ศูนย์สารสนเทศ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
17. ศูนย์สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจการบริหารศูนย์สารสนเทศ
- เพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- hacker
- OIT
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. หน้าที่ของการจัดการหรือการบริหาร
การวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ (Organizing)
การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)
การอำนวยการ (Directing)
การควบคุม (Controlling)
2. การบริหารศูนย์สารสนเทศ การพัฒนามาตรฐาน (Develop Standards)
การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ (Audit End-User Activities)
การติดตามผล (Provide for Follow-up)
การฝึกให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหา (Train Users To Solve Problems)
3. บุคลากรในศูนย์สารสนเทศ ผู้จัดการศูนย์สารสนเทศ (Information Center Manager or Director)
ผู้ให้คำปรึกษา (Consultants)
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Managers)
ผู้ฝึกอบรม (Trainers)
ช่างเทคนิค (Technicians)
4. บทบาทของผู้จัดการศูนย์สารสนเทศ ออกแบบองค์การ
ร่วมวางกลยุทธ์
ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
จัดการข้อมูลระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร ผู้จำหน่าย
5. หน้าที่ของผู้จัดการศูนย์สารสนเทศ การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์องค์การ
การพัฒนา และจัดทำแผนแม่บทของระบบสารสนเทศ
การจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
การมีศักยภาพภาวะผู้นำในการที่จะสร้างความเชื่อถือ
มีความรอบคอบ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล
บริหารจัดการสภาพการทำงาน และสิทธิ์อันพึงได้ของพนักงาน
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่าย
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีใหม่
6. การประยุกต์ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ (Application Areas) การป้อนข้อมูล (Data Entry)
การประมวลผลเอกสาร (Document Processing)
การจัดการข้อมูล (Data Management)
การแยกแยะรายงาน (Extract Reports)
การนำข้อมูลกลับมาแสดงผล หรือการแสดงผลค้นหา (Display Retrieval)
รายการกำหนดงาน (Schedules and Lists)
การวิเคราะห์ (Analysis)
การนำเสนอ (Presentation)
7. กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดทิศทางของกลยุทธ์
วางโครงข่ายที่จำเป็นพื้นฐาน
สแกนหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส่งต่อเทคโนโลยี
พัฒนาระบบธุรกิจ
8. กรณีตัวอย่างของการแบ่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องบริการ
เครือข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การฝึกอบรม
บริหารจัดการในสำนัก

+ http://arcm.rmu.ac.th/homepage/menu/index.php?menu=structure
+ http://www.it.coj.go.th/orgchart.html
+ http://www.it.chula.ac.th/Organization_Chart
+ http://arc.nrru.ac.th/main_menu/klongsang/klongsang.html
+ http://www.ldd.go.th/aboutldd/web/cit_1.htm
+ http://arit.aru.ac.th/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=12
+ http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/race/?option=md_content&view=show&page=race_flow

โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
09.00 น. - 09.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
09.30 น. - 10.00 น. กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ
10.00 น. - 10.30 น. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
10.30 น. - 12.00 น. การจัดการเอกสารร่วมกันผ่านบริการของ google apps
13.00 น. - 15.00 น. การใช้บริการกูเกิลไซต์ นำเสนอแฟ้มและจัดการงานในกลุ่มแบบ private + public
15.00 น. - 16.00 น. การจัดการความรู้ และการใช้ Blog เป็นเครื่องมือ ด้วยโปรแกรม wordpress
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC