การวิเคราะห์ความต้องการ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
14. การวิเคราะห์ความต้องการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจวัฏจักรของการพัฒนาระบบ
- เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือแสดงแบบของระบบ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. วัฏจักรของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) การตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)
การออกแบบระบบ (System Design)
การจัดหาระบบ (System Acquistion)
การติดตั้งเพื่อใช้งาน (System Implementation)
การบำรุงรักษา System Maintenance)
2. แนวการพัฒนาระบบ (Approaches to systems development) แบบดั่งเดิม (Traditional Approach) พัฒนาตามขั้นตอน
ทำต้นแบบ (Prototyping Approach) สร้างระบบขนาดเล็กที่จำเป็น
พัฒนาระบบด้วยตัวผู้ใช้โดยตรง (End-user Development) ด้วยความคิดของผู้ใช้
3. การพัฒนาระบบ Top-down approach :: ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร แล้วลงไปสู่ระดับล่าง
Bottom-up approach :: ศึกษาลักษณะงานที่ทำอยู่ ไปสู่ความต้องผู้บริหาร
4. ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาระบบประสบผลสำเร็จ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ระบบ
นำการจัดทำโครงการมาช่วยวางแผนดำเนินการ
มีการพัฒนาอย่างรอบครอบทั้ง HW และ SW
การออกแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบ ดำเนินการอย่างรอบคอบ
เอกสารและคู่มือละเอียด ครบถ้วน
การติดตั้ง และการอบรมมีความสมบูรณ์
การตรวจสอบ และประเมินหลังดำเนินการตรงกับความต้องการทุกฝ่าย
ระบบถูกออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา
5. ปัญหาของระบบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ตอบสนองกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ไม่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้
มีระบบควบคุมที่ไม่เพียงพอ
มีข้อผิดพลาดในการออกแบบ
ขาดเอกสารประกอบ
ยากต่อการดำเนินการ
6. การจัดทำเอกสาร เอกสารโครงการ (Project Documentation)
เอกสารระบบ (System Documentation)
เอกสารสำหรับผู้ใช้ (Program Documentation)
เอกสารสำหรับนักเขียนโปรแกรม (Programmer Documentation)
7. ทีมงานพัฒนาระบบ คณะกรรมการ
ผู้บริหารระบบ
ผู้จัดการโครงการ
นักวิเคราะห์ระบบ
นักเขียนโปรแกรม
พนักงานประจำศูนย์สารสนเทศ
ผู้ใช้ และผู้จัดการทั่วไป
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC