06.php
menu06.php
signin.php
signin.php

 

ข้อมูลเปิด (Open Data) และเกี่ยวกับ data.go.th

ข้อมูลเปิด (open data)
ข้อมูลเปิด (open data)

Open Data

.. เคยอ่านวัตถุประสงค์ของ data.go.th แล้วก็ชื่นชม
ข้อแรก คือ ทำให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ  สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย ข้อมูลที่เปิดให้ Download จากเว็บไซต์พบว่า มีหลายรูปแบบ อาทิ excel, json และ xml แล้วบรรทัดสุดท้ายของหน้า About พูดถึง ข้อมูลเปิด ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการได้

ท่านที่สนใจก็เข้าไปสืบค้นข้อมูลกันได้นะครับ
ที่ https://data.go.th/About.aspx

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

[เพิ่มเติม]
เกี่ยวกับข้อมูล Data ผมก็สนใจจึงทำโฮมเพจไว้หลายหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

http://www.thaiall.com/xml

http://www.thaiall.com/ajax

http://www.thaiall.com/lampang/index.php

http://www.github.com/thaiall

[Top Open Data]

ข้อมูลที่ถูก Download มากที่สุด คือ พิกัดตำบลจาก data.go.th
วันที่ 25 กันยายน 2560 พบมีคนเข้าชม จำนวนการเข้าชม 46423 ครั้ง
เป็นข้อมูลขอบเขตการปกครอง ของ กรมการปกครอง

ได้แฟ้มพิกัดตำบลของทั้งประเทศ
จำนวน 7768 รายการ จาก data.go.th มาในแฟ้ม tambon.xlsx
แล้วแปลงเป็น csv แต่เรียงตามรหัสตำบลเก็บในแฟ้ม tambon.csv
เลือกเฉพาะลำปางได้ 97 ตำบล เก็บในแฟ้ม tambon_lampang.csv
นับจาก tambon.xlsx ด้วย pivot table ในลำปางมี 97 ตำบล
สรุปว่ายืนยันข้อมูลว่าตรงกับรายการข้อมูลที่มีจริงใน tambon_lampang.csv
ตรวจตำแหน่งของ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
พบว่า latitude,longitude ไปตกกลางทุ่งนา
หลังศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
ห่างทางหลวงไปหลายร้อยเมตร

ทั้งหมดเก็บไว้ที่ https://github.com/thaiall/lampang

อยากแก้ไข source code ของเราในเครื่องเราที่อยู่ใน Github.com เริ่มจาก pull แล้วค่อย push

ทบทวนกันนิดนึง  .. ก่อนไป clone vscode ของ microsoft
ปัจจุบันมีบัญชีใน Github.com แล้วอยากแก้ไข code ทั้งของเรา และของเขา บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ถ้าเป็นของเราก็ push กลับไปได้ เริ่มจาก pull มาในเครื่องเรา พอแก้ไข code เสร็จ ก็ push กลับเข้าไป

clone vscode
clone vscode

มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้ง git หา Download
ได้ที่ https://git-scm.com/download

2. เข้า cmd หรือไม่ก็ใช้ Atom editor เป็นอีกทางเลือกนึง
สร้างห้องเตรียมรับ repository ที่จะดึงมาแก้ไข
อาทิ d:\git\mygitfriends
แล้ว cd d:\git\mygitfriends

3. พบห้อง DOS> หลัง run cmd
เคยเล่าขั้นตอน 9 ข้อใน http://www.thaiall.com/blog/burin/8875/
หรืออ่านเพิ่มเติมที่ https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Working-with-Remotes
วันนี้สั้นหน่อย แบบรวบรัด
DOS> git init
DOS> git config –global user.email “test@test.com”
DOS> git config –global user.name “test”
DOS> git remote -v เพื่อดูว่าเชื่อมต่อทิ้งไว้แล้วหรือไม่ จะได้ไม่ซ้ำ เช่น burin
DOS> git remote remove burin แค่นี้ก็ล้างข้อมูลที่เคยเชื่อมต่อไว้ แต่ folder ไม่หายนะครับ
DOS> git remote add mytest https://github.com/thaiall/mygitfriends.git
DOS> git pull mytest master ก็ดึง branch:master ตามลิงค์ข้างต้นมาในเครื่อง ต่อไปก็เรียก mytest
ข้อมูลมาเยอะเลย ไม่ถาม user & password เพราะเป็น public และมีรูปนึกศึกษาเพียบเลย
DOS> notepad README.md
แล้วเพิ่ม This is my test on 16 september 2017. ต่อท้ายไปอีก 1 บรรทัด
เอาละ Mission complete แล้วนะ ต่อจากนี้ก็ push ล่ะ
DOS> git add README.md
เพื่อให้ git รู้ว่ามีรายการเปลี่ยนแปลง คือ “แฟ้มนี้นะ ที่ส่งเข้าประกวด”
DOS> git commit -m “i want to write lesson at http://www.thaiall.com/blog
DOS> git push -u mytest master
ผมเลิกใช้คำว่า origin จะได้ไม่สับสน เพราะเราใช้อะไรก็ได้ ไม่ต้อง origin
จากนี้ก็จะลบข้อมูลการทดสอบทิ้งหละครับ เพราะ Mission complete
เนื่องจาก login github.com ไว้แล้ว เมื่อ push ก็ไม่ถาม user & password อีก

4. ถ้าต้องการ project ใน github.com ไม่ต้อง pull ก็ได้
ใช้ clone เพื่อ download ลงมาเลย แบบนี้แก้แล้ว push กลับไม่ได้นะครับ
เริ่มต้นก็ลบทุกอย่างใน current directory ก่อน clone อะไรมาได้ ก็จะได้รู้

4.1 แบบ pull
เริ่มจากกำหนดชื่อ branch อาทิ mytest ในเครื่องเรา ที่จะเชื่อมกับ branch master
แบบนี้คล้ายกับ clone แต่หวังจะ push ถึงได้ใช้ pull
DOS> git init
DOS> git remote add mytest https://github.com/thaiall/mygitfriends.git
DOS> git pull mytest master
มาเลย

4.2 แบบ clone ไม่ต้องอะไร สั่ง git clone ตามด้วย url ก็มาเลย
ไม่ต้องสั่ง git init ก็ได้ download มาเลย แล้วสร้าง Folder แยกให้
DOS> git clone https://github.com/schacon/ticgit
DOS> git clone https://github.com/thaiall/mygitfriends
DOS> git clone https://github.com/toyoshim/SyobonAction
DOS> git clone https://github.com/Microsoft/vscode
ถ้ารอ download นาน แล้วอยากยกเลิก ก็กด Ctrl+C หรือ close window

น้องวงศ์แชร์แนวคำถาม ในกลุ่มโปรแกรมเมอร์ไทย ลองแกะ for ดู

ตอน i=9 ไล่ ascii ผิดครับ ภาพนี้แก้ไข
ตอน i=9 ไล่ ascii ผิดครับ ภาพนี้แก้ไข

<introduction>
อ่านโจทย์ที่น้อง Wongsakorn แชร์มาในกลุ่มสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
บอกว่าเป็นแนวข้อสอบที่ ม. เห็นแล้วก็สนใจ สมาชิกเข้าไปเม้นท์เพียบ
https://www.facebook.com/groups/ThaiPGAssociateSociety/
มาโปรแแกรมเดียวแต่มี 12 คำถาม
เท่าที่ดูเป็นภาษา C ปรับเพิ่ม include แล้วเอาไปลองที่ jdoodle.com ได้
https://www.jdoodle.com/c-online-compiler
</introduction>

<question>
คำถาม 12 ข้อมีดังนี้
1. loop for ทำงานกี่รอบ
2. ถ้า i=9 แล้วค่า t1 คืออะไร
3. ถ้า i=9 แล้วค่า s2[9] คืออะไร
4. ถ้า i=5 แล้วค่า t1 คืออะไร
5. ถ้า i=5 แล้วค่า t2 คืออะไร
6. ถ้า i=1 แล้วค่า t1 คืออะไร
7. ถ้า i=1 แล้วค่า t2 คืออะไร
8. ถ้า i=1 แล้วค่า s2[1] คืออะไร
9. ถ้าออก for แล้วค่า i คืออะไร
10. ถ้าออก for แล้วค่า sum คืออะไร
11. ถ้าออก for แล้วค่า s1[1] คืออะไร
12. ถ้าออก for แล้วค่า s2[7] คืออะไร
</question>

<process>
1. ดู code แล้วก็ต้องลองนำไป compile
เพราะถ้าตอบแล้วก็อยากพิสูจน์คำตอบ ว่าใช่หรือไม่
สุดท้ายแล้ว ผมก็ไม่ได้แก้ code ให้เฉลยตามโจทย์
เพราะดูผลจาก excel ก็น่าจะได้คำตอบครบแล้ว
แต่อาจนับผิดตำแหน่งใน Ascii table นั่นก็เป็น human error หละครับ

2. ลอง code ภาษา C
ที่ https://www.jdoodle.com/c-online-compiler

3. source code ไม่ได้มีเฉพาะ while, for และ variable
แต่มี function เข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวแปรแบบ Array of character
และการตรวจสอบค่าก็เกี่ยวกับ Ascii table ชัดเจน
https://www.cs.bu.edu/teaching/cpp/string/array-vs-ptr/

4. ค่าของ Array of character และ strlen
ทดสอบ code กันก่อน ไปดู code จริง

#include <stdio.h>
 #include <string.h>
 void main() {
 char var1[] ="abcdef"; // strlen คืนค่า 6
 char var2[5] = "abc"; // size of the array is determined at compile-time
 char var3[5] = {'a', 'b', 'c', '\0'};
 char var4[3] = "abc";
 printf("%zu\n %zu\n",strlen(var1),strlen(var2)); //6 3
 printf("%zu\n %zu\n",strlen(var3),strlen(var4)); //3 3
 printf("%zu\n %s\n %c\n %c\n",strlen(var3),var4,var4[0],var4[2]); //3 abc a c
 // http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
 // var1 = "abc"; can not do this for array of character in c language
 }

5. ฟังก์ชัน strcmp กับ strcat กับ strcpy
ทดสอบ code กันก่อน ไปดู code จริง
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strcmp.htm

void main() {
 #include <stdio.h>
 #include <string.h>
 void main() {
 char var1[] ="abcd";
 char var2[5] = "abc";
 char var3[5] = "ABC";
 char var4[2] = {'a','\0'};
 char var5[2] = {'0','\0'}; //
 if(strcmp(var1,var2)>0) printf("true"); else printf("false"); // true : [3] 100 > 0
 if(strcmp(var2,var3)>0) printf("true"); else printf("false"); // true : [0] 97 > 65
 if(strcmp(var3,var4)>0) printf("true"); else printf("false"); // false : [0] 65 > 97
 if(strcmp(var4,var5)>0) printf("true"); else printf("false"); // true : [0] 97 > 30
 if(strcmp(var5,var1)>0) printf("true"); else printf("false"); // false : [0] 30 > 97
 strcpy(var4,var2); // var4 replaced by var2
 if(strcmp(var2,var4)==0) printf("true"); else printf("false"); // true : [0] abc = abc
 printf("%s %s",var2,var4); //abc abc
 strcpy(var5,var1); // var5 replaced by var1
 printf("%s %s",var1,var5); //abcd abcd
 strcat(var3,var4); // var3 = var3(ABC) + var4(abc) = ABCabc
 printf("%s %s",var3,var4); //ABCabc abc
 }

6. โปรแกรมนี้ใช้ mod ด้วย
ทดสอบ code กันก่อน ไปดู code จริง

char var1[] ="abcd";
printf("%i",var1[0] % 2); // 1
printf("%i",var1[1] % 2); // 0
printf("%i",var1[2] % 2); // 1

ในโจทย์ต้อง mod y คือตัวที่ 25 ในภาษาอังกฤษ น่าจะ mod 2 แล้วได้ 1 นะ

7. มีคำถามเรื่อง i ที่ออกจาก for แล้ว
ภาษา c จะคำนวนค่า i แล้วเปรียบเทียบ
ดังนั้นค่า i จะเป็นค่าที่อยู่นอกเงื่อนไขของ for

int i;
for(i=5;i>0;i=i-2) {}
printf("%i",i); // -1

8.มีคำถามหนึ่งที่เค้าไม่ได้ถาม แต่ผมสงสัย
คือ char ที่ไม่มีค่า หาก -1 จะได้เท่าใด คำตอบ คือ -1 เหมือนเดิม
เพราะค่าที่จองไว้ default เป็น 0 หมด
แต่ถ้าพิมพ์ค่าที่เกินจากที่จอง โปรแกรมไม่ error แต่เอาที่ไหนมาก็ไม่รู้
เช่น v[20] ออกมาเป็น 55 นั่นหละครับ

char v[10] = "abcde";
v[9] = v[9] - 1;
printf("%i %i %i %i %i",v[1],v[5],v[6],v[9],v[20]); // 98 0 0 -1 55

9. ถ้าเข้าใจฟังก์ชันทั้ง 4 แล้วก็เหลือแต่วน loop
ปกติก็จะทำเป็นตารางแบบ excel มี header แยก column ตามตัวแปร หรือตามชอบ
row ก็เป็นค่าของ i เท่าที่ดู code ก็ไม่เปลี่ยนค่า i กระทันหัน วนจนจบเลย
จากนี้ผมจะไปเปิด excel ช่วยล่ะครับ

10. สรุปว่าคำตอบทั้งหมด ผมไม่ได้ตอบนะ
แต่ดูจาก excel ที่ได้จากการไล่ค่าใน loop
ซึ่งเก็บเรื่องนี้ไว้ไปเล่าต่อ หากมีโอกาสน่ะครับ
เพราะผมเล่า for ซ้อน for กับ mod แค่นั้นก็เหนื่อยล่ะ
</process>

ภาพนี้ไล่ลำดับ i=9 ผิด ทำภาพมาใหม่อยู่ด้านบน
ภาพนี้ไล่ลำดับ i=9 ผิด ทำภาพมาใหม่อยู่ด้านบน