การจัดการฐานข้อมูล
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
7. การจัดการฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจการบริหารข้อมูล
- เพื่อให้เข้าใจสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
ประเด็นที่น่าสนใจ
- สอน Access
- สอน MySQL
- SAD ER.
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. การบริหารข้อมูล (Data Administration) การเข้าถึงข้อมูล (Access)
ความปลอดภัย (Security)
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (Updatable)
ความสัมพันธ์กัน (Relationship)
2. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) บิท (Bit)
ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
เขตข้อมูล (Field)
ระเบียน (Record)
แฟ้มข้อมูล (File)
ฐานข้อมูล (Database)
3. ประเภทของแฟ้ม (File Type) แฟ้มรายการหลัก (Master File) คือ แฟ้มข้อมูลถาวร
แฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction File) คือ แฟ้มข้อมูลชั่วคราว
แฟ้มสำรอง (Backup File) คือ แฟ้มข้อมูลสำเนา
4. ประเภทของไฟล์ (File Type) ไฟล์ข้อมูล (Data File)
ไฟล์รูปภาพ (Image File)
ไฟล์ออดิโอ (Audio File)
ไฟล์วิดีโอ (Video File)
ไฟล์โปรแกรม (Program File)
ไฟล์แอสกี (Ascii File)
5. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟท์แวร์ (Software)
ข้อมูล (Data)
ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
ผู้ใช้ (End User)
6. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล(DB Architecture) ระดับภายนอก (External level)
มาจากแบบฟอร์มเอกสาร ว่ามีอะไรในเอกสารบ้าง หรือจากผู้ใช้ที่แต่ละคน
เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย ๆ จากผู้ใช้ เพื่อให้กับนักวิเคราะห์นำไปศึกษา
ผู้ใช้คนที่หนึ่ง : (รหัส, ชื่อ)
ผู้ใช้คนที่สอง : (รหัส, ที่อยู่)
ระดับความคิด (Conceptual level)
ตีความออกมาเป็นตารางโดยนำแบบฟอร์มต่าง ๆ มารวมกัน
อาจมีการวิเคราะห์ และออกแบบโดยผ่านขั้นตอน E-R หรือ Normalization
พนักงาน (รหัส, ชื่อ, ที่อยู่) ในแบบสคีมา(Schema)
หรือ person (id, name, address) ในแบบสคีมา(Schema)
ระดับภายใน (Internal level)
ตีความในระดับการจัดเก็บข้อมูลจริง เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบ
struct person{
int id;
char name[20];
char address[20]
} index id;
7. เทคนิคการประมวลผล (Processing Technique) การประมวลผลแบบชุด (Batch Processing)
การประมวลผลแบบโต้ตอบ (Interactive Processing)
การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing)
การประมวลผลแบบเว็บเซอร์วิส (Webservice Processing)
8. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) รูปแบบข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hiearchical Data Model)
รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model)
รูปแบบข้อมูลแบบความสัมพันธ์ (Relational Data Model)
9. ข้อดีของระบบฐานข้อมูล ลดความยุ่งยาก คือ ดำเนินการยาก
ลดความซับซ้อน คือ มีหลายขั้นตอน
ลดความสับสน คือ เลือกไม่ถูก
ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง
ได้ข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ
10. ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล มีค่าใช้จ่ายสำหรับฮาร์ดแวร์
มีค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟท์แวร์
มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
มีค่าใช้จ่ายดำเนินการ
มีค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูล
11. ความล้มเหลวด้านความปลอดภัย ขัดจังหวะ (Interrupt)
เปลี่ยนแปลง (Modification)
ขวาง (Interception)
เสกสรรขึ้น (Fabrication)
12. ประเด็นประกอบการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล ขนาดฐานข้อมูล (Database size)
จำนวนผู้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์พร้อมกัน (Number of concurrent users)
ประสิทธิภาพ (Performance)
การบูรณาการการทำงาน (Integration)
ลักษณะ (Features)
ผู้ผลิต และผู้จำหน่วย (Vendor)
ต้นทุน และค่าบำรุงรักษา (Cost)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC