แอดมิดชั่น
ระบบแอดมิดชั่น (Admission)
ระบบแอดมิดชั่น (Admission) คือ ระบบกลางสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษา (Central University Admissions System – CUAS ) เป็นระบบผสมผสานการวัดความรู้ของนักเรียนจากหลายส่วนมาร่วมกัน เพื่อรวมเป็นคะแนนที่จะใช้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นระบบนี้จึงไม่ตัดสินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อจากคะแนนสอบเพียงครั้งเดียว
ปีการศึกษา 2559 ทปอ. ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาใน 88 สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งม.รัฐ และม.เอกชน มีให้เลือก 754 คณะ/สาขา แยกเป็นรหัสหลักสูตรได้ 4,191 รหัส และมีที่นั่ง 123,179 คน จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 6 - 17 พ.ค.59 รับสมัคร 10 - 17 พ.ค.59 ที่ www.aupt.or.th ตรวจสอบคะแนนผู้สมัครและผู้ถูกตัดสิทธิ์ 23 - 25 พ.ค.59 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 5 มิ.ย.59 มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 85,834 คน จากทั้งสิ้น 156,216 คน

ข่าวสารระบบแอดมิดชั่น (Admission) ที่ aupt.or.thหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง สทศ. (NIETS) เป็นชื่อย่อของ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) ทำหน้าที่จัดสอบ O-NET, GAT และ PAT เป็นต้น
สอท. (AUPT) เป็นชื่อย่อของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Association of University Presidents of Thailand และมีหน้าที่เปิดรับให้บุคคลยื่นคะแนน พร้อมกับชื่อหลักสูตรที่ต้องการศึกษาได้ 4 อันดับ แล้วระบบจะนำคะแนนของแต่ละบุคคลไปจัดเรียงตามหลักสูตร แล้วประกาศผลว่าบุคคลใดสอบเข้าในหลักสูตรใดได้บ้าง ตามข้อจำกันเรื่องจำนวนรับของหลักสูตร และลำดับที่ในการเลือกหลักสูตร มีเว็บไซต์ที่ http://www.niets.or.th/th/
กกอ. (HEC) เป็นชื่อย่อของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Commission) ส่วน สกอ. (OHEC) เป็นชื่อย่อของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) ซึ่งทำงานภายใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) มีชื่อย่อคือ ศธ. (MOE) มีเว็บไซต์ที่ http://www.mua.go.th
ข่าวสอบติด .. หลังประกาศผลแอดมิดชั่น 590610 นักเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สอบติดแพทย์เกือบยกห้อง 20 จาก 36 คน แล้วหากนับการสอบโควตา รับตรง และแอดมิดชั่น พบว่า ยกห้องรวม 5 ห้อง ออกข่าวทีวี อาทิ NationTV
590607 นักเรียน โรงเรียนศึกษานารี ห้อง 603 แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 29 คน สอบติดแอดมิชชั่นยกห้อง ออกข่าวทีวี อาทิ ช่อง 3 NewsTV PPTV workpoint
590605 ทปอ.แถลง ผู้ได้คะแนนสูงสุด 6 คน เลือกสายศิลป์ คนแรก นายชยานันต์ คำหอม บุตรของ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม เลือกคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจาก จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
580606 น้องปราง ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา แอดมิชชั่นสูงสุดในประเทศ เลือก สาขาภาพยนตร์-โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และเป็น 1 ใน 6 ผู้มีอันดับสูงสุดที่เลือกสายสังคมศาสตร์


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC