การออกแบบระบบ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
15. การออกแบบระบบ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
- เพื่อให้เข้าใจหลักในการพัฒนาระบบ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- ระบบทะเบียน
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการออกแบบระบบ คุณลักษณะของหน่วยแสดงผล (Output Specification)
- เนื้อหา, รูปร่าง, ปริมาณ, ทันเวลา, สื่อ, รูปและขนาด
คุณลักษณะของหน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Specification)
- เนื้อหา, ทันเวลา, สื่อ, รูปขนาด, ปริมาณ
คุณลักษณะของหน่วยประมวลผล (Processing Specification)
- การคำนวณ, ประยุกต์ใช้, โปรแกรมระบบ, อุปกรณ์ในการคำนวณ
คุณลักษณะส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage Specification)
- การเข้าถึง, การจัดการข้อมูล, ปริมาณ, สื่อ
คุณลักษณะกระบวนการปฏิบัติ (Procedure Specification)
- งาน, การควบคุม
คุณลักษณะบุคลากร (Personnel Specification)
- งาน, คุณวุฒิ, การอบรม
2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ศึกษาความต้องการของโปรแกรม (Program Requirements)
การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
การตรวจสอบข้อผิดพลาด และแก้ไขโปรแกรม (Program Debugging)
การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)
3. หลักในการพัฒนาระบบ พัฒนาไป แก้ไขไป (Build and Fix Model)
ทำไปทีละขั้นทีละเรื่อง (Waterfall Model)
พัฒนาต้นแบบมาก่อน (Prototyping Model)
คิดเล็กแล้วขยาย (Incremental Model)
4. หน่วยที่ต้องมีการควบคุม หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input)
- การตรวจสอบเชิงตัวเลข (Check Digits)
- การควบคุมทั้งระบบ (Control Total)
- การทำสำเนาข้อมูลที่นำเข้า (Duplicate Data Entry)
- การตรวจแก้ปรับเปลี่ยนข้อมูล (Edit Checks)
- ตรวจสอบแหล่งของเอกสารสำคัญ (Log of Source Documents)
- การทดสอบด้านเหตุผล (Reasonableness Tests)
- การประมวลผลที่คงค้างอยู่ (Transaction Logs)
หน่วยประมวลผล (Processing)
- การตรวจสอบสะกดรอย (Audit Trail)
- การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
- การตั้งชื่อแฟ้ม (Labels)
- การเข้าถึงข้อมูลที่จำกัด (Limited Access)
- การใช้รหัสผ่าน (Passwords)
- เวลาทำงาน (Run Totals)
- การตรวจเช็คลำดับ (Sequence Check)
หน่วยแสดงผล (Output)
- หน่วยแสดงผลเพิ่มเติม (Extra Output)
- ยอดรวม (Totals)
หน่วยทั่วไป (General)
- การสำรองข้อมูล (Backup)
- เอกสารสำคัญ (Documentation)
5. เครื่องมือแสดงแบบของระบบ แผนภาพการไหลเวียนของข้อมูล (Data Flow Diagrams : DFD)
แผนผังระบบ (System Flowcharts)
แผนภาพ UML (Unified Model Language)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC