เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเนชั่น กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
เปิดรับนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา และฝึกงานกับเครือเมเจอร์ ทั่วประเทศ
ซึ่งในเครือเมเจอร์มีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง ต้องการทีมงานจำนวนมาก
แล้ว อ.ดรรชกร ศรีไพศาล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (ประจำศูนย์เนชั่น-บางนา)
สวมเสื้อสีขาวในภาพ เล่าให้ฟังว่านักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้
โดยเกณฑ์ขั้นต้นคือ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
ชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
หากนักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ แต่ติดเกณฑ์บางข้อ ก็มาคุยกันได้
เพราะมีคุณสมบัติ หรือความสามารถอื่นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนส่งไปเข้า โครงการสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน
มีหลายสาขาให้เลือกลง อาทิ

สาขา และจำนวนโรงภาพยนตร์
สาขา และจำนวนโรงภาพยนตร์

การทำโครงการสหกิจ หรือฝึกงาน มีตัวแบบปัจจจัยความสำเร็จ
ที่ ดร.วันชาติ นภาศรี ธวัชชัย แสนชมภู สิริรัตน์ เลิศมีมงคลชัย
เคยนำเสนอจากการศึกษาวิจัย มี 12 ปัจจัย

1. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)
2. การมีความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจสหกิจศึกษา (Co-op Mission)
3. การจัดโครงสร้างงาน ระบบ & กลไก (Organization Management)
4. การจัดการความรู้สหกิจศึกษา (Co–op Knowledge Management)
5. การจัดทำแผนกลยุทธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน (Co-op Schedule/Strategy Plan)
6. การสร้างการยอมรับ เห็นคุณค่า และประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholder Acceptance)
7. การปรึกษาหารือ การให้คำแนะนำ การนิเทศ  (Consultation)
8. การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน (Communication)
9. การจัดการทรัพยากร  (Resource Management)
10. เครือข่ายความร่วมมือ (Net Working)
11. การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เหนือความคาดหมาย (Troubleshooting)
12. การติดตามประเมินผล และการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ  (Monitoring Evaluation & Feedback)

ตัวแบบปัจจัยความสำเร็จสหกิจศึกษา

 

 

 

 

ซื้อตั๋วหนังผ่านแอพบนสมาร์ทโฟน (itinlife550)

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

2 thoughts on “เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น”

  1. เป็นโอกาสที่ดี ของ ม.เนชั่น เพราะทางเมเจอร์ ตั้งทีมในการสหกิจโดยเฉพาะ ก่อนจะเข้าโครงการต้องผ่านการสมัคร คัดเลือก สัมภาษณ์ จากเมเจอร์ ทางเมเจอร์ จัดพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด 1 ต่อ 5 และ เมื่อได้รับโอกาสเข้าไปเเล้ว ต้อง
    1 เรียนวิชาการ สลับกับลงพื้นที่
    2 สอบวัดผลก่อนจบ
    3 นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร

    เรียนรู้กับมืออาชีพ ตัวจริงเสียงจริง ได้โอกาสนำเอาวิชาการ มาปรับใช้กับชีวิตจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics