ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ไม มามาinternet2510Sep 21,14 1:51:08Sep 21,14 1:53:16
2ห หcomputer2710Sep 20,14 11:08:46Sep 20,14 11:12:04
3ห หcomputer11010Sep 20,14 11:06:53Sep 20,14 11:08:31
4ห หinternet2710Sep 20,14 10:56:33Sep 20,14 11:06:45
5ห หinternet2810Sep 20,14 10:49:38Sep 20,14 10:56:25
6ห หinternet1910Sep 20,14 10:46:23Sep 20,14 10:49:30
7เบญา เบmath03712Sep 20,14 9:56:03Sep 20,14 10:16:46
8เบญา เบmath021212Sep 20,14 9:46:04Sep 20,14 9:51:44
9เบญา เบmath011212Sep 20,14 9:44:20Sep 20,14 9:45:42
10เบญา เบmath1212Sep 20,14 9:42:16Sep 20,14 9:43:43
11ant antycomputer6710Sep 19,14 7:58:14Sep 19,14 8:02:06
12ant antycomputer71010Sep 19,14 7:53:09Sep 19,14 7:57:50
13ant antyinternet2810Sep 19,14 7:45:42Sep 19,14 7:52:56
14ant antyinternet1710Sep 19,14 7:43:57Sep 19,14 7:44:57
15อารต์ อารต์computer6010Sep 19,14 8:52:18Sep 19,14 8:52:58
16สุริวุฒิ เจียมภูเขียวcomputer3410Sep 19,14 8:48:07Sep 19,14 8:51:51
17สุริวุฒิ เจียมภูเขียวcomputer2610Sep 19,14 8:43:45Sep 19,14 8:47:45
18สุริวุฒิ เจียมภูเขียวcomputer1710Sep 19,14 8:39:18Sep 19,14 8:43:23
19สุริวุฒิ เจียมภูเขียวeenetwork1510Sep 19,14 8:30:26Sep 19,14 8:38:01
20อารต์ อารต์internet2010Sep 19,14 7:46:47Sep 19,14 7:47:59
21อารต์ อารต์computer1510Sep 19,14 7:44:27Sep 19,14 7:46:23
22อารต์ อารต์math03512Sep 19,14 7:38:32Sep 19,14 7:42:56
23วันชนะ หงษ์ทองeenetwork1110Sep 19,14 1:18:32Sep 19,14 1:19:23
24ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1310Sep 19,14 12:52:23Sep 19,14 1:04:31
254/2 นพดลcomputer1210Sep 19,14 12:53:34Sep 19,14 12:54:39
264/2 นพดลcomputer1110Sep 19,14 12:51:36Sep 19,14 12:53:09
274/2 ณัฐพงศ์ computer1610Sep 19,14 12:51:34Sep 19,14 12:53:03
28ณัฐมล 4/2computer1210Sep 19,14 12:50:32Sep 19,14 12:52:48
29สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1210Sep 19,14 12:51:06Sep 19,14 12:52:40
30ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1310Sep 19,14 12:51:02Sep 19,14 12:52:20
314/2 เมวิกาcomputer1610Sep 19,14 12:50:53Sep 19,14 12:52:14
324/2 นพดลcomputer1210Sep 19,14 12:49:04Sep 19,14 12:51:02
33ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1210Sep 19,14 12:48:34Sep 19,14 12:50:58
344/2 เมวิกาcomputer1410Sep 19,14 12:49:09Sep 19,14 12:50:45
35สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1210Sep 19,14 12:50:32Sep 19,14 12:50:34
364/2 พงศพัฒน์ ไทยปาลcomputer1710Sep 19,14 12:47:08Sep 19,14 12:49:37
37สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1210Sep 19,14 12:47:15Sep 19,14 12:48:28
38ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1310Sep 19,14 12:47:52Sep 19,14 12:48:25
394/2 นพดลcomputer1210Sep 19,14 12:47:24Sep 19,14 12:48:00
40ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1110Sep 19,14 12:47:12Sep 19,14 12:47:46
414/2 นพดลcomputer1210Sep 19,14 12:46:23Sep 19,14 12:47:09
42ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1110Sep 19,14 12:46:42Sep 19,14 12:47:05
43สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1210Sep 19,14 12:45:36Sep 19,14 12:47:03
44ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1410Sep 19,14 12:45:25Sep 19,14 12:46:29
454/2 สุรชัยcomputer1710Sep 19,14 12:45:12Sep 19,14 12:46:11
464/1 วาสนาcomputer1710Sep 19,14 12:44:14Sep 19,14 12:46:01
474/2 นพดลcomputer1010Sep 19,14 12:41:20Sep 19,14 12:45:57
48สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1110Sep 19,14 12:41:02Sep 19,14 12:45:23
49ม.4/2 อาทิตยา ศักดาcomputer1510Sep 19,14 12:43:11Sep 19,14 12:44:54
50ม.4/2 อาทิตยา ศักดาcomputer1410Sep 19,14 12:39:37Sep 19,14 12:42:52
51สุรนาถ บุญสวัสดิ์computer1510Sep 19,14 12:36:38Sep 19,14 12:42:35
524/2 ธีรภัทร จารึกเรียบcomputer1510Sep 19,14 12:30:18Sep 19,14 12:42:29
534/1 ฑาริกาcomputer1710Sep 19,14 12:29:12Sep 19,14 12:42:24
54ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1310Sep 19,14 12:41:55Sep 19,14 12:42:22
554/2 จตุรงค์computer1710Sep 19,14 12:28:27Sep 19,14 12:42:10
5641 สุพัตราcomputer1710Sep 19,14 12:29:55Sep 19,14 12:41:08
57ม4/2 ชนม์นิภา เมืองดีcomputer1410Sep 19,14 12:27:32Sep 19,14 12:41:02
584/2 คำรณ นิยะกิจcomputer1610Sep 19,14 12:39:38Sep 19,14 12:40:53
59สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1310Sep 19,14 12:39:03Sep 19,14 12:40:52
60ม4/1 ภัสสรcomputer1710Sep 19,14 12:38:40Sep 19,14 12:40:39
61ม.4/2 อาทิตยา ศักดาcomputer1410Sep 19,14 12:27:32Sep 19,14 12:39:28
624/2 คำรณ นิยะกิจcomputer1110Sep 19,14 12:38:45Sep 19,14 12:39:25
63สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1210Sep 19,14 12:37:20Sep 19,14 12:38:50
644/2 คำรณ นิยะกิจcomputer1410Sep 19,14 12:28:56Sep 19,14 12:38:35
65กฤษวรรถ ปรีชาcomputer1510Sep 19,14 12:36:22Sep 19,14 12:38:22
66ม4/1 ภัสสรcomputer1310Sep 19,14 12:35:27Sep 19,14 12:38:01
67สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1110Sep 19,14 12:36:04Sep 19,14 12:37:11
68กฤษวรรถ ปรีชาcomputer1110Sep 19,14 12:35:48Sep 19,14 12:36:10
69สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1310Sep 19,14 12:28:49Sep 19,14 12:35:33
70ม4/1 ภัสสรcomputer1410Sep 19,14 12:29:28Sep 19,14 12:34:35
71กฤษวรรถ ปรีชาcomputer1410Sep 19,14 12:28:30Sep 19,14 12:33:26
7222 สาลินีcomputer1210Sep 18,14 11:04:41Sep 18,14 11:12:46
7322 วนิดาcomputer1310Sep 18,14 11:11:38Sep 18,14 11:12:35
7422 นันทิยาcomputer1110Sep 18,14 11:08:13Sep 18,14 11:10:46
7522 ธีรพัฒน์computer1210Sep 18,14 11:06:29Sep 18,14 11:07:17
76 2/2 ศุภกิจcomputer1010Sep 18,14 11:06:40Sep 18,14 11:07:16
7722 บุษบาcomputer1210Sep 18,14 11:04:41Sep 18,14 11:06:54
78 2/2 ศุภกิจcomputer1210Sep 18,14 11:06:00Sep 18,14 11:06:28
7922 จิตตพรcomputer1410Sep 18,14 11:01:02Sep 18,14 11:06:22
8022 ธีรพัฒน์computer1310Sep 18,14 11:03:06Sep 18,14 11:04:56
8122 นันทิยาcomputer1310Sep 18,14 11:01:25Sep 18,14 11:04:45
8222 บุษบาcomputer1310Sep 18,14 11:03:08Sep 18,14 11:03:10
8322 วนิดาcomputer1410Sep 18,14 10:59:21Sep 18,14 11:03:08
8422 จุทาภรณ์ computer1010Sep 18,14 11:01:26Sep 18,14 11:02:59
852/2 ทินาคมcomputer1210Sep 18,14 11:01:30Sep 18,14 11:02:53
8622 บุษบาcomputer1310Sep 18,14 11:02:43Sep 18,14 11:02:49
8722 ธีรพัฒน์computer1210Sep 18,14 11:02:21Sep 18,14 11:02:45
8822 บุษบาcomputer1310Sep 18,14 11:02:34Sep 18,14 11:02:42
8922 บุษบาcomputer1310Sep 18,14 11:01:08Sep 18,14 11:02:27
9022 ธีรพัฒน์computer1210Sep 18,14 11:00:35Sep 18,14 11:02:17
912/2 พัชริดา ดิษฐราชาcomputer1410Sep 18,14 10:58:23Sep 18,14 11:02:07
9222 สาลินีcomputer1410Sep 18,14 10:56:50Sep 18,14 11:02:02
9322 บุษบาcomputer1410Sep 18,14 10:59:22Sep 18,14 11:01:06
942/2 ทินาคมcomputer1010Sep 18,14 10:59:58Sep 18,14 11:00:46
9522 รจนาcomputer1510Sep 18,14 10:58:45Sep 18,14 11:00:25
9622 นพรัตน์computer1210Sep 18,14 10:55:04Sep 18,14 11:00:19
9722 ธีรเจตcomputer1010Sep 18,14 10:59:44Sep 18,14 10:59:50
982/2 ทินาคมcomputer1310Sep 18,14 10:59:08Sep 18,14 10:59:47
9922 ธีรเจตcomputer1310Sep 18,14 10:55:12Sep 18,14 10:59:36
1002/2 พัฒนพงศ์computer1210Sep 18,14 10:58:25Sep 18,14 10:59:24
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Sep 21,14 2:01:34 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)