คณะภราดาและครูอาวุโส
คณะภราดาและครูอาวุโส

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 ชาวน้ำเงิน-ขาวไปรวมตัวกันที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว คณะภราดาและครูอาวุโส จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ตั้งแต่ 10.00 น. และรับประทานอาหารร่วมกันเวลา 12.00 น.  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีคณะภราดาและครูอาวุโสไปร่วมงานมากมาย อาทิ ภ.อเล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว   ภ.ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ม.บุญเย็น  กนกกังวานโรจน์   ม.บุญเจริญ  พรหมไชยวงศ์   ม.วิสิษฐ์   สมพงษ์    มิสบุญอาบ  เทพอารยางค์กุล  มิสอัมพร  วิชัยสืบ    ม.ทวี   ไชยจักร    ม.ศิวากร  คุ้มศรี    ม.วิชา   ศรชัยยืน    ม.ไพบูลย์  พันแสง    มิสพูลศรี  กิติมานนท์    มิสสุนีย์   อรัญวาลัย    มิสถนอม  จุนรัชฏ์    ม.สุรเดช  ประสาทพร ม.นิวัฒน์  โสพรรณนากรม.ชาคริต  ท่าจันทร์ ส่วนศิษย์เก่าที่ไปร่วมงานมีทั้งหมด 105 ท่าน ( รวมภาพถ่าย
http://www.thaiabc.com/acla/download/acl090418_thainewyear.zip )
http://www.thaiabc.com/acla/pg_thainewyear52.asp
http://www.thaiabc.com/acla/img/52_songkarn.jpg

มนัสพี เดชะ ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 18 ต.ค.2551 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางด้วยนั้น กระผม นายมนัสพี เดชะ ม.3 รุ่นแรก รุ่นที่ 23 ได้ถูกรับเลือกให้เป็น นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางคนใหม่ต่อจาก พี่ณรงค์ ปัทมะเสวี อดีตนายกสมาคมฯ ให้ทำงานเพื่อสมาคมฯวาระคราวละ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2553 กระผมขอขอบพระคุณศิษย์เก่าฯทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาวุโส พี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ ซึ่งได้มอบฉันทานุมัติให้ตัวกระผม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอัสสัมชัญลำปางคนปัจจุบัน และพร้อมจะทุ่มเทกำลังกาย-ใจสุดความสามารถ ที่จะทำงานให้สมาคมฯ มีความเจริญยั่งยืน ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสมาคมฯและรายงานให้ทราบต่อไป กระผมมีนโยบายที่ต้องดำเนินการดังนี้
นโยบาย 1) เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ของโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า 2) ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าตระหนักถึงหน้าที่ของตนต่อการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 3) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน – ศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ 4) สนับสนุนการศึกษา,การกีฬาและอื่นๆของนักเรียนปัจจุบัน 5) จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 6) สานงานต่อของคณะกรรมการชุดที่กำลังหมดวาระเรื่อง อาคารของสมาคม,การจดทะะเบียนการจัดตั้งสมาคม,การทำweb Site ของสมาคม และก่องานใหม่ในแนวทางที่สร้างสรรค์ มีอุดมการณ์ เพื่อศิษย์เก่าและเพื่อสมาคมฯของพวกเราอย่างภาคภูมิใจ
หวังเป็นอย่างยิ่งทางพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกท่านจะพิจารณาให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางในโอกาสต่อไป  (นายมนัสพี เดชะ โทร. 08-1951-9729 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 2552 – 2553)