ธุรกิจออนไลน์ (Online Business) หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

ปรับปรุง : 2561-01-12 (รวบรวม)
เว็บเพจเดิม http://www.thaiall.com/article/ecommerce.htm
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร
(What is e-Commerce?)
แหล่งอ้างอิง http://www.ecommerce.or.th
แหล่งอ้างอิง http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce

Oct 6,2007

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECRC Thailand,1999)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WTO,1998)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำธุรกิจที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์, การค้าอิเล็กทรอนิกส์, อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร, แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกล และรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่างองค์กร (ESCAP,1998)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวล และการส่งข้อมูลดิจิทัล ที่มีทั้งข้อความ เสียง และภาพ (OECD,1997)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การค้าขายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิถีทางการดำรงชีวิตของทุกคน อินเทอร์เน็ต จะเปลี่ยนวิธีการศึกษาหาความรู้ อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการทำมาค้าขาย อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขสนุกสนาน อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมกันเข้ามาหาอินเทอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมวล และการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขายสินค้า และบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิทัลในระบบออนไลน์, การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, การจำหน่วยหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์, การประมูล, การออกแบบทางวิศวกรรมร่วมกัน, การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ, การขายตรง, การให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ใช้กับสินค้า (เช่น สินค้าบริโภค, อุปกรณ์ทางการแพทย์) และบริการ (เช่น บริการขายข้อมูล, บริการด้านการเงิน, บริการด้าน กฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เช่น สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนย์การค้าเสมือน (Virtual Mall) (European union,1997)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรือ อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce) คือ การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทาง และเวลาลงได้

Electronic commerce, commonly known as e-commerce or eCommerce, consists of the buying and selling of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks. The amount of trade conducted electronically has grown dramatically since the wide introduction of the Internet. A wide variety of commerce is conducted in this way, including things such as electronic funds transfer, supply chain management, e-marketing, online marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), automated inventory management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web at at least some point in the transaction's lifecycle, although it can encompass a wide range of technologies such as e-mail as well.

แผนการสอนอีคอมเมิร์ส 6 ชั่วโมง
  หัวข้อ
  
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Commerce
  2. การใช้อินเทอร์เน็ต (Introduction to Internet)
  3. การสร้างเว็บเพจ (Webpage Developing)
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Commerce (ecommerce.ppt)
  - ความหมาย
  - องค์ประกอบ
  - ธุรกิจอีคอมเมิร์สในปัจจุบัน (tarad.ppt) 2. การใช้อินเทอร์เน็ต (Introduction to Internet)
  - Search Engine
  - Free Download, Upload
  - Free Webspace, Homepage, Blog, e-Commerce 3. การสร้างเว็บเพจ (Webpage Developing)
  - Domain Name
  - Webhosting
  - Website, Homepage, Webpage

  google.com, mict.go.th, thnic.net

  http://www.google.com

  http://www.google.co.th/intl/th/about.html
  - Image Retouch : thumbnail, enlarge ด้วย Irfan View 3.51 (iview.ppt)
  - Tools : notepad, paint, dream weaver, photoshop
หัวข้อที่ควรศึกษา
+ Web Server
+ MySQL Server
+ HTML
+ Java Script
+ PHP Script
+ ASP Script
+ Perl Script
+ JSP Script
+ Credit Card
+ การแต่งงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
 1. องค์กรที่เกี่ยวข้อง
  1. ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ecommerce.or.th)
   ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec.or.th)
  2. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (cdd.go.th)
   - สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (cep.go.th)
   - OTOP 5 Star โดย กรมการพัฒนาชุมชน (otop5star.com)
  3. คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ) กระทรวงพาณิชย์ (otop.moc.go.th)
  4. ไทยตำบลดอทคอม (thaitambon.com)
 2. 4 P ตามหลักการตลาด ?
  1. สินค้า (Product)
  2. ราคา (Price)
  3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
  4. โฆษณาประชาสัมพันธ์ (Promotion)
 3. การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  1. พัฒนาโดยคนในองค์กร (In-house)
  2. จ้างบริษัท หรือนักพัฒนาจากภายนอก ตามความต้องการ (Outsource)
  3. ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป (Template + CMS)
 4. ระดับของเว็บไซต์
  1. Catalog
  2. Shopping cart & e-mail receive order
  3. Payment & Shipment
 5. Information in website
  1. About Us หรือ Company Profile
  2. Contact Us
  3. Products & Services
  4. Payment & Shipment (How to pay and delivery)
  5. Policy
 6. ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ต่อปี
  1. Domain Name : 360 บาท หรือ $9
  2. Web Hosting : 2000 บาท หรือ $50 (Data Transfer:250GB Space:5GB)
  3. ADSL : 500 บาท * 12 = 6000 บาท
 7. เว็บไซต์สำเร็จรูป e-commerce Price list ของ taradquickweb.com (per year 2550-08-19)
   product แสดงใน tarad.com และ thaisecondhand.com ส่วนระบบชำระเงินรองรับ paysbuy.com (ฟรี)
  1. Free (35 Products)
  2. Bronze 1,880 บาท (100 Products)
  3. Silver 3,900 บาท (Unlimited Products)
  4. Gold ... บาท (Design by order)
 8. เว็บไซต์สำเร็จรูป Price list เว็บไซต์สำเร็จรูปของ readyplanet.com (per year 2550-08-19)
  1. Bronze 3,300 บาท (30 MB CMS=Content Management System)
  2. Silver 8,500 บาท (100 MB CMS + Photo Gallery)
  3. Vela Commerce 9,500 บาท (100 MB e-Commerce=Shopping cart & e-mail receive order)
  4. Gold 18,500 บาท (250 MB Silver + Member Login + e-Commerce)

เว็บไซต์ที่ผู้ขายควรรู้จัก
 1. ebay.com คือ เว็บไซต์ให้บริการการประมูล ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเปิดร้าน สร้างร้าน จัดสต๊อกสินค้า โดยลงทุนต่ำมาก มีผู้ซื้อและผู้ขายทำธุรกรรมจากทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง สถิติเมื่อสิ้นปี 2548 มียอดซื้อขายเกิดขึ้นจริงเป็นเงินถึง 56,000 ล้านบาท
 2. pramool.com คือ เว็บไซต์ให้บริการประมูลสินค้า เป็นภาษาไทยที่มีคนไทยเข้าใช้มากที่สุดในกลุ่ม Shopping ถึงวันละประมาณ 80,000 UIP
 3. thaiepay.com คือ เว็บไซต์ให้บริการรับชำระเงินจากลูกค้า หรือรับบริจาคจากผู้ใช้บุญ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับธนาคาร
 4. tarad.com คือ เว็บไซต์ให้บริการเปิดร้านค้าได้ฟรี หรือเลือกอัพเกรดในภายหลัง เป็นซ๊อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ใหญ่ที่สุดในไทย
 5. readyplanet.com คือ ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปอันดับหนึ่งของไทย เริ่มต้นปีละ 3,300 บาท ?
 6. photobucket.com คือ บริการ upload ภาพ หรือวีดีโอ และนำไปอ้างอิงใน ebay.com หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ง่าย ? (uploadtoday.com, up2box.com, files-upload.com, uphaha.com)
 7. ecommerce.or.th คือ เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (บทโทรทัศน์ 2 นาที)
 8. หนังสือมือสอง
  + betterworld.com
  + abebooks.com
  + half.com

กระบวนการพื้นฐาน (Basic Process)
เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ลูกค้า เลือกรายการสินค้า ของผู้จำหน่าย (Catalog)
2. ลูกค้า ส่งคำสั่งซื้อ ให้ผู้จำหน่าย (Order)
3. ลูกค้า ชำระเงิน ให้ผู้จำหน่าย (Payment)
4. ลูกค้า รอรับสินค้า จากผู้จำหน่าย (Shipping)

รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. B-to-B (Business to Business) เป็นการค้าระหว่างองค์กร หรือบริษัท (ปริมาณขายต่อครั้งจะมาก)
2. B-to-C (Business to Consumer) เป็นการค้าจากองค์กร สู่ลูกค้าบุคคล (ค้าส่งขนาดย่อม ประมาณพอประมาณ)
3. C-to-C (Consumer to Consumer) เป็นการค้าระหว่างบุคคล ถึง บุคคล (ค้าปลีก ปกติปริมาณขายจะน้อย)
4. G-to-C (Government to Consumer) เป็นการค้าระหว่างภาครัฐ กับผู้บริโภค (การให้บริการประชาชน)
5. G-to-B (Government to Business) เป็นการค้าระหว่างภาครัฐ กับองค์กร (ปริมาณการค้ามาก)

ขั้นตอนการเข้าสู่ธุรกิจ e-Commerce 5 ขั้นตอน
เรียบเรียงจาก e-Commerce และกลยุทธ์การทำเงิน โดย วัชระพงศ์ ยะไวทย์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด หน้า 28

1. สำรวจโอกาสทางการตลาดด้วยระบบค้นหาข้อมูล (Market Search)
2. วางแผนการตลาด และพัฒนาเว็บเพจ (Planning and Development)
3. นำเว็บเพจเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และจัดตั้งเว็บไซต์ (Install)
4. โฆษณา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Promotion)
5. ติดตามผล ปรับปรุง และบำรุงรักษา (Evaluation and Maintainance)
ลักษณะ e-Commerce : ไม่มีพรมแดน, ตัวต่อตัว, ตัดสินใจจากข้อมูล, กิจกรรมผสม, ไปถึงคนทั่วโลก, โต้ตอบทันควัน, ทำได้ 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อความสำเร็จในการทำ e-Commerce 9 ขั้นตอน

เรียบเรียงจาก e-Commerce และกลยุทธ์การทำเงิน โดย วัชระพงศ์ ยะไวทย์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด หน้า 234

1. แต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมดูแล (Committee) ซึ่งควรจะมี ฝ่ายขาย การตลาด และผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจเป็นแกนหลัก
2. วิจัยตลาด (Marget Research) โดยผ่านทางระบบค้นหา เพื่อหาช่องว่าง และโอกาสทางการตลาด
3. กำหนด กลุ่มเป้าหมาย (Marget Target) ที่เราจะขายสินค้าให้ ซึ่งในที่นี้จะเน้นที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมที่เหมือนกัน
4. วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ด้านสินค้าว่า จะขายอะไร หรือปรับปรุงอย่างไร ตั้งราคาเท่าใด โดยปรับตามปัจจัย และพฤติกรรมที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธิ์การพัฒนาเว็บเพจ หลังจากนั้นมอบหมายให้คณะทำงานอีคอมเมอร์ซที่แต่งตั้งขึ้นมา เพื่อนำไปปฏิบัติการ
5. ทำการ พัฒนาเว็บเพจ (Webpage Developing) ตามที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ซึ่งการจัดรูปแบบจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
6. ติดตั้ง ระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce System) เลือกระบบตะกร้า และวิธีการจ่ายเงินที่เหมาะสม
7. จดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration) (อาจจะทำการจดไว้ก่อนตั้งแต่ขึ้นตอนแรก หากกลัวชื่อที่ต้องการหมด และสามารถตกลงกันได้ว่าจะเอาชื่อใด) และนำเว็บเพจที่ออกแบบเสร็จแล้ว เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออัปโหลดขึ้น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เสร็จแล้วก็ทำการลงทะเบียนในระบบค้นหา และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธี หรือสื่ออื่น
8. ตรวจวัดผลระยะเวลา 1, 3 และ 6 เดือน (Evaluation) เพื่อปรับแต่งจนสอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
9. เฝ้าดูแล (Monitor) และปรับปรุงเนื้อหา ตามกำหนดระยะเวลา เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน

สิ่งที่ควรมีสำหรับการเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
เรียบเรียงจาก Computer review ฉบับ 189 เดือนพฤษภาคม 2543
 1. หน้าร้าน และพื้นที่ของร้าน ยิ่งกว้างยิ่งดี (Shop Showing)
 2. ต้องมีตะกร้า ซื้อและคำนวณเงินได้ ก่อนจ่ายจริง (Shopping Cart)
 3. อีเมล์ตอบรับ เมื่อมีผู้สนใจสั่งสินค้า ควรสั่งให้ทั้งลูกค้า และตัวคุณ(E-Mail response)
 4. รับชำระด้วยบัตรเครดิต หลังจากทุกอย่างลงตัว (Credit Card Acception)
 5. สถิติ และรายงาน เห็นความก้าวหน้าของเว็บ (Statistic)
 6. เทมเพลตการออกแบบ ช่วยให้ออกแบบหน้าร้านได้ง่ายขึ้น (Template)
 7. การประชาสัมพันธ์ ต้องถึงกลุ่มลูกค้า (Advertising)

การวางแผนธุรกิจ (Business Plan)
 1. รายละเอียดโครงการ (Profile)
  นำเสนอภาพรวมของโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ เป้าหมาย และข้อสรุป เป็นต้น
 2. แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
  แสดงการเชื่อมโยงเว็บเพจทั้งหมดอย่างเป็นหมวดหมู่
 3. แผนการทำงาน (Working Plan)
  อธิบายแผนการทำงาน เกี่ยวกับบุคลากร ระบบงานที่สัมพันธ์ กับแผนกต่าง ๆ และแบ่งเป็นช่วงเวลาอย่างชัดเจน
 4. แผนการลงทุน (Investment Plan)
  สรุปแผนที่จะใช้จ่ายเงินในด้านต่าง ๆ ตามช่วงเวลา และรายละเอียดการใช้จ่าย
 5. แผนการเงิน (Financial Plan)
  วางแผนบริหารการเงิน ประกอบด้วยการคำนวณจุดคุ้มทุน งบกำไรขาดทุน งบดุล และกระแสเงินสด
 6. แผนการตลาด (Marketing Plan)
  แผนการตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น 4P เป็นต้น

ขั้นตอนการทำ SEO (Search Engine Optimization)
จาก http://www.metalata.com/thailand/th/Search-Engine-Optimization/Search-Engine-Optimization.html

1. วิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis)
2. เลือกคำค้นหา หรือเลือกใช้คีย์เวิร์ด (Finding Keywords)
3. ปรับแต่งเว็บเพ็จให้ถูกหลัก ของเสิร์ชเอนจิ้น (On Page Factors)
4. เขียนเนื้อหา ของเว็บเพจให้ถูกต้อง ตามหลักที่เสิร์ชเอนจิ้นกำหนดไว้ (SEO Copywriting)
5. ดีไซน์เว็บไซต์ให้ถูกหลัก ของเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine Friendly Design)
6. ลงทะเบียนเว็บไซต์ กับเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ เช่น MSN, Yahoo, Google (Search Engine Submission)
7. สร้างลิ้งค์ให้กับเว็บไซต์ (Link Building)
8. ติดตาม และการประเมินผล (Tracking and Monitoring)

ลักษณะสำคัญของวิสาหกิจชุมชน
มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ

จาก http://farmdev.doae.go.th/Enterprise/EnterpriseDoc.html

วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เป็นหลัก
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
5. มีการดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย

ขั้นตอนการเปิดร้านใน tarad.comHomepage : http://www.tarad.com/yonokcar/
+ tarad01.gif โฮมเพจของ tarad.com ให้คลิ๊กคำว่า สมัครเปิดร้านฟรี
+ tarad02.gif คลิ๊กคำว่า สมัครสมาชิก
+ tarad03.gif คลิ๊กคำว่า ยอมรับ ว่าอ่านข้อตกลงทั้งหมดแล้ว
+ tarad04.gif คลิ๊ก CheckUsername กรอกชื่อร้าน และอื่น ๆ
+ tarad05.gif ยินดีด้วย สมัครสมาชิกสำเร็จ แต่ยังไม่ได้เปิดร้าน
+ tarad06.gif กรอกข้อมูลเพื่อเปิดร้าน
+ tarad07.gif ยินดีด้วย เปิดร้านเสร็จแล้ว
+ tarad08.gif เข้าสู่ระบบแล้วกด Sign In
+ tarad09.gif ถ้ากดคำว่า สมัครสมาชิก ก็จะพบหน้านี้ใหม่
+ tarad10.gif ผลการ Sign In ที่สำเร็จ
+ tarad11.gif คลิ๊กเปิดตัวเลือกในเมนูด้านซ้าย
+ tarad12.gif คลิ๊ก หมวดหมู่สินค้าของร้านค้า
+ tarad13.gif ผลการเพิ่มหมวดหมู่สำเร็จ
+ tarad14.gif คลิ๊ก เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสินค้า และเลือกหมวดหมู่
+ tarad15.gif คลิ๊กเลือก หมวดหมู่สินค้าของตลาด.คอม ใหม่
+ tarad16.gif เพิ่มรูปภาพสินค้า
+ tarad17.gif เปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น new
+ tarad18.gif หน้าแรกของร้านค้า
+ tarad19.gif คลิ๊ก ข่าวสารของร้าน และเพิ่มข้อมูล
+ tarad20.gif ผลการเพิ่ม ข่าวสารของร้านในหน้าแรก
+ tarad21.gif คลิ๊กรายการสินค้าตามหมวดหมู่
+ tarad22.gif เปลี่ยนรูปแบบของร้านค้าเป็น be green

tarad.ppt
(PPT Size : 2 MB)

จัดการภาพด้วย irfanview
จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการแก้ไขภาพ (Photo Retouch) ด้วยโปรแกรมเล็ก ๆ แบบนี้
1. ลดขนาดภาพ เพื่อส่งให้ลูกค้าทางอีเมล ซึ่งลดได้ทั้งพื้นที่เก็บข้อมูล และความกว้างสูง
2. เพิ่มลดความสว่าง สี และความคมชัด
3. สร้าง Photo Gallery ได้อย่างรวดเร็ว
iview.ppt (PPT Size 1.5 MB)
:: 01 :: 02 :: 03 :: 04 :: 05 :: 06 :: 07 :: 08 :: 09 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 ::

ebay.com information
 1. เว็บไซต์ของคนไทยแนะนำเกี่ยวกับ ebay เช่น gotoknow.org/blog/ebay, thaiebayuser.com, ebay.co.th, megabaht.com, siampoint.com
 2. ผลวิเคราะห์ว่าสินค้าขายได้หรือไม่ โดย thaiebayuser.com หรือ จำนวนสินค้าจากเมืองไทยใน ebay กว่า 5000 รายการ
 3. Marketplace Research มีค่าใช้จ่ายสำหรับรายงานนี้เริ่มต้นที่ $2.99/2 days (Pay-as-you-go. One time usage fee.)
 4. สินค้าจากประเทศไทย ที่สามารถประมูลซื้อ-ขาย ได้มากที่สุด คือ หมวดเสื้อผ้า เครื่องประดับ และหมวดกีฬา โดยสินค้าประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา จะถูกประมูลขายไปทุก ๆ 27 วินาที ภายใน 1 นาที สามารถขายได้ 3 ชิ้น ส่วนหมดเสื้อผ้าเครื่องแต่งการสามารถขายได้ 56 วินาทีต่อชิ้น ใน 1 ชั่วโมงสามารถขายได้ 67 ชิ้น
 5. กลุ่มสินค้าส่วนหนึ่งใน ebay.com ประกอบด้วย Antiques Art Baby Books Business & Industrial Cameras & Photo Cars, Boats, Vehicles & Parts Cell Phones & PDAs Clothing, Shoes & Accessories Coins & Paper Money Collectibles Computers & Networking Consumer Electronics Crafts Dolls & Bears DVDs & Movies Entertainment Memorabilia Gift Certificates Health & Beauty Home & Garden Jewelry & Watches Music Musical Instruments Pottery & Glass Real Estate Specialty Services Sporting Goods Sports Mem, Cards & Fan Shop Stamps Tickets Toys & Hobbies Travel Video Games ...

4 ขั้นตอน ในการขายบนอีเบย์ (ebay.com)
เรียบเรียงจาก ebay รวยออนไลน์
 1. ลงทะเบียน
  - ลงทะเบียนเป็นสมาชิกอีเบย์
  - การตั้งค่าแอคเคาน์ หรือรหัสผู้ขายอีเบย์
 2. ประกาศขาย
  - เลือกรูปแบบการขาย
  - เลือกหมวดหมู่
  - กำหนดหัวข้อ (Title) สินค้าของคุณในการขาย
  - เลือกทางเลือกสำหรับการประกาศขาย
  - เขียนคำอธิบายสินค้าให้ดี
  - การตั้งราคา
  - ตั้งเวลาในการประมูล
  - ให้ข้อมูลที่ตั้งของสินค้า
  - เพิ่มรูปภาพของสินค้าของคุณ
  - ทำให้สินค้าของคุณเด่นด้วยการเพิ่มจุดสนใจ
  - การให้ข้อมูลการชำระเงิน
  - การให้ข้อมูลการขนส่ง
 3. ส่งของ
  - กำหนดวิธีการส่งของ (dhl.co.th, thailandpost.co.th, fedex.com/th)
 4. ชำระเงิน
  - เลือกวิธีรับชำระเงิน

เว็บไซต์ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
Thumb Nailรายละเอียด
- สถิติสินค้าใน ebay ที่ขายได้สูงสุดคือ อัญมณี คือ 41%
- รองมาคือเสื้อผ้า 12%
- marget2u.com
- www.marget2u.com/shope/shop.php?idshop=1
- marketathome.com/main/index_1.php
- marketathome.com/shop
- paysbuy.com
- siammarketonline.com/member_benefits.asp
- tarad.com
- taradpay.com/faq.php
- taradquickweb.com
- thaiepay.com
- epaylink for e-commerce websites, programmer
- epayflow for non e-commerce website, website makers
- epayshopping is all-inclusive e-commerce system, website makers (beginner)
- epaycharity for distribution and donation
- truehits.net/mobile/m5.php
- หมวดธุรกิจ
- truehits.net/mobile/m5.php
- หมวดการศึกษา
- truehits.net/mobile/m18.php
- หมวดช๊อปปิ้ง
- shopping.truehits.net/subcategory.php
- กลุ่มย่อยทั้งหมดใน shopping
- magmaweb.com
- ออกแบบ และให้บริการ e-commerce
-

ตัวอย่างสินค้าใน ebay.com
เช่น Resin Model Kit

ขนาด 12 Resin parts Tall about 10 Inches ราคา US $19.64 สินค้าจากเมืองไทย (ภาพจาก ebay.com)

gkworld.zoovy.com

hobbyfan.com

carmodel.net

ความเสี่ยงค้าขายออนไลน์
บทเรียนการเป็นแม่ค้าออนไลน์ ทวงเงินลูกค้ายากเย็น
ส่งของก่อนจ่ายที่หลัง หรือจ่ายก่อนส่งของทีหลัง ก็เสี่ยงทั้งคู่
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะยอมรับความเสี่ยงนั้น
+ http://www.pantip.com/topic/32782087

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223