ระบบ และตัวแบบ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
3. ระบบและตัวแบบ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจความหมายของระบบ
- เพื่อให้เข้าใจตัวแบบขององค์การ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
ความหมาย ระบบ(System) หมายถึง ชุด(Set) ของส่วนประกอบ(Element) ที่มีลักษณะสัมพันธ์กัน โดยดำเนินงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
ระบบ(System) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
+ ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ (คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ทั้งปี 2553 และ 2557 ของ สกอ. ในบทนิยมศัพท์)

ระบบสารสนเทศ(Information System) ประกอบด้วย การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และผลลัพธ์ (Output) [1]
+ กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ดำเนินงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการ ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินการ การประเมินระบบ และสรุปผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้
+ ผังงาน (Flowchart) หมายถึง รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ สภาพแวดล้อม (Environment)
ระบบ (System)
ส่วนประกอบของระบบ (System Elements)

.

mindmap
ประเภทของระบบ (Types of System) ระบบปิด (Close System)
คือ มุ่งภายใน ไม่มีการรับ หรือส่งข้อมูลออกภายนอก
ระบบเปิด (Open System)
คือ เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอก
ประเภทของตัวแบบ (Types of Models) ตัวแบบกราฟฟิก (Graphical Models) เช่น Organization Chart
ตัวแบบคณิตศาสตร์ หรือสมการ (Mathematical Models)
ตัวแบบการเล่าเรื่อง (Narrative Models) ใช้การบรรยาย
ตัวแบบกายภาพ (Physical Models) ใช้สิ่งที่จับต้องได้
ตัวแบบขององค์การ (Models of Organization) ตัวแบบทั่วไปขององค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ
(A general model of the organizations and its external environment)
ตัวแบบการวางกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์
(Strategic-planning models)
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision & Mission)
- โครงร่างของบริษัท (Framework)
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT)
- การวิเคราะห์กลยุทธ์ และทางเลือกของกลยุทธ์ (Alternative Strategic)
- วัตถุประสงค์ (Objective)
- นโยบาย (Policy)
- แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
- แผนปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Action Plan)
ปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
การจัดการสินค้าคงคลังที่ดี
การจัดซื้อ การผลิต และจำหน่ายที่รัดกุม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การยึดครองตลาด
การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
การยกระดับมาตรฐานการบริการลูกค้า
การควบคุมด้านการจัดการ
ขอบเขตการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งขัน การบริการลูกค้า (Customer Service)
การจัดการด้านการเงิน (Finance Management)
การปรับปรุงและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
การเพิ่มประสิทธิภาพการขาย (Increase Sale Performance)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC