ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office information system)

ปรับปรุง : 2558-05-13 (เตรียมสอน)

12. ระบบสารสนเทศสำนักงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจประเภทของบุคลากร
- เพื่อให้เข้าใจระบบสารสนเทศในสำนักงาน
ประเด็นที่น่าสนใจ
- Google App
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
1. ความสำคัญของเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
2. ประเภทของบุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหาร (Manager) มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน และควบคุม
ที่ปรึกษา (Staff Professionals) มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา วางแผน แต่ไม่รับผิดชอบตรง
เจ้าหน้าที่ในสายงาน (Line Professionals) มีหน้าที่ ด้านตลาด ด้านบัญชี เป็นต้น
เลขานุการ (Secretaries) มีหน้าที่ ช่วยผู้บริหาร การพิมพ์ และอื่น ๆ
เสมียน (Clerical Personnel) มีหน้าที่ ไม่แน่นอน ช่วยเหลือทุกคน
3. ระบบสารสนเทศสำนักงาน ระบบการจัดการเอกสาร (Document Management System)
- ระบบการประมวลผลคำ (Word Processing Systems)
- การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing)
- ระบบการประมวลภาพ (Image Processing Systems)
- การทำสำเนา (Reprographics)
- หน่วยเก็บข้อมูลถาวร (Archival Storage)
ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling Systems)
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
- ไปรษณีย์เสียง (Voice Mail)
- โทรสาร (Facsimile)
ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing System)
- การประชุมด้วยเสียง (Audio Teleconferencing)
- การประชุมด้วยภาพ (Video Teleconferencing)
- การประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Conferencing)
- โทรศัพท์ภายใน (In-house Television)
- การทำงานทางไกล (Telecommuting)
ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office Support Systems)
- โปรแกรมเครือข่าย (Group Ware)
- โปรแกรมตั้งโต๊ะเอนกประสงค์ (Desktop Organizers)
4. การปฏิบัติการในสำนักงานอัตโนมัติ
การตัดสินใจ (Decision Making) การจัดการข้อมูล (Data Manipulation)
การเก็บรักษาข้อมูล (Storage)
การจัดทำเอกสาร (Document Handling)
การติดต่อสื่อสาร (Communications)

Size: 300 GB 3000 บาท
Ext HDD 1.5 TB
5. ปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสาร
ร่างเอกสาร (Draft)
พิมพ์เอกสาร (Print)
แก้ไขเอกสาร (Edit)
เก็บเอกสาร (Store)
ส่งเอกสาร (Transfer)
ค้นคืนเอกสาร (Retrieve)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.