ระบบฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2558-03-14 (เรียบเรียง)
หน่วยที่ 10. ระบบฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต กลับหน้าหลัก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถอธิบายหน้าที่ของระบบฐานข้อมูล
  2. สามารถติดตั้งโปรแกรมให้บริการระบบฐานข้อมูลได้
  3. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูลได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  10.1 ระบบฐานข้อมูล MS ACCESS
  10.2 ระบบฐานข้อมูล MYSQL
  10.3 ระบบฐานข้อมูล MSSQL
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.mysql.com
  2. http://www.thaiall.com/mysql
  3. http://www.microsoft.com
  4. http://www.thaiall.com/teachaccess

  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. ฝึกใช้คำสั่ง SQL กับในฐานข้อมูล
  2.
  3.
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
ความเป็นมา
ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่เปิดสอน ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมปลาย เพิ่มจากที่เคยมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และต้องการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ซึ่งการสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ในบางโรงเรียนสอนมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาแล้ว และนโยบายของรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีการแจก TabletPC ที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าเด็กยุคนี้มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์กว่ายุคที่ผ่านมา
เมื่อมองถึงเนื้อหาในระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากการปรับพื้นฐาน หรือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียน และต่างพื้นฐานแล้ว ก็จำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต เช่น ระบบฐานข้อมูล เพราะยุคนี้ทุกคนต้องใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ มีความเข้าใจ มีส่วนในการสร้าง และนำไปใช้ได้จริง ซึ่งระบบสารสนเทศนั้น มีรากฐานมาจากระบบฐานข้อมูล ที่มีรายละเอียดเรื่องของ table, field และ record
โปรแกรมให้บริการระบบฐานข้อมูล
10.1 ระบบฐานข้อมูล MS ACCESS
Microsoft access
คือ โปรแกรมที่อยู่ในชุดของ Microsoft office นิยมใช้เก็บข้อมูล หรือนำไปพัฒนาโปรแกรมใช้งานได้ เพราะใน Microsoft access มี table, query, form, report, macro และ module สำหรับอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมด้านฐานข้อมูล หรือจะใช้ Microsoft access เก็บข้อมูลใน table และเขียนโปรแกรมด้วย VB หรือ ASP สำหรับนำข้อมูลที่เก็บใน MS Access มาใช้ได้ แต่โปรแกรมนี้ใช้งานได้เฉพาะในระบบปฏิบัติการ Windows

10.2 ระบบฐานข้อมูล MYSQL
MYSQL (MY Structured Query Language)
คือ โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยม เพราะเป็น shareware ที่สามารถนำมาใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ windows และ linux

10.3 ระบบฐานข้อมูล MSSQL
MSSQL (Microsoft Structured Query Language)
คือ โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมบนระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบจำลองการใช้คำสั่ง SQL จาก sqlfiddle.com
Schema คือ โครงสร้างข้อมูลหรือนิยามข้อมูล
CREATE TABLE employee (`id` int, `name` varchar(10));
CREATE TABLE salary (`id` int, `salary` double);
INSERT INTO employee VALUES
(1, 'tom'),	(2, 'boy'),	(3, 'cat'),(4,'ant');
INSERT INTO salary (id,salary) VALUES
(1, 5000),	(2, 3000),	(3, 10000);
select * from employee inner join salary on employee.id = salary.id;
select employee.id from employee left join salary 
on employee.id = salary.id 
where salary.id is null;
แนะนำเว็บ (Web guides)

+ การแสดงแบบระบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram
+ MySQL
+ MS Access
+ ที่ sqlfiddle.com มีบริการให้ทดสอบใช้คำสั่ง SQL ได้
+ ที่ w3schools.com มีบริการให้ทดสอบใช้คำสั่ง SQL ได้
+ ที่ sqlzoo.net มีบริการให้ทดสอบใช้คำสั่ง SQL ได้
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC