กริยา 3 ช่อง หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs)

ปรับปรุง : 2560-03-21 (ปรับเพิ่มลิงค์)

กริยาอปรกติ หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) หรือกริยาสามช่อง
คือ กริยาที่ผู้เรียนต้องศึกษาจดจำเป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนรูปร่างต่างกันไป โดยไม่ได้เติม –ed ต่อท้ายเหมือน กริยาปรกติ (Regular Verbs) ส่วนมากเรียก กริยาอปกติ ว่า กริยา 3 ช่อง

PresentPast SimplePast Participleความหมาย
be(is,am,are)was,werebeenเป็น,อยู่,คือ
bearborebornถือ,เกิด
becomebecamebecomeกลายเป็น
beginbegan begun เริ่มต้น
bend bentbentโค้ง งอ
betbet betพนัน
bitebitbitten (or bit)กัด ขบ ฉีก
bleedbled bledเลือดออก
blowblewblownพัด เป่า ตี
bringbroughtbroughtนำมา เอามา
buildbuiltbuiltสร้าง ก่อสร้าง
burstburstburstระเบิด
buyboughtboughtซื้อ
castcastcastขว้าง
catchcaughtcaughtจับ ได้รับ
choosechose chosenเลือก
clingclungclungเกาะ เป็นที่พึ่ง
come came comeมา
cost costcostราคา
dig dug dugขุด
dive dived (or dove) divedดำนํ้า
do did doneทำ
draw drew drawnลาก วาด เขียน
drink drank drunkดื่ม
drive drove drivenขับ(รถ)
eat ate eatenกิน
fall fell fallenตก หล่น
fight fought foughtต่อสู้
fling flung flungโยน พุ่ง เหวี่ยง
fly flew flownบิน
forbid forbade forbiddenห้าม ไม่อนุญาต
forget forgot forgottenลืม
freeze froze frozenเย็นจนแข็ง
get got got (or gotten)เอา ได้รับ
give gave givenให้
go went goneไป
grind ground groundบด ลับ
grow grew grownเติบโตขึ้น
hang (people) hanged hangedแขวนคอ
hang (pictures) hung hungแขวน ห้อย
have had hadมี
hide hid hiddenซ่อน
hurt hurt hurtทำอันตราย
know knew knownรู้
lay laid laidวาง ออกไข่
lead led ledนำ พา
leave left leftละทิ้ง จากไป
lend lent lentให้ยืม
lie lay lainนอน
light lit litจุดไฟ
make made madeทำ
mistake mistook mistakenทำผิด
pay paid paidจ่าย ชำระ
quit quitted (or quit) quitหยุด ยุติ เลิก
ride rode riddenขี่ ขับ
ring rang rungสั่นกระดิ่ง ดัง
rise rose risenขึ้น ลุกขึ้น
run ran runวิ่ง
saw sawed sawnเลื่อย
say said saidพูด
see saw seenเห็น
seek sought soughtค้นหา
sell sold soldขาย
set set setตั้ง วาง จัด
shake shook shakenเขย่า สั่น
shine shone shoneส่องแสง
shrink shrank shrunkหดลง สั้นลง
sing sang sungร้องเพลง
sink sank sunkจม ถอยลง
slide slid slidสื่นไถล เลื่อนไป
speak spoke spokenพูด
spin spun spunม้วน ปั่นฝ้าย
split split splitแตก แยก
spring sprang sprungโดดอย่างเร็ว เด้ง
sting stung stungต่อย แทง
stink stank stunkส่งกลิ่นเหม็น
strike struck struckตี ต่อย กระทบ
string strung strungผูกเชือก ขึงสาย
strive strove strivenพยายาม ขันสู้
swear swore swornสาบาน ปฏิญาณ
swell swelled swollenโตขึ้น หนาขึ้น
swim swam swumว่ายนํ้า
swing swung swungแกว่ง เหวี่ยง
take took takenเอา จับหยิบ
teach taught taughtสอน
tear tore tornฉีก ขาด
think thought thoughtคิด
throw threw thrownเหวี่ยง ขว้าง
wake woke wakenตื่น ปลุก
wear wore wornสวม ใส่
weave wove wovenทอผ้า สาน
weep wept weptร้องไห้
wring wrung wrungบีบ คั้น
write wrote written เขียน

Test10 : Simple Present

เชิญชวน .. ผู้สนใจร่วมสนุก ทบทวนกริยา 3 ช่อง พร้อมกับทบทวนเรื่อง Tense ด้วยการเข้าฝึกทำข้อสอบออนไลน์ครั้งละ 10 ข้อ หากทำได้คะแนนเต็ม 10 จะมี ใบรับรองออนไลน์ (Online certificate) แชร์ไปให้เพื่อนได้
Past tense quiz

ข้อสอบออนไลน์
แบบเลือกตอบ แจ้งคะแนนสอบ แต่ไม่เฉลย ส่งเสริมให้ค้นคว้าด้วยตนเอง และฝึกทำได้หลายครั้ง เมื่อทำเสร็จจะบันทึกคะแนนแต่ละรอบเข้า 100 รายการล่าสุด มีใบรับรอง (Certificate) แบบออนไลน์แชร์ไป Social Media เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่น
Listening #1have has had had
say says said said
do does did done
see saw seen

make made made
find found found
know knew known
get got gotten
go went gone
write wrote written
think thought thought
come came come
Listening #2take, took, taken
put, put, put
tell, told, told
give, gave, given
read, read, read
keep, kept, kept

begin, began, begun
let, let, let
hear, heard, heard
cut, cut, cut
eat, ate, eaten *
run, ran, run

bring, brought, brought
become, became, become
grow, grew, grown
draw, drew, drawn
show, showed, shown
mean, meant, meant
Listening #3feel, felt, felt
hold, held, held
stand, stood, stood
understand, understood, understood
lose, lost, lost
catch, caught, caught

buy, bought, bought
send, sent, sent 
fall, fell, fallen
choose, chose, chosen
sleep, slept, slept
speak, spoke, spoken

meet, met, met
lead, led, led
bite, bit,  bitten
hit, hit, hit
drive, drove, driven
break, broke, broken
Listening #4sit, sat, sat
spend, spent, spent
ring, rang, rung
wear, wore, worn
sell, sold, sold
beat, beat, beaten

win, won, won
hurt, hurt, hurt
sing, sang, sung
blow, blew, blown
rise, rose, risen
ride, rode ridden

fly, flew, flown
drink, drank, drunk,
forget, forgot, forgotten
throw, threw, thrown
hang, hung, hung,
swim, swam, swum

แนะนำเว็บไซต์
manythings.org (เจ้าของเสียง)
Irregular verbs dictionary
Irregular verbs quiz
yindii.com
owl.english.purdue.edu

Tense Quiz
1. Present Tense 1
2. Present Continuous Tense 1
3. Present Perfect Tense 1
4. Present Perfect Continuous Tense 1
5. Past Tense 1
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223