บทบาทและขอบเขตของธุรกิจ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
13. บทบาทและขอบเขตของธุรกิจ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของธุรกิจ
- เพื่อให้เข้าใจแหล่งของสารสนเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. ความสำคัญของขอบเขตหน้าที่ทางธุรกิจ ธุรกิจทุกประเภทต้องกำหนดขอบเขตหน้าที่ของธุรกิจให้ชัดเจน โดยมีฝ่าย แผนก หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และทันต่อการใช้งานของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
2. บทบาทไอทีกับธุรกิจ
3. รูปแบบของธุรกิจ ธุรกิจนิติบุคคล
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (รับผิดชอบหมด) และห้างหุ่นส่วนจำกัด (จำกัดความรับผิดชอบ)
2. บริษัทจำกัด (แบ่งทุนเป็นหุ้น ๆ ละเท่ากัน และรับผิดชอบไม่เกินจำนวนมูลค่าหุ้น)
3. บริษัทมหาชนจำกัด (ขายหุ้นให้ประชาชน)
4. องค์กรธุรกิจจัดตั้งภายใต้กฎหมายเฉพาะ
ธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล
1. กิจการเจ้าของคนเดียว
2. รวมกันตั้งแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. การใช้สารสนเทศทางการเงิน การพยากรณ์ (Forecasting)
การจัดการกองทุน (Funds Management)
การตรวจสอบ (Auditing)
5. แหล่งของสารสนเทศ ข้อมูลทางการผลิต (Production Data)
ข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Data)
ข้อมูลผู้ขาย (Vendor Data)
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personnel Data)
ข้อมูลสหภาพ (Union Data)
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Data)
6. ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ แผนการตลาด (Marketting) ทำให้เห็นโอกาส ช่องทาง ในการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ
แผนการบริหารงานบุคคล (Human Resource) ทำให้เห็นภาพรวมในการบริหารและจ้างงานได้เหมาะสม
แผนการผลิตสินค้าและบริการ (Production & Service) ทำให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
แผนการเงิน (Finance) เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำ ทำอย่างไรให้กลไกธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี
7. ตัวอย่าง แผนธุรกิจ (Business Plan) โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
+ db4business.com/business_plan.htm
+ intranet.dip.go.th/boc/businessPlan.asp
+ คู่มือเขียนแผนธุรกิจฉบับชาวบ้าน
ร้านเช่าหนังสือ
ร้านเช่าวีดีโอ
น้ำดื่ม
บ้านไร่กาแฟ
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
ร้านล้างรถ
ร้านถ่ายภาพ
ร้านสปา
นิตยสารผู้ชาย
Wedding Consult
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC