TEN TEST CENTER
Computer (Quiz ID : 7)
1. เครื่องหมาย ] เรียกว่าอะไร
Yen
Period
Parentheses
Square Bracket
Math
Question Mark
2. เครื่องหมาย # เรียกว่าอะไร
Slash
Asterisk
Hash
Braces
Parentheses
Circumflex
3. เครื่องหมาย * เรียกว่าอะไร
Pipe
Asterisk
Crosshatch
Dollar Sign
Back Slash
Braces
4. เครื่องหมาย } เรียกว่าอะไร
Curly Bracket
Asterisk
Parentheses
Slash
Math
Crosshatch
5. เครื่องหมาย \ เรียกว่าอะไร
Math
Question Mark
Period
Backslash
Semicolon
Colon
6. เครื่องหมาย | เรียกว่าอะไร
Period
Comma
Hyphen
Pipe
Colon
Dollar Sign
7. เครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร
AI
At Site
At Sign
A Style
At Sing
A Die
8. เครื่องหมาย ^ เรียกว่าอะไร
At Sign
Crosshatch
Back Slash
Dollar Sign
Caret
Braces
9. เครื่องหมาย ) เรียกว่าอะไร
Parentheses
Colon
Hyphen
Period
Dollar Sign
Pipe
10. เครื่องหมาย $ เรียกว่าอะไร
Dollar Sign
Ohms
Period
Colon
Hyphen
Semicolon
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้ง name และ surname จะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
name : ex. burin
surname : ex. rujjanapan

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล(อังกฤษ) และทำทุกข้อ
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Aug 17,2017 7:11:26
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 7
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page