ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1jjkate laungengl1031010Dec 1,15 3:23:10Dec 1,15 3:25:02
2jjkate laungengl1011010Dec 1,15 3:17:20Dec 1,15 3:22:02
3ศิริขวัญ เพ็ชรโยธาengl103910Dec 1,15 2:38:48Dec 1,15 2:41:31
4อรุณโรจน์ อุดมผลcomputer2910Nov 30,15 9:19:20Nov 30,15 9:22:42
5อรุณโรจน์ อุดมผลcomputer11010Nov 30,15 9:15:37Nov 30,15 9:18:11
6อรุณโรจน์ อุดมผลinternet1910Nov 30,15 9:14:23Nov 30,15 9:15:22
7กาย อ่ำอิ่มinternet2510Nov 29,15 11:24:37Nov 29,15 11:26:22
8กาย อ่ำอิ่มinternet1710Nov 29,15 11:22:53Nov 29,15 11:23:51
9ภัทรภร เพิ่มพูลcomputer2610Nov 29,15 9:28:53Nov 29,15 9:29:40
10ภัทรภร เพิ่มพูลcomputer1610Nov 29,15 9:22:36Nov 29,15 9:23:53
11ที จังcomputer1810Nov 28,15 5:22:43Nov 28,15 5:23:22
12Pongtep Wongta Wongtagm101710Nov 28,15 10:58:51Nov 28,15 11:17:04
13ธีรา พง์engl103810Nov 28,15 10:46:37Nov 28,15 10:54:09
14ธีรา พง์engl101910Nov 28,15 10:32:02Nov 28,15 10:45:42
15ธีรา พง์gm101610Nov 28,15 10:24:50Nov 28,15 10:30:27
16ธีรา พง์computer2410Nov 28,15 10:21:18Nov 28,15 10:24:22
17ธีรา พง์computer1310Nov 28,15 10:19:27Nov 28,15 10:21:03
18ธีรา พง์computer1410Nov 28,15 10:14:18Nov 28,15 10:18:38
19sd sscomputer1710Nov 28,15 8:23:31Nov 28,15 8:25:46
20sd ssengl101410Nov 28,15 8:19:10Nov 28,15 8:22:53
21คร พรพรรณmath1212Nov 28,15 3:48:14Nov 28,15 3:49:00
22คร พรพรรณcomputer7710Nov 28,15 3:40:41Nov 28,15 3:44:01
23คร พรพรรณcomputer6410Nov 28,15 3:37:14Nov 28,15 3:39:56
24คร พรพรรณcomputer5410Nov 28,15 3:34:59Nov 28,15 3:36:44
25คร พรพรรณcomputer4710Nov 28,15 3:31:52Nov 28,15 3:34:30
26คร พรพรรณcomputer3610Nov 28,15 3:29:57Nov 28,15 3:31:36
27คร พรพรรณcomputer2710Nov 28,15 3:27:23Nov 28,15 3:29:35
28คร พรพรรณcomputer1910Nov 28,15 3:24:52Nov 28,15 3:26:38
29คร พรพรรณinternet2410Nov 28,15 3:11:45Nov 28,15 3:18:27
30กชกร เพียรนามcomputer51010Nov 28,15 3:13:52Nov 28,15 3:14:41
31กชกร เพียรนามcomputer51010Nov 28,15 2:40:04Nov 28,15 3:05:58
32คร พรพรรณinternet1610Nov 28,15 2:52:47Nov 28,15 2:55:44
33กชกร เพียรนามcomputer5810Nov 28,15 2:18:26Nov 28,15 2:39:54
34ภคปภา ชาญแสงสวัสดิ์computer1310Nov 27,15 11:39:30Nov 27,15 11:41:55
35เสาวรถย์ ดีล้วนeenetwork1410Nov 27,15 10:59:41Nov 27,15 11:01:32
36Saranrat Thongpromcomfun01510Nov 27,15 2:15:51Nov 27,15 2:17:29
37Saranrat Thongpromengl103910Nov 27,15 2:10:32Nov 27,15 2:15:25
38Saranrat Thongpromcomputer1510Nov 27,15 2:05:41Nov 27,15 2:07:43
39Saranrat Thongprominternet1610Nov 27,15 2:04:00Nov 27,15 2:05:17
40สุมาลี นาคเจิมos1410Nov 27,15 10:46:54Nov 27,15 10:50:16
41ป ปos1310Nov 27,15 10:31:06Nov 27,15 10:31:14
42ป ปos1310Nov 27,15 10:29:45Nov 27,15 10:30:00
43ป ปos1110Nov 27,15 10:29:21Nov 27,15 10:29:41
44ป ปos1610Nov 27,15 10:28:30Nov 27,15 10:29:14
45ป ปos1310Nov 27,15 10:23:54Nov 27,15 10:24:22
46วส สวบcomputer1710Nov 27,15 9:50:07Nov 27,15 9:50:48
47วส สวบinternet1310Nov 27,15 8:48:06Nov 27,15 8:49:28
48สรี สีอับengl101610Nov 27,15 8:11:03Nov 27,15 8:16:56
49สรี สีอับcomputer2410Nov 27,15 8:04:48Nov 27,15 8:07:44
50สรี สีอับcomputer1510Nov 27,15 7:19:23Nov 27,15 7:20:14
51เอริ จูระjavakey11010Nov 27,15 3:02:34Nov 27,15 3:12:41
52เอริ จูระjavaloop11010Nov 27,15 2:53:33Nov 27,15 3:00:22
53มณธณัฎฐ์ คงสังข์ engl101010Nov 27,15 2:45:50Nov 27,15 2:46:05
54เอริ จูระjavaloop1910Nov 27,15 1:44:21Nov 27,15 1:46:32
55เอริ จูระjavaloop1710Nov 27,15 1:39:38Nov 27,15 1:42:30
56เอริ จูระjavaloop1710Nov 27,15 1:37:51Nov 27,15 1:39:25
57เอริ จูระjavaloop1710Nov 27,15 1:29:37Nov 27,15 1:37:40
58เอริ จูระprejava02910Nov 27,15 1:10:26Nov 27,15 1:28:12
59เอริ จูระjavakey1910Nov 27,15 12:02:50Nov 27,15 12:04:57
60เอริ จูระprejava011010Nov 26,15 9:54:01Nov 26,15 10:36:57
61ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมcomfun02910Nov 26,15 10:08:51Nov 26,15 10:12:00
62ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมcomfun01910Nov 26,15 10:04:34Nov 26,15 10:07:19
63ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมcomputer3810Nov 26,15 10:00:09Nov 26,15 10:03:20
64ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมos1310Nov 26,15 9:55:03Nov 26,15 9:57:56
65ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมengl103710Nov 26,15 9:50:29Nov 26,15 9:54:20
66ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมcomputer1810Nov 26,15 9:47:36Nov 26,15 9:50:02
67ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมinternet2510Nov 26,15 9:43:20Nov 26,15 9:46:32
68ธีระวัฒน์ ศรีสุธรรมinternet1610Nov 26,15 9:38:31Nov 26,15 9:41:53
69กิตยา ปินะสาengl103710Nov 26,15 4:45:14Nov 26,15 4:58:38
70กิตยา ปินะสาengl101710November 26,2015 4:30:55Nov 26,15 4:44:06
71กิตยา ปินะสาos1310Nov 26,15 4:25:53Nov 26,15 4:29:17
72เสวง นามตาcomputer3410Nov 26,15 3:34:43Nov 26,15 3:35:39
73รา ราengl101810Nov 26,15 2:26:02Nov 26,15 2:29:13
74สมหมาย นันทะพรมengl1031010Nov 26,15 2:16:22Nov 26,15 2:21:13
75นะ นะengl101210Nov 26,15 1:55:29Nov 26,15 1:57:55
76นะ นะkeyapp01410Nov 26,15 1:50:47Nov 26,15 1:55:04
77พิมพา บุญนำมาcomputer6310Nov 25,15 10:45:51Nov 25,15 10:47:51
78พิมพา บุญนำมาcomputer7710Nov 25,15 10:44:22Nov 25,15 10:45:30
79พิมพา บุญนำมาengl101310Nov 25,15 10:43:03Nov 25,15 10:44:01
80กิตยา ปินะสาcomputer7510Nov 25,15 10:34:28Nov 25,15 10:37:45
81กิตยา ปินะสาcomputer6210Nov 25,15 10:29:12Nov 25,15 10:34:14
82กิตยา ปินะสาcomputer5610Nov 25,15 10:25:50Nov 25,15 10:28:58
83กิตยา ปินะสาcomputer4510Nov 25,15 10:19:47Nov 25,15 10:25:30
84กิตยา ปินะสาcomputer2710Nov 25,15 9:39:01Nov 25,15 9:41:09
85กิตยา ปินะสาcomputer3710Nov 25,15 9:25:39Nov 25,15 9:30:49
86pavinai sanatemprejava01910Nov 25,15 9:24:25Nov 25,15 9:29:54
87sammi moomicomfun01710Nov 25,15 9:27:06Nov 25,15 9:29:20
88กิตยา ปินะสาcomputer1510Nov 25,15 9:20:15Nov 25,15 9:23:39
89กิตยา ปินะสาinternet2410Nov 25,15 9:17:40Nov 25,15 9:19:30
90sammi moomicomputer1910Nov 25,15 9:15:59Nov 25,15 9:19:11
91suk soulidethprejava01710Nov 25,15 8:23:35Nov 25,15 9:17:41
92ปิยวรรณ เพชรบรรจบeenetwork1110Nov 25,15 9:14:14Nov 25,15 9:16:59
93sammi moomiinternet2610Nov 25,15 8:16:16Nov 25,15 8:18:21
94sammi moomiinternet1910Nov 25,15 8:11:02Nov 25,15 8:15:46
95ณัฐวิภา ชัยมานะพรeenetwork1010Nov 25,15 2:00:02Nov 25,15 2:01:30
96Aom Kaeinternet1610Nov 24,15 11:40:48Nov 24,15 11:42:58
97รุ่งทิพย์ แซ่ลี้computer1610Nov 24,15 12:43:29Nov 24,15 12:45:08
98สาธิน โรจนถาวรcomputer2910Nov 23,15 7:31:25Nov 23,15 7:32:25
99สาธิน โรจนถาวรcomputer1610Nov 23,15 7:27:18Nov 23,15 7:28:53
100สาธิน โรจนถาวรinternet1610Nov 23,15 7:18:04Nov 23,15 7:20:18
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Dec 1,15 4:13:58 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)