ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1SS sscomputer6910Dec 18,14 10:13:13Dec 18,14 10:28:21
2SS sscomputer5810Dec 18,14 10:03:00Dec 18,14 10:12:40
3SS sscomputer41010Dec 18,14 10:01:01Dec 18,14 10:02:41
4ณฐิกา ชินวงค์engl1031010Dec 18,14 9:07:31Dec 18,14 9:12:28
5ณฐิกา ชินวงค์engl102510Dec 18,14 9:00:25Dec 18,14 9:06:18
6ณฐิกา ชินวงค์engl101510Dec 18,14 8:53:24Dec 18,14 8:58:37
7ไอลดา แก้วคุิมภัยcomputer1410Dec 18,14 5:24:16Dec 18,14 5:26:14
8ำพ้ ำดะos1010Dec 17,14 10:54:24Dec 17,14 10:54:51
9praphatson hongkhamos1010Dec 17,14 10:54:07Dec 17,14 10:54:25
10ำพ้ ำดะcomputer7210Dec 17,14 10:53:52Dec 17,14 10:54:19
11praphatson hongkhamcomputer2510Dec 17,14 10:51:17Dec 17,14 10:53:52
12ำพ้ ำดะcomputer6410Dec 17,14 10:52:59Dec 17,14 10:53:45
13วุฒิชัย บัวหอมcomputer4410Dec 17,14 10:53:14Dec 17,14 10:53:40
14นราธิป หมั่นเรียนcomputer6210Dec 17,14 10:53:06Dec 17,14 10:53:38
15ก้องกิดากร บุพศิริcomputer4310Dec 17,14 10:51:46Dec 17,14 10:53:19
16วุฒิชัย บัวหอมcomputer4210Dec 17,14 10:52:01Dec 17,14 10:53:04
17นราธิป หมั่นเรียนcomputer5110Dec 17,14 10:52:02Dec 17,14 10:53:00
18บ บcomputer5310Dec 17,14 10:49:55Dec 17,14 10:51:48
19ศิริลักษณ์ ศิริมาcomputer1210Dec 17,14 10:47:15Dec 17,14 10:51:47
20กิตติพงษ์ ก้องinternet1410Dec 17,14 10:51:09Dec 17,14 10:51:43
21ก้องกิดากร บุพศิริcomputer4310Dec 17,14 10:50:42Dec 17,14 10:51:36
22วุฒิชัย บัวหอมcomputer3610Dec 17,14 10:50:15Dec 17,14 10:51:29
23กันต์ธร ทองจันทร์computer5110Dec 17,14 10:50:52Dec 17,14 10:51:16
24กิตติพงษ์ ก้องinternet1210Dec 17,14 10:50:32Dec 17,14 10:50:56
25กันต์ธร ทองจันทร์computer4310Dec 17,14 10:50:09Dec 17,14 10:50:37
26praphatson hongkhamcomputer1410Dec 17,14 10:49:37Dec 17,14 10:50:36
27ก้องกิดากร บุพศิริcomputer4410Dec 17,14 10:50:03Dec 17,14 10:50:31
28กิตติพงษ์ ก้องinternet1310Dec 17,14 10:49:57Dec 17,14 10:50:28
29วุฒิชัย บัวหอมcomputer3110Dec 17,14 10:49:15Dec 17,14 10:50:08
30กันต์ธร ทองจันทร์computer3110Dec 17,14 10:49:32Dec 17,14 10:49:56
31กิตติพงษ์ ก้องinternet1210Dec 17,14 10:49:10Dec 17,14 10:49:54
32สุดารัตน์ นนทะพรมinternet1210Dec 17,14 10:48:59Dec 17,14 10:49:43
33บาส บาสinternet2710Dec 17,14 10:44:19Dec 17,14 10:49:23
34praphatson hongkhaminternet2210Dec 17,14 10:46:34Dec 17,14 10:49:09
35กิตติพงษ์ ก้องinternet1110Dec 17,14 10:48:40Dec 17,14 10:49:06
36กันต์ธร ทองจันทร์computer2210Dec 17,14 10:48:31Dec 17,14 10:48:57
37ณัฐพล ขาวเผือกcomputer2210Dec 17,14 10:47:58Dec 17,14 10:48:46
38วุฒิชัย บัวหอมcomputer2410Dec 17,14 10:48:02Dec 17,14 10:48:43
39สาโรช เอื้อกิจinternet2010Dec 17,14 10:48:06Dec 17,14 10:48:41
40สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer3310Dec 17,14 10:48:08Dec 17,14 10:48:39
41กันต์ธร ทองจันทร์computer1410Dec 17,14 10:47:17Dec 17,14 10:47:50
42ก้องกิดากร บุพศิริcomputer2210Dec 17,14 10:46:15Dec 17,14 10:47:40
43สาโรช เอื้อกิจinternet1410Dec 17,14 10:46:57Dec 17,14 10:47:40
44ณัฐพล ขาวเผือกcomputer1210Dec 17,14 10:46:57Dec 17,14 10:47:33
45วุฒิชัย บัวหอมcomputer1310Dec 17,14 10:46:15Dec 17,14 10:47:30
46สุดารัตน์ นนทะพรมos1210Dec 17,14 10:46:54Dec 17,14 10:47:24
47กันต์ธร ทองจันทร์internet2010Dec 17,14 10:46:30Dec 17,14 10:46:58
48นราธิป หมั่นเรียนcomputer4210Dec 17,14 10:45:04Dec 17,14 10:46:24
49สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer7410Dec 17,14 10:45:32Dec 17,14 10:46:16
50ณัฐพล ขาวเผือกinternet2310Dec 17,14 10:45:46Dec 17,14 10:46:07
51กันต์ธร ทองจันทร์internet1410Dec 17,14 10:43:22Dec 17,14 10:46:00
52เต้ เจษฎา โกเมศมิตรinternet1310Dec 17,14 10:41:38Dec 17,14 10:46:00
53ก้องกิดากร บุพศิริcomputer2310Dec 17,14 10:45:09Dec 17,14 10:45:59
54ประภัสสร หงษ์คำinternet1310Dec 17,14 10:43:03Dec 17,14 10:45:44
55ศราวุธ ไกยนารถos1410Dec 17,14 10:45:10Dec 17,14 10:45:34
56กิตติพงษ์ ก้องinternet1110Dec 17,14 10:44:40Dec 17,14 10:45:23
57สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer6210Dec 17,14 10:44:07Dec 17,14 10:45:23
58ก้องกิดากร บุพศิริcomputer2510Dec 17,14 10:43:49Dec 17,14 10:44:52
59อวัสดา บุตรวงศ์computer4510Dec 17,14 10:39:02Dec 17,14 10:44:43
60ศราวุธ ไกยนารถcomputer7510Dec 17,14 10:44:19Dec 17,14 10:44:40
61วุฒิชัย บัวหอมinternet2310Dec 17,14 10:44:09Dec 17,14 10:44:29
62ศราวุธ ไกยนารถcomputer6410Dec 17,14 10:43:38Dec 17,14 10:44:07
63ณัฐพล ขาวเผือกinternet2110Dec 17,14 10:42:41Dec 17,14 10:44:01
64วุฒิชัย บัวหอมinternet2010Dec 17,14 10:42:45Dec 17,14 10:44:00
65สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer5010Dec 17,14 10:43:32Dec 17,14 10:43:55
66บาส บาสinternet1810Dec 17,14 10:32:12Dec 17,14 10:43:53
67กิตติพงษ์ ก้องinternet1310Dec 17,14 10:42:47Dec 17,14 10:43:50
68ศราวุธ ไกยนารถcomputer5310Dec 17,14 10:42:49Dec 17,14 10:43:26
69สาโรช เอื้อกิจinternet1110Dec 17,14 10:41:50Dec 17,14 10:43:25
70สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer4110Dec 17,14 10:42:16Dec 17,14 10:43:24
71วุฒิชัย บัวหอมinternet2110Dec 17,14 10:41:15Dec 17,14 10:42:37
72ศราวุธ ไกยนารถcomputer5110Dec 17,14 10:42:06Dec 17,14 10:42:36
73ก้องกิดากร บุพศิริcomputer2210Dec 17,14 10:41:33Dec 17,14 10:42:25
74ศราวุธ ไกยนารถcomputer4110Dec 17,14 10:41:27Dec 17,14 10:41:51
75สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer3110Dec 17,14 10:40:43Dec 17,14 10:41:49
76ณัฐพล ขาวเผือกinternet2110Dec 17,14 10:39:05Dec 17,14 10:41:32
77จตุพล ประการแก้วos1210Dec 17,14 10:41:03Dec 17,14 10:41:21
78ณัฐพร ธรรมบุตรinternet1010Dec 17,14 10:40:35Dec 17,14 10:41:18
79ศราวุธ ไกยนารถcomputer3210Dec 17,14 10:40:50Dec 17,14 10:41:12
80จตุพล ประการแก้วinternet1210Dec 17,14 10:40:32Dec 17,14 10:40:54
81ก้องกิดากร บุพศิริcomputer5210Dec 17,14 10:39:48Dec 17,14 10:40:45
82ก้องเ ก้องเinternet1210Dec 17,14 10:40:10Dec 17,14 10:40:43
83สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer2310Dec 17,14 10:38:50Dec 17,14 10:40:34
84ศราวุธ ไกยนารถcomputer2210Dec 17,14 10:39:56Dec 17,14 10:40:32
85วุฒิชัย บัวหอมinternet2210Dec 17,14 10:38:21Dec 17,14 10:40:20
86จตุพล ประการแก้วcomputer7210Dec 17,14 10:39:47Dec 17,14 10:40:17
87ณัฐพร ธรรมบุตรinternet2110Dec 17,14 10:39:18Dec 17,14 10:40:13
88ก้องเ ก้องเinternet1210Dec 17,14 10:39:25Dec 17,14 10:40:04
89ศราวุธ ไกยนารถcomputer1210Dec 17,14 10:39:08Dec 17,14 10:39:43
90จตุพล ประการแก้วcomputer6210Dec 17,14 10:39:17Dec 17,14 10:39:39
91ก้องกิดากร บุพศิริcomputer5010Dec 17,14 10:38:25Dec 17,14 10:39:30
92จตุพล ประการแก้วcomputer5110Dec 17,14 10:38:37Dec 17,14 10:39:04
93ศราวุธ ไกยนารถinternet2410Dec 17,14 10:38:26Dec 17,14 10:38:54
94สุดารัตน์ นนทะพรมcomputer1110Dec 17,14 10:38:05Dec 17,14 10:38:43
95นราธิป หมั่นเรียนcomputer4010Dec 17,14 10:37:58Dec 17,14 10:38:34
96จตุพล ประการแก้วcomputer4010Dec 17,14 10:38:06Dec 17,14 10:38:30
97ณัฐพล ขาวเผือกinternet1510Dec 17,14 10:37:04Dec 17,14 10:38:24
98ณัฐพร ธรรมบุตรinternet1210Dec 17,14 10:37:19Dec 17,14 10:38:19
99ศราวุธ ไกยนารถinternet1010Dec 17,14 10:37:32Dec 17,14 10:38:16
100เปรมพงศ์ ลากวงษ์computer5210Dec 17,14 10:36:44Dec 17,14 10:38:02
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Dec 18,14 1:17:20 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)