การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2557-07-11 (เรียบเรียง)
หน่วยที่ 7. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP กลับหน้าหลัก
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้พัฒนาภาษา PHP ได้
  2. สามารถอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของภาษา PHP ได้
  3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  7.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ PHP
  7.3 การโปรแกรมโครงสร้าง
  7.4 การรับ และส่งข้อมูล
  7.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.thaiall.com/php
  2. http://www.php.net
  3. http://www.thaiall.com/webserver
  4. http://www.thaiall.com/mysql
  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. เขียนตัวอย่างโปรแกรมด้านล่างนี้สัก 5 รอบ
  2.
  3.
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
...
7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  PHP (Professional Homepage หรือ Personnal Homepage)
  คือ Script language ที่ทำงานบนเครื่อง server เช่นเดียวกับ perl, php asp หรือ cold fusion เป็นต้น โดยมีโครงสร้างแบบภาษา C
7.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ PHP

  รายละเอียดการติดตั้ง web server เพื่อบริการ PHP เขียนไว้ที่ http://www.thaiall.com/webserver
  โดยใช้ OMNI หรือ APACHE หรือ IIS หรือ Appserv ร่วมกับ PHP compiler
7.3 การโปรแกรมโครงสร้าง

  .
  .
  .
7.4 การรับ และส่งข้อมูล

  นอกจากตัวแปรที่ส่งระหว่าง webpage แบบ get และ post แล้ว ภาษานี้ยังสามารถรับส่งข้อมูลผ่านตัวแปร cookie และ session ได้
  เช่น $_GET['web'] หรือ $_SESSION['count']
  .
7.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  ตัวอย่างแฟ้ม a.php ที่สร้างขึ้นด้วย notepad
  <html>
  <head><title>hello</title></head>
  <body>
  <?
  echo "hello, kim heesun";
  ?>
  </body>
  </html>
  
  หรือ แฟ้ม b.php
  <?
  echo "<html><body>";
  echo "hello, kim heesun";
  echo "</body></html>";
  ?>
  
  หรือ แฟ้ม c.php
  <body>
  <form action=x.php method=get>
  <input name=web size=40><br>
  <input type=submit>
  </form>
  <?
  echo "<a href=" . $_GET['web'] . ">" . $_GET['web'] . "</a>";
  ?>
  </body>
  
  หรือ แฟ้ม d.php :: อ่านข้อมูลจาก mysql มาแสดงผล
  <?
  $host   = "localhost";
  $db    = "test";
  $tb    = "cust";
  $user   = "root";
  $password = "yourpassword";
  $query  = "select * from $tb";
  ###########################
  $connect = mysql_connect("$host","$user","$password");
  $result = mysql_db_query($db,$query);
  if ($result) echo "OK<br>"; else exit;
  while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
   foreach ($object as $o) echo $o;
   echo "<br>";
  }
  mysql_close($connect);
  ?>
  
  
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC