โครงงาน หรือ งานที่มอบหมาย
งานมอบหมาย 1 : เรียนรู้แอพพลิเคชั่น

คำแนะนำสำหรับการอธิบาย 3 หน้า คือ การแบ่งเป็นส่วน ๆ เริ่มจาก 1) การให้ความหมายในภาพรวม 2) อธิบายจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น 3) ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ท่านคุ้นเคย และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น 4) สามารถวาดภาพ ตาราง แผนภูมิ ประกอบได้ และ 5) ต้องมีลิงค์อ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Microsoft มีอะไรบ้าง อธิบายมา 3 หน้า https://www.microsoft.com/th-th/
 2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Microsoft Office มีอะไรบ้าง อธิบายมา 3 หน้า https://products.office.com/th-th/products
 3. ลินุกซ์ดิสทริบิวชัน คืออะไร อธิบายมา 3 หน้า https://th.wikipedia.org/wiki/
 4. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Google มีอะไรบ้าง อธิบายมา 3 หน้า https://www.google.co.th/about/products/
 5. Google play store กับ Apple app store คืออะไร อธิบายมา 3 หน้า
งานมอบหมาย 2 : คำสั่งภายในของระบบปฏิบัติการ
 1. จงสรุปคำสั่งภายใน และคำสั่งภายในของระบบ DOS พร้อมตัวอย่างผลลัพธ์มาอย่างน้อย 5 หน้า
 2. จงสรุปคำสั่งของระบบปฏิบัติการ Linux พร้อมตัวอย่างผลลัพธ์มาอย่างน้อย 5 หน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม : การใช้โปรแกรม Debug ใน DOSBOX
งานมอบหมาย 3 : โฮมเพจส่วนตัว หรือบล็อก
  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. ขอพื้นที่ฟรี อาทิ 10 Free web hosting หรือ thainame.net/ntu หรือเขียน Blog กับผู้ให้บริการ อาทิ Blogger.com
 2. สร้าง Webpage หรือ Blog
  ก. อธิบายคำว่า Who am i? เพื่อขายตนเองให้เป็น
  ข. นำเสนอความหมายของศัพท์เทคนิค 50 คำเกี่ยวกับวิชานี้ พร้อมระบุแหล่งที่มา
  ค. นำเสนอผลงานกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาของตนเอง
 3. จัดทำสไลด์ เพื่อประกอบการนำเสนอหน้าชั้นสรุปภาพรวม 5 นาที พร้อมเอกสารสไลด์
งานมอบหมาย 4 : จัดทำคลิ๊ปนำเสนอหัวข้อที่สนใจ
ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มา 1 หัวข้อ และนำเสนอหัวข้อนั้นแก่ผู้สอน เพื่อขออนุมัติในการจัดทำคลิ๊ป มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที โดยมีการเกริ่นนำก่อน เริ่มต้น capture screen และต้องเห็นภาพนักศึกษาอย่างชัดเจน เป็นผู้กล่าวเกริ่นนำ และก่อนจบคลิ๊ปต้องมีการอธิบายเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้ credit แก่ software โดยซอฟต์แวร์ที่เลือกมานำเสนอต้องเป็น shareware, freeware หรือ opensource เช่น การติดตั้ง apache, xampp, การติดตั้ง Linux Distro, การใช้งาน Linux Distro, การติดตั้ง webserver บน linux หรือ การใช้งาน Virtualbox หรือการอธิบายการเขียน HTML เป็นต้น
แนะนำหัวข้อ Linux distro
เรื่อง 4 ลีนุกซ์ดิสโทรสุดเจ๋งสำหรับฮาร์ดแวร์เก่า

อ่านจากบทความใน linux.com ของ JACK WALLEN เมื่อ 6 ตุลาคม 2017 เรื่อง 4 ลีนุกซ์ ดิสโทร สำหรับฮาร์ดแวร์ที่มีทรัพยากรน้อย ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ต้องการทรัพยากรน้อย จะช่วยปลุกชีพคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าให้กลับมาใช้งานได้อีก เพราะระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก คือ Linux Lite , Bodhi Linux , Puppy Linux , Lubuntu (Winner)
งานมอบหมาย 5 : สรุปสิ่งที่ได้จากหนังสือ
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกที่จะรับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. จงตั้งคำถาม และคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลในหนังสือเรียน
  - ให้สร้างคำถาม และคำตอบ โดยอ้างอิงจากในหนังสือเรียน บทละ 30 ข้อ
  - ให้คำถามเรียงอยู่ในหน้าคำถาม และคำตอบเรียงอยู่ในหน้าคำตอบ
  - คำตอบทั้งหมด ต้องเขียนไม่น้อยกว่าข้อละ 3 บรรทัด สามารถวาดรูป แผนภาพ หรือตารางแทนได้
 2. รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหาถามตอบ สรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
 3. เนื้อหาคำถามคำตอบ และสรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า ให้เขียนด้วยมือ
 4. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบกลางภาค
 5. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหลัง รวมกับครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค
 6. ส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนสอบกลางภาค 1 ครั้ง และก่อนสอบปลายภาค 1 ครั้ง
 7. จัดทำสไลด์ เพื่อประกอบการนำเสนอหน้าชั้นสรุปภาพรวม 5 นาที พร้อมส่งรายงานฉบับรวมเล่มก่อนสอบปลายภาค และแนบเอกสารสไลด์
 8. ใช้หนังสือที่อาจารย์แนะนำ อาทิ รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม, "ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)", อาง้วนการพิมพ์, นครสวรรค์, 2555. 978-974-7434-811

http://goo.gl/72BPC