ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1วรพงศ์ วรพงศ์computer1910Oct 20,14 9:43:03Oct 20,14 9:44:03
2วรพงศ์ วรพงศ์computer71010Oct 20,14 4:36:04Oct 20,14 4:44:18
3วรพงศ์ วรพงศ์computer6710Oct 20,14 4:29:46Oct 20,14 4:35:42
4วรพงศ์ วรพงศ์computer5810Oct 20,14 4:27:36Oct 20,14 4:29:27
5วรพงศ์ วรพงศ์computer41010Oct 20,14 3:09:29Oct 20,14 3:18:27
6วรพงศ์ วรพงศ์computer3810Oct 20,14 2:53:36Oct 20,14 3:08:07
7วรพงศ์ วรพงศ์computer2810Oct 20,14 2:48:20Oct 20,14 2:53:32
8วรพงศ์ วรพงศ์computer11010Oct 20,14 2:45:34Oct 20,14 2:47:48
9เบญ เบญcomputer3510Oct 20,14 12:37:40Oct 20,14 12:45:37
10เบญ เบญcomputer1810Oct 20,14 12:31:41Oct 20,14 12:32:42
11เบญ เบญcomputer1710Oct 20,14 12:30:38Oct 20,14 12:31:33
12เบญ เบญcomputer1810Oct 20,14 12:29:04Oct 20,14 12:30:30
13เบญ เบญcomputer1810Oct 20,14 12:27:50Oct 20,14 12:28:55
14เบญ เบญcomputer1710Oct 20,14 12:25:51Oct 20,14 12:27:44
15เบญ เบญinternet2410Oct 20,14 12:20:31Oct 20,14 12:25:04
16ศศิธร กันธิยะengl102110Oct 19,14 11:02:59Oct 19,14 11:07:20
17ศศิธร กันธิยะengl101510Oct 19,14 10:57:33Oct 19,14 11:02:16
18สอง สองcomfun01610Oct 19,14 10:04:09Oct 19,14 10:04:50
19สอง สองcomfun01710Oct 19,14 10:03:17Oct 19,14 10:04:01
20สอง สองcomfun01710Oct 19,14 9:58:53Oct 19,14 10:00:41
21สอง สองcomfun01710Oct 19,14 9:57:52Oct 19,14 9:58:49
22สอง สองcomfun01810Oct 19,14 9:57:09Oct 19,14 9:57:42
23สอง สองcomfun01810Oct 19,14 9:54:57Oct 19,14 9:55:40
24สอง สองcomfun01610Oct 19,14 9:50:02Oct 19,14 9:51:19
25สอง สองcomfun01610Oct 19,14 9:48:31Oct 19,14 9:49:52
26สอง สองcomfun01710Oct 19,14 9:36:11Oct 19,14 9:48:11
27สอง สองcomfun021010Oct 19,14 9:32:49Oct 19,14 9:35:42
28สอง สองcomfun021010Oct 19,14 9:30:44Oct 19,14 9:32:33
29สอง สองcomfun01510Oct 19,14 9:29:03Oct 19,14 9:30:29
30สอง สองeenetwork1510Oct 19,14 9:26:09Oct 19,14 9:28:46
31สอง สองcomputer7610Oct 19,14 9:23:10Oct 19,14 9:24:47
32เบญ เบญcomputer1810Oct 19,14 9:19:37Oct 19,14 9:21:35
33สอง สองcomputer6510Oct 19,14 9:19:54Oct 19,14 9:21:32
34เบญ เบญcomputer1810Oct 19,14 9:18:11Oct 19,14 9:19:27
35เบญ เบญcomputer1910Oct 19,14 9:15:54Oct 19,14 9:17:57
36เบญ เบญcomputer1710Oct 19,14 9:13:43Oct 19,14 9:15:45
37วริสรา สมจิตต์internet1410Oct 19,14 9:07:47Oct 19,14 9:09:31
38วริสรา สมจิตต์internet1610Oct 19,14 9:05:18Oct 19,14 9:07:39
39วริสรา สมจิตต์internet1610Oct 19,14 9:03:17Oct 19,14 9:05:11
40วริสรา สมจิตต์internet1510Oct 19,14 8:59:20Oct 19,14 9:03:08
41Annie Sawanya chamnongreainternet1210Oct 19,14 12:43:50Oct 19,14 12:53:16
42วริสรา สมจิตต์computer1810Oct 19,14 10:59:17Oct 19,14 11:01:26
43วริสรา สมจิตต์computer1710Oct 19,14 10:57:25Oct 19,14 10:58:58
44วริสรา สมจิตต์computer1610Oct 19,14 10:55:32Oct 19,14 10:57:12
45วริสรา สมจิตต์computer1710Oct 19,14 10:50:19Oct 19,14 10:54:06
46ปิยาพัชร ตันติพิมพ์กุลengl101910Oct 19,14 8:48:25Oct 19,14 8:49:44
47ปิยาพัชร ตันติพิมพ์กุลengl101810Oct 19,14 8:45:28Oct 19,14 8:47:53
48อ อinternet1610Oct 17,14 6:19:31Oct 17,14 6:22:05
49ดวงฤดี อินทรกุลmath021212Oct 17,14 12:35:10Oct 17,14 12:38:40
50ดวงฤดี อินทรกุลmath011212Oct 17,14 12:31:26Oct 17,14 12:33:29
51ดวงฤดี อินทรกุลengl103010Oct 17,14 12:29:41Oct 17,14 12:30:26
52ดวงฤดี อินทรกุลengl102310Oct 17,14 12:28:59Oct 17,14 12:29:32
53ดวงฤดี อินทรกุลengl101410Oct 17,14 12:28:07Oct 17,14 12:28:08
54ดวงฤดี อินทรกุลengl101410Oct 17,14 12:25:30Oct 17,14 12:28:03
55ประเสริฐ มะหมัดkeyapp06210Oct 17,14 8:21:19Oct 17,14 8:21:46
56ประเสริฐ มะหมัดkeyapp06010Oct 17,14 8:20:58Oct 17,14 8:21:10
57ประเสริฐ มะหมัดkeyapp01410Oct 17,14 8:19:01Oct 17,14 8:19:45
58ประเสริฐ มะหมัดkeyapp01210Oct 17,14 8:17:59Oct 17,14 8:18:17
59Noiz Pilacomputer6610Oct 17,14 5:49:00Oct 17,14 5:53:01
60Noiz Pilacomputer7810Oct 17,14 5:43:16Oct 17,14 5:48:21
61นลนีย์ ยอดเมืองengl101710Oct 17,14 3:53:06Oct 17,14 5:17:33
62เบลล่า น่ารนักinternet1610Oct 17,14 2:18:38Oct 17,14 2:19:37
63จิตตรา ภูนาศรีinternet1410Oct 16,14 10:11:15Oct 16,14 10:15:54
64นพมาศ แว่นเพชรengl102610Oct 16,14 2:49:36Oct 16,14 2:55:28
65สอง สองcomputer5810Oct 16,14 2:47:42Oct 16,14 2:48:29
66สอง สองcomputer5910Oct 16,14 2:45:38Oct 16,14 2:47:37
67สอง สองcomputer41010Oct 16,14 2:43:27Oct 16,14 2:43:59
68น้ำหวาน จุลทว่engl102510Oct 16,14 1:20:31Oct 16,14 1:33:17
69นฤมล นิยมพลอยengl102810Oct 16,14 1:02:29Oct 16,14 1:05:40
70นฤมล นิยมพลอยengl101910Oct 16,14 1:01:23Oct 16,14 1:01:58
71นฤมล นิยมพลอยengl101910Oct 16,14 12:58:44Oct 16,14 12:59:17
72นฤมล นิยมพลอยengl101110Oct 16,14 12:58:21Oct 16,14 12:58:35
73สอง สองinternet1010Oct 15,14 10:22:00Oct 15,14 10:22:48
74สอง สองinternet1010Oct 15,14 10:20:31Oct 15,14 10:21:08
75สอง สองinternet1110Oct 15,14 10:17:53Oct 15,14 10:19:34
76สอง สองinternet1210Oct 15,14 10:17:05Oct 15,14 10:17:47
77สอง สองinternet1110Oct 15,14 10:16:24Oct 15,14 10:16:57
78Ago voonojavaloop1510Oct 15,14 9:33:19Oct 15,14 9:40:22
79อุมาพร ตั่นเล่งjavaloop1610Oct 15,14 9:32:36Oct 15,14 9:34:39
80ฉัตรกานต์ นิรัตน์javaloop1310Oct 15,14 9:29:02Oct 15,14 9:33:04
81fah karmjavaloop1610Oct 15,14 9:10:59Oct 15,14 9:15:03
82รัตนชัย ไชยสุวรรณcomfun01710Oct 15,14 7:31:26Oct 15,14 7:33:56
83รัตนชัย ไชยสุวรรณinternet1710Oct 15,14 7:26:16Oct 15,14 7:29:21
84ศิรดา จาดป้อมmath1212Oct 15,14 2:21:18Oct 15,14 2:22:06
85Noiz Pilabutcomputer1810Oct 15,14 1:39:20Oct 15,14 1:42:14
86Noiz Pilabutinternet2510Oct 15,14 1:37:03Oct 15,14 1:38:51
87Noiz Pilabutinternet1510Oct 15,14 1:28:34Oct 15,14 1:30:48
88ศักดิ์สิทธิ์ สุพรมinternet2310Oct 15,14 10:16:58Oct 15,14 10:19:28
89ศักดิ์สิทธิ์ สุพรมinternet1610Oct 15,14 10:13:20Oct 15,14 10:16:24
90ณภัทสรา ศรีสุภันท์engl102510Oct 15,14 6:15:26Oct 15,14 6:18:36
91ณภัทสรา ศรีสุภันท์engl101510Oct 15,14 6:07:58Oct 15,14 6:13:21
92การวี บุญคงmath021212Oct 15,14 2:18:40Oct 15,14 2:20:23
93การวี บุญคงcomputer1210Oct 15,14 2:15:52Oct 15,14 2:17:42
94การวี บุญคงmath1212Oct 15,14 2:14:24Oct 15,14 2:15:21
95ชินดนัย วิชัยทาcomfun01710Oct 14,14 9:09:40Oct 14,14 9:14:17
96ชินดนัย วิชัยทาos1310Oct 14,14 9:05:52Oct 14,14 9:08:42
97สุทธิรักษา ธรรมใจcomfun01810Oct 14,14 9:06:09Oct 14,14 9:08:10
98สุทธิรักษา ธรรมใจos1410Oct 14,14 9:00:25Oct 14,14 9:05:40
99ฟ ฟinternet1310Oct 14,14 8:38:59Oct 14,14 8:42:26
100กันตพงศ์ อ่อนจันทร์อมinternet1410Oct 14,14 4:59:02Oct 14,14 5:01:54
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Oct 20,14 1:54:23 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)