พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

ปรับปรุง : 2558-05-13 (เตรียมสอน)

22. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่น่าสนใจ
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
ขั้นตอนในกระบวนการขาย การหาข้อมูลสินค้า
การตรวจสอบราคา และคุณสมบัติของสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า
การตรวจสอบยืนยันราคา และสินค้าคงคลัง
การออกแบบใบสั่งซื้อ
การกำหนดเวลาส่งสินค้า
การออกใบเสร็จรับเงิน
การส่งสินค้า
ส่งใบเสร็จรับเงิน
การชำระเงิน
ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อประเทศไทย เปลี่ยนโครงสร้างการค้ารูปแบบใหม่ไปสู่ระบบดิจิทอล
ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เสียเปรียบดุลการค้าต่างชาติที่พัฒนาทางเทคโนโลยีไปสูงกว่า
ยังไม่มีกฏหมายที่ใช้บังคับการทำผิดบนอินเทอร์เน็ตxโดยตรง หรือคุ้มครองข้อมูลการซื้อขายที่ชัดเจน
การส่งเสริมจากรัฐบาลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปอย่างไม่เร่งร้อน
ความไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยของ e-commerce
รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ B to G (Business to Government)
B to B (Business to Business)
B to C (Business to Customer)
C to C (Customer to Customer)
G to C (Government to Customer)
องค์ประกอบของ e-Commerce ผู้ซื้อ (Customer)
ผู้ขาย (Warehouse หรือ โกดังสินค้า)
ระบบชำระเงิน (Banking)
ระบบขนส่ง (Shipping)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.