การสื่อสารโทรคมนาคม
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
8. การสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจความหมายของการสื่อสารโทรคมนาคม
- เพื่อให้เข้าใจรูปแบบเครือข่าย
ประเด็นที่น่าสนใจ
- อินเทอร์เน็ต #1 #2
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
1. ความหมาย การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างตัวประมวลผล โดยผ่านสื่อกลางที่เชื่อมต้นทางและปลายทางที่ห่างกัน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ ตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นในแต่ละอุปกรณ์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เพื่อขยายขีดความสามารถที่มีจำกัด ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแบ่งปันทรัพยากรให้มีการใช้งานร่วมกัน

โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง ระเบียบวิธีการ มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันของเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หรือ วิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ซึ่งผู้ส่งข้อมูลจะต้องส่งข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลงไว้กับผู้รับข้อมูล จึงจะสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ตามโครงการของอาร์ป้าเน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา
2. ชนิดของสัญญาญข้อมูล (Signal Types) สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) อยู่ในรูปของคลื่นที่มีความต่อเนื่อง
สัญญาณดิจิทอล (Digital Signal) หรือสัญญาณพัลซ์ (Pulse Signal) มีระดับสัญญาณเพียง 2 ระดับ คือสูงกับต่ำ
3. องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่งข้อมูล (Sender)
ผู้รับข้อมูล (Receiver)
ข้อมูล (Data)
สื่อนำข้อมูล (Medium)
โปรโตคอล (Protocol)
4. ประเภทของเครือข่าย PAN (Personal Area Network)
LAN (Local Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network)
WAN (Wide Area Network)
P2P (Peer to Peer)
5. รูปแบบเครือข่าย (Network Topology) แบบดาว (Star Topology)
แบบบัส (Bus Topology)
แบบวงแหวน (Ring Topology)
แบบตาข่าย (Mesh Topology)
แบบตาข่าย (Hybrid Topology)
แบบไร้สาย (Wireless Topology)
6. อุปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment) ฮับ (Hub)
สวิตต์ (Switch)
อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater)
บริดจ์ (Bridge)
เราเตอร์ (Router)
7. ประเภทของสื่อกลาง (Media Types) แบบใช้สาย ได้แก่ แบบสายเกลียวคู่ (Twisted-pair wires) และ แบบสายเคเบิลร่วมแกน (Coaxial cable) และแบบสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber optic)
แบบไร้สาย ได้แก่ คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) คลื่นวิทยุ (Radio Wave) และแสงอินฟราเรด (Infrared)
8. แบบของการส่งข้อมูล (Data Transfer Types) สัญญาณไม่สัมพันธ์กัน หรือ สัญญาณแบบไม่ประสานจังหวะ (Asynchronously) อักขระแต่ละตัวถูกส่งเพียงแค่ 1 ครั้ง โดยมีบิตเริ่มต้น (Start bit) และบิตสิ้นสุด (Stop bit)
สัญญาณสัมพันธ์กัน หรือ สัญญาณแบบประสานจังหวะ (Synchronously) ส่งข้อมูลเป็นบล๊อก ข้อมูลเป็นชนิดที่เกิดขึ้นทันที มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Redundancy check) แต่ตรวจด้วยการเพิ่ม bit ต่อท้าย มีไว้เพื่อตรวจความถูกต้อง เรียกว่า parity check เป็นการตรวจว่าผลรวมข้อมูลเป็นเลขคู่ หรือคี่
9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Computer Network)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Computer Network)
10. ความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายสาธารณะ
อินทราเน็ต (Intranet) คือ เครือข่ายในองค์กร
เอ็กทราเน็ต (Extranet) คือ เครือข่ายระหว่างองค์กร
11. ทิศทางการส่งข้อมูล (Direction of Data Sending) การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)
การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex Transmission)
การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full-Duplex Transmission)
12. โมเด็ม (Modem) มอดูเลเตอร์ (Modulator) แปลงดิจิทอลเป็นอนาล็อกในการส่งสัญญาณระยะไกล
ดีมอดูเลเตอร์ (Demodulator) แปลงจากอนาล็อกกลับมาเป็นดิจิทอล
13. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร แบบมีสาย (Physical Wire)
สายทวิสเตดแพร์ (Twisted-pair wire) สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)
แบบไร้สาย (Wireless)
ดาวเทียม (Sattellite) อินฟราเรด (Infrared) คลื่นวิทยุ (Radio) และเซลลูลาร์ (Cellular)
14. โปรโตคอล (Protocol) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) & HTTPS
FTP (File Transfer Protocol)
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
POP3 (Post Office Protocol 3)
SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
15. โมเดลการเชื่อมต่อ (OSI = Open System Interconnection Model) Physical Layer
Data Link Layer
Network Layer
Transport Layer
Session Layer
Presentation Layer
Application Layer
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC