โครงสร้างของสมอง (Brain Structure) 3 ชั้น หรือสมองสามระบบ (Triune brain)

โครงสร้างของสมอง (Brain Structure) ถูกแบ่งพิจารณาสมองออกเป็น 3 ชั้น
หรือสมองสามระบบ (Triune brain) ตาม นายแพทย์พอลแมคลีน (Paul Maclean)
โดยแบ่งตามการวิวัฒนาการและการเจริญเติบโต
1. สมองส่วนแรก คือ สมองของสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilian brain)
เป็นส่วนที่เรียกว่า ก้านสมอง (Brain stem)
สมองส่วนนี้เป็นส่วนของสมองมนุษย์ที่ได้รับตกทอดมรดกมาจากสัตว์เลื้อยคลานยุคดึกดำบรรพ์
สมองในส่วนนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพันธุกรรม และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในครรภ์มารดาประมาณ 90-95%
2. สมองส่วนที่สอง หรือ สมองชั้นกลาง คือ สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมยุคโบราณ (Old mammalian brain)
หรือ ลิมบิคซิสเต็ม (Limbic system)  หรือ ลิมบิคเบรน (Limbic brain)
เนื่องจากสมองส่วนนี้มีรูปร่างดูแล้ว
คล้ายหัวเสือดาวจึงมีผู้เรียกสมองชั้นกลางนี้ว่า สมองเสือดาว (Leopard brain)
เป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก เป็นสมองส่วนที่ ดูคล้ายวงแหวนที่หุ้มรอบ ๆ สมองส่วนแรก
สมองส่วนนี้ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และการเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-8 ปี
3. สมองส่วนที่สาม หรือ สมองชั้นนอก คือ สมองเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมยุคใหม่ (Neomammalian brain)
หรือ คอร์เท็กซ์เบรน (Cortex brain) เป็นสมองที่พบในสัตว์ชั้นสูงเท่านั้น
เช่น มนุษย์ ปลาโลมา และลิงวานร
สมองส่วนนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาครรภ์ แต่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีแรก
เมื่ออายุครบ 3-6 ขวบ สมองส่วนนี้จะได้รับพัฒนาประมาณ 80%
แต่พออายุ 9 ขวบก็จะได้ 90% และสามารถเติบโตไป จนกระทั่งอายุ 25 ปี
สมองในส่วนนี้ได้รับอิทธิพลน้อยมากจากพันธุกรรม (10-20%) เพราะ มาเติบโตภายหลังคลอด
http://www.wfc.kmutt.ac.th/public/th/downloadHeader/15
http://thainame.net/edu/?p=3899
http://www.thaiall.com/hci/
http://e-ducation.datapeak.net/brain.htm

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics