ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1กิ๊ฟ ตุนีย์engl102410Jul 30,15 5:25:02Jul 30,15 5:40:35
2กิ๊ฟ ตุนีย์engl101510Jul 30,15 5:10:50Jul 30,15 5:21:54
3Thanatcha pothiuklinternet1010Jul 30,15 4:34:55Jul 30,15 4:35:13
4ัีัพพพพพพ รีัeenetwork1410Jul 30,15 4:12:42Jul 30,15 4:13:59
5คน มนุษย์internet2310Jul 29,15 3:17:03Jul 29,15 3:19:25
6คน มนุษย์internet1710Jul 29,15 3:08:28Jul 29,15 3:16:36
7อนุชา เต็มเปี่ยมeenetwork1410Jul 29,15 2:20:45Jul 29,15 2:25:22
8อนุชา เต็มเปี่ยมinternet11010Jul 29,15 2:18:48Jul 29,15 2:19:23
9อนุชา เต็มเปี่ยมinternet1910Jul 29,15 2:16:54Jul 29,15 2:18:34
10อนุชา เต็มเปี่ยมinternet1910Jul 29,15 2:04:00Jul 29,15 2:16:33
11กิติกร สุวรรณเวชeenetwork1610Jul 28,15 11:45:16Jul 29,15 2:12:25
12อนุชา เต็มเปี่ยมinternet1710Jul 29,15 2:01:07Jul 29,15 2:03:43
13อนุชา เต็มเปี่ยมinternet1710Jul 29,15 1:55:44Jul 29,15 2:00:19
14นิทิกุล เกียรติสมานcomfun02610Jul 28,15 8:40:27Jul 28,15 8:43:36
15ณัฐชยา -computer1710Jul 27,15 5:00:29Jul 27,15 5:04:21
16ณัฐชยา -internet2410Jul 27,15 4:58:49Jul 27,15 5:00:21
17ณัฐชยา -internet1710Jul 27,15 3:05:50Jul 27,15 3:06:44
18บี เด้อcomfun01910Jul 27,15 1:57:22Jul 27,15 1:58:22
19จินดารัตน์ แก้วหณุcomfun02610Jul 26,15 11:48:37Jul 26,15 11:50:49
20จินดารัตน์ แก้วหณุengl103910Jul 26,15 11:46:04Jul 26,15 11:48:19
21จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer7610Jul 26,15 11:43:46Jul 26,15 11:45:43
22จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer6410Jul 26,15 11:41:13Jul 26,15 11:43:12
23จินดารัตน์ แก้วหณุcomfun01610Jul 26,15 11:36:13Jul 26,15 11:37:57
24จินดารัตน์ แก้วหณุkeyapp01610Jul 26,15 11:33:13Jul 26,15 11:36:07
25จินดารัตน์ แก้วหณุengl101610Jul 26,15 11:30:29Jul 26,15 11:33:04
26จินดารัตน์ แก้วหณุeenetwork1310Jul 26,15 11:28:44Jul 26,15 11:30:16
27จินดารัตน์ แก้วหณุvbnet01310Jul 26,15 11:26:30Jul 26,15 11:28:07
28จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer5710Jul 26,15 11:24:49Jul 26,15 11:26:17
29จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer4810Jul 26,15 11:23:07Jul 26,15 11:24:42
30จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer3510Jul 26,15 11:03:52Jul 26,15 11:22:53
31จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer2410Jul 26,15 10:53:13Jul 26,15 11:03:35
32จินดารัตน์ แก้วหณุcomputer1710Jul 26,15 10:51:04Jul 26,15 10:53:04
33จินดารัตน์ แก้วหณุinternet2310Jul 26,15 10:49:14Jul 26,15 10:50:59
34จินดารัตน์ แก้วหณุinternet1610Jul 26,15 10:46:41Jul 26,15 10:48:59
35chotika somchaiinternet1210Jul 26,15 5:33:04Jul 26,15 5:40:50
36้้าาา ้าาาeenetwork1510Jul 25,15 11:19:21Jul 25,15 11:21:35
37จุ๊ จุ๊gm101610Jul 25,15 6:23:57Jul 25,15 6:28:34
38จุ๊ จุ๊internet1510Jul 25,15 6:22:34Jul 25,15 6:23:50
39จุ๊ จุ๊engl101910Jul 25,15 6:19:43Jul 25,15 6:22:04
40จุ๊ จุ๊math021112Jul 25,15 6:16:41Jul 25,15 6:18:55
41จุ๊ จุ๊math011212Jul 25,15 6:15:13Jul 25,15 6:15:48
42เด็กชายศราวุธ วงษาcomputer1310Jul 25,15 6:04:57Jul 25,15 6:08:23
43จารุกัญญ์ ดวงพลอยgm101810Jul 25,15 4:14:08Jul 25,15 4:16:23
44จารุกัญญ์ ดวงพลอยengl103710Jul 25,15 4:10:55Jul 25,15 4:13:44
45จารุกัญญ์ ดวงพลอยinternet1510Jul 25,15 4:08:30Jul 25,15 4:10:30
46ชนาภัทร ซัดเดengl101610Jul 25,15 4:06:20Jul 25,15 4:08:10
47สุภาวดี คงตันทร์internet1610Jul 25,15 2:23:46Jul 25,15 2:26:37
48สุภาวดี คงตันทร์computer1610Jul 25,15 2:18:24Jul 25,15 2:23:05
