ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ภูวรินทร์ จันทร์เติมgm101910Oct 21,16 1:21:49Oct 21,16 1:21:58
2ภูวรินทร์ จันทร์เติมengl101610Oct 21,16 1:03:54Oct 21,16 1:19:04
3ภูวรินทร์ จันทร์เติมgm101910Oct 21,16 12:43:52Oct 21,16 1:03:06
4วิภาพร เรืองฤทธิ์gm101810Oct 19,16 11:24:17Oct 19,16 11:34:32
5วิภาพร เรืองฤทธิ์engl101710Oct 19,16 11:18:54Oct 19,16 11:23:58
6วิภาพร เรืองฤทธิ์engl101510Oct 19,16 11:18:21Oct 19,16 11:18:36
7วิภาพร เรืองฤทธิ์gm101810Oct 19,16 11:03:08Oct 19,16 11:11:57
8วันดี เพ็งเรืองengl101410Oct 19,16 9:20:02Oct 19,16 9:22:04
9วันดี เพ็งเรืองinternet2010Oct 19,16 9:18:54Oct 19,16 9:19:50
10วันดี เพ็งเรืองinternet1110Oct 19,16 9:17:34Oct 19,16 9:18:38
11วันดี เพ็งเรืองinternet1210Oct 19,16 9:16:11Oct 19,16 9:17:29
12วันดี เพ็งเรืองinternet1110Oct 19,16 9:14:11Oct 19,16 9:16:02
13wiwat testcomfun01910Oct 19,16 2:30:16Oct 19,16 2:32:31
14สิชล ทองทินgm101810Oct 19,16 1:06:31Oct 19,16 2:00:15
15ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่computer4710Oct 18,16 6:07:20Oct 18,16 6:08:31
16ofxaerxttc ofxaerxttccomputer1110Oct 18,16 3:54:27Oct 18,16 3:54:33
17อนุวัฒน์ ทำไถinternet1610Oct 17,16 3:12:19Oct 17,16 3:14:41
18้่เ้่เ้่เ่้ดเ้ด้ด้ ่า้่า้าเ้าเ้า้าengl1031010Oct 16,16 3:54:43Oct 16,16 3:57:13
19้่เ้่เ้่เ่้ด ่า้่า้าเ้าเ้า้าengl102610Oct 16,16 3:51:31Oct 16,16 3:54:29
20พรพิมล แก้วเทวีengl102210Oct 13,16 9:02:48Oct 13,16 9:06:10
21พรพิมล แก้วเทวีengl101310Oct 13,16 9:01:21Oct 13,16 9:02:31
22พรพิมล แก้วเทวีengl101410Oct 13,16 8:56:49Oct 13,16 9:00:42
23นาน สุทินcomfun02810Oct 12,16 10:31:52Oct 12,16 10:34:23
24นาน สุทินcomfun02810Oct 12,16 10:27:49Oct 12,16 10:31:07
25จันเป็ง คมcomfun01910Oct 12,16 10:57:52Oct 12,16 11:06:49
26จันเป็ง คมcomfun01810Oct 12,16 10:54:37Oct 12,16 10:57:29
27จันเป็ง คมcomfun01810Oct 12,16 10:50:56Oct 12,16 10:52:34
28ธัญลักษณ์ บุญช่วยcomputer1510Oct 12,16 5:04:57Oct 12,16 5:08:27
29ธัญลักษณ์ บุญช่วยinternet2110Oct 12,16 5:02:10Oct 12,16 5:04:43
30ธัญลักษณ์ บุญชาวยinternet1410Oct 12,16 4:59:00Oct 12,16 5:01:49
31อามานี สะนิinternet1310Oct 11,16 6:57:34Oct 11,16 7:02:02
32ภิตินันท์ ดวงศรีengl101710Oct 11,16 6:55:31Oct 11,16 6:56:04
33ภิตินันท์ ดวงศรีengl101710Oct 11,16 6:52:02Oct 11,16 6:54:37
34ภิตินันท์ ดวงศรีcomputer1210Oct 11,16 6:48:50Oct 11,16 6:51:27
35ชญานิศ โสระวงค์internet1410Oct 11,16 2:31:25Oct 11,16 2:36:56
36ปวีณา อุปนิcomputer7810Oct 10,16 5:48:33Oct 10,16 5:52:03
37ปวีณา อุปนิcomputer3510Oct 10,16 5:46:29Oct 10,16 5:48:28
38ปวีณา อุปนิcomputer2510Oct 10,16 5:43:27Oct 10,16 5:46:18
39ปวีณา อุปนิcomputer1910Oct 10,16 5:41:27Oct 10,16 5:43:14
40ปวีณา อุปนิinternet1810Oct 10,16 5:38:52Oct 10,16 5:41:07
41b bcomfun021010Oct 10,16 1:01:07Oct 10,16 1:03:25
42b bcomfun01810Oct 10,16 12:58:46Oct 10,16 1:00:53
43ann anacomputer4710Oct 9,16 4:21:16Oct 9,16 4:21:45
44ann anainternet1310Oct 9,16 4:18:21Oct 9,16 4:20:42
45พิไลลักษณ์ แกล้วกสิกรรมcomputer2110Oct 9,16 12:14:52Oct 9,16 12:17:47
46พิไลลักษณ์ แกล้วกสิกรรมcomputer1310Oct 9,16 12:10:36Oct 9,16 12:11:04
47โอริ สติวcomputer4810Oct 9,16 10:24:48Oct 9,16 10:25:37
48โอริ สติวcomputer4610Oct 9,16 10:23:48Oct 9,16 10:24:39
49โอริ สติวcomputer4710Oct 9,16 10:22:12Oct 9,16 10:23:39
50โชคดี มีชัยcomputer7610Oct 9,16 5:51:33Oct 9,16 5:54:31
51โชคดี มีชัยcomputer4610Oct 9,16 5:43:40Oct 9,16 5:47:20
52โชคดี มีชัยcomputer2610Oct 9,16 5:39:34Oct 9,16 5:42:49
53โชคดี มีชัยcomputer3410Oct 9,16 5:34:50Oct 9,16 5:39:21
54แดง เขียวkeyapp01310Oct 9,16 2:13:24Oct 9,16 2:15:30
55แดง เขียวeenetwork1610Oct 9,16 1:58:34Oct 9,16 2:01:23
56ยุธ หนองหว้าengl101610Oct 9,16 1:29:23Oct 9,16 1:31:31
57มอตโตะ มีดีcomputer1910Oct 8,16 12:56:23Oct 8,16 12:58:10
58มอตโตะ มีดีcomputer1810Oct 8,16 12:54:18Oct 8,16 12:56:21
59มอตโตะ มีดีcomputer1810Oct 8,16 12:52:20Oct 8,16 12:54:02
60มอตโตะ มีดีcomputer1910Oct 8,16 12:51:35Oct 8,16 12:52:05
61มอตโตะ มีดีcomputer1810Oct 8,16 12:50:11Oct 8,16 12:51:00
62มอตโตะ มีดีcomputer1810Oct 8,16 12:49:24Oct 8,16 12:49:57
63มอตโตะ มีดีcomputer1710Oct 8,16 12:43:26Oct 8,16 12:47:05
64มอตโตะ มีดีcomputer1710Oct 8,16 12:23:42Oct 8,16 12:33:17
65มาณี มีดีinternet2210Oct 8,16 12:21:05Oct 8,16 12:23:37
66มาณี มีดีinternet1510Oct 8,16 12:18:58Oct 8,16 12:19:43
67มาณี มีดีinternet1410Oct 8,16 12:06:17Oct 8,16 12:10:35
68มาณี มีดีinternet1310Oct 8,16 11:59:33Oct 8,16 12:05:52
69ไชยยศ เอื้อวิริยะไชยกุลengl102910Oct 7,16 8:35:58Oct 7,16 8:46:15
70ไชบบศ เอื้อวิริยะไชยกุลengl1031010Oct 7,16 8:26:37Oct 7,16 8:32:34
71emzddkiyw emzddkiywcomputer1310Oct 6,16 9:42:37Oct 6,16 9:42:40
72t ttengl102410Oct 6,16 5:16:34Oct 6,16 5:19:14
73ไชยยศ เอื้อวิริยะไชยกุลos1810Oct 5,16 7:23:08Oct 5,16 7:28:01
74ธนา วงศ์ธรรมengl1021010Oct 5,16 12:17:46Oct 5,16 12:28:21
75นิดตยา นา่ส่ืวinternet2210Oct 4,16 6:25:19Oct 4,16 6:26:32
76นิดตยา ทิมทวดinternet1410Oct 4,16 6:14:46Oct 4,16 6:22:36
77พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl102410Oct 4,16 2:49:42Oct 4,16 2:55:09
78พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl1011010Oct 4,16 2:47:46Oct 4,16 2:48:26
79พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101910Oct 4,16 2:46:52Oct 4,16 2:47:28
80พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101810Oct 4,16 2:46:05Oct 4,16 2:46:38
81พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101910Oct 4,16 2:44:38Oct 4,16 2:45:51
82พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101810Oct 4,16 2:43:34Oct 4,16 2:44:25
83พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101810Oct 4,16 2:42:44Oct 4,16 2:43:21
84พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101910Oct 4,16 2:41:32Oct 4,16 2:42:26
85พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101710Oct 4,16 2:40:18Oct 4,16 2:41:18
86พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101810Oct 4,16 2:39:16Oct 4,16 2:40:04
87พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101810Oct 4,16 2:38:00Oct 4,16 2:39:01
88พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101710Oct 4,16 2:36:38Oct 4,16 2:37:46
89พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101710Oct 4,16 2:35:04Oct 4,16 2:35:56
90พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101710Oct 4,16 2:31:07Oct 4,16 2:34:20
91พิรุณรัตน์ แก้วประจุengl101710Oct 4,16 2:25:13Oct 4,16 2:30:38
92มงคล นานาสังcomputer2510Oct 3,16 12:35:08Oct 3,16 12:37:07
93มงคล นานาสังcomputer1510Oct 3,16 12:32:55Oct 3,16 12:34:40
94Park Jedacomfun01610Oct 3,16 11:39:23Oct 3,16 11:41:27
95Park Jedainternet1510Oct 3,16 11:36:13Oct 3,16 11:38:26
96Park Jedaengl1031010Oct 3,16 11:33:00Oct 3,16 11:35:08
97Park Jedaengl102610Oct 3,16 11:30:04Oct 3,16 11:32:51
98Park Jedaengl1011010Oct 3,16 11:26:09Oct 3,16 11:29:01
99รักชาติ บุญวันinternet1510Oct 3,16 10:01:00Oct 3,16 10:03:21
100222 1111internet1910Oct 3,16 1:48:32Oct 3,16 2:04:26
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Oct 21,16 4:59:08 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)