TEN TEST CENTER
Key Application (Quiz ID : 21)
1. การเลือก save as เป็น Single file web page ใน Microsoft Word จะได้แฟ้มนามสกุลใด
 .xml
 .mht
 .jpg
 .htm
2. ใน Word ส่วนมุมมอง (View) เมื่อสั่ง split จะเกิดอะไรขึ้น
 การแยกเอกสารเพื่อการจัดการ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือซ้ายกับขวา
 การแสดงเอกสารแบบเว็บเพจ
 การแยกเอกสารเพื่อการจัดการ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือบนกับล่าง
 การแสดงเอกสารแบบร่าง
3. ใน Excel เมื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) มีตัวเลือกใดที่ไม่ปรากฏในรายการให้เลือก
 สร้างเอกสารใหม่ (Create New Document)
 แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ (Existing File or Web Page)
 เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number)
 ตำแหน่งในเอกสารนี้ (Place in This Document)
4. ใน Word จะรู้ได้อย่างไรว่าที่พิมพ์เข้าไปมีจำนวนกี่คำที่ง่ายที่สุด
 เลือกจาก Ribbon Menu
 มองเห็นที่มุมล่างซ้าย
 มองเห็นที่มุมล่างขวา
 นับด้วยสายตา
5. ใน Word ถ้าพิมพ์ข้อความขึ้นมา แล้วกดปุ่มเลิกทำ (Undo) และทำซ้ำ (Redo) จะเกิดอะไรขึ้น
 มีข้อความเหมือนเดิม
 ข้อความเกิดขึ้นสองครั้งเรียงต่อกัน
 พบข้อความว่า Error แทนข้อความเดิม
 ข้อความหายไป
6. ใน Powerpoint เมื่อสั่งการนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show) ขนาดจะเป็นเท่าใด
 Minimize
 Dialogue
 Ribbon Menu
 Full screen
7. ใน Word นั้น ลักษณะของ Gridlines เป็นแบบใด
 ตารางเป็นช่อง คล้ายกับแผ่นงานใน Excel
 หมายเลขหน้า ที่อยู่ตรงกลางด้านบนสุด
 ไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร
 ริบบอนเมนูที่แสดงปุ่มต่าง ๆ ให้เลือก
8. ใน Excel มีแผนภูมิแบบใดที่นำเสนอข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง หรือแสดงเส้นแนวโน้ม
 Bar Chart
 Area Chart
 Pie Chart
 Line Chart
9. ใน Excel คำอธิบายข้อมูล (Chart Legend) ในแผนภูมิแบบคอลัมน์ อยู่ด้านใดของแผนภูมิ
 ซ้าย (Left)
 กลาง (Center)
 ขวา (Right)
 ล่าง (Bottom)
10. ใน Powerpoint คำว่า Slide Master หมายถึงอะไร
 สไลด์หน้าแรก
 การแสดงสไลด์พร้อมบันทึกย่อ
 การแสดงสไลด์เพื่อการจัดเรียง
 ต้นแบบสไลด์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้ง Name และ Surname จะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
Name : ex. burin
Surname : ex. rujjy
ต้องกรอกชื่อและสกุล(อังกฤษ)และทำทุกข้อ
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 3.610131 : เวลา : Apr 24,2018 19:07:30
คอมพิวเตอร์
แฟน BNK48 (1)
คีย์แอพพลิเคชั่น(1)
จาวาทำซ้ำ(1)
คอมพิวเตอร์(7)
vb.net(1)
คณิต
บวกเลข(1)
บวกเลข(2)
อนุกรม ก.พ.(1)
คณิต(1)
เตรียม คณิต ก.พ.
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page