ศูนย์สอบ online เพื่อเสริม e-learning และ e-education
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : lampang.thcity.com | thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2550-03-21 (เพิ่ม แบบเติมคำ)
บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 “คือโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน” เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานอย่างมากมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาและคิดค้นอย่างต่อเนื่อง จึงให้โปรแกรมมีความสามารถในการใช้งานมากขึ้นและหลากหลาย ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลในวัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ครู อาจารย์ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งเอกชนหรือรัฐถะ ต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
ถ้าเอ่ยถึงบริษัทไมโครซอฟท์ น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักบริษัทที่ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้นิยมใช้มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ คือ MS Office ที่ประกอบด้วย MS Word , MS Excel , MS PowerPoint , MS Access และ MS Outlook โดยประมาณว่ามีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคน แต่จะมีกี่คนที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เรามักได้ยินคำถามหนึ่งอยู่บ่อยๆ ว่า “คุณมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่” , “คุณสามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้หรือไม่” คำตอบคือ “ได้ครับ” “พอได้ค่ะ” “คิดว่าได้” แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาหรือคุณมีความสามารถในการใช้ได้จริงอย่างที่พูดด้วยวาจา จากการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้งานกว่าครึ่ง ที่ใช้ความสามารถของโปรแกรม MS Office ได้เพียง 30% ของความสามารถของโปรแกรมเท่านั้น
ดังนั้นบริษัทไมโครซอฟท์ จึงได้สร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันความสามารถในการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ด้วยการสอบประกาศนียบัตร MOS Certified (Microsoft Office Specialist Certified) เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันความรู้ของบุคลากรมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และเพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้
Microsoft Office Specialist (MOS)
คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถการใช้โปรแกรม MS Office มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง โดยวิธีการสอบจะเป็นการสอบปฏิบัติ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กล่าวคือผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏ นั่นย่อมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบที่ผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรนี้ คือผู้สามารถใช้งานโปรแกรมชุด MS Office นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถ โดยการรับรองของบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
แบบทดสอบ
+ scsite.com
+ certiport.com (swf)
+ studyexam4less.com
+ gcflearnfree.org(U:P)

แนะนำเว็บไซต์
+ itit.co.th
+ adelaide.edu.au
+ certcities.com
+ certiport.com

หัวข้อแข่งขัน
+ Word 2003
+ Excel 2003
Question 1.
Prepare the memo for distribution as follows:
(1) Simultaneously indent the paragraphs below the headings management and Sales Associates at 0.5" (1.28 cm) from the leftmargin.
(2) Save the document as a Web page in the default working folder with the title Motor Pool Policy.

Question 2.
Reformat the memo as follows:
(1) Apply the Strong style to the first paragraph, Effective immediately..., in the body of the memo.
(2) For the headings Management and Sales Associates, add a square bullet style and change it to a red square picture bullet.
Question 3.
Modify the memo as follows:
(1) At the end of the paragraph, The two limousines..., insert the comment Refer to Employee handbook dated 3/4.
(2) Use the Smart tag menu to undo the automatic creation of a fraction from the date, 3/4.


Question 1.
Edit the Store Inventory worksheet by completing the following three tasks:
(1) Enter a formula in cell F26 that will average the values in cell range F3:F25.
(2) Insert the text Pick-up scheduled for Tuesday as a comment in cell E15.
(3) Use AutoFilter to display the records for items with a retail price greater than, or equal to 100.

Question 2.
Prepare the Top 10 worksheet for distribution by completing the following three tasks:
(1) Insert the chart title e-Antique Toy Sales.
(2) Insert the date in the right section of the header, and the file name and path information in the center section of the footer.
(3) Reset the page one print area to include cell range A1:H12.

Question 3.
Reformat the workbook by completing the following three tasks:
(1) Move the Index worksheet to the last position in the workbook, change the name of the worksheet to Value Index and the tab color to red.
(2) In the newly titled Value Index worksheet, center-align the data in column A.
(3) Apply a hyperlink in cell B12 of the Value Index worksheet to the file named 952YellowHouse.doc located in the default working folder.

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223