การจัดหา การติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
16. การจัดหา การติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเข้าใจหลักในการเลือกซอฟท์แวร์
- เพื่อเข้าใจการประเมินระบบหลักติดตั้งใช้งาน
ประเด็นที่น่าสนใจ
- computer specification
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ตลาดฮาร์ดแวร์ (Hardware Market)
ตลาดซอฟท์แวร์ (Software Market)
ตลาดบริการ (Service Market)
2. ปัจจัยในการเลือกซอฟท์แวร์ระบบงาน แบบค่าถ่วงน้ำหนัก พิจารณาทั้งให้คะแนนทั้งผู้ขายแต่ละราย และปัจจัยในการเลือก
ความง่ายในการใช้งาน (Ease of use)
ความเร็วของการประมวลผล (Speed)
ขีดความสามารถ (Capacities)
ราคา (Cost)
การบริการ (Support)
เอกสารประกอบ (Documentation)
จำนวนงานที่ทำได้ (Functionality)
3. การประเมินข้อเสนอของผู้ขาย การให้คะแนนผู้ขาย (Vendor Rating Systems)
การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Benchmark Tests)
4. การติดตั้งระบบ (Systems Implementation) การกำหนดตารางเวลา (Scheduling)
- เทคนิคการวิเคราะห์สายงานวิกฤต (Critical path method : CP/M)
- ประเมินโปรแกรม และเทคนิคการสำรวจ (Project evaluation and review technique : PERT)
- แผนภูมิ Gantt (Gantt Charts)
การใส่รหัสโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรม (Program Coding)
- การใส่รหัส และเครื่องมือช่วยในการออกแบบ (Coding and Design Tools)
- การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม (Program Debugging)
- การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
การฝึกอบรมผู้ใช้ (User Traning)
- การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ใช้ (Developing User Training Programs)
- แนวทางการฝึกอบรม (Training Guidelines)
- วิธีการฝึกอบรม (Training Approaches)
การสับเปลี่ยนระบบ (Conversion Options)
- การสับเปลี่ยนโดยตรง (Direct Conversion)
- การสับเปลี่ยนแบบขนาน (Parallel Conversion)
- การสับเปลี่ยนแบบทิ้งช่วง (Phased Conversion)
- การสับเปลี่ยนแบบวิธีศึกษานำร่อง (Pilot Study)
5. การประเมินระบบหลังจากติดตั้งใช้งาน การศึกษาผลกระทบแบบเป็นทางการ (Formal Impact Study)
การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (Regular Audit)
การเฝ้าตรวจสมรรถนะ (Performance Monitors)
6. วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาระบบ เพื่อให้มีความถูกต้องเสมอ (Corrective Maintenance)
เพื่อปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลง (Adaptive Maintenance)
เพื่อให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด (Perfective Maintenance)
เพื่อการป้องกัน (Preventive Maintenance)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC