ระบบ e-Commerce
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2557-07-11 (เรียบเรียง)
หน่วยที่ 12. ระบบ e-Commerce กลับหน้าหลัก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถอธิบายความหมายของ e-Commerce
  2. สามารถบอกองค์ประกอบของ e-Commerce
  3. สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น e-Commerce ได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  12.1 ความหมายของ e-Commerce
  12.2 องค์ประกอบของ e-Commerce
  12.3 การติดตั้ง e-Commerce
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.ecommerce.or.th
  2. http://www.thaiall.com/article/ecommerce.htm
  3. http://www.oscommerce.com
  4. http://www.cookkoo.com
  5. http://www.payaftersale.com
  6. http://www.thaiepay.com
  7. http://www.thailandpay.com
  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. ให้ฝึกติดตั้ง oscommerce
  2.
  3.
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
...
12.1 ความหมายของ e-Commerce
  e-Commerce(Electronic commerce)
  คือ การใช้ Internet เป็นสื่อ เพื่อทำให้เกิดการค้าขายทางธุรกิจ
  ความหมายของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce) ที่สมบูรณ์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ อีดีไอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์(Catalog) เป็นต้น
12.2 องค์ประกอบของ e-Commerce
  1. ผู้ซื้อ
  2. ผู้ขาย
  3. ระบบชำระเงิน
  4. ระบบขนส่ง
12.3 การติดตั้ง e-Commerce

  http://www.oscommerce.com/solutions/downloads มี Open source ที่ยอดเยี่ยม
  ตัวอย่างที่ http://www.oscommerce.com/osCommerce22ms2/
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC