คุณสอง
คุณสอง

ศิษย์เก่า อสช.ลำปางท่านหนึ่งที่ผมต้องขอชื่นชมวันนี้คือ คุณสอง หรือคุณทรงศักดิ์ แก้วมูล ท่านเป็นนักวิจัยชุมชน ที่ทำงานเพื่อชุมชนเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับตำแหน่งสำคัญในท้องถิ่นหลายตำแหน่ง อาทิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลไหล่หิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะคา ล่าสุดโครงการวิจัยของท่านได้รับรางวัล ผลวิจัยเด่น ประจำปี 2551 กลุ่มงานวิจัยท้องถิ่น จาก สกว.  เมื่อโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชื่อโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ใกล้ปิดโครงการก็สามารถจัดงานแถลงข่าวออกมาเป็นประกาศข้อตกลงฯ ของตำบลไหล่หินได้สำเร็จ และผมได้จัดทำเว็บเพจที่มีวีดีโอคลิ๊ปส่วนตัว กับบทความอีกหลายบทความของท่านไว้ที่
http://www.thaiall.com/lovelampang/laihin_songsak.htm

วันนี้ผมเปิดเว็บเพจธรรมะหน้าแรกได้สำเร็จ หลังเกิดมาเป็นชาวพุทธมากกว่า 40 ปี แต่ก็เป็นเพียงการรวบรวมศีล 227 ให้ชาวศิษย์เก่าอสช.ได้ศึกษาที่ thaiall.com/dhamma ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อ คงไม่ต้องถกเถียงอะไรกัน ผมเพียงแต่นำเสนอว่า ในช่วง 100 ปีที่เรามีชีวิตอยู่ น่าจะได้รู้ว่าในโลกนี้มีศีลที่คนกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนศีล 5 ผมก็ยังต้องผิดไป 1 ข้อเป็นประจำคือ ห้ามฆ่าสัตว์ เพราะทุกวันนี้ก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร ส่วนจะให้แก้ตัวว่าไม่ได้ฆ่าเอง ผมคงพูดไม่ได้ เนื่องจากวานภรรยาจัดการอยู่เป็นประจำ

พระแม่มารี
พระแม่มารี

ท่านเป็นสัญลักษณ์ของ ความน่าเคารพและเมตตา ในสมัยที่ผมยังเล็กต้องเดินขบวนกีฬาสีรอบโรงเรียนและต้องเดินผ่านท่าน ยังจำได้แม่นว่าทุกครั้งทุกรอบต้องเหงยหน้ามองท่านด้วยความชื่นชม เพราะท่านตั้งตระหง่านอยู่หน้าโรงเรียนมาแต่ไหนแต่ไร ในส่วนของอนุบาลก็มีรูปปั้นของท่าน แต่เท่าที่จำได้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไป เพราะเป็นบริเวณของเด็กเล็ก พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเป็นเขตหวงห้ามอย่างไรชอบกล นี่ก็เล่าจากภาพ เพราะพาลูก ๆ เขาไปเดินเล่นในโรงเรียน เป็นสถานที่สงบและน่ารำลึกถึงอดีต จึงได้ภาพของพระแม่มา ภาพนี้ถ่ายตั้งแต่ปี 2002 ครับ อาจชัดเจนน้อยไปหน่อย ถ้ามีโอกาสเข้าไป picnic ที่โรงเรียนอีก ก็จะถ่ายภาพมาฝากครับ

คณะภราดาและครูอาวุโส
คณะภราดาและครูอาวุโส

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 ชาวน้ำเงิน-ขาวไปรวมตัวกันที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว คณะภราดาและครูอาวุโส จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ตั้งแต่ 10.00 น. และรับประทานอาหารร่วมกันเวลา 12.00 น.  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีคณะภราดาและครูอาวุโสไปร่วมงานมากมาย อาทิ ภ.อเล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว   ภ.ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ม.บุญเย็น  กนกกังวานโรจน์   ม.บุญเจริญ  พรหมไชยวงศ์   ม.วิสิษฐ์   สมพงษ์    มิสบุญอาบ  เทพอารยางค์กุล  มิสอัมพร  วิชัยสืบ    ม.ทวี   ไชยจักร    ม.ศิวากร  คุ้มศรี    ม.วิชา   ศรชัยยืน    ม.ไพบูลย์  พันแสง    มิสพูลศรี  กิติมานนท์    มิสสุนีย์   อรัญวาลัย    มิสถนอม  จุนรัชฏ์    ม.สุรเดช  ประสาทพร ม.นิวัฒน์  โสพรรณนากรม.ชาคริต  ท่าจันทร์ ส่วนศิษย์เก่าที่ไปร่วมงานมีทั้งหมด 105 ท่าน ( รวมภาพถ่าย
http://www.thaiabc.com/acla/download/acl090418_thainewyear.zip )
http://www.thaiabc.com/acla/pg_thainewyear52.asp
http://www.thaiabc.com/acla/img/52_songkarn.jpg

มนัสพี เดชะ ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 18 ต.ค.2551 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางด้วยนั้น กระผม นายมนัสพี เดชะ ม.3 รุ่นแรก รุ่นที่ 23 ได้ถูกรับเลือกให้เป็น นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางคนใหม่ต่อจาก พี่ณรงค์ ปัทมะเสวี อดีตนายกสมาคมฯ ให้ทำงานเพื่อสมาคมฯวาระคราวละ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2553 กระผมขอขอบพระคุณศิษย์เก่าฯทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาวุโส พี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ ซึ่งได้มอบฉันทานุมัติให้ตัวกระผม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอัสสัมชัญลำปางคนปัจจุบัน และพร้อมจะทุ่มเทกำลังกาย-ใจสุดความสามารถ ที่จะทำงานให้สมาคมฯ มีความเจริญยั่งยืน ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสมาคมฯและรายงานให้ทราบต่อไป กระผมมีนโยบายที่ต้องดำเนินการดังนี้
นโยบาย 1) เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ของโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า 2) ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าตระหนักถึงหน้าที่ของตนต่อการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 3) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน – ศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ 4) สนับสนุนการศึกษา,การกีฬาและอื่นๆของนักเรียนปัจจุบัน 5) จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 6) สานงานต่อของคณะกรรมการชุดที่กำลังหมดวาระเรื่อง อาคารของสมาคม,การจดทะะเบียนการจัดตั้งสมาคม,การทำweb Site ของสมาคม และก่องานใหม่ในแนวทางที่สร้างสรรค์ มีอุดมการณ์ เพื่อศิษย์เก่าและเพื่อสมาคมฯของพวกเราอย่างภาคภูมิใจ
หวังเป็นอย่างยิ่งทางพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกท่านจะพิจารณาให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางในโอกาสต่อไป  (นายมนัสพี เดชะ โทร. 08-1951-9729 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 2552 – 2553)