TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1วิทวัส พรมโชติcomputer7 710Apr 24,2017 2:48:39Apr 24,2017 2:51:47
2วิทวัส พรมโชติcomputer4 610Apr 24,2017 2:45:26Apr 24,2017 2:48:15
3วิทวัส พรมโชติkeyapp01 310Apr 24,2017 2:38:20Apr 24,2017 2:41:13
4วิทวัส พรมโชติengl101 410Apr 24,2017 2:33:20Apr 24,2017 2:37:40
5วิทวัส พรมโชติcomputer3 710Apr 24,2017 2:29:52Apr 24,2017 2:32:47
6Jutarut Satayothin engl102 810Apr 24,2017 1:53:38Apr 24,2017 1:56:24
7Jutarut Satayothin engl101 810Apr 24,2017 1:42:47Apr 24,2017 1:45:13
8วิทวัส พรมโชติcomputer2 910Apr 24,2017 8:16:07Apr 24,2017 8:19:23
9นายวิทวัสนายวิทวัส พรมโชติcomputer1 810Apr 24,2017 7:57:27Apr 24,2017 7:59:43
10นายวิทวัส พรมโชติinternet1 610Apr 24,2017 7:53:08Apr 24,2017 7:56:54
11ticanan domdacomputer1 510Apr 22,2017 11:49:32Apr 22,2017 11:52:34
12sangkam nampancomfun01 410Apr 22,2017 11:05:38Apr 22,2017 11:13:10
13สุนิสา กิจกุลengl101 810Apr 22,2017 4:01:43Apr 22,2017 4:15:38
14Thanawut Srinarongengl102 510Apr 21,2017 2:07:48Apr 21,2017 2:10:26
15 Yaya Urassayacomputer3 810Apr 21,2017 9:42:04Apr 21,2017 9:43:14
16สมหมาย บางปูmath03 1212Apr 20,2017 7:49:22Apr 20,2017 7:52:24
17สมหมาย บางปูmath 1212Apr 20,2017 7:48:22Apr 20,2017 7:48:53
18prn ssgeenetwork1 510Apr 20,2017 5:41:44Apr 20,2017 5:44:39
19prn ssgjavakey1 110Apr 20,2017 5:39:34Apr 20,2017 5:41:05
20prn ssglinux1 210Apr 20,2017 5:37:46Apr 20,2017 5:39:22
21prn ssgos1 610Apr 20,2017 5:34:45Apr 20,2017 5:37:24
22prn ssgcomputer7 710Apr 20,2017 5:31:14Apr 20,2017 5:34:28
23prn ssgcomputer6 710Apr 20,2017 5:29:51Apr 20,2017 5:31:04
24prn ssgcomputer5 1010Apr 20,2017 5:27:59Apr 20,2017 5:29:18
25prn ssgcomputer4 810Apr 20,2017 5:26:47Apr 20,2017 5:27:43
26prn ssgcomputer4 910Apr 20,2017 5:25:19Apr 20,2017 5:26:34
27prn ssgcomputer3 810Apr 20,2017 5:21:23Apr 20,2017 5:23:53
28prn ssgcomputer2 1010Apr 20,2017 5:18:34Apr 20,2017 5:20:35
29prn ssgcomputer1 910Apr 20,2017 5:17:06Apr 20,2017 5:18:19
30prn ssginternet2 510Apr 20,2017 5:14:23Apr 20,2017 5:16:43
31prn ssginternet1 810Apr 20,2017 5:10:15Apr 20,2017 5:13:45
32Mim Nuchgm101 1010Apr 19,2017 1:48:00Apr 19,2017 1:58:31
33Mim Nuchcomputer1 810Apr 19,2017 1:43:53Apr 19,2017 1:46:13
34Mim Nuchinternet2 610Apr 19,2017 1:40:30Apr 19,2017 1:43:01
35Mim Nuchinternet1 710Apr 19,2017 1:36:51Apr 19,2017 1:39:44
36bee jancomputer7 810Apr 18,2017 12:12:20Apr 18,2017 12:13:49
37bee jancomputer7 710Apr 18,2017 12:10:44Apr 18,2017 12:12:15
38bee jancomputer7 510Apr 18,2017 12:06:40Apr 18,2017 12:10:37
39bee jancomputer1 1010Apr 18,2017 12:05:33Apr 18,2017 12:06:24
40bee jancomfun01 910Apr 18,2017 12:01:44Apr 18,2017 12:03:27
41amornrat nonvisitmath02 1212Apr 18,2017 11:07:52Apr 18,2017 11:10:08
42amornrat nonvisitmath01 1212Apr 18,2017 11:06:30Apr 18,2017 11:07:16
43amornrat nonvisitgm101 810Apr 18,2017 10:24:41Apr 18,2017 11:06:07
44n jengl101 710Apr 18,2017 8:53:48Apr 18,2017 10:44:13
45ferrero zagm101 810Apr 18,2017 5:53:33Apr 18,2017 6:01:34
46ferrero zacomputer6 710Apr 18,2017 5:45:09Apr 18,2017 5:50:44
47ferrero zacomputer5 510Apr 18,2017 5:41:58Apr 18,2017 5:44:24
48ferrero zacomputer4 910Apr 18,2017 5:37:20Apr 18,2017 5:41:39
49ferreroza zacomputer3 610Apr 18,2017 5:33:52Apr 18,2017 5:36:53
50ferreroza zacomputer2 1010Apr 18,2017 5:29:31Apr 18,2017 5:33:27
51ferreroza zaeenetwork1 310Apr 18,2017 5:25:53Apr 18,2017 5:28:49
52ferreroza zainternet2 510Apr 18,2017 5:24:04Apr 18,2017 5:25:45
53ferreroza zacomputer1 910Apr 18,2017 5:22:17Apr 18,2017 5:23:12
54ferreroza zacomputer1 810Apr 18,2017 5:20:57Apr 18,2017 5:22:08
55ferreroza zacomputer1 810Apr 18,2017 5:19:38Apr 18,2017 5:20:49
56ferreroza zainternet2 410Apr 18,2017 5:16:49Apr 18,2017 5:19:33
57ferreroza zainternet1 910Apr 18,2017 5:14:10Apr 18,2017 5:15:50
58ferreroza zacomputer1 910Apr 18,2017 5:11:19Apr 18,2017 5:13:54
59Monchulee Srijuntoeenetwork1 110Apr 18,2017 4:28:40Apr 18,2017 4:34:47
60ice icelinux1 110Apr 18,2017 4:31:01Apr 18,2017 4:32:04
61Monchulee Srijuntointernet1 610Apr 18,2017 4:25:11Apr 18,2017 4:28:00
62tanakit spolinux1 410Apr 18,2017 4:18:42Apr 18,2017 4:19:43
63Suntita Rissuwanengl102 810Apr 16,2017 11:34:50Apr 16,2017 11:39:25
64wannisa Ruensaengcomputer5 510Apr 15,2017 1:10:52Apr 15,2017 1:13:36
65wannisa Ruensaengcomputer5 510Apr 15,2017 1:04:56Apr 15,2017 1:10:45
66wannisa Ruensaengcomputer4 810Apr 15,2017 1:01:49Apr 15,2017 1:04:41
67wannisa Ruensaengcomputer4 410Apr 15,2017 12:53:09Apr 15,2017 1:01:41
68wannisa Ruensaengcomputer3 510Apr 15,2017 12:49:47Apr 15,2017 12:53:00
69wannisa Ruensaengcomputer3 410Apr 15,2017 12:45:15Apr 15,2017 12:49:39
70wannisa Ruensaengcomputer2 710Apr 15,2017 12:36:57Apr 15,2017 12:44:47
71wannisa Ruensaengcomputer1 610Apr 15,2017 12:32:02Apr 15,2017 12:36:08
72Niti Dararajengl102 710Apr 14,2017 11:52:51Apr 14,2017 11:57:17
73Wannisa Ruensaenginternet1 410Apr 14,2017 11:18:23Apr 14,2017 11:20:48
74rattapon sangngamgm101 710Apr 13,2017 1:08:58Apr 13,2017 1:12:19
75rattapon sangngammath02 1012Apr 13,2017 1:07:17Apr 13,2017 1:08:48
76rattapon sangngammath01 1212Apr 13,2017 1:06:08Apr 13,2017 1:06:54
77 วรินทร์ธรา ต๊ะinternet2 410Apr 13,2017 2:39:17Apr 13,2017 2:42:16
78 วรินทร์ธรา ต๊ะinternet1 510Apr 13,2017 2:36:45Apr 13,2017 2:38:43
79 วรินทร์ธรา ต๊ะinternet1 310Apr 13,2017 2:24:34Apr 13,2017 2:36:15
80ann annyengl101 710Apr 12,2017 4:10:11Apr 12,2017 4:11:57
81Lisa Roseengl103 1010Apr 11,2017 2:33:58Apr 11,2017 2:34:32
82Lisa Roseengl102 1010Apr 11,2017 2:32:04Apr 11,2017 2:32:34
83Lisa Roseengl101 910Apr 11,2017 2:26:08Apr 11,2017 2:29:16
84yyyy oooengl101 810Apr 10,2017 11:47:46Apr 10,2017 11:49:58
85teat dooos1 410Apr 10,2017 8:02:25Apr 10,2017 8:13:48
86teat doocomputer7 510Apr 10,2017 7:58:23Apr 10,2017 8:02:03
87teat doocomputer6 810Apr 10,2017 7:24:37Apr 10,2017 7:27:24
88teat doocomputer4 810Apr 10,2017 7:18:47Apr 10,2017 7:22:43
89teat doocomputer3 710Apr 10,2017 7:01:21Apr 10,2017 7:04:11
90teat doocomputer2 910Apr 10,2017 6:58:38Apr 10,2017 7:01:11
91teat doocomputer1 910Apr 10,2017 6:55:44Apr 10,2017 6:58:18
92teat doointernet2 710Apr 10,2017 6:52:40Apr 10,2017 6:54:43
93teat doointernet2 510Apr 10,2017 6:48:08Apr 10,2017 6:51:36
94teat doointernet1 810Apr 10,2017 6:41:53Apr 10,2017 6:46:17
95รุ่งธิดา ชารีนะcomputer7 310Apr 10,2017 10:54:55Apr 10,2017 10:56:42
96รุ่งธิดา ชารีนะcomputer7 310Apr 10,2017 10:53:52Apr 10,2017 10:54:52
97รุ่งธิดา ชารีนะcomputer7 310Apr 10,2017 10:52:24Apr 10,2017 10:53:47
98รุ่งธิดา ชารีนะcomputer7 310Apr 10,2017 10:50:50Apr 10,2017 10:52:16
99รุ่งธิดา ชารีนะinternet1 410Apr 10,2017 10:48:13Apr 10,2017 10:49:54
100takkie phatsorninternet1 610Apr 9,2017 12:15:23Apr 9,2017 12:18:53
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Apr 30,2017 3:10:35
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 7
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page