อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2557-11-06 (เรียบเรียง)
เว็บไซต์อาจารย์
+ drkanchit.com โดย ดร.ครรชิต
+ drpaitoon.com โดย ดร.ไพฑูรย์
+ arnut.com โดย อ.อาณัติ
+ thaiall.com โดย ผศ.บุรินทร์
! thaibegin.com โดย อ.คณากร
! thanom.net โดย อ.ถนอม
! doothai.com โดย สมฤดี
! thaiay.com โดย ณัฐศรันย์
คำอธิบายรายวิชา
การบริหารงาน และการจัดการระบบ การติดตั้ง / การให้บริการ / การเชื่อมโยง เครือข่ายระบบ การออกแบบ / ดูแล และพัฒนา อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถจัดการ และบริหารเครือข่าย
2. สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างง่าย
3. เข้าใจการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. เข้าใจบริการ และเครื่องบริการแบบต่าง ๆ
5. เข้าใจการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
6. สามารถเขียนโฮมเพจได้
7. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Web-based
8. เข้าใจระบบฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
9. เข้าใจระบบ e-Learning และ e-Commerce
10. เข้าใจแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้
1. ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย4 ชม.
2. ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต4 ชม.
3. บริการของระบบอินเทอร์เน็ต4 ชม.
4. เครื่องบริการ (Server)4 ชม.
5. การป้องกัน และรักษาความปลอดภัย4 ชม.
6. การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น4 ชม.
7. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP8 ชม.
8. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP8 ชม.
9. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP8 ชม.
10. ระบบฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต4 ชม.
11. ระบบ e-Learning4 ชม.
12. ระบบ e-Commerce4 ชม.
13. แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี4 ชม.
รวม64 ชม.
Final project:
สรุปทั้ง 13 บท พร้อมหาภาพประกอบ ที่เขียนด้วยมือ มาบทละ 5 หน้า รายงานประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อหา งานเดิม เลขหน้า ภาพถ่ายที่ปก สรุปท้ายเล่ม และประเมินการสอน
Domain Report on March 1st 2006
IPs: 2,462,998,673 in Countries: 230
Thailand : 3,128,036
Average/Country : 10,708,689
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
1. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
3. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
4. ผู้ดูแลเครื่องฯ (Administrator)
5. Webmaster
6. Web-based programmer
7. ผู้ช่วยผู้ใช้ (Support team)

บริการต่าง ๆ
1. บริการผ่านเว็บของ Nectec
2. ประวัติ internet ในไทย
3. Download ของ Nectec

Statistic
1. Top best web hosting
2. จำนวน .com ทั่วโลก
3. IPv4 Address Report
4. all.in.th

:: ผู้เรียบเรียง บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
ความหมาย Internet จาก wikipedia.org
The Internet, or simply the Net, is the publicly accessible worldwide system of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using a standardized Internet Protocol (IP). It is made up of thousands of smaller commercial, academic, domestic, and government networks. It carries various information and services, such as electronic mail, online chat, and the interlinked Web pages and other documents of the World Wide Web.
Contrary to some common usage, the Internet and the World Wide Web are not synonymous: the Internet is a collection of interconnected computer networks, linked by copper wires, fiber-optic cables, etc.; the Web is a collection of interconnected documents, linked by hyperlinks and URLs, and is accessible using the Internet.
ความหมาย Internet จาก cybered.co.th
อินเทอร์เน็ตนับเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่กว้างที่สุด และมีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุด ตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตได้พัฒนาศักยภาพขึ้นมาอย่างรวดเร็ว กระทั่งถึงปัจจุบัน มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับระบบ ทำให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึ่งหลังที่ทุกคนในบ้านสามารถพูดคุยกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบันมาก
อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด
ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Technical term)
 1. Winroute, Sygate, Wingate, WinProxy และ ICS(Internet Connection Sharing, Start: Win98) เป็นต้น
  โปรแกรมสำหรับ share modem, share internet หรือ internet gateway ที่ได้รับความนิยมมากอีกโปรแกรมหนึ่ง สำหรับร้านอินเทอร์เน็ต หรือ Home network เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน modem เพียงตัวเดียวได้ โปรแกรมที่หมดนี้ต้องระบุเครื่องหนึ่งเป็น host และเครื่องที่เหลือเป็น guest
  นอกจากนี้โปรแกรมเหล่านี้ยังมีความสามารถทำตัวเป็น firewall เป็นด่านสกัดกั้นการเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์(h.a.c.k.e.r) ซึ่งอาจกระทำสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ต่อองค์กรได้
 2. IRQ(Interrupt request)
  การขัดจังหวะการทำงานของระบบ ทั้ง hardware และ software เพื่อเข้าสู่การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกำหนดให้ IRQ00 มีความสำคัญสูงสุด และ IRQ15 มีความสำคัญต่ำสุด
  หมายเลข portหน้าที่การใช้งาน
  00อินเทอร์รัพท์ฐานเวลา (System timer)
  01อินเทอร์รัพท์ของคีย์บอร์ด (Keyboard)
  02เชื่อมไป chip ควบคุม interrupt ตัวที่ 2
  03อินเทอร์รัพท์สำหรับพอร์ตสื่อสาร 2 (COM2)
  04อินเทอร์รัพท์สำหรับพอร์ตสื่อสาร 1 (COM1)
  05อินเทอร์รัพท์สำหรับพอร์ตขนาด 2 หรืออุปกรณ์อื่น เช่น USB
  06อินเทอร์รัพท์สำหรับ Disk drive (Floppy disk controller)
  07อินเทอร์รัพท์สำหรับพอร์ตขนาน 1 (LPT1)
  08อินเทอร์รัพท์สำหรับ Real time clock (CMOS/Real time clock)
  09สงวนไว้
  10สงวนไว้
  11สงวนไว้
  12อินเทอร์รัพท์สำหรับ PS/2 Mouse
  13FPU math-coprocessor
  14อินเทอร์รัพท์สำหรับ Harddisk ตัวหลัก (Primary IDE Controller)
  15อินเทอร์รัพท์สำหรับ Harddisk ตัวรอง (Secondary IDE Controller)
 3. protocol
  ระเบียบวิธีการ หรือวิธีการติดต่ออย่างเป็นขั้นตอน มักถูกกำหนดโดยกลุ่มคน หรือสมาคม เช่น IEEE หรือ ISO เป็นต้น เพื่อให้บริษัทเช่น IBM, DELL หรือ APPLE นำไปพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อรองรับระเบียบวิธีการติดต่อต่าง ๆ ส่วน Microsoft หรือ Linux ก็ต้องพัฒนาโปรแกรมให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายของการกำหนด protocol ตัวนั้น
 4. "Phishing" ภัยทางอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่
  ข้อมูลจาก : https://www.scbeasy.com/easy1-3/skin2003/thai/phishing.html
  พฤติกรรมการหลอกลวงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อล้วงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการอ่อยเหยื่อออนไลน์ ที่เรียกกันเป็นศัพท์เฉพาะว่า "ฟิชชิ่ง" (phishing เลียนคำว่า fishing ที่หมายถึง การตกปลานั่นเอง)
  วิธีการหลอกลวงจะเริ่มต้นจากการสุ่มส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่ของสมาชิกของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ไอเอสพี) หรือที่อยู่ของลูกค้าที่ใช้บริการออนไลน์ของบริษัทการเงินที่น่าเชื่อถือต่างๆ โดยเนื้อหาในอีเมล์ระบุในทำนองว่า ทางบริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เป็นสมาชิกติดต่อทางบริษัท โดยผ่านทางเว็บเพจที่ระบุไว้ในตอนท้ายของอีเมล์ ซึ่งสุดยอดของกลเม็ดนี้ก็คือการลวงใช้ URL เดียวกันกับเว็บไซต์จริง ๆ ของบริษัทต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์นั้นๆ หลงเชื่อคลิกเข้าไปที่เว็บเพจดังกล่าว โดยมันจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ถูกเลียนแบบให้มีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บไซต์จริงของทางบริษัทเป็นอย่างมาก ในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีข้อความให้ผู้ที่หลงเชื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการเป็นสมาชิกเสียใหม่ รวมทั้งรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ด และหมายเลขบัตรเครดิตด้วย
  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงดังกล่าว หากท่านได้รับอีเมล์ลักษณะนี้ กรุณาตรวจสอบ URL บน browser ก่อนว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ท่านใช้บริการอยู่หรือไม่ หากไม่ใช่แนะนำให้ลบอีเมล์ดังกล่าวทิ้งจะเป็นการดีที่สุด และหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ ต่อไปนี้ เช่น www.antiphishing.org หรือ http://www.ftc.gov/opa/2003/07/phishing.htm หรือ http://www.wordspy.com/words/phishing.asp
  นอกจากการป้องกันโดยการลบอีเมล์ทิ้งแล้ว ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกดังนี้
  1. ถ้าได้รับอีเมล์บอกว่า User Name ที่ใช้ในการ Log In เข้าระบบเพื่อใช้บริการใดๆ ของท่านกำลังจะถูกยกเลิก ถ้าไม่รีบจ่ายเงินผ่านลิงค์ที่แนบมาด้วย อย่าตอบกลับหรือแม้กระทั่งคลิกลิงค์กลับไป
  2. ก่อนจะส่งข้อมูลส่วนตัว โดยการกดปุ่ม Submit บนหน้า Form ใดๆ อย่าลืมตรวจสอบดูสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อคด้านล่างของ Internet Explorer ถ้ามีอยู่แสดงว่าปลอดภัยจริงๆ
  3. ถ้าไม่แน่ใจว่าปลอดภัยในข้อ 2 แต่ต้องการซื้อสินค้านั้นจริงๆ ลองติดต่อโดยตรงกับบริษัทตามเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอของเว็บไซด์นั้นๆ เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นบริษัทที่มีอยู่จริงหรือไม่
  4. ถ้าทราบว่าได้ถูกขโมยข้อมูลไปแล้ว กรุณารีบติดต่อธนาคารหรือสถาบันต่างๆ ที่ใช้บริการอยู่ทันที
  5. ท่านสามารถ forward อีเมล์ที่น่าสงสัยว่าเป็นการหลอกลวงไปที่ uce@ftc.gov ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. public proxy
  คือ proxy server ที่ยอมให้ชาวโลกใช้งาน ซึ่งชาวโลกอาจใช้ post ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ip จริงของชาวโลกท่านนั้น และ public proxy อาจมีประโยชน์ในการเพิ่มความเร็วในการเปิดเว็บในบางกรณีได้
 6. สกุลของภาพใน webpage
  GIF (Graphics Interchange Format) A popular bitmapped graphics file format developed by CompuServe. Pronounced "giff" by Macintosh users and "jiff" by PC users, GIF supports 8-bit color (256 colors) and is widely used on the Web, because the files compress well. GIFs include a color table that includes the most representative 256 colors used. For example, a picture of the forest would include mostly greens. This method provides excellent realism in an 8-bit image. There are two versions of GIF: the original GIF87a and the subsequent GIF89a, both named after their year of introduction. GIF89a allows one of the colors to be made transparent and take on the background color of the underlying page or window. GIF89a also supports animated GIFs, which are GIF frames displayed one after the other to simulate movement .
  JPG (Joint Photographic Experts Group) Pronounced "jay-peg." An ISO/ITU standard for compressing still images that became very popular due to its high compression capability. Using discrete cosine transform, it provides lossy compression (you lose some data from the original image) with ratios up to 100:1 and higher. It depends on the image, but ratios of 10:1 to 20:1 may provide little noticeable loss. The more the loss can be tolerated, the more the image can be compressed. Compression is achieved by dividing the picture into tiny pixel blocks, which are halved over and over until the ratio is achieved. JPEG can be implemented in software or hardware, the latter providing sufficient speed for realtime, on-the-fly compression. C-Cube Microsystems introduced the first JPEG chip.
  PNG (Portable Network Graphics) A bitmapped graphics file format endorsed by the World Wide Web Consortium. It is expected to eventually replace the GIF format, because there are lingering legal problems with GIFs. CompuServe owns the format, and Unisys owns the compression method. In addition, GIF is a very basic graphics format that is limited to 256 colors (8-bit color). PNG provides advanced graphics features such as 48-bit color, including an alpha channel, built-in gamma and color correction, tight compression and the ability to display at one resolution and print at another.
  reference : http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml?term=png
  SWF An animated graphics technology and format from Macromedia. Macromedia's Flash MX and Freehand applications, as well as many other third-party authoring programs, generate Flash files, which can be viewed through a Web browser plug-in (the Flash player) or multimedia applications that access the player directly. Flash files can include sound. Flash uses the .FLA file extension for source files and .SWF extension for the Flash "movie" that is created and played. Flash files are widely used on the Web because the SWF format is very space-efficient. Other movie files (AVI, MPG, etc. ) files are massive by comparison and are not designed for interaction. Originally, the SWF extension meant "ShockWave Flash," which has confused people, because Shockwave is another Macromedia format created by its Director software. Shockwave files use the .DCR extension. Today, Macromedia calls the SWF format the "Small Web Format." Flash supports vector graphics images, which scale with the application window as it is resized. Animation is choreographed using one or more sequential timelines in which actions and interactions are defined.
 7. e-office
  เป็นระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกัน ข้อมูลจะเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ [ตัวอย่าง]
 8. e-portfolio
  เป็นระบบการบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร ตาม PD(Position Description) หรือตามแผนปฏิบัติการ ของรายบุคคลหรือของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแล สามารถกำกับ ติดตามความหน้าของการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถบันทึกการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง [ตัวอย่าง]
• สถิติเกี่ยวกับ internet (ปรับปรุง : 6 พฤศจิกายน 2557)

จำนวนเว็บไซต์แยกตามกลุ่ม ( ! http://truehits.net/memberdir/tree_home.php )
ลำดับประเภทจำนวน ก.ค.2547จำนวน พ.ย.2557
1ธุรกิจ10531158
2อินเทอร์เน็ต630633
3คอมพิวเตอร์618441
4บันเทิง827831
5ข่าว-สื่อ194420
6เกมส์255224
7ธนาคาร-การเงิน120203
8มือถือ-พีดีเอ124203
9ช๊อปปิ้ง724993
10ยานยนต์188303
11กีฬา220340
12ท่องเที่ยว703806
13หน่วยงานราชการ783883
14สุขภาพ286343
15ศิลปะ-วัฒนธรรม298245
16การศึกษา1377884
17บุคคล-สังคม1100647
18องค์กร-สมาคม249รวมกลุ่มราชการ
19บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่-47
20ธุรกิจโฆษณา-2
21อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง-เกี่ยวกับบ้าน-406
สถิติภาพรวมประจำเดือน : มิ.ย.2547 : ต.ค.2557 :

10 อันดับหมวดเว็บไซต์ยอดนิยมมิ.ย.2547ต.ค.2557
อินเทอร์เน็ต31.38%43.19%
บันเทิง19.56%-
ข่าว-สื่อ7.34%12.48%
ธุรกิจ6.77%3.81%
บุคคล-สังคม6.39%7.48%
เกมส์6.01%2.84%
ช๊อปปิ้ง4.27%4.23%
ธนาคาร-การเงิน3.39%3.71%
ยานยนต์2.66%3.26%
การศึกษา2.54%1.61%
คอมพิวเตอร์-1.37%
หน่วยงานราชการ,องค์กร-0.64%
สุขภาพ-0.52%

ช่วงเวลาใช้อินเตอร์เน็ตมิ.ย.2547ต.ค.2557
มากที่สุด15:00-16:00 น.15:00-16:00 น.
น้อยที่สุด5:00-6:00 น.4:00-5:00 น.
wave เข้ามาทักเรื่องข้อมูล 10 ปีแล้ว จึงเพิ่มปี 2557
ระบบปฎิบัติการมิ.ย.2547ต.ค.2557
Windows 7-33.06%
Windows 8-2.63%
Mac OS-20.81%
Windows Vista-0.33%
Windows XP46.23%11.66%
Linux0.12%13.28%
Windows 9843.79%-
Windows 20008.81%-

บราวเซอร์มิ.ย.2547ต.ค.2557
MSIE 10.x-1.86%
MSIE 9.x-2.15%
MSIE 8.x-4.13%
MSIE 7.x-1.96%
Chrome-42.19%
Safari-25.36%
Netscape/Firefox/Mozilla0.22%16.95%
MSIE 6.068.69%-
MSIE 5.516.2%-
MSIE 5.014.72%-

ความละเอียดหน้าจอมิ.ย.2547ต.ค.2557
1280*800-3.75%
1280*1024-3.27%
1366*768-18.51%
1024*76845.69%5.53%
1152*8641.59%0.5%
800*60049.76%-
640*4800.53%-

เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ มิ.ย.2547ต.ค.2557
Google.com59.75%98.79%
Anonymous-0.01%
Bing.com-0.34%
Yahoo.com29.44%-
Msn.com5.12%-
Sansarn.com2.23%-http://truehits.net/graph/graph_stat.htm
Web server : 1995 - 2014

http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมทำเว็บเพจหน้านี้
  05-550-462 ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 2 (2-2-3)
  (Internet and Intranet System) #
  วิชาบังคับก่อน : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  การบริหารงานและการจัดการระบบ การติดตั้ง / การให้บริการ / การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ การออกแบบ / ดูแลและพัฒนาอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
Midterm project : วิเคราะห์จุดคุ้มทุนร้านอินเทอร์เน็ต
- รายงาน 1 เล่มมี ทั้งงานกลุ่ม และงานเดี่ยวในเล่มเดียวกัน
- โดยงานกลุ่มต้องมีข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ตโดยรวมทั้งจังหวัดเท่าที่หาได้ และกลุ่มเดียวกันต้องมีงานเดี่ยวไม่ซ้ำร้านกัน
ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ งานกลุ่ม งานเดี่ยว สรุปงานชิ้นนี้ในภาพรวม
1. งานกลุ่ม
1.1 สรุปการแบ่งงานของแต่ละคน และการทำงานในรูป gantt chart ของกลุ่ม แสดงรายบุคคลมาโดยละเอียด
1.2 รวบรวมข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต และร้านเกม เท่าที่หาได้ โดยสรุปผลการรวบรวม แยกอำเภอ และบริการ
2. งานเดี่ยวมีข้อมูลอย่างน้อย 2 ร้าน
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของร้าน หรือข้อสรุปพื้นฐานของร้าน เท่าที่หาได้
2.2 แสดงแผนภาพเครือข่ายภายในร้าน ด้าน hardware เท่าที่มีข้อมูล
2.3 บริการของร้านด้านต่าง ๆ
2.4 แผนจัดการด้านบุคลากร organization chart
2.5 ค่าใช้จ่ายด้าน hardware software peopleware การลงทุนครั้งแรก และอื่น ๆ
2.6 แผนคืนทุน จุดคุ้มทุน
2.7 แผนเลิกกิจการ และการจำหน่ายทรัพย์สิน ในกรณีเลิกกิจการ
2.8 รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ หรือผู้ทำรายงาน

"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC