การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2557-07-11 (เรียบเรียง)
หน่วยที่ 8. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP กลับหน้าหลัก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้พัฒนาภาษา ASP ได้
  2. สามารถอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของภาษา ASP ได้
  3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP ได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  8.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  8.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ ASP
  8.3 การโปรแกรมโครงสร้าง
  8.4 การรับ และส่งข้อมูล
  8.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.thaiall.com/asp
  2. http://www.microsoft.com
  3. http://www.thaiall.com/webserver
  4. http://www.thaiall.com/mysql
  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. เขียนตัวอย่างโปรแกรมด้านล่างนี้สัก 5 รอบ
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
...
8.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  ASP (Active Server Pages)
  คือ Script language ที่ทำงานบนเครื่อง server เช่นเดียวกับ perl, php asp หรือ cold fusion เป็นต้น โดยมีโครงสร้างแบบภาษา BASIC
8.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ ASP

  รายละเอียดการติดตั้ง web server เพื่อบริการ ASP เขียนไว้ที่ http://www.thaiall.com/webserver
  โดยใช้ PWS หรือ IIS for windows
8.3 การโปรแกรมโครงสร้าง

  .
  .
  .
8.4 การรับ และส่งข้อมูล

  นอกจากตัวแปรที่ส่งระหว่าง webpage แบบ get และ post แล้ว ภาษานี้ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านตัวแปร cookie และ session ได้
  เช่น session("a") หรือ request.querystring("a")
  .
8.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  ตัวอย่างแฟ้ม a.asp ที่สร้างขึ้นด้วย notepad
  <html>
  <head><title>hello</title></head>
  <body>
  <%
  response.write ("hello, kim heesun")
  %>
  </body>
  </html>
  
  หรือ แฟ้ม b.asp
  <%
  response.write ("<html><body>")
  response.write ("hello, kim heesun")
  response.write ("</body></html>")
  %>
  
  หรือ แฟ้ม c.asp :: อ่านข้อมูลจาก DSN ใน ODBC มาแสดงผล
  <%
  set conn = server.createobject("adodb.connection")
  conn.open "cust", "changetousername", "changetopassword"
  sql = "select * from cust"
  set rs = conn.execute(sql)
  do while not rs.eof
   response.write(rs("cust") & " " & rs("custname") & "<br>")
   rs.MoveNext
  loop
  conn.close
  set rs = nothing
  set conn = nothing
  %>
  
  
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC