TEN TEST CENTER
Computing Fundamentals (Quiz ID : 2)
1. การกระทำใดไม่เป็นผลดีต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตั้งเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง
 ตั้งเครื่องในที่ไม่ชื้นเกินไป
 ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะที่จำเป็น
 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
2. ติดตั้ง driver แล้วมีปัญหา ควรเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
 แกะเครื่องเข้าไป
 ไม่เข้า
 เปิดทิ้งไว้ก่อน
 safe mode
3. ข้อใดเป็นซอฟท์แวร์ประยุกต์
 Android
 iOS
 Windows
 MS Powerpoint
4. ข้อใดใช้เครือข่ายมากที่สุด
 ตรวจไวรัส
 คัดลอกแฟ้ม
 ส่งอีเมล
 พิมพ์จดหมาย
5. การกระทำใดไม่เป็นการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
 อัพเดทโปรแกรมต่อต้านไวรัส
 สำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
 ดาวน์โหลดหนังและเพลงเก็บไว้ยิ่งมากยิ่งดี
 ถอนโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก
6. อุปกรณ์ใดอยู่ใกล้แม่เหล็กแล้วจะทำให้ข้อมูลสูญหายได้ง่าย
 Flash drive
 Webcam
 DVD
 CD
7. นามสกุลของแฟ้มแบบใด ที่เป็นภาพ
 jpg
 mpg
 mp3
 docx
8. ข้อใดเป็นซอฟท์แวร์ระบบ
 Photoshop
 MS Excel
 Windows
 Camera360
9. อุปกรณ์ใดเสียหายน้อยสุดเมื่อตกน้ำ
 Flash drive
 CPU
 CD
 Harddisk
10. กระบวนการทำงานที่แสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาแบบทีละขั้นตอนคือข้อใด
 method
 function
 routine
 algorithm
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้ง Name และ Surname จะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
Name : ex. burin
Surname : ex. rujjy
ต้องกรอกชื่อและสกุล(อังกฤษ)และทำทุกข้อ
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 3.610131 : เวลา : Apr 24,2018 19:24:01
คอมพิวเตอร์
แฟน BNK48 (1)
คีย์แอพพลิเคชั่น(1)
จาวาทำซ้ำ(1)
คอมพิวเตอร์(7)
vb.net(1)
คณิต
บวกเลข(1)
บวกเลข(2)
อนุกรม ก.พ.(1)
คณิต(1)
เตรียม คณิต ก.พ.
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page