ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1กัลยา ชื่นกลิ่นinternet1310May 4,16 5:09:53May 4,16 5:11:10
2Pimonphan Samranengl1031010May 4,16 3:12:49May 4,16 3:15:45
3Pimonphan Samranengl1021010May 4,16 3:07:03May 4,16 3:11:56
4Pimonphan Samranengl101910May 4,16 3:01:27May 4,16 3:06:22
5mongkolsawat manmuenos1610May 4,16 12:36:48May 4,16 12:41:43
6สาย เงินเส็งcomputer3310May 3,16 10:59:07May 3,16 11:03:09
7ทิพวรรณ อิศราcomputer1910May 3,16 6:04:23May 3,16 6:05:42
8ทิพวรรณ อิศราcomfun01810May 3,16 6:00:06May 3,16 6:02:35
9ทิพวรรณ อิศราcomputer1910May 3,16 5:55:49May 3,16 5:57:22
10ทิพวรรณ อิศราcomputer1910May 3,16 5:54:42May 3,16 5:55:42
11ทิพวรรณ อิศราcomputer1910May 3,16 5:52:52May 3,16 5:54:33
12ทิพวรรณ อิศราcomputer11010May 3,16 5:50:22May 3,16 5:52:37
13ทิพวรรณ อิศราinternet2510May 3,16 5:46:52May 3,16 5:49:07
14ทิพวรรณ อิศราinternet1810May 3,16 5:40:41May 3,16 5:43:53
15สส ยบengl1021010May 3,16 1:16:42May 3,16 1:24:24
16สส ยบengl101910May 3,16 1:07:05May 3,16 1:15:47
17.20 .comfun02910May 2,16 10:13:14May 2,16 10:15:52
18. .comfun011010May 2,16 10:10:31May 2,16 10:13:06
19Mini Jibimath011212Apr 30,16 3:55:03Apr 30,16 3:55:43
20Mini Jibicomputer1610Apr 30,16 3:52:23Apr 30,16 3:54:56
21ชนัญชิดา นฤบดินทรcomfun02610Apr 30,16 3:39:21Apr 30,16 3:41:03
22ชนัญชิดา นฤบดินทรcomfun01610Apr 30,16 3:37:06Apr 30,16 3:39:14
23ชนัญชิดา นฤบดินทรengl102710Apr 30,16 3:34:10Apr 30,16 3:36:48
24ชนัญชิดา นฤบดินทรengl101910Apr 30,16 3:31:45Apr 30,16 3:33:53
25ohm jacomfun01810Apr 29,16 11:34:34Apr 29,16 11:36:37
26ohm jaeenetwork1610Apr 29,16 11:22:28Apr 29,16 11:25:03
27ohm jacomputer5710Apr 29,16 11:17:59Apr 29,16 11:21:05
28ohm jacomputer6710Apr 29,16 11:03:34Apr 29,16 11:07:30
292 สุภาภรผณ์ พรมจันทร์internet2310Apr 29,16 8:37:00Apr 29,16 8:39:45
301 สุภาภรผณ์ พรมจันทร์internet1410Apr 29,16 8:30:33Apr 29,16 8:35:07
31บอม บอมeenetwork1210Apr 29,16 12:16:59Apr 29,16 12:19:36
32บอม บอมcomputer7610Apr 29,16 12:11:51Apr 29,16 12:16:21
33บอม บอมinternet1510Apr 29,16 12:05:16Apr 29,16 12:08:01
34บอม บอมcomputer41010Apr 29,16 12:02:13Apr 29,16 12:04:38
35สุภัสสรา คล้ายรักษ์javakey1410Apr 29,16 11:47:25Apr 29,16 11:49:42
36โอม คับgm101910Apr 29,16 5:36:28Apr 29,16 5:45:43
37โอม คับeenetwork1510Apr 29,16 5:26:17Apr 29,16 5:36:05
38โอม คับos1310Apr 29,16 5:09:53Apr 29,16 5:25:55
39โอม คับcomputer7910Apr 29,16 4:54:44Apr 29,16 5:09:38
40โอม คับcomputer6710Apr 29,16 4:48:50Apr 29,16 4:54:32
41Pattawan Boonjarernengl101310Apr 29,16 4:47:35Apr 29,16 4:50:08
42โอม คับcomputer51010Apr 29,16 4:38:31Apr 29,16 4:48:41
43โอม คับcomputer41010Apr 29,16 4:32:33Apr 29,16 4:38:20
44โอม คับcomputer3810Apr 29,16 4:20:01Apr 29,16 4:32:19
45โอม คับcomputer2710Apr 29,16 4:10:12Apr 29,16 4:19:09
46ฟฟ ฟฟcomputer3710Apr 29,16 4:13:44Apr 29,16 4:16:45
47ฟฟ ฟฟcomputer2810Apr 29,16 4:09:36Apr 29,16 4:12:00
48โอม คับcomputer1910Apr 29,16 4:02:41Apr 29,16 4:09:58
49ฟฟ ฟฟcomputer1710Apr 29,16 4:07:18Apr 29,16 4:09:31
50โอม คับinternet2810Apr 29,16 3:47:59Apr 29,16 4:02:11
51โอม คับinternet1810Apr 29,16 3:36:23Apr 29,16 3:47:15
52สิทธิศักดิ์ นามกิ่งcomputer31010Apr 28,16 4:54:17Apr 28,16 4:55:20
53สิทธิศักดิ์ นามกิ่งinternet2410Apr 28,16 4:18:54Apr 28,16 4:19:56
54สิทธิศักดิ์ นามกิ่งinternet2410Apr 28,16 4:17:08Apr 28,16 4:18:42
55สิทธิศักดิ์ นามกิ่งinternet2310Apr 28,16 4:15:15Apr 28,16 4:16:38
56กัญญา สัจธรรมcomfun01610Apr 27,16 11:32:41Apr 27,16 11:33:21
57น.ส ฮานีตา หมะโสะengl102510Apr 27,16 3:27:48Apr 27,16 3:32:51
58ไก่งาม ตามท้องเรื่องengl102210Apr 27,16 1:36:52Apr 27,16 1:40:48
59ไก่งาม ตามท้องเรื่องengl101610Apr 27,16 1:31:42Apr 27,16 1:35:27
60มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนinternet2510Apr 27,16 7:18:22Apr 27,16 7:20:21
61มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนeenetwork1310Apr 27,16 7:02:02Apr 27,16 7:05:16
62มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนos1410Apr 27,16 6:58:28Apr 27,16 7:01:39
63มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนkeyapp02110Apr 27,16 6:56:33Apr 27,16 6:56:56
64มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนkeyapp01210Apr 27,16 6:54:22Apr 27,16 6:56:18
65มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer7910Apr 27,16 6:52:20Apr 27,16 6:53:10
66มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer6610Apr 27,16 6:45:40Apr 27,16 6:48:26
67มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer5610Apr 27,16 6:43:48Apr 27,16 6:45:24
68มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer4910Apr 27,16 6:41:48Apr 27,16 6:43:32
69มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer3710Apr 27,16 6:39:12Apr 27,16 6:41:29
70มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer2710Apr 27,16 6:36:46Apr 27,16 6:38:57
71มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนcomputer1910Apr 27,16 6:34:49Apr 27,16 6:36:24
72มงคลสวัสดิ์ แม้นเหมือนinternet1710Apr 27,16 6:33:11Apr 27,16 6:34:04
73P Bengl1031010Apr 26,16 3:13:45Apr 26,16 3:15:25
74P Bengl1021010Apr 26,16 3:11:22Apr 26,16 3:13:24
75P Bengl1011010Apr 26,16 3:10:21Apr 26,16 3:11:02
76P Bengl1011010Apr 26,16 3:07:31Apr 26,16 3:09:18
77สักรินท์ บัวทองeenetwork1310Apr 26,16 12:07:13Apr 26,16 12:09:34
78ฟฟ ฟฟinternet2610Apr 26,16 4:53:13Apr 26,16 4:55:30
79ฟฟ ฟฟinternet1810Apr 26,16 4:51:27Apr 26,16 4:53:04
80ฟฟ ฟฟinternet1810Apr 26,16 4:48:22Apr 26,16 4:51:03
81ชาคริยา แจ้วเวชengl1031010Apr 25,16 12:46:19Apr 25,16 12:49:37
82ชาคริยา แจ้วเวชengl1011010Apr 25,16 12:40:09Apr 25,16 12:45:50
83ชาคริยา แจ้วเวชengl102710Apr 25,16 12:37:54Apr 25,16 12:39:05
84ชาคริยา แจ้วเวชengl102710Apr 25,16 12:34:08Apr 25,16 12:37:53
85ธัชชนาภา พจนาภรณ์computer2510Apr 25,16 6:36:18Apr 25,16 6:40:11
86วรรณดี รัชตะประกรgm101810Apr 25,16 1:04:31Apr 25,16 2:01:30
87ถ ถcomputer6410Apr 24,16 3:41:51Apr 24,16 3:44:23
88คำ คนkeyapp03310Apr 24,16 10:15:10Apr 24,16 10:15:35
89คำ คนcomputer1210Apr 24,16 10:14:16Apr 24,16 10:14:35
90คำ คนkeyapp03210Apr 24,16 10:13:20Apr 24,16 10:13:45
91คำ คนcomputer5310Apr 24,16 10:11:59Apr 24,16 10:12:23
92คำ คนcomputer7310Apr 24,16 10:11:16Apr 24,16 10:11:30
93คำ คนcomputer2610Apr 24,16 10:07:14Apr 24,16 10:10:30
94คำ คนcomputer1610Apr 24,16 10:03:39Apr 24,16 10:06:37
95คำ คนengl103810Apr 24,16 9:52:26Apr 24,16 10:02:17
96คำ คนengl103210Apr 24,16 9:51:36Apr 24,16 9:51:58
97คำ คนengl102310Apr 24,16 9:46:30Apr 24,16 9:50:56
98พัชรีย์ โคตรพัฒน์engl101410Apr 24,16 9:33:44Apr 24,16 9:43:18
99สาวน้อย อารมณ์ดีcomfun01310Apr 22,16 1:27:00Apr 22,16 1:29:26
100สาวน้อย อารมณ์ดีinternet2510Apr 22,16 1:25:14Apr 22,16 1:26:50
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : May 4,16 5:53:42 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)