49กาญจนา กาญจนรักษ์gm101810Jul 24,15 6:17:45Jul 24,15 6:43:48
50พรนภา เสนานุชengl101610Jul 24,15 4:30:55Jul 24,15 4:33:42
51รุ่งรัตน์ บำรุงรักษาgm101910Jul 24,15 4:06:41Jul 24,15 4:08:11
52เจียมรัตน์ มีทิพย์gm101910Jul 24,15 12:29:43Jul 24,15 12:32:03
53ญาดา นุกูลกิจengl1031010Jul 23,15 10:40:28Jul 23,15 10:48:16
54ญาดา นุกูลกิจengl101910Jul 23,15 10:36:42Jul 23,15 10:39:54
55ญาดา นุกูลกิจengl102810Jul 23,15 10:07:30Jul 23,15 10:22:04
56ฟ กeenetwork1510Jul 23,15 8:19:28Jul 23,15 8:22:13
57ฟ กengl1031010Jul 23,15 8:14:21Jul 23,15 8:16:50
58ฟ กengl102910Jul 23,15 8:12:12Jul 23,15 8:14:16
59ฟ กengl101910Jul 23,15 8:09:57Jul 23,15 8:12:07
60แพรวนภา สาตราgm101910Jul 23,15 6:34:04Jul 23,15 6:34:46
61แพรวนภา สาตราgm101910Jul 23,15 5:53:03Jul 23,15 6:32:59
62o ointernet1810Jul 23,15 12:33:14Jul 23,15 12:35:04
63เกด กานengl102710Jul 22,15 4:19:52Jul 22,15 4:22:17
64เกด กานengl101910Jul 22,15 4:17:57Jul 22,15 4:19:35
65เกด กานkeyapp04510Jul 22,15 4:15:14Jul 22,15 4:17:25
66เกด กานkeyapp03510Jul 22,15 4:13:18Jul 22,15 4:15:09
67เกด กานkeyapp02710Jul 22,15 4:11:11Jul 22,15 4:13:13
68เกด กานkeyapp01510Jul 22,15 4:08:34Jul 22,15 4:11:03
69เกด กานcomputer7710Jul 22,15 4:06:54Jul 22,15 4:08:23
70เกด กานcomputer6510Jul 22,15 4:05:18Jul 22,15 4:06:49
71เกด กานcomputer5610Jul 22,15 4:04:05Jul 22,15 4:05:12
72เกด กานcomputer4810Jul 22,15 4:02:51Jul 22,15 4:04:00
73เกด กานcomputer3610Jul 22,15 4:01:02Jul 22,15 4:02:46
74เกด กานcomputer2710Jul 22,15 3:59:31Jul 22,15 4:00:57
75เกด กานcomputer1710Jul 22,15 3:57:48Jul 22,15 3:59:26
76เกด กานinternet2410Jul 22,15 3:56:29Jul 22,15 3:57:41
77เกด กานinternet1810Jul 22,15 3:55:05Jul 22,15 3:56:21
78เกด กานcomfun02810Jul 22,15 3:53:01Jul 22,15 3:54:20
79เกด กานcomfun01810Jul 22,15 3:51:31Jul 22,15 3:52:41
80อารยา แสนทองengl1031010Jul 22,15 4:27:54Jul 22,15 4:29:54
81อารยา แสนทองengl102910Jul 22,15 4:25:18Jul 22,15 4:27:29
82อารยา แสนทองengl101910Jul 22,15 4:21:55Jul 22,15 4:24:48
83สมศรี รุ่งเรืองengl103910Jul 22,15 12:39:37Jul 22,15 12:40:51
84จินตนา รักน้อยน้อยengl1031010Jul 21,15 9:53:33Jul 21,15 9:59:09
85จินตนา รักน้อยน้อยengl1021010Jul 21,15 9:46:28Jul 21,15 9:52:02
86จินตนา รักน้อยน้อยengl1011010Jul 21,15 9:39:26Jul 21,15 9:44:07
87ไอรินทร์ เพื่อนใจมีinternet1110Jul 21,15 5:24:45Jul 21,15 5:26:34
88วัลลภา นิลรำไพengl101810Jul 21,15 1:37:22Jul 21,15 1:40:33
89อับดุลมุฮัยมิน เจ๊ะอารงcomputer3810Jul 21,15 1:13:08Jul 21,15 1:14:53
90มาเรีย อาลีcomputer3810Jul 21,15 1:00:52Jul 21,15 1:07:33
91กันยา มีสุขos1510Jul 20,15 10:33:47Jul 20,15 10:36:05
92นรงค์ กระจางos1410Jul 20,15 10:02:03Jul 20,15 10:03:39
93นรงค์ กระจางos1510Jul 20,15 9:59:11Jul 20,15 10:01:17
94Codelobster PHP Edition chitkaewinternet2710Jul 20,15 6:33:52Jul 20,15 6:34:27
95Codelobster PHP Edition chitkaewinternet2810Jul 20,15 6:30:10Jul 20,15 6:32:01
96เยาวเรศ พรหมณีos1210Jul 20,15 5:08:52Jul 20,15 5:11:47
97เยาวเรศ พรหมณีcomputer1610Jul 20,15 5:03:52Jul 20,15 5:05:12
98เยาวเ พรหมณีcomputer1610Jul 20,15 4:24:39Jul 20,15 4:31:38
99พิมชาดา หิตะสิริengl101510Jul 20,15 4:18:23Jul 20,15 4:25:21
100สัญชัย แทนวันดีos1210Jul 20,15 3:00:51Jul 20,15 3:01:47
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Jul 30,15 10:08:07 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)