การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
18. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจประเภทของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้เข้าใจกุญแจสำคัญในการจัดการทรัพยากร
ประเด็นที่น่าสนใจ
- ไอทีภิบาล
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. ประเภทของทรัพยากร ทรัพยากรประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้นไป
- แบบคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
- แบบเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพยากรประเภทใช้แล้วทดแทนได้
ทรัพยากรประเภทใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป
2. ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟท์แวร์ (Software)
พีเพิลแวร์ (Peopleware)
3. ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทรัพยากร (HW, SW, PW)
งบประมาณ
ประสิทธิภาพ
4. กุญแจสำคัญในการจัดการทรัพยากร ลดขนาดองค์การ (Downsizing)
เอาท์ซอร์ท (Outsource)
- พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ข้อมูล หรือสารสนเทศ
5. องค์ประกอบหลักของไอทีภิบาล (ไอที + ธรรมภิบาล) IT Governance
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
Strategic Alignment
การใช้ทรัพยากรด้านไอที การวางแผนใช้ไอทีให้สอดคล้องกับธุรกิจนำพาธุรกิจถึงเป้าหมาย
Value Delivery
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมการลงทุนด้านไอทีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
Resource Management
การจัดการทรัพยากรไอที ผู้ใช้ กระบวนการ โครงสร้างของระบบ และที่เกี่ยวข้อง
Risk Management
การจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของไอที
Performance Measurement
การใช้ไอทีเพื่อติดตาม ตรวจสอบ วัดประสิทธิผลของกระบวนการไอทีในองค์กร
6. กระบวนการหลักของ COBIT การวางแผนและการจัดการองค์กร (Plan and Organize - PO)
การจัดหาและการนำไปใช้ให้บรรลุผลสำเร็จ (Acquire and Implement - AI)
การส่งมอบและการบำรุงรักษา (Deliver and Support - DS)
การติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate - ME)
7. คุณภาพของสารสนเทศที่สำคัญ (Information Criteria) ประสิทธิผล (Efficiency)
ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
ความลับ (Confidentiality)
ความสมบูรณ์ (Integrity)
ความพร้อมใช้ (Availability)
การปฎิบัติตามระบบ (Compliance)
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability)
8. ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ระบุความอันตราย (Hazard Identify)
ประเมินความอันตราย (Hazard Assessment)
พัฒนาวิธีควบคุม (Control Development)
ดำเนินการควบคุม (Control Implement)
ประเมินผล (Evaluation)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC