TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1jutamas Jansuwancomputer4 310Dec 13,2017 11:35:43Dec 13,2017 11:36:33
2ดุษฎี ธ้ญญเจริญ ดุษinternet2 110Dec 13,2017 11:35:03Dec 13,2017 11:36:02
3นายรัตนโชค อู่อรุณinternet2 210Dec 13,2017 11:33:18Dec 13,2017 11:35:30
4jutamas Jansuwancomputer3 110Dec 13,2017 11:35:02Dec 13,2017 11:35:24
5mutita kummuncomputer2 110Dec 13,2017 11:34:18Dec 13,2017 11:35:05
6jutamas Jansuwancomputer2 310Dec 13,2017 11:33:55Dec 13,2017 11:34:21
7mutita kummuncomputer1 310Dec 13,2017 11:33:48Dec 13,2017 11:34:02
8jutamas Jansuwancomputer1 310Dec 13,2017 11:32:38Dec 13,2017 11:33:45
9ภัทราพร ภูคังinternet2 110Dec 13,2017 11:31:59Dec 13,2017 11:33:36
10ดุษฎี ธ้ญญเจริญ ดุษinternet1 510Dec 13,2017 11:30:30Dec 13,2017 11:33:13
11jutamas Jansuwaninternet2 110Dec 13,2017 11:31:55Dec 13,2017 11:32:29
12ภัทราพร ภูคังinternet2 110Dec 13,2017 11:31:32Dec 13,2017 11:31:55
13mutita kummuninternet2 310Dec 13,2017 11:27:08Dec 13,2017 11:31:45
14jutamas Jansuwaninternet1 510Dec 13,2017 11:30:13Dec 13,2017 11:31:10
15ภัทราพร ภูคังinternet1 510Dec 13,2017 11:30:25Dec 13,2017 11:30:53
16นายรัตนโชค อู่อรุณinternet1 510Dec 13,2017 11:29:35Dec 13,2017 11:30:52
17นายรัตนโชค อู่อรุณinternet1 110Dec 13,2017 11:27:50Dec 13,2017 11:29:20
18mutita kummuninternet1 510Dec 13,2017 11:23:35Dec 13,2017 11:26:35
19Siramon Acomputer7 510Dec 13,2017 2:33:23Dec 13,2017 2:36:35
20Benjawan Thanyajaroeninternet1 510Dec 13,2017 2:27:26Dec 13,2017 2:36:10
21สุรีย์นิภา โคตรสีinternet2 110Dec 13,2017 2:33:03Dec 13,2017 2:35:18
22ณัฎฐพร Natthaporninternet1 210Dec 13,2017 2:33:46Dec 13,2017 2:34:00
23เจนจิรา ศรีดีงาม มายด์internet1 210Dec 13,2017 2:33:19Dec 13,2017 2:33:53
24เจนจิรา ศรีดีงาม มายด์internet1 110Dec 13,2017 2:32:33Dec 13,2017 2:33:11
25Siramon Ainternet2 310Dec 13,2017 2:30:53Dec 13,2017 2:33:06
26สุรีย์นิภา โคตรสีinternet2 010Dec 13,2017 2:31:09Dec 13,2017 2:32:53
27เจนจิรา ศรีดีงาม มายด์internet1 510Dec 13,2017 2:28:29Dec 13,2017 2:31:10
28สุรีย์นิภา โคตรสีinternet1 410Dec 13,2017 2:28:59Dec 13,2017 2:30:13
29สุรีย์นิภา โคตรสีinternet1 510Dec 13,2017 2:27:28Dec 13,2017 2:28:49
30เจนจิรา ศรีดีงาม มายด์internet1 510Dec 13,2017 2:24:32Dec 13,2017 2:28:09
31Siramon Ainternet1 610Dec 13,2017 2:26:42Dec 13,2017 2:27:39
32สุรีย์นิภา โคตรสีinternet1 410Dec 13,2017 2:26:08Dec 13,2017 2:27:22
33Siramon Ainternet1 510Dec 13,2017 2:24:01Dec 13,2017 2:26:17
34สุรีย์นิภา โคตรสีinternet1 410Dec 13,2017 2:24:16Dec 13,2017 2:25:56
35เจนจิรา ศรีดีงาม มายด์internet1 310Dec 13,2017 2:16:13Dec 13,2017 2:24:10
36สุรีย์นิภา โคตรสีinternet1 310Dec 13,2017 2:20:02Dec 13,2017 2:24:02
37f feenetwork1 510Dec 12,2017 12:24:40Dec 12,2017 1:05:30
38pit lordlinux1 310Dec 11,2017 7:36:41Dec 11,2017 7:40:08
39pit lordcomputer4 710Dec 11,2017 7:33:36Dec 11,2017 7:35:59
40pit lordcomputer3 310Dec 11,2017 7:29:47Dec 11,2017 7:33:26
41pit lordcomputer2 1010Dec 11,2017 7:28:00Dec 11,2017 7:29:42
42pit lordinternet2 710Dec 11,2017 4:05:52Dec 11,2017 4:07:07
43pit lordinternet1 710Dec 11,2017 4:03:34Dec 11,2017 4:04:51
44ืnadech1318 1374318842os1 210Dec 10,2017 12:43:59Dec 10,2017 12:46:28
45ืnadech1318 1374318842eenetwork1 410Dec 10,2017 12:41:32Dec 10,2017 12:43:48
46pat chindaratengl101 910Dec 9,2017 8:54:30Dec 9,2017 8:56:43
471 2eenetwork1 410Dec 7,2017 3:39:15Dec 7,2017 3:40:42
48จี๊ด ริดcomputer6 710Dec 7,2017 3:12:05Dec 7,2017 3:13:02
49สุภา รอดพันธุ์computer6 710Dec 7,2017 3:04:15Dec 7,2017 3:06:47
50สุภา รอดพันธุ์computer7 510Dec 7,2017 3:02:58Dec 7,2017 3:04:06
51สุภา รอดพันธุ์computer1 610Dec 7,2017 2:58:00Dec 7,2017 3:00:26
52สุภา รอดพันธุ์internet1 410Dec 7,2017 2:54:29Dec 7,2017 2:55:37
53nadech1318 1374318842math03 1012Dec 5,2017 10:50:50Dec 5,2017 10:54:26
54Amnuay Seenuannaminternet1 210Dec 5,2017 10:04:17Dec 5,2017 10:05:53
55Amnuay Seenuannaminternet1 310Dec 5,2017 9:58:29Dec 5,2017 10:04:07
56Amnuay Seenuannameenetwork1 310Dec 5,2017 9:44:01Dec 5,2017 9:51:35
57Amnuay Seenuannamcomputer1 610Dec 5,2017 9:35:53Dec 5,2017 9:37:16
58Amnuay Seenuannamcomputer1 510Dec 5,2017 9:30:50Dec 5,2017 9:35:03
59Amnuay Seenuannamcomputer1 010Dec 5,2017 9:29:24Dec 5,2017 9:29:51
60ืnadech1318 1374318842gm101 510Dec 5,2017 10:14:53Dec 5,2017 10:26:17
61nadech1318 1374318842engl101 410Dec 4,2017 9:04:11Dec 4,2017 9:08:39
62nadech1318 1374318842gm101 610Dec 4,2017 8:26:47Dec 4,2017 9:04:02
63nadech1318 1374318842math 1212Dec 4,2017 8:26:03Dec 4,2017 8:26:31
64nadech1318 1374318842math02 1112Dec 4,2017 7:31:00Dec 4,2017 7:32:32
65nadech1318 1374318842math02 912Dec 4,2017 7:29:05Dec 4,2017 7:30:51
66nadech1318 1374318842math 1212Dec 4,2017 7:27:50Dec 4,2017 7:28:43
67nadech1318 1374318842gm101 710Dec 4,2017 12:29:30Dec 4,2017 12:51:24
68nadech1318 1374318842computer7 710Dec 4,2017 12:25:53Dec 4,2017 12:29:06
69กาญจนา เอกชนinternet1 410Dec 3,2017 2:51:50Dec 3,2017 2:59:27
70M Dmath02 1112Dec 2,2017 11:40:55Dec 2,2017 11:42:43
71M Dmath01 1212Dec 2,2017 11:39:18Dec 2,2017 11:40:03
72M Dengl102 510Dec 2,2017 11:37:17Dec 2,2017 11:39:10
73Mananchaya Deephonngamengl101 810Dec 2,2017 11:34:29Dec 2,2017 11:36:47
74Chansorn Prasoengl101 710Dec 1,2017 5:38:33Dec 1,2017 5:50:06
75Chansorn Prasointernet1 310Dec 1,2017 5:36:14Dec 1,2017 5:37:52
76Chansorn Prasointernet1 210Dec 1,2017 5:31:55Dec 1,2017 5:36:00
77nuttapon dasjklguiocomputer2 810Nov 29,2017 7:08:45Nov 29,2017 7:21:59
78nuttapon dasjklguioos1 210Nov 29,2017 2:47:11Nov 29,2017 7:03:19
79nuttapon dasjklguiointernet2 610Nov 29,2017 2:22:58Nov 29,2017 2:26:50
80nuttapon dasjklguiointernet1 810Nov 29,2017 2:21:08Nov 29,2017 2:22:42
81Art Saruncomputer6 610Nov 28,2017 5:37:32Nov 28,2017 5:40:52
82Art Saruncomputer4 810Nov 28,2017 5:34:17Nov 28,2017 5:36:24
83Art Saruncomputer3 410Nov 28,2017 5:31:32Nov 28,2017 5:33:59
84Art Saruncomputer2 910Nov 28,2017 5:28:50Nov 28,2017 5:31:01
85Art Sarunjavaloop1 310Nov 27,2017 10:37:17Nov 27,2017 10:39:51
86Art Saruncomputer7 810Nov 27,2017 10:17:08Nov 27,2017 10:18:51
87Art Saruncomputer1 710Nov 27,2017 10:14:38Nov 27,2017 10:15:32
88Art Saruncomputer1 710Nov 27,2017 10:10:53Nov 27,2017 10:14:23
89nawaporn saetanginternet1 810Nov 18,2017 10:41:34Nov 18,2017 10:44:24
90nawaporn saetangcomputer4 810Nov 18,2017 10:25:17Nov 18,2017 10:30:32
91nawaporn saetangcomputer3 810Nov 18,2017 10:19:44Nov 18,2017 10:23:02
92nawaporn saetangcomputer2 1010Nov 18,2017 10:06:41Nov 18,2017 10:19:05
93nawaporn saetangcomputer1 810Nov 18,2017 9:47:10Nov 18,2017 9:52:53
94วีรชัย ปลอดแก้วcomputer7 610Nov 17,2017 2:14:12Nov 17,2017 2:19:02
95amonrat anraminternet2 410Nov 16,2017 9:27:35Nov 16,2017 9:30:06
96amonrat anraminternet1 610Nov 16,2017 9:25:16Nov 16,2017 9:26:44
97amonrat anraminternet1 610Nov 16,2017 9:20:27Nov 16,2017 9:24:30
98Sasithon Thongharnmath01 1212Nov 15,2017 11:10:05Nov 15,2017 11:11:00
99xxx xxxxxxxcomputer3 810Nov 15,2017 6:09:36Nov 15,2017 6:13:02
100xxx xxxxxxxcomputer1 910Nov 15,2017 6:06:48Nov 15,2017 6:09:07
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Dec 13,2017 11:36:45
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 7
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page