Testing code : prejava01
1. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
for(int i=1;i<=5;i++)
for(int j=1;j<=i;j++)
if (i == j && i == j++) System.out.print(i);
}
}
1234
135
12345
24
2345
234
2. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
int x = 1;
if (true && (x++ == x++)) System.out.print(x);
if (false && (x++ == x++))
System.out.print(x);
else
System.out.print(x);
}
}
33
35
13
3
11
3. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
int x = 1;
int y = 2;
if (y == ++x) System.out.print(x++);
if (y == x++) System.out.print(++x);
System.out.print(x++ + ++y);
}
}
247
113
136
246
27
236
4. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
int x = 1;
for (;x<=2;x++) System.out.print(x);
System.out.print(++x);
}
}
0
12
123
1234
124
1
5. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
int x = 1;
int y = 2;
if ((y == ++x) && (x == x++)) System.out.print(x);
if ((y == x++) && (x == y++)) System.out.print(y);
System.out.print(x + y);
}
}
13
23
123
36
347
6. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
for(int i=1;i<=3;i+=2)
for(int j=1;j<=i;j++)
System.out.print(i);
}
}
12123
1123
1333
13
112123
7. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
for(int i=1;i<=5;i++)
for(int j=1;j<=i;j++)
if (i == ++j) System.out.print(i);
}
}
1234
24
2345
234
12345
135
8. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
int x = 1;
if (1 == x++) System.out.print(1);
if (2 == ++x) System.out.print(2);
if (3 == x++) System.out.print(3);
}
}
123
12
13
23
9. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
for(int i=1;i<=3;i++) System.out.print(i++);
for(int i=1;i<=3;++i) System.out.print(++i);
}
}
234123
123234
123123
1324
10. ผลลัพธ์คืออะไร
class x {
public static void main(String a[]) {
for(int i=1;i<=5;i++)
for(int j=1;j<=i;j++)
if (i == j++) System.out.print(i);
}
}
234
2345
12345
1234
24
135
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำแบบทดสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำแบบทดสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำแบบทดสอบ ลงสถิติผู้ทำแบบทดสอบ 100 คนล่าสุด
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Dec 10,16 3:46:37 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)