หลักสูตรเกมเมอร์บัณฑิต

สำนักควันเขียว
สำนักควันเขียว

เคยดูภาพยนตร์เรื่อง เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Love o2o)
และเห็นการเลือกสำนักในเกมกระบี่มังกรหยก (Legend of Swordman) เหมือนเลือกสถาบันการศึกษา
และเคยคุยกับเกมเมอร์หลายคน ที่มีฝันอยากเป็นนักเล่นเกม ถ้าสถาบันการศึกษาบางแห่งจะจัดหลักสูตรรองรับความต้องการของเยาวชน ที่ต้องการจะเป็นเกมเมอร์ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เคยเห็นว่ามี ค่ายค้นหาตัวตน ซึ่งนักเรียนในปัจจุบัน อาจมีความฝันอยากเป็นเกมเมอร์อย่างจริงจัง ไม่สนใจว่าจะไปสายศิลป์ หรือสายวิทย์ ก็น่าจะมีอยู่ไม่น้อย
จึงคิดว่าน่าจะลองยกร่างหลักสูตรขึ้นมา เป็นการสะท้อนคิดจากการดูภาพยนตร์เรื่องการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยจีน ที่สนใจการเล่นเกมอย่างจริงจัง ปัจจุบันมีเวทีรองรับมากมาย ที่อาจสร้างความร่วมมือได้ อาทิ Garena จัดแข่งเกม, RoV จัดแข่ง eSports, AGES ระดับอาเซียน

love o2o ยุทธภพแห่งความฝัน
love o2o ยุทธภพแห่งความฝัน

ที่มาของหลักสูตร
นักศึกษาในหลักสูตรนี้เลือกได้ว่า วิชาที่ลงทะเบียนเรียน จะรับเกรดเป็น S หรือ U หรือขอสอบวัดระดับเป็น A B C D ได้ หรือเป็นเพียง V ส่วนจะเรียน 4 ปี หรือเร่งให้จบใน 1 ปีก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับวิชาที่ลง โดยมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น 8 ภาคเรียน ๆ ละ 15 – 18 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนมีทั้ง e-learning, mooc, classroom และ flipped classroom

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
– เกมเมอร์ นักล่ารางวัล (Gammer)
– นักค้าไอเท็ม (Item seller)
– เจ้าของร้านเกม (Owner)
– ผู้ดูแลร้านเกม (Admin)
– นักแคสเกม (Cast game)
– นักทดสอบเกม (Tester)
– อื่น ๆ ในธุรกิจเกม

วิชาบังคับที่น่าสนใจ
– การเล่นเกมเบื้องต้น
– การโกงเกมเบื้องต้น
– การเก็บและขายไอเท็มเบื้องต้น
– การแคสเกมเบื้องต้น
– การดูแลร้านเกมเบื้องต้น
– การตั้งร้านเกมเบื้องต้น
– การทดสอบเกมเบื้องต้น
– การแข่งขันเล่นเกมเบื้องต้น

วิชาเลือก
– ภาษาจีนสำหรับเกมเมอร์
– ภาษาเกาหลีสำหรับเกมเมอร์
– ภาษาอังกฤษสำหรับเกมเมอร์
– การใช้งานโรบอตช่วยเล่นเกม
– สัมมนาสำหรับเกมเมอร์
– โครงงานสำหรับเกมเมอร์
– เทคนิคการเล่นเกมเบื้องต้น
– การสื่อสารระหว่างเกมเมอร์
– การฝึกงาน / สหกิจศึกษา

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๕๕๕/๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ต.ค.๖๐ เผยแพร่ประกาศฯ เลิกกิจการ วิทยาลัยศรีโสภณ และมหาวิทยาลัยเอเชียน

ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

พบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ ให้เลิกกิจการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง รัฐมนตรีลงนามเมื่อ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.moe.go.th/websm/2017/oct/555.html

ฉบับแรก
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๕/๒๕๖๐
เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยศรีโสภณ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ
ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉบับที่ 2
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๓/๒๕๖๐
เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.เอเชียน http://www.thaiall.com/blog/burin/9115/

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/36.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/35.PDF

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยศรีโสภณ (ssc.ac.th)
https://web.archive.org/web/20100504201413/http://www.ssc.ac.th/

เว็บไซต์เดิมของ ssc.ac.th
เว็บไซต์เดิมของ ssc.ac.th

วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อตั้งโดยนายเกษม โสภณ และนางสุจารี โสภณ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551
มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยื่นฟ้องวิทยาลัยศรีโสภณ จากกรณีที่คุณวุฒิปริญญาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนทำให้อธิการบดีต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยศรีโสภณ ได้ถวายที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยศรีโสภณ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93

 

การจัดการศึกษา
ระดับปริญาตรี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพอาคาร
http://gallery.mcu.ac.th/slideshow.php?set_albumName=album171
http://gallery.mcu.ac.th/albums/album171/IMG_3608_resize.sized.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

ปิดกิจการมหาวิทยาลัยอาเชียน (Asian University)

flipped classrooms
flipped classrooms

พบว่า ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดกิจการ มหาวิทยาลัยอาเชียน
(ชื่อเดิม  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Asian University of Science and Technology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_University

มีการแชร์ข้อมูลอย่างแพร่หลายในกลุ่มที่สนใจ
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พบข้อมูลดังนี้
– ข่าวออกเมื่อ 24 ตุลาคม 2560
– ประกาศคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1433/2560
เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
ระบุว่า ด้วย ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน
ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2540
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน
ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ลงนามโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ชลบุรี
– เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
– การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
– โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
– จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
– มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
– ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2536
โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างเซอร์ โรนัลด์ ออกซเบิร์ก
อธิการบดีแห่งอิมพีเรียลคอลเลจ
แห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์
และพณฯ อานันท์ ปัณยารชุน นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก
และดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน
และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

กีฬาใน มหาวิทยาลัยอาเชียน
กีฬาใน มหาวิทยาลัยอาเชียน

The undergraduate programme that will start in August 2015 is as follows:
1. Bachelor of Arts in Digital Content (B.A., Digital Content). This programme has three concentration areas:
Digital communication
Digital content and animation
Digital content, game design

2. Bachelor of Business Administration in Business Services (B.B.A., Business Services). Its five concentration areas:
Culinary arts and restaurant management
Finance
Hospitality and hotel management
International business
Marketing

3. Bachelor of Science in Technology and Engineering Management (B.Sc., Technology and Engineering Management). Four concentration areas:
Facilities management
Project management
Technology management
Telecommunications and network management

ข่าวในประชาชาติ
https://www.prachachat.net/education/news-59314

ข่าวในมติชนออนไลน์
https://www.matichon.co.th/news/706299

asian university is private university in thailand
asian university is private university in thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

39 private university in thailand

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

อัลบั้ม Freshy night 2560

อัลบั้ม Freshy night 2560 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ในชื่องาน NTU 60’s Millennium freshy night
ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 16.00-24.00น.
ณ บริเวณโถงเสานัก และห้องประชุมใหญ่
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

กำหนดการ freshy night
กำหนดการ freshy night

มีแฟนเพจที่
https://www.facebook.com/NTUstarcontest/

และมี VTR Present ดาว-เดือน 2017

https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1616276658438198/

มี 3 อัลบั้มที่น่าสนใจ ดังนี้
1. น้องนัด กาซีล็อต – 297 ภาพ
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1619380301461167/

2. Rungpet Arunchitti – 143 ภาพ
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1619337274798803/

3. NTU Star Contest 2017 – 77 ภาพ
https://www.facebook.com/NTUstarcontest/posts/557102311348309

ภาพชุดนักศึกษารักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

This slideshow requires JavaScript.

ภาพชุดนักศึกษารักการอ่าน คือ กิจกรรมหนึ่งในวิชาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้นักศึกษาไปสืบค้นหนังสือที่ชอบในห้องสมุด นำมาอ่าน สรุปใจความสำคัญลงกระดาษ แล้วก็ถ่ายภาพกระดาษที่ได้สรุปเนื้อหาเหล่านั้น พร้อมกับถ่ายภาพตนเองระหว่างการอ่านหนังสือท่ามกลางกองหนังสือ จากนั้นก็ zip ผลงานทั้งหมดเป็นแฟ้มเดียว ส่งเข้าระบบอีเลินนิ่ง เมื่อเห็นภาพนักศึกษาตั้งใจถ่ายระหว่างอ่านหนังสือ ก็นำมาแชร์ต่อ เพราะเห็นเป็นเรื่องน่าชื่นชม

รักการอ่าน : http://www.thaiall.com/readbookt

แชร์ผ่าน photos google
ที่ https://photos.app.goo.gl/uJjXqkKvoZalZkim2

แชร์ผ่าน fan page
ที่ https://www.facebook.com/pg/ajarnburin/

 

รักการอ่าน
รักการอ่าน

การใช้บริการ Photos ของ Google.com เพื่อ Share Album สำหรับผู้มีบัญชีของ gmail.com สามารถ install app เพื่อเก็บ photos หรือ Video ใน cloud storage หรือ share ทั้งแบบ photo หรือ album แล้วยังสั่งเปิดแบบ slide show ได้

คำแนะนำการใช้งาน ดังนี้ 1) Sign in : http://photos.google.com 2) แล้วอัพโหลด 78 ภาพ ผ่าน Web browser 3) แล้วเลือก Add to Album, New album, พิมพ์ชื่ออัลบั้มแล้ว click เครื่องหมายถูกที่มุมบนซ้าย มีตัวอย่าง Album ที่ share เช่น “Love to read a book (2560-1)” , “โครงการ อพ.สธ-ม.เนชั่น” , “Miss Grand 2016” หรือ “Miss Grand 2017 (PWA)” “Fanpage สวนนายบู” สำหรับ Android : download

 

This slideshow requires JavaScript.


หลังอ่านหนังสือสักเล่ม ก็ต้องทบทวน ว่าในหนังสือมีอะไรดี สรุปออกมาอย่างน้อยสักหน้าให้รู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไป ก็น่าจะดี เป็นความคิดรวบยอดจากการอ่าน 
การเลือกหนังสือก็สำคัญ นักศึกษามักเลือกหนังสือที่สัมพันธ์กับสายของตนเอง (Major)
อาทิ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาบัญชี
สาขาบริหาร
สาขานิเทศศาสตร์

อบรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ม.เนชั่น

อบรมการจัดการความรู้
อบรมการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หัวข้อ การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (Knowledge Management to improve organization performance) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้มีศักยภาพในการทำงานบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร วิทยากรคือ อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 4201 อาคารนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ เป็นผู้ขับเคลื่อน KM และ คุณมณธิชา แสนชมภู งานบริหารทรัพยากรบุคคล ขับเคลื่อนหน่วยงาน มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ นำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้จำนวนมาก

เอกสารประกอบการบรรยาย
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/777949739022513/

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10155023525023895.1073741928.814248894&type=3

ผมสนใจเรื่อง การจัดการความรู้
และทำงานประกันในประเด็นนี้มาก่อน
จึงทำโฮมเพจเล่าเรื่องนี้ไว้ที่
http://www.thaiall.com/km

และทำ Story Telling เล่าเรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
จากประสบการณ์ของตนเอง ที่ต้องออกไปดูแลคุณแม่
ในชื่อบล็อกว่า “แม่ล้ม ผมก็ล้ม”
ที่ http://article-thaiall.blogspot.com

ฟังมามีเยอะ ผม lecture ไว้ใน facebook.com ครับ

How KM Works?
1. People
2. Process
3. Technology
ฟังทีไรก็เห็นภาพชัดเจนทุกที ว่าทำอย่างไรให้ KM ทำงานได้

ประเด็นที่ท่านยกมามีมากมาย
อาทิ
– ดาวอังคาร กับ Trappist-1 System
– Duck Family off campus
– คุณเก่งงาน คือ ชะตากรรมของคนเก่ง
– มูลนิธิขวัญข้าว การทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
– CPALL โครงการ KM เพื่อนวตกรรม
– SCG โครงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน จัดเก็บ เผยแพร่ และพัฒนา
– สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาภรณ์ฯ กิจกรรม อาศรม วิทยบริการ
– Siriraj KM : ที่โรงพยาบาลนี้เป็นต้นแบบ ทำมาตั้งแต่ 2548

ฟังไป ก็จดไปครับ ทบทวนไปด้วย
ฟังไป ก็จดไปครับ ทบทวนไปด้วย

ประเพณีพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา 2559

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170288079693368&set=oa.1278119572253910
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170288079693368&set=oa.1278119572253910

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170292013026308&set=oa.1278119572253910
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170292013026308&set=oa.1278119572253910

นักศึกษาน้องใหม่ 2559 ร่วมแรงร่วมใจ
ทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม เมื่อ 29-30 ต.ค.59
ชื่อโครงการ “ประเพณีพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา

ณ #วัดสามัคคีบุญญาราม พระนาคปรกปางมหานาค
#วัดดอย #วัดพระนาคปรก จังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/watsamakeeboonyaram
เป็นการทำบุญทอดกฐิน รายได้เพื่อสร้างพระอุโบสถ
ที่อยู่บนม่อนพญาหงส์เหิน ภายในวัด
โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม และเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิด
ร่วมกับศรัทธาของวัด และชุมชนใกล้เคียง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170292416359601&set=oa.1278119572253910
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170292416359601&set=oa.1278119572253910

เนื่องจากมีโอกาสถ่ายภาพ และคลิ๊ปที่เป็น stop motion
ตามคุณสมบัติของกล้อง กำหนดช่วงเวลาไว้ 1 วินาที
ถ่าย 2 เรื่องคือ เดินขบวนของน.ศ. แห่ต้นกฐินและผ้าฝ้ายที่ทอเสร็จ
และคลิ๊ปแบบย่นย่อเวลาแสดงเส้นทางจากศาลาวัดไปหลักกิโลยัก
จึงนำคลิ๊ปมาต่อกันเป็น slide show  ร่วมกับภาพของนักศึกษา
ซึ่งพบภาพสวย ๆ ในกลุ่ม Nation_university
ที่โพสต์โดย ศุภณัฐ สุนันต๊ะ [น้องนัด กาซีล๊อต]
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170345866354256&set=a.283216758400509.72340.100001365628513
จึงนำมาทำเป็นสไลด์ภาพบนสมาร์ทโฟนด้วย App : Vivavideo
เกี่ยวกับอุโบสถที่อยู่บนสุดของม่อนนั้น ได้สร้างเสร็จไปแล้วบางส่วน
มีศรัทธาร่วมบริจาค หรือทำกิจกรรมร่วมทำบุญในครั้งนี้หลายกอง
อาทิ คุณพุทธชาติ แคท รัตกาล ก็ทำเสื้อจำหน่าย สมทบการสร้างอุโบสถ
โดยอุโบสถที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามนี้ ข้างในเน้นสีทองและสีเขียว
ระเบียงของอุโบสถ และเสาด้านในใช้หินอ่อนสีเขียวสวยงามมาก
https://www.facebook.com/179537642095106/photos/pcb.1164236173625243/1164235806958613/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170284973027012&set=oa.1278119572253910
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170284973027012&set=oa.1278119572253910

ภาพโดย “น้องนัดกาซีล๊อต”
1. 55 photos
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1278119572253910
2. 66 photos
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1278787235520477

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154605393473895&set=pb.814248894.-2207520000.1477817136.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154605393473895&set=pb.814248894.-2207520000.1477817136.

อัลบั้ม ปี 2559
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10154605387988895.1073741918.814248894

อัลบั้ม ปี 2558
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10154605387988895.1073741918.814248894

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1171037916285051&set=oa.1278787235520477
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1171037916285051&set=oa.1278787235520477

ปี 2560 จะเป็นปีสุดท้ายที่มีมหกรรมรับตรง

มหกรรมรับตรง
มหกรรมรับตรง

 

ทราบข่าวว่า ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องการลดความเหลื่อมล้ำ
เห็นว่ามหกรรมรับตรงเป็นปัญหาระดับประเทศ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154465889553895&set=a.10150933077238895.437258.814248894
จึงเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ห้ามสถาบันการศึกษารับตรงแบบเดิม
ทำให้ปี 2560 จะมีมหกรรมรับตรงเป็นปีสุดท้าย
ดังนั้นปี 2561 เด็กไทยจะไม่พบปัญหาวิกฤตแบบนี้
เด็กทุกคนจะได้โอกาสเท่าเทียมกัน
คือ จบ ม.6 ก่อนแล้วจึงมีสอบใหญ่พร้อมกันครั้งเดียว
ไม่ใช่อยากเข้าที่ไหนก็ไปสอบตรง
ต่อไปเด็กไทยทุกคนได้สิทธิเท่ากัน
เป็นกฎการคัดเลือกแบบใหม่ที่เน้นเท่าเทียม
ไม่ใช่อยากสอบก็ได้สอบ มหาวิทยาลัยอยากรับก็ได้รับ
http://blog.eduzones.com/ezcampus/168157

[ผู้ที่กระทบ]
เด็กที่กระทบ คือ ที่คิดไปสอบหลายที่ แล้วติดเผื่อไว้เลือก
มหาวิทยาลัยที่กระทบ คือ เปิดรับตรงหลายรอบ
ปล. ผู้ใหญ่ ทปอ.เห็นชอบ ตามรัฐมนตรีศึกษาแล้ว
http://www.moe.go.th/websm/2016/aug/348.html

แนะนำภาพยนตร์ แอทลาสยักไหล่ (Atlas Shrugged)

นักศึกษาหนุ่มสาว ชมรมนักลงทุนรุ่นเยาว์ ทำจิตอาสา ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

นักศึกษาชมรม Junior Investor มหาวิทยาลัยเนชั่น
นักศึกษาชมรม Junior Investor มหาวิทยาลัยเนชั่น

26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาชมรม Junior Investor มหาวิทยาลัยเนชั่น ไปร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เนื่องจากตอนนี้มีภาวะการขาดแคลนโลหิต ทำให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกันมาก จึงสมัครเป็น อาสากาชาด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิต และเชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนบริจาค Stem Cell เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผู้มาบริจาคโลหิต
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/1514208178898223/photos/?tab=album&album_id=1643416375977402

กิจกรรมของนักศึกษาชมรม Junior Investor
กิจกรรมของนักศึกษาชมรม Junior Investor

มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากท่านใดสนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง
การบริจาคโลหิต อวัยวะ และร่างกาย
เชิญร่วมกลุ่มที่ https://www.facebook.com/groups/blooddonationlampang/
น่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่น่าสนใจ เพื่อคนไทยด้วยกัน

14 มิ.ย.57 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2557  ตามสโลแกน “Save blood for saving mothers” (สละโลหิตพลิกวิกฤตช่วยชีวิตแม่และลูก) และประกวด Young Blood Donor Lampang 2014 โดยมีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เป็นผู้ดำเนินการประกวด ณ ห้องประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง
https://www.facebook.com/NationUNews/posts/650403568370065

การบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
การบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

24 ก.พ.2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น สนับสนุนงานของสภากาชาดไทย
จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ “เพื่อพ่อขอทำดี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา”


วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 ที่โรงพยาบาลลำปาง
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/886/

วิชาที่ใช้สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งสอบตรงและแอดมิชชั่น

เรียนอะไร จะได้มีอาชีพใน asean
เรียนอะไร จะได้มีอาชีพใน asean

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนทุกคน
ต้องสอบวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะสาย
สัดส่วนของสองกลุ่มนี้จะต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร
หลายมหาวิทยาลัยจัดรับตรง คือใช้ข้อสอบของตนเอง
ก็จะกำหนดวิชาที่สอบแตกต่างไปบ้างกับสอบแอดมิชชั่น

1. วิชาสำหรับสอบเข้าเรียนแพทย์โดยทั่วไป
ต้องสอบ 7 วิชา 1)ฟิสิกส์ 2)เคมี 3)ชีวะ 4)คณิต1 5)ไทย 6)อังกฤษ 7)สังคม
และวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

2. การสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ต้องสอบวิชาของธรรมศาสตร์ ใน 100% มีดังนี้
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  10%
2) ความสามารถในการใช้กฎหมาย  30%
3) เรียงความ  10%
4) ย่อความ  10%
5) ภาษาอังกฤษ  20%
6) ความถนัดเชิงวิชาการ (SAT)  20%

3. สัดส่วนที่ใช้คำนวณคะแนน
GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป
PAT (Professional Aptitude Test) ความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
– ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
– ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
– ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)

4. GAT กับ PAT ต่างกันชัดเจน
GAT = ความถนัดทั่วไป
PAT1 = ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT2 = ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT3 = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT4 = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 = ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT6 = ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT7.1 = ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
PAT7.2 = ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
PAT7.3 = ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT7.4 = ความถนัดทางภาษาจีน
PAT7.5 = ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT7.6 = ความถนัดทางภาษาบาลี

5. สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่าง ๆ
http://www.tlcthai.com/education/gat-pat/48432.html
http://www.dek-d.com/admission/33015/
กลุ่มที่ 1 คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขฯ, คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทยาศาสตร์กีฬา
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20%, PAT 1 10% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%

กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%
* รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT1
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ม.เกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%

กลุ่มที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
* รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT2
เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

กลุ่มที่ 10 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%
และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%

กลุ่มที่ 11 คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์
รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 5 20%
และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

กลุ่มที่ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ , คณะศิลปการออกแบบ
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

กลุ่มที่ 13 คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

มีข่าวว่า
อันดับหนึ่งของประเทศสอบได้วารสารศาสตร์

ปี 2559 และ 2558 ผลสอบแอดมิชชั่น 6 อันดับแรกเลือกสายสังคมศาสตร์ทั้งหมด