การจัดการ และการตัดสินใจ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-09-17 (ปรับ header)
4. การจัดการ และการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจระดับและบทบาทด้านการจัดการ
- เพื่อให้เข้าใจลักษณะของผู้บริหาร
ประเด็นที่น่าสนใจ
- mindmap งานศพ
- mindmap วีดีโอ
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
ความหมาย การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการทำงานที่กลุ่มบุคคลร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทาง ซึ่งมี 5 กิจกรรมดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)
+ http://slideplayer.in.th/slide/2110359/ (S.49)
+ http://www.im2market.com/2015/06/20/1449
1. ระดับของการจัดการ การจัดการระดับสูง หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การจัดการระดับกลาง หรือการจัดการเชิงยุทธวิธี (Tactical Management)
การจัดการระดับต้น หรือการจัดการปฏิบัติงาน (Operational Management)
2. บทบาทของการจัดการ
บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Roles)
- หัวหน้าแต่ในนาม (Non Role)
- ผู้นำ (Leader)
- ผู้ประสานงาน (Liaison)
บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Roles)
- ผู้ตักเตือน (Monitor)
- ผู้เผยแพร่ (Disseminator)
- ผู้แถลงข่าว (Spokesperson)
บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles)
- ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
- ผู้ควบคุมสิ่งรบกวน (Disturbance Handler)
- ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator)
- ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator)
เห็นภาพนี้ ไลค์เลย จาก Like สาระ
ทำให้นึกถึงงานศิษย์ค้างก่อนตัดเกรด
จึงรู้ว่าลูกศิษย์ไม่ชอบให้ถามว่า "เสร็จยัง"
กำลังจะโทรไปเลย แต่จำต้องโทรหา
ด้วยเงื่อนว่าอยากให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คือ ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษา
3. ลักษณะของผู้บริหารที่ดี มีภาวะผู้นำ (Leadership)
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Relationship)
มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส (Justice)
มีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ (Expert)
มีทักษะในการแก้ปัญหา (Solution)
เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำ (Dare)
เป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (Public)
เป็นผู้รักษาสัญญา (Promise)
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change)
เป็นแบบอย่างที่ดี (Idol)
4. สิ่งที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนไอที
ไอทีมีส่วนในการพัฒนากลยุทธ์
ไอทีเข้าใจธุรกิจขององค์กร
ธุรกิจและไอทีทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน
โครงการไอทีมีระดับความสำคัญสูง
ไอทีเป็นผู้นำในการนำเสนอ
5. สิ่งขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ทำให้การวางแผนกลยุทธ์ล้มเหลว ไอทีและธุรกิจขาดความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ไอทีไม่ถูกจัดให้มีความสำคัญในองค์กร
ไอทีไม่สามารถบรรลุตามข้อตกลง
ไอทีไม่เข้าใจธุรกิจ
ผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุนไอที
ขาดความเป็นผู้นำในการจัดการด้านไอที
6. การเติบโตของกระบวนการข้อมูล ระยะเริ่มต้น (Initiation)
ระยะการติดต่อ (Contagion)
ระยะการควบคุม (Control)
ระยะการรวมกัน (Integration)
ระยะการบริหารข้อมูล (Data Administration)
ระยะการเติบโตเต็มที่ (Maturity)
7. กระบวนการตัดสินใจ กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
ศึกษาข้อจำกัด (Constraints)
ระบุทางเลือก (Alternatives)
รวบรวมสารสนเทศ (Gather Information)
ประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives)
เลือกทางเลือก (Choose Alternaive)
8. ปัญญาประดิษฐ์ # หุ่นยนต์ (Robotic)
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ระบบจับภาพ (Vision System)
เครือข่ายเส้นประสาท (Neural Network)
9. โครงสร้างของระบบผู้เชี่ยวชาญ ดึงความรู้ (Knowledge Acquisition)
ฐานความรู้ (Knowledge Base)
กลไกการวินิจฉัย และถ่ายทอดความรู้ (Inference Engine)
เชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User Interface)
10. กระบวนการด้านไอที 9 แบบ
1) การคิดตามระบบธุรกิจ
Business systems thinking
2) การสร้างความสัมพันธ์
Relationship building
3) อำนวยการทำสัญญา
Contract facilitation
4) ความเป็นผู้นำ
Leadership
5) ให้ข้อมูลการซื้อ
Informed buying
6) วางแผนสถาปัตยกรรม
Architecture planning
7) ทำให้เทคโนโลยีทำงาน
Making technology work
8) พัฒนาผู้จำหน่าย
Vendor development
9) ตรวจสอบสัญญา
Contract monitoring
11. เปรียบเทียบทักษะ : เนื้อหาสารสนเทศ ระดับการจัดการ ลักษณะสารสนเทศ
12. เปรียบเทียบทักษะ : ผู้นำ ความรู้ทางเทคนิค และความรู้ทางธุรกิจ
13. วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้สื่อสารแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเครื่องมือแบบออนไลน์ในองค์กร
1. https://www.facebook.com/groups/nationu/
2. http://grade.nation.ac.th
3. http://it.nation.ac.th/intranet
4. http://class.nation.ac.th
5. line.me
6. http://blog.nation.ac.th
7. http://www.nation.ac.th
8. e-mail : google + microsoft
12 ก.ย.57 ไปธนาคารโอนเงินค่าสินค้าให้กับญาติ ระยะหลังท่านฝากมาบ่อยครับ ได้พบพนักงานที่ธนาคารบริการรวดเร็ว ไปถึงก็ไม่ต้องเขียนอะไร ยื่นชื่อกับเลขบัญชีที่ญาติฝากมา น้องสาวที่บริการสามารถก็ทำให้ได้เลย เพราะผมสายตายาวแล้ว จะไปยืนเขียนก็ลำบาก จะก้ม ๆ เงย ๆ ชักแว่นเข้าแว่นออก เหมือนนั่งที่ทำงานก็ดูไม่ดี เมื่อเสร็จธุระแล้วจะออกปากชมก็เกรงใจลูกค้าในธนาคาร พอเดินมาดูป้ายด้านข้าง เห็นว่าธนาคารนี้มีการประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานที่บริการดี ผมว่าเป็น incentive อย่างหนึ่ง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข บางครั้งความสุขก็ไม่ต้องเป็นเงินเป็นทอง เป็นแค่ป้ายบอกว่าเราทำดีประจำเดือนก็พอ .. เหมือนเคยเห็นแบบนี้ที่ BigC ซึ่งเป็น good practice ในการรักษาพนักงานที่ใช้งบประมาณน้อย แต่ได้ผลชัดเจน เพียงแต่มีระบบและกลไกที่ชัดเจน เท่านั้นก็พอ

http://thumbsup.in.th
16 ก.ย.59 facebook.com ตั้ง จอห์น แวกเนอร์ ดูแลที่ประเทศไทย
เพราะเชื่อหน่วยงานในไทยจะใช้ social media 
ทั้ง fb และ ig มาสนับสนุนการสื่อสารระหว่างกัน
ทั้งในกลุ่มที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการกลุ่ม
Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling
+http://www.im2market.com/2015/06/20/1449
บางหน่วยงานอาจไม่บรรลุบางวัตถุประสงค์ เพราะมีนิ่งทุกข้อ
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC