การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2557-07-11 (เรียบเรียง)
หน่วยที่ 9. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP กลับหน้าหลัก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้พัฒนาภาษา JSP ได้
  2. สามารถอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของภาษา JSP ได้
  3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JSP ได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  9.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ JSP
  9.3 การโปรแกรมโครงสร้าง
  9.4 การรับ และส่งข้อมูล
  9.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.thaiall.com/jsp
  2. http://www.apache.org
  3. http://www.javasoft.com
  4. http://www.thaiall.com/class
  5. http://www.thaiall.com/webserver
  6. http://www.thaiall.com/mysql
  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. เขียนตัวอย่างโปรแกรมด้านล่างนี้สัก 5 รอบ
  2.
  3.
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
...
9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  JSP (Java Server Pages)
  คือ Script language ที่ทำงานบนเครื่อง server เช่นเดียวกับ perl, php asp หรือ cold fusion เป็นต้น โดยมีโครงสร้างภาษาแบบ JAVA โดยมีตัวแปลภาษาคือ J2SE หรือ JRE
9.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ JSP

  รายละเอียดการติดตั้ง web server เพื่อบริการ JSP เขียนไว้ที่ http://www.thaiall.com/webserver
  โดยใช้ J2SDK และ Tomcat และ Mysql
9.3 การโปรแกรมโครงสร้าง

  .
  .
  .
9.4 การรับ และส่งข้อมูล

  .
  .
  .
9.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  ตัวอย่างแฟ้ม a.jsp ที่สร้างขึ้นด้วย notepad
  <body><pre>
  <%
  for (int i=1;i<=10;i++)
  {
   out.println(i);
  }
  %>
  </pre></body>
  
  ตัวอย่างแฟ้ม b.jsp :: อ่านข้อมูลจาก DSN ใน ODBC มาแสดงผล
  <body>
  <%@ page import="java.sql.*" %>
  <%
   Connection connection;
   Statement statement;
   String sourceURL = "jdbc:odbc:empl";
   Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
   connection = DriverManager.getConnection(sourceURL);
   statement = connection.createStatement();
   String sql = "select * from empl";
   ResultSet myresult = statement.executeQuery(sql);
   while (myresult.next()) {	
    out.println(myresult.getString("emplid") + "<br>");
   }					
   myresult.close();
  %>
  </body>
  
  
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC