ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปรับปรุง 26 กรกฎาคม 2555

49 Clips in YOUTUBE Play list

บทที่ 1    ความรู้เบื้องต้น

bcom500_0101_computer_components.mp4

1.     โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

2.     ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

3.     Computer & Ports

bcom500_0102_google_generation.mp4

4.     3 ยุคคำนวณที่สำคัญ

5.     ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา

6.     องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์

7.     Google Glasses

bcom500_0103_it_roles.mp4

8.     เทคโนโลยีสารสนเทศในอดีต

9.     เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

10.การพัฒนาของการคำนวณ การสื่อสาร และซอฟท์แวร์

11.บทบาทของไอทีที่ขยายออกไป

12.บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.เปรียบเทียบขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละระดับ

bcom500_0104_mediator.mp4

14.ไอทีทำให้ E-Business เกิดขึ้นได้

15.ไม่มีตัวกลาง (Disintermediation)

16.ตัวช่วยประสานการเจรจา (Reintermediation)

17.เชื่อมโยงสัมพันธ์ (Hypermediation)

18.ตัวกลางสารสนเทศ (Infomediation)

bcom500_0105_three_strategies.mp4

19.3 กลยุทธ์สำหรับความได้เปรียบในการแข่งขัน

20.คุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

21.กลุ่มการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

22.ประเด็นร้อนของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจโดย CSC

23.ทักษะเพิ่มเติมของผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

24.6 องค์ประกอบของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์

บทที่ 2    กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

bcom500_0201_today_technology.mp4

1.     สภาพแวดล้อมของธุรกิจวันนี้

2.     กลยุทธ์ขององค์กร

3.     เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปร่วมปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กร

4.     6 คำสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

5.     6 ลักษณะที่หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลง

6.     บทบาทของไอทีในกลยุทธ์

bcom500_0202_vision_mission.mp4

7.     องค์ประกอบกลยุทธ์

8.     วิสัยทัศน์

9.     กลยุทธ์

10.พันธกิจ

11.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

12.ตัวแบบการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

bcom500_0203_concept_ansoff.mp4

13.ตารางแสดงโอกาสของ Ansoff

14.กลยุทธ์การวางตำแหน่งของ Ansoff

15.ตัวแบบเดลต้า

16.การให้ความสำคัญเปรียบเทียบจากความเป็นไปได้และผลกระทบ

17.แชมเปี้ยน และผู้สนับสนุน

18.คุณสมบัติของผู้สนับสนุน ผู้ประสบความสำเร็จ

bcom500_0204_strategy_planning_procedure.mp4

19.กระบวนการพัฒนากลยุทธ์

bcom500_0205_business_tools.mp4

20. 25 เครื่องมือสำหรับการบริหาร

บทที่ 3    วุฒิภาวะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

bcom500_0301_alignment_maturity.mp4

1.     ความหมาย

2.     ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

3.     ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี

4.     ระดับความสมบูรณ์ของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

5.     การลู่เข้าของช่องว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของไอทีกับธุรกิจ

bcom500_0302_maturity_criteria.mp4

6.     เกณฑ์ความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

7.     ขั้นการเปลี่ยนแปลงสู่ความสมบูรณ์

bcom500_0303_cmmi.mp4

8.     การบูรณาการโมเดลสมรรถนะที่สมบูรณ์

9.     ระดับความสมบูรณ์

10.CMMI สนใจใน 3 พื้นที่

11.พื้นที่กระบวนการหลัก

บทที่ 4    บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ

bcom500_0401_steve_jobs.mp4       

1.     Bill Gate & Steve Jobs & Mark Zuckerberg และต่อบุญ พ่วงมหา

2.     คำจำกัดความของ CIO โดย William “Bill” R. Synott

3.     วิวัฒนาการของ CIO = Chief Information Officer

4.     ยุคกระจายมีบทบาทที่เผยโฉมออกมา

5.     ประเด็นพิจารณาคัดเลือก CIO

6.     อะไรเป็นเกณฑ์พิจารณา CIO เบอร์หนึ่ง

7.     สิ่งที่ CIO ต้องให้ความสำคัญ

bcom500_0402_cio_role.mp4

8.     ฐานบทบาทของ CIO

9.     ภาพปัจุบันของ CIO

10.คุณสมบัติของ CIO ระดับโลก

11.10 คุณสมบัติจำเป็นของ CIO

12.ส่วนผสมทักษะการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.พฤติกรรมของ CEO ที่ปรับตัวเข้ายุคสารสนเทศ

14.ผู้นำและผู้จัดการ

bcom500_0403_noodle.mp4

15.บะหมี่น้ำหนึ่งชาม

 

บทที่ 5    กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

bcom500_0501_9_core_processes.mp4     

1.     9 แกนกระบวนการของ David F. Feeney

2.     COBIT คืออะไร

3.     องค์ประกอบของการจัดการโครงการ

bcom500_0502_38_it_processes.mp4

4.     38 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.     1) กระบวนการระดับกลยุทธ์

6.     2) กระบวนการระดับยุทธวิธี

7.     3) กระบวนการระดับปฏิบัติการ

บทที่ 6    การวางแผนสัมพันธ์กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

bcom500_0601_planning_meaning.mp4    

1.     ความหมายของการวางแผน

2.     ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.     บทบาทการจัดการในแต่ละชั้น

bcom500_0602_disaster_planning.mp4

4.     หายนะครั้งสำคัญด้านเทคโนโลยีในอดีต

5.     องค์ประกอบของแผนการกู้คืนระบบหลังเกิดหายนะ

6.     แผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

7.     ตารางช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนด้านไอที

8.     ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมดุล

9.     สัญญาณที่ไม่ดีด้านจริยธรรมขององค์กร

บทที่ 7    การจัดการการถือกำเนิดของเทคโนโลยี

bcom500_0701_technologies_laws.mp4

1.     กฎของเทคโนโลยี

2.     ตัวอย่างเทคโนโลยีในปัจจุบัน

bcom500_0702_emerging_of_technologies.mp4

3.     การระบุการกำเนิดของเทคโนโลยี

4.     วงจรชีวิตการปรับตัวของเทคโนโลยี

5.     วงจรชีวิตของเทคโนโลยี

bcom500_0703_10_innovations.mp4

6.     กระบวนการประเมินเทคโนโลยี

7.     10 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

บทที่ 8    การจัดองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ

            bcom500_0801_organization_theory.mp4

1.     ประวัติศาสตร์ของทฤษฎีองค์กร

2.     หลักการทฤษฎีองค์กรของ Taylor

3.     หลักการทฤษฎีองค์กรของ Fayol

            bcom500_0802_virtual_organization.mp4

4.     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

5.     องค์กรเสมือนจริงหรือขยายองค์กรออกไป

bcom500_0803_organizational_types.mp4

6.     แบบขององค์กร

7.     แบบของการจัดองค์กร

8.     การจัดโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.     โครงสร้างตามหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.โครงสร้างตามฝ่าย

11.โครงสร้างตามหน่วยธุรกิจ

bcom500_0804_14_keys_steve_jobs.mp4

12.กุญแจความสำเร็จของสตีฟจ็อบส์

บทที่ 9    การพิจารณาทรัพยากรบุคคล

            bcom500_0901_it_roles.mp4

1.     ศักยภาพของคนไทยที่จะได้งานหลังเปิดประเทศเข้าสู่ ASEAN

2.     ข้อมูลเฉลี่ยเงินเดือนบุคลากรด้านไอที

3.     สิ่งที่ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหา

4.     บทบาทบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.     เปอร์เซ็นการเติบโตของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

bcom500_0902_recruit.mp4

6.     แหล่งรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.     กระบวนการวางแผนพัฒนาทักษะ

8.     ทักษะที่จำเป็นด้านการจัดการ

9.     เทคนิคสำรวจความต้องการของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

bcom500_0903_gartner_retain.mp4

10.คำแนะนำในการรักษาบุคลากรของ Gartner

11.ปัจจัยจูงใจบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.วิธีคลายเครียดของบุคลากรไอที

13.กลยุทธ์ความสำเร็จในอาชีพ

bcom500_0904_prime_hacked.mp4

14.Twitter.com ของนายกปู ยิ่งลักษณ์ถูกแฮ็ก

bcom500_0905_dvd_autorun.mp4

15.การอบรม คือ กระบวนการหนึ่งของการสื่อสาร

บทที่ 10 การจัดการของการเปลี่ยน

            bcom500_1001_change_process.mp4

1.     กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

2.     องค์ประกอบของการเปลี่ยนแผน

3.     ระยะของการตอบสนองเชิงบวกที่จะเปลี่ยนแปลง

4.     ระยะของการตอบสนองเชิงลบ เสนอโดยคอนเนอร์

bcom500_1002_why_resist.mp4

5.     กฎ 80/20

6.     การทำความเข้าใจต่อแรงต้านการเปลี่ยนแปลง

7.     เหตุผลที่ผู้คนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

8.     ความเข้าใจกับความจริง ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

bcom500_1003_overcoming_resistance.mp4

9.     วิธีเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยน

10.ความผิดพลาดในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

11.อาการที่เกิดหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

bcom500_1004_who_moved_my_cheese.mp4

12.ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

บทที่ 11  การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

            bcom500_1101_governance_meaning.mp4

1.     ธรรมาภิบาล

2.     การกำกับดูแลไอที/ธรรมาภิบาลไอที

3.     กรอบงานธรรมาภิบาลไอที

4.     การกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

bcom500_1102_why_have_governance.mp4

5.     กลุ่มของทางเลือกในการกำกับดูแล

6.     เหตุผลว่าทำไมต้องมีการกำกับดูแล

7.     การเติมเต็มสัญญาที่ไอทีให้ไว้กับธุรกิจ

8.     ทางเลือกของธรรมาภิบาลไอที

bcom500_1103_outsource_consider.mp4

9.     การพิจารณาผู้เข้ามาพัฒนาจากภายนอก

10.ข้อพึงระวังในการพิจารณาเลือกผู้เข้ามาพัฒนาจากภายนอก

11.หลักพิจารณาการให้ความสำคัญ จากผลกระทบและความเป็นไปได้

บทที่ 12  การสื่อสารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

            bcom500_1201_what_is_communication.mp4

1.     ความสำคัญของการสื่อสาร

2.     องค์ประกอบของการสื่อสาร

3.     Social media : Yammer.com

4.     Social media : Facebook group

5.     Social media : Twitter.com

            bcom500_1202_communication_types.mp4

6.     การสื่อสาร 2 แบบ

7.     กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการสื่อสาร โดยคอทเทอร์

8.     แบบของความสัมพันธ์ โดยแอนเดอร์สัน

9.     วิธีการปรับปรุงการสื่อสาร

            bcom500_1203_decision_models.mp4

10.รูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม

11.ตัวกำหนด 6 แบบของคำว่าหุ้นส่วน

bcom500_1204_km.mp4

12.Knowledge Management

บทที่ 13  การวัด การรายงาน และการควบคุม

            bcom500_1301_measure_meaning.mp4

1.     ความหมายของการวัด (Measurement)

2.     การวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.     ความสำคัญของการวัด

4.     สิ่งที่ควรวัด

5.     10 ขั้นตอนในการพัฒนาการวัดผล

bcom500_1302_benchmark_process.mp4

6.     กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

7.     มิติของคุณภาพการบริการ

8.     มิติความสำเร็จของงานด้านไอที

bcom500_1303_report_&_control.mp4

9.     แบบของรายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.คำถามว่า ใครคุม ใครเป็นเจ้าของเครื่องมือวัด

11.เมื่อใดควรทำการวัด

12.สถิติของบริษัทที่ไม่ใส่ใจเรื่องการวัด

bcom500_1304_webpage_creating.mp4

13.การเขียนเว็บเพจด้วย MS Word 2003

บทที่ 14  การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

            bcom500_1401_assessment.mp4

1.     การประเมินผล

2.     ตัวอย่างการประเมินคุณภาพการศึกษา

3.     แนวทาง ทางการเงินแบบเดิม

4.     ตัวเลือกจริง

5.     วิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ

6.     เปรียบเทียบต้นไม้ตัดสินใจ และตัวเลือกจริง

            bcom500_1402_itil.mp4

7.     ITIL = The Information Technology Infrastructure Library

8.     1. กลยุทธ์การบริการ

9.     2. ออกแบบบริการ

10.3. การเปลี่ยนแปลงบริการ

11.4. การดำเนินการบริการ

12.5. การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง