TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1sfsdf dsfdkeyapp01 510Mar 24,2017 8:47:12Mar 24,2017 8:50:23
2sfsdf dsfdcomfun02 910Mar 24,2017 8:45:05Mar 24,2017 8:46:54
3sfsdf dsfdcomfun01 910Mar 24,2017 8:43:00Mar 24,2017 8:44:50
4sfsdf dsfdgm101 1010Mar 24,2017 8:34:09Mar 24,2017 8:42:44
5sfsdf dsfdengl103 1010Mar 24,2017 8:31:10Mar 24,2017 8:33:53
6sfsdf dsfdengl102 810Mar 24,2017 8:27:41Mar 24,2017 8:31:00
7sfsdf dsfdengl101 910Mar 24,2017 8:26:07Mar 24,2017 8:27:36
8sfsdf dsfdengl101 810Mar 24,2017 8:24:45Mar 24,2017 8:26:03
9sfsdf dsfdengl101 910Mar 24,2017 8:22:29Mar 24,2017 8:24:40
10sfsdf dsfdos1 610Mar 24,2017 8:18:49Mar 24,2017 8:21:42
11sfsdf dsfdcomputer7 710Mar 24,2017 8:14:31Mar 24,2017 8:18:42
12sfsdf dsfdcomputer6 710Mar 24,2017 8:11:30Mar 24,2017 8:14:26
13sfsdf dsfdcomputer5 910Mar 24,2017 8:07:20Mar 24,2017 8:11:24
14sfsdf dsfdcomputer4 810Mar 24,2017 8:05:58Mar 24,2017 8:07:15
15sfsdf dsfdcomputer3 510Mar 24,2017 8:03:28Mar 24,2017 8:05:49
16sfsdf dsfdcomputer2 710Mar 24,2017 8:00:42Mar 24,2017 8:03:20
17sfsdf dsfdcomputer1 1010Mar 24,2017 7:59:24Mar 24,2017 8:00:29
18sfsdf dsfdcomputer1 910Mar 24,2017 7:57:43Mar 24,2017 7:59:20
19sfsdf dsfdinternet2 610Mar 24,2017 7:54:36Mar 24,2017 7:57:23
20sfsdf dsfdinternet1 810Mar 24,2017 7:08:59Mar 24,2017 7:10:46
21patthamaporn sirisukinternet1 410Mar 24,2017 12:07:28Mar 24,2017 12:09:41
22ha faeenetwork1 510Mar 23,2017 8:33:47Mar 23,2017 8:35:43
23tu tueenetwork1 110Mar 23,2017 2:12:48Mar 23,2017 2:13:13
24Thanasukan Noklangcomputer2 810Mar 22,2017 10:33:36Mar 22,2017 10:35:43
25Thanasukan Noklangcomputer1 810Mar 22,2017 10:31:50Mar 22,2017 10:33:24
26Thanasukan Noklangos1 510Mar 22,2017 10:22:42Mar 22,2017 10:30:20
27Phaninee Nakharangsumath01 1212Mar 22,2017 10:09:28Mar 22,2017 10:10:21
28Phaninee Nakharangsuengl101 710Mar 22,2017 10:03:10Mar 22,2017 10:09:03
29Supattra Kartumnokengl101 510Mar 21,2017 10:59:20Mar 21,2017 11:04:40
30Chom Poocomputer3 710Mar 18,2017 1:45:04Mar 18,2017 1:45:53
31Chom Poocomputer3 810Mar 18,2017 1:44:09Mar 18,2017 1:44:54
32Chom Poocomputer3 610Mar 18,2017 1:42:49Mar 18,2017 1:44:00
33Chom Poocomputer3 710Mar 18,2017 1:40:29Mar 18,2017 1:42:17
34parnward chaithongcomputer3 810Mar 18,2017 8:22:41Mar 18,2017 8:23:31
35parnward chaithongcomputer3 810Mar 18,2017 8:21:07Mar 18,2017 8:22:26
36Sudawadee Chumjangm101 310Mar 18,2017 2:53:36Mar 18,2017 2:54:30
37Jack Danielengl101 610Mar 17,2017 12:44:41Mar 17,2017 12:47:41
38t ucomputer4 310Mar 16,2017 3:49:22Mar 16,2017 3:49:51
39พลฯพีรพล อินนะปุสะgm101 110Mar 15,2017 10:05:46Mar 15,2017 10:06:09
40ปิยะ มุ่งกิตcomputer2 810Mar 15,2017 4:04:21Mar 15,2017 4:05:00
41ปิยะ มุ่งกิตcomputer2 910Mar 15,2017 3:59:57Mar 15,2017 4:02:46
42ปิยะ มุ่งกิตinternet2 510Mar 15,2017 2:59:04Mar 15,2017 3:05:23
43ปิยะ มุ่งกิตcomputer7 810Mar 15,2017 2:54:47Mar 15,2017 2:55:38
44ปิยะ มุ่งกิตkeyapp01 410Mar 15,2017 2:44:55Mar 15,2017 2:48:01
45ปิยะ มุ่งกิตcomputer7 710Mar 15,2017 2:43:19Mar 15,2017 2:44:31
46ปิยะ มุ่งกิตcomputer7 810Mar 15,2017 2:41:05Mar 15,2017 2:42:59
47ภัทชา มหิธิธรรมธรcomfun01 510Mar 15,2017 2:33:18Mar 15,2017 2:35:30
48ปิยะ มุ่งกิตcomputer1 810Mar 15,2017 2:23:23Mar 15,2017 2:25:16
49ปิยะ มุ่งกิตinternet1 410Mar 15,2017 2:17:31Mar 15,2017 2:23:02
50นางสาวมลทิชา หมื่นสีพรมcomputer2 610Mar 15,2017 12:44:50Mar 15,2017 12:47:12
51นางสาวมลทิชา หมื่นสีพรมcomputer1 910Mar 15,2017 12:43:32Mar 15,2017 12:44:36
52nidra nareecomputer2 710Mar 14,2017 11:09:08Mar 14,2017 11:13:55
53nidra nareekeyapp01 410Mar 14,2017 10:58:49Mar 14,2017 11:05:41
54nidra nareejavaloop1 110Mar 14,2017 10:58:16Mar 14,2017 10:58:44
55nidra nareecomputer7 810Mar 14,2017 10:53:29Mar 14,2017 10:56:54
56nidra nareecomputer1 910Mar 14,2017 10:50:30Mar 14,2017 10:53:20
57linnie lovejavaloop1 710Mar 14,2017 10:56:09Mar 14,2017 11:00:38
58linnie loveprejava01 310Mar 14,2017 10:22:30Mar 14,2017 10:54:39
59ภัทชา มหิธิธรรมธรmath 1212Mar 14,2017 4:54:24Mar 14,2017 4:54:51
60ภัทชา มหิธิธรรมธรengl103 810Mar 14,2017 4:52:27Mar 14,2017 4:54:07
61ภัทชา มหิธิธรรมธรengl102 610Mar 14,2017 4:47:18Mar 14,2017 4:49:38
62ภัทชา มหิธิธรรมธรengl101 510Mar 14,2017 4:43:49Mar 14,2017 4:47:11
63ภัทชา มหิธิธรรมธรmath03 1212Mar 14,2017 4:22:10Mar 14,2017 4:24:33
64kannika Loylongcomputer7 510Mar 13,2017 11:36:07Mar 13,2017 11:36:58
65kannika Loylongcomputer1 810Mar 13,2017 11:31:20Mar 13,2017 11:32:31
66kannika Loylongcomputer4 1010Mar 13,2017 11:30:18Mar 13,2017 11:30:55
67Mintra Apointernet1 1010Mar 12,2017 10:32:39Mar 12,2017 10:33:09
68Mintra Apointernet1 810Mar 12,2017 10:31:45Mar 12,2017 10:32:33
69Mintra Apointernet1 910Mar 12,2017 10:26:41Mar 12,2017 10:31:22
70Mintra Apointernet1 810Mar 12,2017 10:24:42Mar 12,2017 10:26:16
71Mintra Apointernet1 810Mar 12,2017 10:20:22Mar 12,2017 10:22:16
72Mintra Apointernet1 710Mar 12,2017 10:18:58Mar 12,2017 10:20:02
73Mintra Apointernet1 710Mar 12,2017 10:16:33Mar 12,2017 10:17:58
74tonaor panengl101 1010Mar 12,2017 6:39:10Mar 12,2017 6:39:58
75tonaor panengl101 910Mar 12,2017 6:38:30Mar 12,2017 6:39:08
76tonaor panengl101 910Mar 12,2017 6:37:45Mar 12,2017 6:38:28
77tonaor panengl101 910Mar 12,2017 6:34:17Mar 12,2017 6:37:42
78tonaor pangm101 1010Mar 12,2017 6:22:26Mar 12,2017 6:23:58
79tonaor pangm101 910Mar 12,2017 6:19:55Mar 12,2017 6:22:22
80tonaor pangm101 810Mar 12,2017 6:10:51Mar 12,2017 6:19:37
81Wantanarak Osotcahroenmath02 1212Mar 10,2017 11:57:50Mar 11,2017 12:00:33
82Wantanarak Osotcahroenmath01 1212Mar 10,2017 11:56:54Mar 10,2017 11:57:45
83Wantanarak Osotcahroenmath 1212Mar 10,2017 11:56:23Mar 10,2017 11:56:45
84Wantanarak Osotcahroenengl103 1010Mar 10,2017 11:51:35Mar 10,2017 11:56:15
85Wantanarak Osotcahroenengl102 710Mar 10,2017 11:42:49Mar 10,2017 11:51:19
86Wantanarak Osotcahroenengl101 1010Mar 10,2017 11:40:49Mar 10,2017 11:42:40
87Wantanarak Osotcahroenengl101 910Mar 10,2017 11:40:06Mar 10,2017 11:40:43
88Wantanarak Osotcahroenengl101 910Mar 10,2017 11:39:04Mar 10,2017 11:39:59
89Wantanarak Osotcahroenengl101 910Mar 10,2017 11:35:17Mar 10,2017 11:38:56
90Wantanarak Osotcahroenengl101 910Mar 10,2017 11:29:54Mar 10,2017 11:35:05
91Thanawat Vijithpanyacomputer7 510Mar 10,2017 1:36:58Mar 10,2017 1:41:15
92Thanawat Vijithpanyacomputer6 710Mar 10,2017 1:33:58Mar 10,2017 1:36:53
93Thanawat Vijithpanyacomputer5 210Mar 10,2017 1:31:41Mar 10,2017 1:33:44
94Thanawat Vijithpanyacomputer4 510Mar 10,2017 1:01:35Mar 10,2017 1:06:45
95Thanawat Vijithpanyacomputer3 610Mar 10,2017 12:57:36Mar 10,2017 1:01:11
96Thanawat Vijithpanyacomputer3 410Mar 10,2017 12:55:34Mar 10,2017 12:57:29
97Thanawat Vijithpanyacomputer3 410Mar 10,2017 12:50:43Mar 10,2017 12:55:27
98สุรัตน์ ขจรบุญinternet1 310Mar 9,2017 8:51:35Mar 9,2017 8:55:01
99Thanawat Vijithpanyainternet2 510Mar 9,2017 5:34:08Mar 9,2017 5:35:11
100Thanawat Vijithpanyainternet1 710Mar 9,2017 5:33:06Mar 9,2017 5:34:03
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Mar 25,2017 5:45:09
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 7
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page