โครงงาน หรือ งานที่มอบหมาย
งานมอบหมาย : เรียนรู้แอพพลิเคชั่น

คำแนะนำสำหรับการอธิบาย 3 หน้า คือ การแบ่งเป็นส่วน ๆ เริ่มจากการให้ความหมายในภาพรวม อธิบายจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ท่านคุ้นเคย และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถวาดภาพ ตาราง แผนภูมิ ประกอบได้ และต้องมีลิงค์อ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Microsoft มีอะไรบ้าง อธิบายมา 3 หน้า https://www.microsoft.com/th-th/
 2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Microsoft Office มีอะไรบ้าง อธิบายมา 3 หน้า https://products.office.com/th-th/products
 3. ลินุกซ์ดิสทริบิวชัน คืออะไร อธิบายมา 3 หน้า https://th.wikipedia.org/wiki/
 4. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Google มีอะไรบ้าง อธิบายมา 3 หน้า https://www.google.co.th/about/products/
 5. Google play store กับ Apple app store คืออะไร อธิบายมา 3 หน้า
งานมอบหมาย : คำสั่งภายในของระบบปฏิบัติการ
 1. จงสรุปคำสั่งภายใน และคำสั่งภายในของระบบ DOS พร้อมตัวอย่างผลลัพธ์มาอย่างน้อย 5 หน้า
 2. จงสรุปคำสั่งของระบบปฏิบัติการ Linux พร้อมตัวอย่างผลลัพธ์มาอย่างน้อย 5 หน้า
งานมอบหมาย : โฮมเพจส่วนตัว หรือบล็อก
  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. ขอพื้นที่ฟรี อาทิ somee.com หรือ thainame.net/ntu หรือเขียน Blog กับผู้ให้บริการ อาทิ Blogger.com
 2. สร้าง Webpage หรือ Blog
  ก. อธิบายคำว่า Who am i? เพื่อขายตนเองให้เป็น
  ข. นำเสนอความหมายของศัพท์เทคนิค 50 คำเกี่ยวกับวิชานี้ พร้อมระบุแหล่งที่มา
  ค. นำเสนอผลงานกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาของตนเอง
 3. จัดทำสไลด์ เพื่อประกอบการนำเสนอหน้าชั้นสรุปภาพรวม 5 นาที พร้อมเอกสารสไลด์
งานมอบหมาย : จัดทำคลิ๊ปนำเสนอหัวข้อที่สนใจ
ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มา 1 หัวข้อ และนำเสนอหัวข้อนั้นแก่ผู้สอน เพื่อขออนุมัติในการจัดทำคลิ๊ป มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที โดยมีการเกริ่นนำก่อน เริ่มต้น capture screen และต้องเห็นภาพนักศึกษาอย่างชัดเจน เป็นผู้กล่าวเกริ่นนำ และก่อนจบคลิ๊ปต้องมีการอธิบายเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้ credit แก่ software โดยซอฟต์แวร์ที่เลือกมานำเสนอต้องเป็น shareware, freeware หรือ opensource เช่น การติดตั้ง apache, xampp หรือ การติดตั้ง webserver บน linux หรือ การใช้งาน virtualbox หรือการอธิบายการเขียน HTML เป็นต้น
งานมอบหมาย : สรุปสิ่งที่ได้จากหนังสือ
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวินัยในการทำงานของตนเอง
 2. เพื่อให้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
 3. เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบในการตั้งคำถามคำตอบด้วยตนเอง
 4. เพื่อฝึกที่จะรับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อฝึกการสรุปประเด็นและการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  กิจกรรมที่มอบหมาย
 1. จงตั้งคำถาม และคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลในหนังสือเรียน
  - ให้สร้างคำถาม และคำตอบ โดยอ้างอิงจากในหนังสือเรียน บทละ 30 ข้อ
  - ให้คำถามเรียงอยู่ในหน้าคำถาม และคำตอบเรียงอยู่ในหน้าคำตอบ
  - คำตอบทั้งหมด ต้องเขียนไม่น้อยกว่าข้อละ 3 บรรทัด สามารถวาดรูป แผนภาพ หรือตารางแทนได้
 2. รายงานประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เลขหน้า เนื้อหาถามตอบ สรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า และปกหน้ามีภาพถ่าย เหมือนตัวจริง 1 ภาพ
 3. เนื้อหาคำถามคำตอบ และสรุปบทละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้า ให้เขียนด้วยมือ
 4. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบกลางภาค
 5. ทำตามเนื้อหาในครึ่งเล่มส่วนหลัง รวมกับครึ่งเล่มส่วนหน้า ส่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค
 6. ส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนสอบกลางภาค 1 ครั้ง และก่อนสอบปลายภาค 1 ครั้ง
 7. จัดทำสไลด์ เพื่อประกอบการนำเสนอหน้าชั้นสรุปภาพรวม 5 นาที พร้อมส่งรายงานฉบับรวมเล่มก่อนสอบปลายภาค และแนบเอกสารสไลด์
 8. ใช้หนังสือที่อาจารย์แนะนำ อาทิ รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม, "ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)", อาง้วนการพิมพ์, นครสวรรค์, 2555. 978-974-7434-811

http://goo.gl/72BPC