ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1วิภวานี คิดหาmath031012Apr 26,15 5:21:57Apr 26,15 5:24:39
21 1internet1610Apr 25,15 10:18:00Apr 25,15 10:20:35
31 1internet2410Apr 25,15 10:15:40Apr 25,15 10:17:53
41 1computer4810Apr 25,15 10:13:13Apr 25,15 10:14:18
51 1computer3610Apr 25,15 10:10:50Apr 25,15 10:13:08
61 1computer2510Apr 25,15 10:09:52Apr 25,15 10:10:44
71 1computer2610Apr 25,15 10:08:01Apr 25,15 10:09:52
81 1computer1910Apr 25,15 10:05:47Apr 25,15 10:07:29
9MALNA JUPengl103710Apr 25,15 9:35:53Apr 25,15 9:39:59
10MALNA JUPengl101510Apr 25,15 9:34:17Apr 25,15 9:35:34
11ชื่อ นามinternet11010Apr 25,15 2:06:56Apr 25,15 2:07:43
12สุขใจ ขยันinternet1910Apr 25,15 2:03:31Apr 25,15 2:04:17
13สุขใจ ขยันinternet1910Apr 25,15 1:57:02Apr 25,15 2:03:19
14test test1internet1810Apr 25,15 1:44:53Apr 25,15 1:46:31
15test test1internet1810Apr 25,15 1:43:04Apr 25,15 1:44:28
16tonkrajud bannorkinternet1810Apr 25,15 1:38:21Apr 25,15 1:42:54
17tonkrajud bannorkinternet1810Apr 25,15 1:34:45Apr 25,15 1:38:06
18tonkrajud bannorkinternet1710Apr 25,15 1:25:25Apr 25,15 1:33:53
19tonkrajud bannorkinternet1610Apr 25,15 1:13:40Apr 25,15 1:25:10
20นี ออengl101810Apr 25,15 1:09:01Apr 25,15 1:15:36
21ซัลมา กาเร็งinternet1610Apr 25,15 8:37:16Apr 25,15 8:39:23
22gordon gordoncomputer1010Apr 24,15 4:01:57Apr 24,15 4:01:57
23ชื่อ นามสกุลengl1031010Apr 24,15 2:11:15Apr 24,15 2:12:44
24ธนพร สว่างเมืองengl101910Apr 24,15 1:49:06Apr 24,15 2:01:49
25Jungjing Jingengl1031010Apr 24,15 1:51:04Apr 24,15 1:59:55
26ธนพร สว่างเมืองengl102910Apr 24,15 1:43:20Apr 24,15 1:48:41
27ธนพร สว่างเมืองengl102610Apr 24,15 1:38:55Apr 24,15 1:41:50
28ธนพร สว่างเมืองengl1031010Apr 24,15 1:03:44Apr 24,15 1:37:58
29H Hgm101910Apr 24,15 11:21:13Apr 24,15 11:35:53
30นี วงinternet1610Apr 24,15 11:02:06Apr 24,15 11:04:33
31hh jjcomfun01910Apr 24,15 10:07:27Apr 24,15 10:09:03
32hh jjcomputer11010Apr 24,15 10:04:29Apr 24,15 10:06:42
33hh jjinternet2610Apr 24,15 10:03:09Apr 24,15 10:03:57
34hh jjinternet2510Apr 24,15 10:02:11Apr 24,15 10:03:04
35hh jjinternet2510Apr 24,15 10:00:33Apr 24,15 10:02:01
36hh jjinternet1910Apr 24,15 9:57:42Apr 24,15 10:00:22
37กก กกกengl102310Apr 24,15 9:37:38Apr 24,15 9:39:36
38กก กกกengl101510Apr 24,15 9:34:12Apr 24,15 9:37:28
39กก กกกeenetwork1810Apr 24,15 9:29:22Apr 24,15 9:33:17
40ชุติมา จงใจงามos1310Apr 24,15 7:50:50Apr 24,15 7:55:15
41อภิสิทธิ์ อยู่พันดุงjavakey1110Apr 24,15 4:35:59Apr 24,15 4:37:44
42อภิสิทธิ์ อยู่พันดุงcomfun021010Apr 24,15 4:30:05Apr 24,15 4:31:39
43อภิสิทธิ์ อยู่พันดุงcomputer11010Apr 24,15 4:26:55Apr 24,15 4:28:37
44อภิสิทธิ์ อยู่พันดุงcomfun01810Apr 24,15 4:23:06Apr 24,15 4:26:10
45กากฟ เกรียนฟengl1031010Apr 24,15 2:56:04Apr 24,15 2:56:43
46กากห เกรียนหengl102910Apr 24,15 2:51:58Apr 24,15 2:53:23
47กาก เกรียนengl101810Apr 24,15 2:47:20Apr 24,15 2:48:16
48ชนิสรา ประวีengl103610Apr 24,15 2:13:46Apr 24,15 2:18:16
49พิทย์ศรุท ผดุงกิจjavakey1310Apr 23,15 11:55:26Apr 23,15 11:59:54
50ปวีณา กงเกียนcomputer1910Apr 23,15 10:17:51Apr 23,15 10:20:45
51ปวีณา กงเกียนinternet2910Apr 23,15 10:13:57Apr 23,15 10:16:57
52ปวีณา กงเกียนinternet1510Apr 23,15 10:06:59Apr 23,15 10:12:09
53ภัชรพร พิเศษinternet2210Apr 23,15 1:40:40Apr 23,15 1:44:38
54ภัชรพร พิเศษinternet1310Apr 23,15 1:30:34Apr 23,15 1:38:28
55พู ตรีengl1011010Apr 23,15 9:09:03Apr 23,15 9:10:24
56คีตพิชญ์ มาคำengl101810Apr 23,15 4:44:09Apr 23,15 4:47:08
57เขียว ดำดีengl102410Apr 22,15 11:49:26Apr 22,15 11:49:46
58tonkrajud bannorkinternet1710Apr 22,15 9:37:39Apr 22,15 9:39:52
59มด เอ็กซ์engl101510Apr 22,15 4:20:58Apr 22,15 4:25:40
60มด เอ็กซ์os1510Apr 22,15 4:17:57Apr 22,15 4:20:27
61มด เอ็กซ์computer7510Apr 22,15 4:14:42Apr 22,15 4:17:34
62มด เอ็กซ์internet1210Apr 22,15 4:10:57Apr 22,15 4:13:58
63จิรัน ถนอมชีพengl101710Apr 22,15 7:25:38Apr 22,15 7:26:44
64ธัญญารัตน์ มณีเนตรengl101910Apr 22,15 6:56:01Apr 22,15 7:08:52
65ธัญญารัตน์ มณีเนตรengl101810Apr 22,15 6:41:10Apr 22,15 6:55:08
66ไอสัด เฉลยมาcomputer71010Apr 22,15 3:53:30Apr 22,15 3:55:59
67ไอสัด เฉลยมาcomputer5910Apr 22,15 3:49:51Apr 22,15 3:52:44
68ไอสัด เฉลยมาos1410Apr 22,15 3:44:56Apr 22,15 3:49:23
69ไอสัด เฉลยมาinternet2810Apr 22,15 3:14:53Apr 22,15 3:16:25
70ไอสัด เฉลยมาinternet1710Apr 22,15 3:13:23Apr 22,15 3:14:19
71fg fsdfeenetwork1610Apr 22,15 2:01:40Apr 22,15 2:04:00
72fg fsdfos1510Apr 22,15 1:57:20Apr 22,15 2:00:49
73fg fsdfcomputer5610Apr 22,15 1:54:08Apr 22,15 1:57:16
74fg fsdfcomputer4810Apr 22,15 1:48:53Apr 22,15 1:53:59
75fg fsdfcomputer3810Apr 22,15 1:46:47Apr 22,15 1:48:42
76fg fsdfcomputer2510Apr 22,15 1:42:20Apr 22,15 1:46:39
77fg fsdfcomputer1710Apr 22,15 1:41:17Apr 22,15 1:42:13
78fg fsdfinternet21010Apr 22,15 1:37:48Apr 22,15 1:41:07
79fg fsdfinternet1710Apr 22,15 1:36:31Apr 22,15 1:37:33
80อภิสรา อัมพรพงศ์comfun01210Apr 21,15 11:16:01Apr 21,15 11:19:15
81อภิสรา อัมพรพงศ์math1212Apr 21,15 11:14:47Apr 21,15 11:15:30
82อภิสรา อัมพรพงศ์engl103910Apr 21,15 11:03:43Apr 21,15 11:08:27
83อภิสรา อัมพรพงศ์engl102410Apr 21,15 10:59:16Apr 21,15 11:03:02
84อภิสรา อัมพรพงศ์engl101710Apr 21,15 10:54:25Apr 21,15 10:58:20
85สุภัคชญา หยูengl1011010Apr 21,15 11:21:12Apr 21,15 11:24:45
86อลิส อารีengl101610Apr 21,15 4:55:43Apr 21,15 5:04:48
87อลิส อารีinternet1610Apr 21,15 4:36:35Apr 21,15 4:37:41
88อลิส อารีinternet2510Apr 21,15 4:31:58Apr 21,15 4:33:46
89บัดดี้ ไบสันcomputer6310Apr 21,15 4:30:10Apr 21,15 4:31:01
90บัดดี้ ไบสันcomputer5510Apr 21,15 4:14:06Apr 21,15 4:27:10
91บัดดี้ ไบสันcomfun02910Apr 21,15 4:11:01Apr 21,15 4:13:09
92บัดดี้ ไบสันcomfun01510Apr 21,15 4:07:48Apr 21,15 4:10:26
93วสันต์ คำเสนinternet2110Apr 21,15 1:41:10Apr 21,15 1:44:35
94วสันต์ คำเสนinternet1710Apr 21,15 1:35:33Apr 21,15 1:40:03
95อลิส อารีcomputer4810Apr 20,15 10:22:55Apr 20,15 10:24:52
96อลิส อารีcomputer3410Apr 20,15 10:19:54Apr 20,15 10:22:35
97อลิส อารีcomputer2910Apr 20,15 10:18:49Apr 20,15 10:19:38
98อลิส อารีcomputer2910Apr 20,15 10:15:45Apr 20,15 10:18:48
99อลิส อารีcomputer1810Apr 20,15 10:13:32Apr 20,15 10:15:19
100แป้ง ป.แป้งcomputer1810Apr 20,15 7:44:39Apr 20,15 7:46:32
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Apr 26,15 4:57:01 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)