การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2557-07-11 (เรียบเรียง)
หน่วยที่ 6. การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น กลับหน้าหลัก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถอธิบายความหมายของเว็บไซต์
  2. สามารถบอกความแตกต่างของโฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
  3. สามารถเขียนเว็บเพจได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์
  6.2 ความหมายของ โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
  6.3 การเขียนเว็บเพจ
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. เว็บนรก http://faylicity.com/crash/crash6.html
  2. เว็บนรก (คัดลอกมาจาก faylicity.com)
  3. http://www.thaiall.com/learn/html.htm
  4. http://www.thaiall.com/webserver

  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. จงสร้าง index.html แนะนำตนเอง และเปิดด้วย IE
  2.
  3.
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
...
6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

  เว็บไซต์(Website) คือ แหล่งรวมโฮมเพจ เว็บเพจทั้งหมดขององค์กร และนำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน http โดยผู้ใช้สามารถเปิดดูด้วย browser เช่น IE หรือ Netscape เป็นต้น ข้อมูลในเว็บไซต์สามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้
6.2 ความหมายของ โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
  เว็บเพจ
  คือ หน้าเว็บใด ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล เช่น product.htm หรือ contact.htm เป็นต้น
  โฮมเพจ
  คือ เว็บเพจเพื่อนำเสนอข้อมูลเป็นหน้าแรกขององค์กร มักเป็นแฟ้ม index.html หรือ index.php เป็นต้น
  เว็บไซต์
  คือ แหล่งรวมโฮมเพจ และเว็บเพจทั้งหมด
6.3 การเขียนเว็บเพจ
  ตัวอย่างแฟ้ม a.htm ที่สร้างขึ้นด้วย notepad
  <html>
  <head><title>hello</title></head>
  <body>hello
  <br>My name is kim heesun
  </body>
  </html>
  
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC