เกมตอบคำถาม (ชุดทดสอบตนเอง ก่อนไปออกรายการทีวี)
ให้ใช้ Mouse เลือกคำตอบ จากนั้นจะแจ้งผลถูกผิดทันที และรวมคะแนน ไว้ท้ายแบบทดสอบ
รุ่น 3.2001 (เขียนให้ท่านสามารถ copy โปรแกรม พร้อมฐานข้อมูลไปใช้ และแก้ไขได้โดยตัวท่านเอง)
หมายเลขชุด qjava099.htm
ข้อควรทราบเกี่ยวกับหน้าเว็บนี้ [คำอธิบาย, Source, ข้อมูล]
 1. หน้าเว็บนี้มีให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น
 2. เว็บนี้ชื่อ qjava099.htm เป็นผลจากการประมวลผลโปรแกรม qjava.exe
 3. ถ้าท่านสนใจ มี 2 ทางเลือก ที่จะ copy ไปใช้ที่บ้าน (ใช้ได้แม้ไม่ได้ต่อ net)
  3.1 ชุดเล็ก copy เฉพาะแฟ้ม qjava.exe และ qjava.dbf ก็ใช้งานได้แล้ว
  3.2 ชุดใหญ่ copy แฟ้ม qjava.exe qjava.prg qjaval.prg และ qjava.dbf ไปปรับปรุงแก้ไข
 4. สามารถสร้างชุดข้อสอบได้ด้วยตัวท่านเอง จะให้นักเรียน copy ไปฝึกฝน หรือประยุกต์เป็นเกมเศรษฐีก็ได้
 5. ผมเขียนคำอธิบาย วิธีการเขียน ข้อมูลDBF และ Source PRG ไว้ ซึ่งสามารถคัดลอกได้ ที่นี่ quizjava.htm
ตัวอย่างให้ทดสอบ [ qjava099.htm ] - [ qjava100.htm ] - [ qjava101.htm ] - [ qjaval.htm( มีปัญหากับ IE4 เกือบ work) ] -


โชคดีจงเป็นของท่าน


  1. ชื่อและนามสกุลของแฟ้ม ในระบบ DOS ที่เป็นมาตรฐานรุ่นแรก มีขนาดเท่าใด --- (o0008)
  ชื่อขนาดไม่เกิน 8 อักษร และนามสกุลไม่ต่ำกว่า 3 อักษร
  ชื่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 อักษร และนามสกุลไม่ต่ำกว่า 3 อักษร
  ชื่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 อักษร และนามสกุลไม่เกิน 3 อักษร
  ชื่อขนาดไม่เกิน 8 อักษร และนามสกุลไม่เกิน 3 อักษร
Score for this question


โชคดีจงเป็นของท่าน


  2. 2 Kb มีขนาดเท่าใด --- (o0011)
  2000 byte
  200 byte
  32 byte
  2048 byte
Score for this question


โชคดีจงเป็นของท่าน


  3. บัส (Bus) หมายถึงถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มของสายไฟบน main board
  ถามว่า บัส ในคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท --- (o0014)
  2 ประเภทคือ บัสภายใน และบัสภายนอก
  3 ประเภท คือ บัสระดับสูง บัสระดับกลาง บัสระดับต่ำ
  1 ประเภทเท่านั้น คือบัสข้อมูล
  2 ประเภท คือ บัสใช้งาน และบัสไม่ใช้งาน
Score for this question


โชคดีจงเป็นของท่าน


  4. ลักษณะของ แผ่นขนาด 3.5 นิ้ว(DSHD) Double-Sided High-Density Disk มีลักษณะตรงตามข้อใด --- (o0017)
  ขนาด 9 Sector ต่อ Track
  ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
  ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 14 Sector
  ในแผ่นมี 740 Sector
Score for this question


โชคดีจงเป็นของท่าน


  5. RAM คือหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยสุ่ม ถามว่า RAM ย่อมาจากอะไร --- (o0020)
  Read Access Memory
  Random Access Memory
  Real Action Method
  Random Accumulate Measurement
Score for this question


โชคดีจงเป็นของท่าน


  6. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer --- (o0023)
  หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended memory)
  หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
  หน่วยความจำเหนือปกติ (High environment memory)
  หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์ (Expanded memory)
Score for this question


โชคดีจงเป็นของท่าน


  7. หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended Memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด --- (o0027)
  384 Kb
  640 Kb
  1024 Kb
  ส่วนที่เกิน 1 Mb ขึ้นไป
Score for this question

Total score
โดย คนไทย เพื่อคนไทย
qjava099.htm