ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1น้อง รัชนีengl103910Sep 30,16 4:55:33Sep 30,16 4:57:52
2น้อง รัชนีengl102810Sep 30,16 4:52:28Sep 30,16 4:54:54
3น้อง รัชนีengl101910Sep 30,16 4:50:42Sep 30,16 4:51:59
4น้อง รัชนีengl101810Sep 30,16 3:31:00Sep 30,16 3:31:59
5ชัยวัฒน์ ทิมพะบุตรinternet1410Sep 29,16 11:40:14Sep 29,16 11:42:10
6บุรินทร์ จจนพันธุ์computer1010Sep 29,16 9:21:59Sep 29,16 9:22:18
7สมศรี สมส่วนcomputer1710Sep 28,16 11:52:37Sep 28,16 11:54:12
8สรินน่า อ๋องcomputer3110Sep 28,16 8:03:29Sep 28,16 8:04:06
9เอมิกา ชื่นชมengl1031010Sep 28,16 6:11:18Sep 28,16 6:12:16
10เอมิกา ชื่นชมengl1021010Sep 28,16 6:06:24Sep 28,16 6:07:06
11เอมิกา ชื่นชมengl101810Sep 28,16 4:35:56Sep 28,16 5:01:12
12มินตรา ประสารศรีos1310Sep 28,16 12:49:12Sep 28,16 1:58:59
13มินตรา ประสารศรีcomputer7410Sep 28,16 12:46:08Sep 28,16 12:49:08
14มินตรา ประสารศรีcomputer6510Sep 28,16 12:43:27Sep 28,16 12:46:04
15มินตรา ประสารศรีcomputer5410Sep 28,16 12:38:02Sep 28,16 12:43:23
16มินตรา ประสารศรีcomputer4710Sep 27,16 11:57:58Sep 28,16 12:37:54
17มินตรา ประสารศรีcomputer3610Sep 27,16 11:47:33Sep 27,16 11:57:53
18มินตรา ประสารศรีcomputer2510Sep 27,16 11:45:22Sep 27,16 11:47:29
19มินตรา ประสารศรีcomputer1710Sep 27,16 11:44:20Sep 27,16 11:44:55
20มินตรา ประสารศรีinternet2310Sep 27,16 11:26:17Sep 27,16 11:28:11
21มินตรา ประสารศรีinternet1510Sep 27,16 11:23:27Sep 27,16 11:25:55
22ทิพวัลย์ จันทร์แสงกุลengl102510Sep 27,16 3:20:09Sep 27,16 3:24:30
23ทิพวัลย์ จันทร์แสงกุลengl101910Sep 27,16 2:28:31Sep 27,16 3:16:53
24Ann kumengl1031010Sep 26,16 12:20:27Sep 26,16 12:49:08
25Ann kumengl101610Sep 26,16 12:17:53Sep 26,16 12:20:16
26ปรียาพร รัตนาengl101310Sep 25,16 11:47:06Sep 25,16 11:48:38
27ปรียาพร รัตนาkeyapp01110Sep 25,16 11:44:31Sep 25,16 11:46:56
28ปรียาพร รัตนาvbnet01310Sep 25,16 11:43:05Sep 25,16 11:43:47
29ปรียาพร รัตนาcomputer1310Sep 25,16 11:41:30Sep 25,16 11:42:22
30ปรียาพร รัตนาcomputer1310Sep 25,16 11:39:28Sep 25,16 11:41:18
31ปรียาพร รัตนาcomputer1410Sep 25,16 11:37:01Sep 25,16 11:39:13
32ปรียาพร รัตนาinternet1410Sep 25,16 11:34:45Sep 25,16 11:35:45
33รมณ บรรทัดเที่ยงgm101810Sep 25,16 5:46:57Sep 25,16 6:14:40
34kan kanos1210Sep 25,16 12:34:20Sep 25,16 12:35:11
35kan kanos1310Sep 25,16 12:30:43Sep 25,16 12:32:40
36สิทธิ์ ทองcomputer7710Sep 24,16 7:34:12Sep 24,16 7:35:22
37สิทธิ์ ทองcomputer7710Sep 24,16 7:32:55Sep 24,16 7:34:05
38สิทธิ์ ทองcomputer7710Sep 24,16 7:30:42Sep 24,16 7:32:50
39สิทธิ์ ทองcomputer7710Sep 24,16 7:28:21Sep 24,16 7:30:37
40สิทธิ์ ทองcomputer7810Sep 24,16 7:26:57Sep 24,16 7:28:12
41สิทธิ์ ทองcomputer7710Sep 24,16 7:24:54Sep 24,16 7:26:49
42สิทธิ์ ทองcomputer7610Sep 24,16 7:23:12Sep 24,16 7:24:46
43สิทธิ์ ทองcomputer7710Sep 24,16 7:17:17Sep 24,16 7:23:00
44สว สิทธิ์computer5210Sep 24,16 1:27:40Sep 24,16 1:30:08
45สว สิทธิ์computer4610Sep 24,16 1:23:41Sep 24,16 1:26:55
46สว สิทธิ์computer3810Sep 24,16 1:19:42Sep 24,16 1:22:36
47สว สิทธิ์computer2910Sep 24,16 1:13:14Sep 24,16 1:18:02
48สว สิทธิ์computer1510Sep 24,16 1:09:44Sep 24,16 1:12:58
49สว สิทธิ์internet2210Sep 24,16 1:05:48Sep 24,16 1:09:23
50สว สิทธิ์internet1410Sep 24,16 1:01:56Sep 24,16 1:05:33
51สว สิทธิ์eenetwork1110Sep 24,16 1:00:04Sep 24,16 1:01:37
52สว สิทธิ์eenetwork1210Sep 24,16 12:58:02Sep 24,16 1:00:00
53สว สิทธิ์eenetwork1210Sep 24,16 12:56:17Sep 24,16 12:57:56
54วราภรณ์ วาททองหลางcomputer2610Sep 24,16 12:46:42Sep 24,16 12:49:30
55วราภรณ์ วาททองหลางcomputer1710Sep 24,16 12:45:50Sep 24,16 12:46:30
56วราภรณ์ วาททองหลางinternet2410Sep 24,16 12:41:32Sep 24,16 12:43:32
57วราภรณ์ วาททองหลางinternet2110Sep 24,16 12:40:39Sep 24,16 12:41:30
58วราภรณ์ วาททองหลางinternet1510Sep 24,16 12:36:49Sep 24,16 12:37:54
59วราภรณ์ วาททองหลางinternet1310Sep 24,16 12:34:58Sep 24,16 12:36:17
60วราภรณ์ วาททองหลางinternet1410Sep 24,16 12:32:54Sep 24,16 12:34:55
61วราภรณ์ วาททองหลางengl103810Sep 24,16 12:27:22Sep 24,16 12:31:05
62วราภรณ์ วาททองหลางengl102410Sep 24,16 12:26:12Sep 24,16 12:27:12
63วราภรณ์ วาททองหลางengl102110Sep 24,16 12:25:43Sep 24,16 12:26:09
64วราภรณ์ วาททองหลางengl102210Sep 24,16 12:23:05Sep 24,16 12:25:40
65วราภรณ์ วาททองหลางengl101510Sep 24,16 12:22:04Sep 24,16 12:22:58
66วราภรณ์ วาททองหลางengl101510Sep 24,16 12:21:16Sep 24,16 12:21:58
67วราภรณ์ วาททองหลางengl101610Sep 24,16 12:20:01Sep 24,16 12:20:49
68วราภรณ์ วาททองหลางengl101310Sep 24,16 12:17:33Sep 24,16 12:19:56
69วราภรณ์ วาททองหลางengl101410Sep 24,16 12:11:08Sep 24,16 12:16:13
70นอนน้อย มากมากeenetwork1410Sep 24,16 6:45:53Sep 24,16 6:48:28
71อีฟ อีฟอีฟprejava02010Sep 24,16 6:43:21Sep 24,16 6:45:38
72อีฟ อีฟอีฟprejava01110Sep 24,16 6:40:59Sep 24,16 6:43:13
73อีฟ อีฟอีฟjavakey1410Sep 24,16 6:39:10Sep 24,16 6:40:51
74อีฟ อีฟอีฟcomputer7310Sep 24,16 6:36:37Sep 24,16 6:39:00
75อีฟ อีฟอีฟcomputer4510Sep 24,16 6:33:28Sep 24,16 6:35:22
76อีฟ อีฟอีฟcomputer3510Sep 24,16 6:31:03Sep 24,16 6:33:20
77อีฟ อีฟอีฟcomputer2410Sep 24,16 6:25:26Sep 24,16 6:28:15
78อีฟ อีฟอีฟcomputer1410Sep 24,16 6:22:30Sep 24,16 6:25:02
79อีฟ อีฟอีฟinternet2210Sep 24,16 6:19:36Sep 24,16 6:22:03
80อีฟ อีฟอีฟinternet1410Sep 24,16 6:16:00Sep 24,16 6:19:04
81แมว หมาcomputer1110Sep 23,16 2:58:12Sep 23,16 3:01:53
82สิทธิ์ ทองcomputer4610Sep 22,16 6:13:52Sep 22,16 6:16:44
83สิทธิ์ ทองcomputer4610Sep 22,16 6:10:34Sep 22,16 6:13:29
84สิทธิ์ ทองcomputer4510Sep 22,16 6:03:22Sep 22,16 6:10:28
85สิทธิ์ ทองcomputer4610Sep 22,16 5:49:31Sep 22,16 5:57:09
86สิทธิ์ ทองcomputer3610Sep 22,16 5:43:38Sep 22,16 5:47:10
87ณัฐทรินทร์ จันทร์แปลงcomputer4510Sep 21,16 11:26:32Sep 21,16 11:32:17
88สิทธิ์ ทองcomputer3510Sep 21,16 6:02:00Sep 21,16 6:06:17
89สิทธิ์ ทองinternet1410Sep 21,16 4:59:09Sep 21,16 5:04:57
90สิทธิ์ ทองcomputer1710Sep 21,16 2:17:49Sep 21,16 2:21:45
91สิทธิ์ ทองcomputer1310Sep 21,16 2:15:42Sep 21,16 2:17:43
92ประสิท ทองcomputer1610Sep 21,16 2:11:43Sep 21,16 2:14:59
93เม อิcomputer7610Sep 21,16 7:18:56Sep 21,16 7:20:34
94เม อิcomputer6610Sep 21,16 7:17:08Sep 21,16 7:18:48
95เม อิcomputer5710Sep 21,16 7:15:54Sep 21,16 7:17:00
96เม อิcomputer4910Sep 21,16 7:14:28Sep 21,16 7:15:46
97เม อิcomputer3610Sep 21,16 7:12:36Sep 21,16 7:14:20
98เม อิcomputer2510Sep 21,16 7:10:30Sep 21,16 7:12:28
99เม อิcomputer1810Sep 21,16 7:08:56Sep 21,16 7:10:19
100เม อิinternet2510Sep 21,16 7:07:20Sep 21,16 7:08:46
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Sep 30,16 9:26:37 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)