ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
21. ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการเข้ารหัส
- เพื่อให้เข้าใจกลุ่มคนที่อาจก่อปัญหาเรื่องความปลอดภัย
- เพื่อให้เข้าใจเรื่องลายเซ็นดิจิทอล
ประเด็นที่น่าสนใจ
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
ตัวอย่างบุคคลบางกลุ่ม ที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัย นักศึกษา : คึกคะนอง รักสนุก และสอดแนม แอบดูไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น
แฮกเกอร์ : แอบดู หรือแก้ไขข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ตนไม่มีสิทธิ์
นักธุรกิจ : พยายามค้นหากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อชิงความได้เปรียบ
ลูกจ้างที่ออกจากงาน : ผูกพยาบาทเจ้านายที่ให้ตนออกจากงาน
นักบัญชี : ยักยอกเงินจากบริษัท
นายหน้าค้าหุ้น : ละทิ้งคำมั่นสัยญาที่เคยให้ไว้กับลูกค้าทาง e-mail
สายสืบ(Spy) : สอดแนม และเรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของฝ่ายตรงข้าม
ผู้ก่อการร้าย : ขโมยความลับของชนวนแห่งสงคราม
การเข้ารหัสในอดีตแบ่งได้ 2 วิธี วิธีการแทนที่ตัวอักษร (Substitution ciphers)
วิธีเข้ารหัสแบบการสลับที่ (Transposition ciphers)
เรื่องที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสในปัจจุบัน มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล (DES : Data encryption standard)
อัลกอริธึมการเข้ารหัสข้อมูลนานาชาติ (IDEA : International data encryption algorithm)
อัลกอริธึมคีย์สาธารณะ (Public-key algorithms)
อัลกอริธึมแบบ RSA (RSA algorithm)
ลายมือชื่อ หรือลายเซ็นดิจิตอล (Digital signatures)
การรับรองความถูกต้อง หรือตรวจสอบระยะไกล ใช้คีย์ลับร่วม (Authentication based on a shared secret key)
การจัดทำคีย์ร่วม (Shared key)
การรับรองความถูกต้องโดยใช้คีย์จากศูนย์บริการคีย์ (Key distribution center)
การรับรองความถูกต้องโดยใช้รหัสสาธารณะ (Public-key crytography)
ประโยชน์ของลายเซ็นดิจิทอล (Digital signatures) ยากแก่การปลอมแปลงลายเซ็น
ข้อความในเอกสารไม่ถูกลักลอบอ่าน และแก้ไข
ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบความถูกต้อง
สำเนาของเอกสารมีสถานะเทียบเท่ากับเอกสารต้นฉบับ
มีบุคคลที่สาม (Certifiers) หรือองค์การกลาง (Certification authority : CA) เป็นผู้รับรองความถูกต้องของลายเซ็น
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC