การใช้โปรแกรมดีบัก (Debug program)

ปรับปรุง : 2557-12-29 (ปรับคำสั่ง)

มีเรื่องเล่าว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปี 1946 ทำงานผิดปกติ เมื่อ Grace Hopper ทหารเรือหญิงและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบโดยละเอียดพบว่ามีผีเสื้อกลางคืน (Bug แมลง) บินไปเกาะบนแผงวงจรของเครื่อง Mark-II เมื่อนำแมลงออกมา ระบบต่าง ๆ ก็ทำงานได้ตามปกติ ปัจจุบันจึงเรียกการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าการดีบัก (Debug)
ดีบัก (Debug) คือ โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระบบปฏิบัติการดอส (DOS = Disk Operation System) เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขแฟ้มอย่างง่าย เป็นคำสั่งภายนอก (External Command) ของดอส (DOS) ที่นิยมใช้งานในกลุ่มนักพัฒนามาตั้งแต่ยุคระบบปฏิบัติการดอส
? คือการแสดงคำสั่งที่ใช้งานได้ของ debug
C:\>debug
-?
assemble   A [address]
compare   C range address
dump     D [range]
enter    E address [list]
fill     F range list
go      G [=address] [addresses]
hex     H value1 value2
input    I port
load     L [address] [drive] [firstsector] [number]
move     M range address
name     N [pathname] [arglist]
output    O port byte
proceed   P [=address] [number]
quit     Q
register   R [register]
search    S range list
trace    T [=address] [value]
unassemble  U [range]
write    W [address] [drive] [firstsector] [number]
allocate expanded memory    XA [#pages]
deallocate expanded memory   XD [handle]
map expanded memory pages    XM [Lpage] [Ppage] [handle]
display expanded memory status XS
-

? ดูข้อมูลใน Register
C:\>debug
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0011 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0AE8 ES=0AE8 SS=0AE8 CS=0AE8 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PO NC
-

EXAMPLE :: ตัวอย่างการใช้ SHL
- SHL คือย้ายบิท เข้าไปทางซ้าย
- DFFD = 1101 1111 1111 1101
- BFFA = 1011 1111 1111 1010
C:\>debug
-a 100
0B24:0100 mov dx,dffd
0B24:0103 shl dx,1
0B24:0105

-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=01B8
DS=0B24 ES=0B24 SS=0B24 CS=0B24 IP=0103  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B24:0103 D1E2     SHL   DX,1

-t =cs:100 2
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=DFFD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=01B8
DS=0B24 ES=0B24 SS=0B24 CS=0B24 IP=0103  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B24:0103 D1E2     SHL   DX,1

AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=BFFA SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=01B8
DS=0B24 ES=0B24 SS=0B24 CS=0B24 IP=0105  NV UP EI NG NZ NA PE CY
0B24:0105 D1E2     SHL   DX,1
-


โปรแกรมนี้แสดงการเขียน assembly ใน DOS และการสั่งประมวลผลด้วยคำสั่ง g
การเขียนโปรแกรมนี้ได้ต้องเข้าใจว่า int 20 คืออะไร int 21 ใช้อย่างไร และ 41 คืออักษรอะไร และที่สำคัญต้องเข้าใจว่า debug มีคำสั่งอะไรให้ใช้บ้าง
C:\>debug
-a
106F:0100 mov ah,02
106F:0102 mov dl,41
106F:0104 int 21
106F:0106 int 20
106F:0108
-g
A
Program terminated normally
- n x.com
- rcx
: 8
- w
- q
C:\>x
A
C:\>
  สรุปคำสั่ง debug
  เลขที่ใช้คือ 0000 หมายถึงเลขฐาน 16 จำนวน 4 หลัก สูงสุดคือ ffff a :: Assemble แปลภาษา aassembly ไปแปลเป็นภาษาเครื่อง (enter 2 ครั้งเมื่อจบ)
  C:\assembly>debug
  -n i.com
  -a cs:100
  106F:0100 mov ah,08
  106F:0102 int 21
  106F:0104 mov ah,4c
  106F:0106 int 21
  106F:0108
  -rcx
  CX 0000
  :8
  -w
  Writing 00008 bytes
  -q c :: Compare เปรียบเทียบ
  -c cs:100 102 ds:1a0
  1090:0100 B4 1E 1090:01A0
  1090:0101 08 B4 1090:01A1
  1090:0102 CD 52 1090:01A2
  - d :: Dump แสดงข้อมูล
  -d cs:100 200
  -d cs:100 107 (แสดงเพียง 7 ตัวอักษรจากตำแหน่ง 100 - 107)
  -d cs:100 e :: Enter แก้ไขข้อมูล
  -e cs:4a5 41 42 43 f :: Fill เติมลงในช่องที่กำหนด
  -f cs:100 107 "abc" (ทำให้ทั้งแฟ้มมีแต่ abc)
  -f cs:103 105 "d" (ทำให้ตัวที่ 4 ถึง 6 เป็นอักษร d) g :: Go สั่งประมวลผล
  -g
  -g 102 ประมวลผลไปถึง address ที่ต้องการ h :: Hexarithmatic คำนวณเลขฐาน 16
  -h f 8
  0017 0007 (ผลลัพธ์คือผลบวก และผลต่าง)
  -h 111 110
  0221 0001 (ผลลัพธ์คือผลบวก และผลต่าง) i :: Input อ่านข้อมูลจาก port ที่กำหนด
  -i 2f8 l :: Load เรียกข้อมูลจาก disk ใหม่ ถ้าเคย Load มาแล้วก็หมายถึง Load มาทับของเดิมในหน่วยความจำ
  -n inkey.com
  -l m :: Move ย้ายข้อมูล 6 อักษรไปเริ่มทับตำแหน่งที่ 130 เป็นต้นไป
  คัดลอกจาก 100 ไปถึง 106 รวม 6 byte ไปตำแหน่งที่ 130

  -m cs:100 106 130 n :: Name กำหนดชื่อแฟ้มที่จะ load หรือ write
  -n inkey.com o :: Output ส่งข้อมูลออกทาง port ที่กำหนด
  -o 2f8 p :: Proceed สั่งประมวลผล แต่ต้องมีโปรแกรมที่ทดสอบได้นะครับ
  -p =100
  -p q :: Quit เลิกการทำงาน
  -q r :: Register เรียกดู หรือแก้ไขค่าใน register
  ค่าของ IP จะไม่เลื่อนเหมือนการใช้ t ที่ประมวลผล และทำให้ตำแหน่งของ IP เลื่อนไป แต่คำสั่ง r จะแสดงค่าเดิมทุกครั้ง

  -r
  -r ax (แล้วกรอกค่าที่ต้องการ) s :: Search ค้นหา
  -s cs:100 110 41 t :: Trace ประมวลผล แล้วแสดงผลทีละคำสั่ง ตัวอย่างนี้ทำเพียง 3 บรรทัดคำสั่ง
  ค่าของ IP จะเลื่อนไป IP ถัดไป ไม่เหมือนคำสั่ง r ที่แสดงค่าเหมือนเดิมทุกครั้ง

  -t =cs:100 3
  -t u :: Unassemble แปลจากภาษาเครื่องมาเป็น assembly
  -u
  1091:0100 B408 MOV AH,08
  1091:0102 CD21 INT 21
  1091:0104 B44C MOV AH,4C
  1091:0106 CD21 INT 21
  - w :: Write เขียนข้อมูลจากหน่วยความจำลง disk
  -w
- รับอักษร ด้วยบริการ AH=8 แบบไม่แสดงผล
- แสดงอักษร ด้วยบริการ AH=02
- ตัวอย่างนี้ผู้ทดสอบกด a หนึ่งครั้ง จะแสดงอักษร a มา 3 ครั้ง
  C:\>debug
  -n x.com
  -a
  0AEA:0100 mov ah,08
  0AEA:0102 int 21
  0AEA:0104 mov dl,al
  0AEA:0106 mov ah,02
  0AEA:0108 int 21
  0AEA:010A int 21
  0AEA:010C int 21
  0AEA:010E int 20
  0AEA:0110
  -rcx
  CX 0000
  :10
  -w
  Writing 00010 bytes
  -g
  aaa
  Program terminated normally
  -
  

การ clear password ของ BIOS ถ้าเข้าในฐานะ Admin ไม่ได้
+ http://www.wikihow.com/Break-a-BIOS-Password
+ http://www.go4expert.com/forums/showthread.php?t=114
+ http://rahulhackingarticles.wetpaint.com/page/Clear+BIOS+Password,+All+tricks+!?t=anon
Boot DOS by Windows98 and DOS>debug
for : AWARD BIOS
-o 70 2e
-o 71 17
-q
and reboot
for : AMI/AWARD BIOS -o 70 17 -o 71 17 -q and reboot
for : PHOENIX BIOS -o 70 FF -o 71 17 -q and reboot
for : GENERIC Invalidates CMOS RAM. Should work on all AT motherboards (XT motherboards don't have CMOS) -o 70 2E -o 71 FF -q and reboot

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223