O-NET
O-NET O-NET (Ordinary National Education Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน จัดสอบโดย สทศ. ปกติจะจัดสอบ 3 ระดับ คือ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยคะแนนที่ได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมการวัดคุณภาพของโรงเรียนเปรียบเทียบกันทั้งประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยปี 2558 กำหนดสอบทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) ภาษาไทย 3) คณิตศาสตร์ 4) อังกฤษ 5) วิทยาศาตร์


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC